Dykylan turbalary nädip arassalamaly

Dykylan turbalary nädip arassalamaly
Dykylan turbalary nädip arassalamaly
Anonim

Gowy suw akymy? Hajathanany ýuwmak düýbünden mümkin dälmi? Şeýlelik bilen, "petiklemek" atly bir mesele bilen duşuşdyňyz. Makalamyzdan kanalizasiýa turbalaryndaky böwetleri nädip arassalamalydygyny öwreniň.

Daşary ýurtly kanalizasiýa girende, turbalaryň geçirijiligi köplenç bozulýar. Şonuň üçin esasy öňüni alyş çäresi lýubkanyň we küýzäniň suwuna suwdan başga hiç zadyň girmezligini hüşgärlik bilen üpjün eder.

Suw zeýkeşden düşmezden ozal uzaga çeken bolsa ýa-da lýuboýdan ýa-da hajathana terk etmekden ýüz öwürse, meseläni gyssagly çözmeli. Lagym kanalizasiýasyny nädip arassalamaly? Bu hakda has giňişleýin okaň.

Suwa düşülýän böwedi nädip arassalamaly

Birinji wariant mehaniki. Size kabel, plunjer ýa-da nasos gerek bolar. blokirlemäni nädip aýyrmaly Ilki bilen, kanalizasiýa turbalaryny çukur bilen arassalamagyň iň aňsat we iň amatly usulyna serediň. Bu ýönekeý gadjet, her kimiň öýünde, ony ulanmak gaty aňsat.

  • Çukurdaky goşmaça zeýkeş deşigini ýapmak üçin eşik ýa-da kanal lentasyny ulanyň.
  • Indi suwy drena toa mümkin boldugyça berk basmalydeşik.
  • Çeňňegiň tutawajynyň ýokary we aşak hereketlerini ulanyp, turbany doldurýan howany gowy süpüriň. Suw ç alt çykyp başlanda, ýumuş gutardy diýip hasaplamak bolar.
  • zeýkeşdäki böwetleri nädip arassalamaly

Blokirlemegi nädip aradan aýyrmalydygy baradaky käbir hünärmenlere tozan sorujy ulanmagy maslahat berýärler. Esasanam apparat dükanlarynda köp gural barlygy sebäpli bu gaty şübheli usul. Mysal üçin, ýörite nasos ulanyp bilersiňiz. Aslynda, bu birmeňzeş, diňe ony ulanmak has aňsat. El bilen nasos ulanan bolsaňyz, bu enjamy dolandyrmak size kynçylyk döretmez. Hereketleriň algoritmi çeňňek ulananyňyz bilen deňdir.

Has kyn wariant, turbalary kabel bilen arassalamak. Bu suw geçirijiler tarapyndan köplenç ulanylýan uzyn bahar. Diňe beýleki usullar güýçsiz bolanda ulanylmaly, sebäbi bu blokirlemäniň göni turbada ýerleşýändigini aňladýar.

  • Sifony turbadan aýryň we suwa düşüriň.
  • lýubkadaky böwedi nädip arassalamaly
  • Seresaplyk bilen kabeli turba boşlugyna salyň.
  • Kabeliň ujy bir päsgelçiligi uran pursatynda, ony yza we yza öwüriň.

Himiki maddalar bilen blokirlemeleri nädip arassalamaly

Häzirki wagtda enjam dükanlaryndan köp turba arassalaýjylaryny tapyp bilersiňiz. Bu himiki maddalar poroşok ýa-da jel görnüşinde gelýär. Olary ulanmak gaty aňsat.

Önümi poroşokdan satyn alan bolsaňyzTorbanyň ähli mazmunyny zeýkeşiň aşagyna döküň. Turbanyň içine bir stakan ýyly suw guýuň. Indi ýarym sagat töweregi garaşmaly. Zeýkeşi diňe köp suw bilen ýuwmak galýar. Jel ulanylanda, hemmesi zeýkeşiň üstüne dökülip, ​​soňam ýuwulýar. Şeýle-de bolsa, käbir ýagdaýlarda jel turbada birnäçe sagat saklanmalydyr, şonuň üçin bu amaly gijelerine etmek has gowudyr.

blokirlemäni aýyryň

Himiki böwet söweşijileri öňüni alyş çäreleri üçin hem amatly. Turbalaryňyzy aýda bir gezek bu önümler bilen arassalaň we petiklemäniň nämedigini bilmersiňiz.

Bloklanan hajathanany nädip arassalamaly

hajathana dykylmagyny arassalaň

Perhapshtimal, bu petiklemäniň iň ýakymsyz görnüşidir, ýöne bu meseläni hem çözüp bolar. Çukury arassalamak ýaly usullar işlär, ýöne ýatda saklamaly birnäçe möhüm zat bar.

Hajathana çukurynyň diametri uly bolmaly, ýogsam ol drena intoa düşer ýa-da hajathana diwarlaryna berk ýapyşmaz.

Şeýle hem, tejribeli öý-hojalykçy aýallar wakuumy köpeltmek üçin çukur bilen zeýkeşiň arasyndaky ähli çatryklary eşikler bilen dakmagy maslahat berýärler.

Suw geçiriji kabeli bu ýakymsyz ýagdaýda size kömek edip biler. Bu ýagdaýda hiç zady sökmeli däl.

Kabeli hajathana çüýşesiniň açylyşyna düşüriň we aýlaw hereketleri bilen içeri itiň. Bir päsgelçilik bilen gatnaşyga gireniňizde, yzly-yzyna birnäçe hereket ediň. Tejribesiz suw geçiriji bolsaňyz, kabeli iki adam bilen ulanmak has amatly.

ýüp bilen blokirlemäni arassala

simpleönekeý blokirlemeler üçingyzgyn suw hem gowy. Hajathananyň aşagyna köp mukdarda suw guýuň. Onlyöne muny diňe suwuklyk guran ýagdaýynda ediň.

Meşhur mowzuk