Haiba kranlary: syn, görnüşler, öndüriji we syn

Mazmuny:

Haiba kranlary: syn, görnüşler, öndüriji we syn
Haiba kranlary: syn, görnüşler, öndüriji we syn
Anonim

Durmuşymyzyň rahatlygy esasan kranlaryň hiline baglydyr. Galyberse-de, irden hammamda şarlawuk henizem hiç kimiň keýpini gowulaşdyrmady. Meşhur markalaryň biri Haiba. Bu öndürijiniň önümleriniň arasynda näme tapawut bar? Haiba kranlaryna ulanyjy synlary näme?

Öndüriji

Haiba kranlary Hytaý korporasiýasynyň önümidir. Geçen asyryň ahyrynda esaslandyryldy. Theyllaryň dowamynda ýurduň dürli künjeklerinde 5 şahamça döredildi. Ol ýerde müňden gowrak Haýba işgäri işleýär.

mikser kranlary

Hytaýda kran öndürijiler. Emma önümçilik prosesiniň hemişe nemes hünärmenleriniň gözegçiligindedigini öňe sürýär. Haiba kranlary ýokary hilli bürünçden ýasalýar. Komponent hökmünde Ispaniýadan patronlar we Germaniýadan kran gutulary ulanylýar.

Assortment

Haiba korporasiýasy dürli maksatly we beýleki sanitar-tehniki enjamlar üçin kran öndürýär. Bular suwarylýan gaplar we duş stendleri.

haiba aşhana kran

Dispensorlary goşmak bilen birnäçe esbaplar bar. Önümdürli komponentler, suw üpjünçiligi üçin bölekler, olar bilen işlemek üçin gurallar. Haiba hammam aýnalaryny işe girizýär. Arzan we ýokary hilli poslamaýan polat lýubkalar hem korporasiýanyň önümleri.

Kranlar

Haiba dürli kranlary hödürleýär. Esasan iki klapan garyş prinsipini ulanýarlar. Moreöne has döwrebap görnüşiň, ýeke leňňeriň modelleri bar.

hammam kran

Vanna otaglary, lýubkalar, aşhana lýubkalary üçin niýetlenendir.

Reňk: hrom we bürünç.

Diwaryň daşyna ýa-da legeniň üstünde oturdyldy. Gurmak we işlemek gaty aňsat.

Peýdalary

Öndüriji önümlerini ýokary hilli önüm hökmünde ýerleşdirýär. Kranlaryň artykmaçlyklaryny görkezýär:

  • ýokary hilli hrom örtülen;
  • ähli agyr bölekler;
  • ygtybarly galyňlykdaky metal;
  • ýokary hilli komponentler;
  • kran zeper ýetmeginiň öňüni almak üçin berk paketde gelýär.

Kranlary bejermek

Ulanyjylar Haiba kranlaryny düzetmegiň gaty kyndygyny aýdýarlar. Boltlaryň alty sany otwýortka bilen nurbatlanandygy indi hiç kimi geň galdyrmaly däldir. Bükülen tutawaçlar silýuminden - alýumin we kremniniň garyndysy bolup çykdy. Olaryň üstündäki sapak öçürilýär, şondan soň olary yza çekmek mümkin däl. Thisöne bu ýagdaýda alyjynyň ýalňyşlygy barmy?

Seresaplyk

Haiba aşhana krany aýratyn ideg talap etmeýär. Wagtal-wagtalmikrofiber mata bilen süpürilmelidir. Sabynly suw bilen çyglap ​​bilersiňiz.

haiba kranlary syn

Ganderiň golaýyndaky legeniň üstünde posly tegmilleriň peýda bolmazlygy üçin, onuň öňünde gaty süzgüç gurmaly. Otherwiseogsam, galyndylar we poslanan metal zatlar bolup biler, gandere baryp biler we poslap başlar.

Suw geçiriji maslahatlar

Gurmazdan ozal täze krany sökmek gowy bolardy. Therehli galyndylary aýyryň, sürtülýän ýüzleri we möhürleri nebit jeli bilen çalyň. Futorki, aşa güýçlerine we berkidiş ygtybarlylygyna bil baglamazdan, göni superglue ekmegi maslahat berýärler.

Kartrijiň töweregindäki oturgyç, şeýle hem gysgyç, gysgyç hozy gowy ýaglamaly. Diňe şondan soň siz ýa-da birnäçe ýyldan size gelýän suw geçiriji krany aňsatlyk bilen söküp we häzirki abatlaýyş işlerini amala aşyryp bilersiňiz.

Haiba aşhana kranlary esasan poslama we hereketiň ýitmegine sezewar bolýar. Gurmakdan ozal olary sökmeli we seresaplylyk bilen ýag bilen çalmaly. Şlanglara silikon satyn almak maslahat berilýär, olar bilen hiç hili problema ýok diýen ýaly. Soňra Haiba garyjylary size uzak wagtlap hyzmat eder.

Oňyn synlar

Köp ulanyjy Haiba kranlaryny halaýar. Ilki bilen bahasynyň arzanlygy sebäpli olary saýlaýarlar. Satyn alyjylar toplumyň düşnükli dilde ýazylan görkezmeler bilen gelmegini halaýarlar.

Jikme-jiklikler çylşyrymly dizaýnsyz daşky görnüşde ýönekeý. Gurmak aňsat. Partshli bölekler ýerbe-ýer bolýar we şol ýerde berk berkidilýär. Mikser işleýär, birikmeler ýokakymy. Gurnamak üçin diňe 11 üçin açar gerek.

Plastiki tutawaçlar, elleriňizi ýakman gyzgyn suw kranyny açmaga we ýapmaga mümkinçilik berýär.

Ulanyjy halaýar we kellesini ýuwýar. Ondan uçar güýçli we birmeňzeş.

Suw üpjünçiligi üçin çeýe örülen şlanglaryň bolmagy onuň hilini ýokarlandyrýar. Ys ýa-da tagam ýok.

Aerator suw tygşytlaýar we uçary has ýumşak edýär. Zerur bolsa, aňsatlyk bilen açyp bilersiňiz, krany arassalap we yzyna goýup bilersiňiz.

Käbir ulanyjylar Haiba hammam kranyny şeýle bir gowy görýärler welin, her gezek özleri ýa-da garyndaşlary üçin başga bir kran çalşmaly bolanda satyn alýarlar.

haiba kranlary öndüriji

Müşderiler awtoulag wilkasy üçin ätiýaçlyk şaýlarynyň toplumynyň kran bilen gelmegini hem halaýarlar.

Müşderiler, köp kranlarda bolşy ýaly, gandaryň aşagynda pos emele gelmeýändigini gördüler.

Örtük gaty güýçli, gabygy ýok. Gara tegmiller ýok.

Synlar negatiw

customersöne müşderileriň hemmesi kran satyn almak bilen şowly däl. Şeýle hem gaharly sarp edijileriň synlary bar. Kran gutularynyň hiliniň pesliginden zeýrenýärler. Keramiki ýapylmalar ç alt dargaýar. Tiýaçlyk şaýlary satylmaýar. Rezin ýapyk bilen satyn almaly.

Sifon-duş wyklýuçatelindäki baldak öçürilýär. Şeýle hem ätiýaçlyk şaýlary ýok. Alyjylar şeýle harytlaryň hili gaty pes diýen netijä gelýärler.

haiba aşhana kranlary

Kranyň bedeninde suwuň yzygiderli akýan bir çatrygynyň bardygy barada şikaýatlar bardaşarda. Beýleki ulanyjylar kran boşlugynda çatryk tapýarlar.

Duş wagtynda mikseriň işlemezligi barada nägilelikler bar. Suw buzdan gaýnag suwa hemişe temperaturany üýtgedýär. Şeýle gapma-garşylykly duş, ulanyjylaryň meýilnamalaryna goşulmaýar. Şonuň üçin bu ýagdaýa nika hökmünde baha berýärler.

Kran gurlandan soň käbir müşderiler islenýän suw basyşyny üpjün etmeýändigini bilýärler. Şol sebäpli sütün ýakylmaýar we mikseriň zerurlygy özi ýitýär. Wayöne her niçigem bolsa ýuwmaly.

Sarp edijiler sütüne bir leňňer mikser gurup bilmejekdigiňizi aýdýarlar. Othersöne beýlekiler üçin peýdaly!

Ulanyjylar hil we kemçilikli önümleriň göterimini görkezýän statistika berýär. 1 nädogry biri üçin 20 sany gowy adamyň bardygy ýüze çykdy. Köpmi ýa-da azajykmy? Bularyň hemmesi haýsyny alandygyňyza bagly. Bu statistika ulanyp bolmaýan kranlara degişlidir. Eýeleriniň direltjek bolýanlary hem bar. Emma bu mydama mümkin däl.

Gymmat kranlar bilen deňeşdirme

Gymmat bahaly kran satyn almak, öňünden tölegli üç sany arzan satyn almakdyr diýen pikir bar we esassyz däl. Galyberse-de, bu arzan mikserleriň bahasyny goşsaňyz we netijäni gymmat bahanyň bahasy bilen deňeşdirseňiz, kän bir tapawudyňyz bolmaz. Roadöne ýol döwülende ýitgiler has köp bolar. Emma beýle ýagdaýdan hiç kim howpsuz däl.

Meşhur mowzuk