Aşhana üçin bar hasaplaýjy - ajaýyp içki jikme-jiklik

Mebel 2022
Aşhana üçin bar hasaplaýjy - ajaýyp içki jikme-jiklik
Aşhana üçin bar hasaplaýjy - ajaýyp içki jikme-jiklik
Anonim

Her birimiz aşhanada ep-esli wagt geçirýäris. Şonuň üçin bu otagy döwrebap, döwrebap we işlemäge isleg gaty düşnükli. Otagyň adaty keşbinde düýpgöter üýtgeşiklik pikiri köpleri gördi. Çyzgy hasaplaýjy islendik aşhana standart däl görnüş berýär. Içki bölümiň esasy elementlerinden biri bolan suratlar bu sözleri aýdyň tassyklaýar.

aşhana üçin taýajyk

Klassiki raflaryň beýikligi 110 ýa-da 115 santimetr. Restaurantsöne restoranlarda we barlarda peýdaly zat öýde amatsyz bolup biler. Öndürijiler adaty dizaýnlardan uzak wagtlap ýüz öwürýärler, kiçijik bir otaga-da aňsatlyk bilen laýyk bolup bilýän pes ölçegli modelleri öndürýärler. Emma toplum bilen gelýän oturgyçlar üýtgedilmedi. Boýy 65 santimetrde galdy.

Aşhana üçin taýajyk dürli materiallardan ýasalýar. Agaçdan, metaldan, aýnadan, bezeg daşyndan nusgalar bar. Kombinirlenen modeller owadan görünýär.

bar mebel

Adatça tekjäniň ýumurtga görnüşi bolýaruçlarynyň biri diwara ýanaşýar. Theöne dizaýn bilen geçirilen synaglar islendik şekilli tablisa: tegelek, aýdyň geometrik modelleri tapyp bilersiňiz. Çylşyrymly köp derejeli gurluşlar bar. Şeýle dürlilik, dizaýn niýetiňize laýyk mebelleri saýlamaga mümkinçilik berýär. Çyzgy taýagy, planşetiň özünden başga-da, guradyjy, äýnek üçin asgyç bar. Käwagt oňa goşmaça gulplar gurulýar.

Aşhana üçin taýajyk diňe bir içki täzelik däl, eýsem aýratyn amaly meseleleri hem çözýär. Mysal üçin, otag bilen aşhanany birleşdirende, meýdançany zonalara üstünlikli bölýär. Kiçijik otaglarda nahar stoluny doly çalyşýar. Aroundurnalyň üsti bilen bir käse kofe we ​​dynç alyş ýapragy bilen oturmak ýakymly. Ora-da köne dostuňyz bilen ýürekden gürleşiň, irden ertirlik ediniň.

çyzykly surat

Uly naharhanalaryň bagtly eýeleri, aşhananyň ortasyna taýak oturdylan görnüşe laýyk geler. Bu usula "ada" diýilýär. Şol bir wagtyň özünde, bir tarapdan, planşet goşmaça çeňňek we lýubka bilen enjamlaşdyrylandyr.

Diwara gurlan çyzgy hasaplaýjy, adaty stol üçin doly hukukly çalyşma. Dar galam gabyna meňzeýän aşhana üçin bu boş ýer boşatmagyň ajaýyp usuly, sebäbi şuňa meňzeş dizaýn penjiräniň üstünde hem gurlup bilner.

Burç rack opsiýalary kiçi ýerler üçin niýetlenendir. Olary aňsatlyk bilen sähelçe boşluklara ýerleşdirýärler. Ykjam kiçi formatly modelleri saýlamaly.

Aşhana üçin göçürilýän çyzgy adaty däl ýaly görünýär. Tigirleriň kömegi bilen, onuň aşhanasy aşhananyň üstünde hereket edýär we şeýlelik bilen iş meýdanyny artdyrýar.

Taýýar tekjäni saýlanyňyzda, onuň mebelleriň galan bölegine nähili laýyk geljekdigi barada pikirleniň. Içerki zatlar dizaýn ýa-da reňk boýunça biri-biri bilen gapma-garşy bolmazlygy üçin, zerur hasaplaýjy opsiýany öz içine alýan toplumy satyn almak has gowudyr.

Meşhur mowzuk