Gury şkaf - syn, ulanmak, görnüşleri

Gury şkaf - syn, ulanmak, görnüşleri
Gury şkaf - syn, ulanmak, görnüşleri
Anonim

Öý üçin gury şkaf iň köp satylýan önüm. Hususy jaýlarda, bag meýdançalarynda we ýurt kottejlerinde ulanylýar, sebäbi Russiýada kanalizasiýa ulgamynyň ýok ýerleri gaty az. Indi dükanlarda dürli gury şkaflaryň uly görnüşi hödürlenýär. Hereket ýörelgesine görä himiki, torf, elektrik we bakteriologiki taýdan tapawutlanýar.

gury şkaf synlary

Himiki gury şkaf. Synlar

Iki bölekden durýar. Upperokarky bölegi oturgyçdan we nasosdan, aşaky bölegi zibil çüýşesidir. Adam galyndylary mikroblaryň köpelmegini bökdeýän we ysy ýok edýän ýörite himiki kompozisiýa bilen çüýrär. Özbaşdak, ykjam we himiki düzümi az sarp edilýär. Şeýle-de bolsa, bu himiki kompozisiýa daşky gurşaw üçin howpsuz däl we ony hemişe dükanda satyn almaly bolarsyňyz.

Tomus ýaşaýjylarynyň köpüsi şeýle gury şkaf satyn alýarlar, işine synlar adatça oňyn. Höwesjeň bagbanlar we tomus ýaşaýjylary elde nasos we doldurma datçigi bilen dizaýny satyn almagy maslahat berýärler we ulanýanlaryň sanyny göz öňünde tutup, şeýle tankyň göwrümi bilen almagy maslahat berýärler,adam sanyna laýyk geler. Beýlekiler ony öýde gurup boljakdygyny gaty gowy görýärler. Bu, esasanam gyşda, öýüň daşyndaky hajathana ulanylanda ýakymsyz bolýar. Köp adamlar galyndylary onlaýn zyňmak üçin suwuklyk satyn alýarlar.

Torf gury şkaf. Synlar.

Torf gury şkafy hem iki bölekden durýar. Torf aşaky bakda ýerleşdirilýär. Tanky boşatmak we mazmunynyň aýryljak ýerine eltmek üçin tutawaçlar we klapan bar.

torf gury şkaf synlary

Torf bakyň içindäki zatlary dökünlere öwürýär. Bu hajathanadan ys ýok. Tank ýygy-ýygydan boşadylmaz ýaly derejede uludyr. Torf gury şkafyny satyn alan adamlar, onuň işleýşi barada gowy syn goýýarlar. Üç ýyl bäri şeýle gury şkafy ulananlardan habarlar bar, synlar diňe oňyn. Her kimiň asla ysynyň ýokdugyny halaýar. Tank diňe hepdede bir gezek boşadylmaly. Şäheriň daşyndaky jaý üçin gaty amatly hasaplanýar. Köpler gyşda-da gaty gowy işleýär diýýärler. Daşary ýurtdan getirilen torf gury şkafyny satyn alanlar bu hakda gaty gowy syn goýýarlar we içerki önümlerden has gowudygyny belleýärler.

Biologiki wariant

Onuň hereketi, mazmunyň ysyny doly aýyrýan bakteriýalaryň aýratyn medeniýeti bilen mazmuny gaýtadan işlemäge esaslanýar. Gaýtadan işlenen galyndylar dökün hökmünde ulanmak üçin amatly. Şeýle hajathananyň kemçiligi, ony öýüň daşynda gurnamaly.

öý üçin gury şkaf

Elektrik görnüşi. Synlar

Elektrik gury şkaf täze. Onuň hereketi, suwuk galyndylary gaty galyndylardan aýyrmak ýörelgesine esaslanýar. Gaty galyndylar kompressor bilen guradylýar we suwuk galyndylar kanalizasiýa çykarylýar. Şeýle hajathana takmynan 2 müň dollar. Elektrik birikmesini talap edýär. Bag ýerlerinde hemişe elektrik ýok. Bahanyň ýokarydygyna garamazdan, adamlar elektrik gury şkaf satyn alýarlar, bu hakda synlar iň gowusy. Muny özleri ulanýarlar we garyndaşlary üçin satyn alýarlar. Onuň ýekeje kemçiligi, iň bolmanda ýönekeý kanalizasiýa ulgamynyň zerurlygy.

Meşhur mowzuk