"Tera" - hemmeler üçin gyzdyrylan polotensaly demir ýol

Mazmuny:

"Tera" - hemmeler üçin gyzdyrylan polotensaly demir ýol
"Tera" - hemmeler üçin gyzdyrylan polotensaly demir ýol
Anonim

Suw amallaryny diňe amatly temperaturada lezzet bilen alyp bilersiňiz. Banyoda oturdylan turba radiatory ony döretmäge kömek eder. Mundan başga-da, şeýle häsiýet hammamda çyglylygyň, galyndylaryň we kömelekleriň ysynyň döremegine ýol bermez. Däp bolşy ýaly, polotensalar we ýorgan-düşekler bu görnüşdäki radiatorlarda guradylyp, oňa "polotensa guradyjy" diýilýärdi.

polotensaly ýylylyk

Russiýa bazarynda Tera kompaniýasynyň içerki önümleriniň ep-esli bölegi eýeleýär. Bu markanyň polotensaly ýylylygy, az bahadan ýokary hilli tapawutlanýar. 2003-nji ýylda esaslandyrylan bu kompaniýa, modelleriniň amatlylygyna we ýönekeýligine bil baglaýar.

Önüm aýratynlygy

"Tera" ýokary hilli çig maldan - poslamaýan polatdan AISI-304-den ýasalan gyzdyrylan polotensaly demir. Bu material pes magnit häsiýetine eýe we gowy kebşirlenip bilner.

Bölekler kebşirlemek arkaly birikdirilýär. Tapawut, bu amalyň ulanylmaýandygydyrgoşundy. Netijede ygtybarly we çydamly hökmünde häsiýetlendirilip bilinjek arassa, inçe tikin.

suw bilen gyzdyrylan polotensalar

faceüzüň tekizligi elektron plazma üweýji arkaly gazanylýar. Munuň netijesinde içki eşikdäki çişikler hakda alada etmegiň zerurlygy ýok.

Radiatorlar diňe bir işleýän jikme-jiklik bolman, eýsem bezeg elementine öwrülip, ​​aýna ýüzüne eýe. Interhli içerki, uly we kiçi otaglar üçin dogry modeli saýlap bilersiňiz.

Ulanyjylaryň köpüsi Tera gyzdyrylan polotensanyň işleýşinden kanagatlanýarlar. Synlar oňyn. Bu ýönekeý sarp edijilere we sanitar-tehniki iş bilen meşgullanýan hünärmenlere-de degişlidir.

elektrik polotensaly ýylylyk tera

Elbetde, ters pikirler bar. Iň ýaýran mesele, Tera polotensasynyň ýyladyjysynyň wagtyň geçmegi bilen suw syzyp başlamagydyr.

Kompaniýa ähli önümler üçin kepillik berýär. Emma, ​​elbetde, hyzmatyň dowamlylygy we hili esasan işleýşine we dogry baglanyşygyna baglydyr. Şeýlelik bilen, elektrik turba radiatorlary diňe toprak bilen rozetkalara birikdirilmelidir. Suw modelleri has köp taýýarlyk talap edýär. Ulgam bilen birikmek prosesi göterijide suw üpjünçiligini öçürmegi talap eder. Şonuň üçin gurmak üçin hünärmen bilen habarlaşmak has gowudyr.

Gowy we zyýany

Tera gyzdyrylan polotensalaryň artykmaçlyklary aşakdaky faktorlary öz içine alýar:

Modellere gabat gelip bolýardürli jaýlar, saklaýjylar we tekjeler

Guramagy aňsatlaşdyrmak üçin tekjeler öňe egilýär

Elektrik modelleri 5 ýyladyş usulyny hödürleýär

polotensaly ýylylyk synlary

kemçilikler:

Ykdysadyýet synp modelleri üçin iş wagtynda syzmak

Kebşirleýişden soň ygtybarly tikişler

Jemleýji örtük çykyp biler

Tera aralygy

atedyladylan polotensa demir ýoly, hammamda ýeke-täk bezeg bölegi. Beýleki esbaplary ulanmak hemişe mümkin däl. Şonuň üçin dizaýn meselesi radiatorlara-da berilýär. Tera modelleriniň suratlaryna seretseňiz, düşnükli bolar: öndüriji bu meseläni çözdi we işlemegi we özüne çekijiligi birleşdirmegi başardy. Klassiki modeller bilen bir hatarda, kompaniýa adaty bir warianty teklip etmeýär. Umuman aýdanyňda, kompaniýanyň model diapazony takmynan 80 görnüşi (50 suw we 30 elektrik) öz içine alýar. Emma bu çäk däl. Birnäçe täze önüm yzygiderli doldurylýar.

polotensaly ýylylyk tera bohemiýa

M görnüşli we U şekilli modeller kiçi otaglar üçin amatly. Iki görnüşli radiatory bir ýere jemleýän PM modelleri hem bar.

Kiçijik otaglar üçin merdiwanlar we tekjeler bar, ululygy 60-120 santimetre ýetýär, görnükli wekil suwda we elektrikde bar bolan Tera Bogema gyzdyrylan polotensaly demir ýoludyr. Olary köp dürli tekjeler we saklaýjylar bilen deňeşdirip bolýar.

Täze önümleriň arasynda "Wiktoriýa", "Tolkun täze" modelleri bar,"Klassiki" (gapdal goly bilen), "Gap", "Köpri".

Suw radiatorlary

Tera suw bilen gyzdyrylan polotensalar, suw turbalarynyň gyzgyn suw üpjünçiligine ýa-da ýyladyş ulgamyna birikdirilen ýagdaýynda amatlydyr.

Turbaly suw radiatorlarynyň elektrik energiýasyndan birnäçe artykmaçlygy bar:

Elektrik sarp etmäň

Zemin gerek däl

heatingyladyş möwsüminde işläň

Elektrik radiatorlary

Tera elektrik polotensaly ýyladyjy saýlanýar:

heatingyladyş ýa-da gyzgyn suwa birigip bolmaýar (ýa-da uly maliýe çykdajylaryny talap edýär)

Suw geçirijisiniň näsazlygy ýa-da gyzgyn suwuň yzygiderli ýapylmagy ýaly ýagdaýlar bolýar

Temperaturany we ýyladyş tertibini sazlamaga çalyşmak

Esasy radiator wagtal-wagtal işleýän bolsa (mysal üçin, güýz-gyş möwsüminde, merkezi ýyladyş bilen bilelikde) goşmaça ýyladyş hökmünde

Tera tarapyndan öndürilen elektrik polotensasynyň ýyladyjysynyň suw radiatorlaryndan birnäçe tapawudy bar:

Ç alt gyzýar (sowadýar)

Içerde gurnamak ýörite bilimleri we okuwlary, başarnyklary we gurallary talap etmeýär

Komponentler

Gyzdyrylan polotensel relslerini gurmak we işlemek üçin goşmaça esbaplar zerur bolup biler. Esasylary:

Armatura (köplenç alyjylar hromy gowy görýärler)

Daglar

Adapterler

Burç bogunlary

Tera müşderilerine gyzdyrylan polotensalaryň ähli modellerine laýyk gelýän ýokary hilli enjamlary hödürleýär.

Meşhur mowzuk