Uçar kontrplak: ulanylyş meýdany we materialyň aýratynlyklary

Mazmuny:

Uçar kontrplak: ulanylyş meýdany we materialyň aýratynlyklary
Uçar kontrplak: ulanylyş meýdany we materialyň aýratynlyklary
Anonim

Awiasiýa kontrplak gönüden-göni maksady sebäpli bu ada mynasyp. Awiasiýa pudagy kontrplak ýaly konstruktiw element bolmasa bolmazdy. Bu material howa desgalaryny modellemek we gurmak üçin öňküsinden has amatlydyr. Awiasiýa kontrplak (3 mm) materialda öňe sürülýän ähli talaplara laýyk gelýär we çeýeligiň, güýjüň we pes dykyzlygyň zerur görkezijilerine eýe.

awiasiýa kontrplak

Awiasiýa faneriniň aýratynlyklary

Uçar kontrplak - bu näme? Garynjanyň gatlaklaryndan ybarat material. Gatlaklaryň sany faneriň galyňlygyny kesgitleýär. Iň pes sany üç. Zynjyr baglanyşygynyň dykyzlygy faneriň berkligini kesgitleýär. Uçar modelleri üçin faneriň iň pes galyňlygy 3 mm. Faneriň bu (iň inçe) görnüşi gaty seýrek. Şkaf bakelit ýa-da çybyn filmi A, B synpy ýa-da ýörite fenolik ýelim bilen bilelikde ýelimlenýär.

Uçar kontrplak programma meýdany

Çeýe awiasiýa kontrplak adam işjeňliginiň aşakdaky ugurlarynda ulanylýar:

  • giriňuçar senagaty: ýeňil uçaryň dizaýnynda;
  • Iş gutaranda;
  • Konteýner önümçiliginde;
  • Mebel ýasamakda;
  • elde ýasalan: ýadygärlik sowgat edilende.

Awiasiýa kontrplakdan peýdalanmak, ýygnamagyň netijesinde kepillendirilen gurluş aýratynlyklary bolan ýokary hilli önümleri almaga mümkinçilik berýär.

Uçaryň dizaýny

Uçar öndürmek üçin uçar kontrplak, önümiň iň az galyňlygy bilen ýokary güýç we dykyzlyk aýratynlyklary bolan özboluşly materialdyr. Önümçilik tehniki aýratynlyklara laýyklykda amala aşyrylýar we 1975-nji ýyl üçin GOST 102-75-e doly laýyk gelýär.

awiasiýa kontrplak näme

Birçe kontrplak ýadygärlik sowgatlary

El bilen ýasalan ýadygärlik sowgatlary üçin, faner ýaly gymmatly we ýokary hilli materiallar köplenç ulanylýar. Fanerden başga-da goşmaça dizaýn elementleri zerur bolar. Taýýar önümleri öndürmek üçin, esasy materialyň az sarp edilmegi we elde ýasalan ýadygärlik sowgatlarynyň gymmatlygy bilen öwezini dolýan material we wagt çykdajylary.

Gaplaýyş materiallary

Bu önümler bazardaky elýeterli faneriň iň arzan görnüşlerinden öndürilýär. Köplenç ýaprakly şkaf ulanylýar. Şeýle maksatlar üçin awiasiýa faneri seýrek ulanylýar. Surat ýa-da nagyş bilen bezelen bezeg gutulary ýa-da sowgat örtükleri bolmagy mümkin.

Mebel senagaty

3 mm faner ulanylýarşkaflaryň arka diwarlaryny asmak üçin. Bu dizaýn gurluşy güýçlendirýär we şol bir wagtyň özünde agram salmaýar, zerur bolsa mebelleri götermegi aňsatlaşdyrýar.

awiasiýa kontrplak 3 mm

Tamamlaýyş işlerini guramak

Üç millimetrlik faner, tehniki otaglarda we bag jaýlarynda potoloklaryň we diwarlaryň içerki bezegi üçin işjeň ulanylýar. Bu gutarmagyň esasy artykmaçlygy materialyň arzan bahasy we ç altlaşdyrylan gurnama.

faner peýdaly we giňden ulanylýan materialdyr. Görşüňiz ýaly, awiasiýa kontrplakasy dar gönükdirilen önüm däl, adam işjeňliginiň köp ugurlarynda ulanylýar.

Meşhur mowzuk