Gatda duran hajathana Gustawsberg ARTic 4310: düşündiriş we syn. hajathana reýtingi

Mazmuny:

Gatda duran hajathana Gustawsberg ARTic 4310: düşündiriş we syn. hajathana reýtingi
Gatda duran hajathana Gustawsberg ARTic 4310: düşündiriş we syn. hajathana reýtingi
Anonim

Hajathana çüýşesi, hiç bir kwartiranyň edip bilmeýän zatlarynyň biridir. Emma wagtal-wagtal üýtgedilmeli. Munuň köne zeper ýetmegi ýa-da has owadan we döwrebap modeli satyn almak islegi sebäpli bolup biler. Käwagt sanitar-tehniki bölekleriň çalyşmagy, hammamyň täzeden gurulmagy bilen ýüze çykýar. Hajathana has ýokary hilli we amatly modeli nädip saýlamaly?

Hajathana görnüşleri

Hajathanalar dürli tarapdan tapawutlanýar. Olardan biri gurnama usulydyr. Hajathana çüýşeleri pol we asma.

 • Gat aňsat we ç alt oturdyldy. Pol ýa-da arka diwara berkidilen.
 • Asmak has owadan görünýär. Emma olary gurmak üçin üpjünçilik turbalaryny diwardan öňünden gizlemeli. Mundan başga-da, hajathananyň diwarlary we berkidilmegi wagtyň geçmegi bilen gowşamazlygy üçin berk bolmaly. Adatça şeýle tanklaryň berkidilmegi 400 kg çenli agramy çydap bilýär. Şeýle hajathanalarda köplenç tank diwarda gizlenýär. Diňe zeýkeş düwmesi çykýar.

Lagym turbasynyň ugry esasan hajathana çüýşesini saýlaýar. Hususy jaýlarda köplenç dikligine, köne beýik binalarda ýerleşýärobli zeýkeş ulanylýar. Täze jaýlarda kanalizasiýa keseligine birikdirilýär.

gustawsberg artic 4310

Hajathana guýy bilen doldurylyp bilner ýa-da oňa dakylýar. Bu dizaýna monoblok diýilýär.

Materiallar

Dürli hajathana we ýasalan material. Plastmassa, faýans ýa-da farfor bolup biler. Haýsy hajathana iň gowusy? Bu, alyjynyň bu element üçin goýýan wezipelerine baglydyr.

 • Plastiki iň arzan, iň ýeňil, ýöne iň pes hilli materialdyr. Dyrnaklardan we çişiklerden gorkmak. Asyl görnüşini ç alt ýitirýär.
 • Küýzegärleriň gözenekli ýüzi hapa siňdirýär. Specialöne ýörite syrçaly örtük hajathanany doly gorar. Satyn alanyňyzda, örtügiň hiline üns bermeli. Eger hili pes bolsa, güýçli ýakymsyz ys sebäpli hajathana ýakyn wagtda ulanylmaz.
 • Farfor hil, ýöne gymmat material. Şeýle hem urmakdan gorkýaryn.
 • Metallhli hajathana bar, ýöne köplenç otly awtoulaglary ýaly köpçülik ýerlerinde oturdylýar.
 • Tebigy daşdan ýasalan hajathana gaplary bar. Olar gaty özboluşly we owadan, ýöne gymmat we has gowşak.
hajathana ak

Çukurlary tualetiň ýokarsynda belli bir beýiklikde ýerleşdirip ýa-da oturdyp bolar. Çukurly polda duran hajathana amatly, sebäbi olary saklamak aňsat. Hajathana asylanda, guýy diwarda gizlenýär we diňe ýuwmak düwmesi çykýar.

Goşmaça aýratynlyklar

Döwrebap hajathana bilen enjamlaşdyrylandürli goşmaça aýratynlyklar. Bu:

 • Guranyňyzda pyrlanmagyň öňüni almak. Käwagt bu enjamy gurnamak hajathanany arassalamagy kynlaşdyrýar.
 • Microlift - hajathana gapagynyň hereketini haýalladýan ýapyljak ulgam. Bu hem möhüm däl aýratynlyk.
 • Palçyga garşy örtük, hajathanany ýygy-ýygydan arassalamaga mümkinçilik berer.
 • Iki gezek ýuwmak ulgamy suw tygşytlamagyň hakyky usulydyr.
 • Tygşytlamak, suw üpjünçiligini bes edýän düwmä iki gezek basmak düwmesine kömek eder.
gustawsberg suw geçiriji

Model saýlanyňyzda, goşmaça funksiýalaryň hakyky peýdalaryny göz öňünde tutuň. Galyberse-de, hajathana çüýşesiniň bahasy näçeräk olaryň sanyna bagly.

Hajathana çüýşelerini öndürijileriň bahasy

 • Polşanyň Cersanit markasynyň suw geçirijisi gaty meşhur. Bazarda 20 ýyldanam az wagt bäri işleýär. Bu döwürde kompaniýanyň işgärleri duş we hajathana modelleri bilen dünýä bazaryna çykmagy başardylar.
 • “Ideal Standard” brendinde hajathana diňe Europeewropada satylýar. Hundredüz ýyldan gowrak işlemek bilen, ýokary hilli bolmagy bilen meşhur boldular.
 • Şweýsariýanyň Laufen markasy 120 ýyl bäri tanalýar. Hajathanalarynda suw tygşytlaýan köp ýyl bäri goşa ýuwma ulgamy bar. Sarp edijileriň özboluşly dizaýnyny halaýarlar. Hajathana Europeewropada ýasalýar.
 • Santek Keramika kompaniýasy tarapyndan öndürilýär, önümçiligi Nowocherkassk we Cheboksary-da ýerleşýär. Ol takmynan 10 ýyl bäri Roka toparynyň bir bölegi.
 • Hil önümleriŞwesiýanyň “Svedbergs” kompaniýasy tarapyndan öndürildi.

Hajathana bahasy

Ulanyjylaryň synlaryna görä iň gowularynyň biri, Gustawsberg ARTIC GB114310301231 hajathana. Tank bilen satylýan ykjam enjam. Üstünlikleri - goşa drena system ulgamy, sessiz diýen ýaly işlemek, gurluş durnuklylygy. Adetmezçiligi, kämahal zeýkeş ulgamynyň sazlanmazlygy, suwuň aşmagyna sebäp bolup biler. El bilen sazlamak gaty aňsat.

hajathana näçeräk?

Ifo Frisk RS021030000 öz synpynda iň oňat ykjam hajathana hasaplanýar. Şeýle hem goşa drena system ulgamy bilen enjamlaşdyrylan, ýöne öňküsinden has arzan. Görnüş has adaty.

Çeh tualet çüýşesi Jika LYRA 8.2423.4.000.242.1 ýokary hilli we şol bir wagtyň özünde arzan, goşa ýuwmak bilen. Oturylmadyk ýagdaýda satylýar. Köp ýyllap hyzmat edýär we daşky görnüşini ýitirmeýär.

Önümler "Gustawberg"

Şwesiýanyň Gustawsberg kompaniýasy “Villeroy & Boch” halkara aladasynyň bir bölegidir. Şwesiýanyň Gustawsberg kompaniýasynyň esasy önümi farfor sanitariýa enjamlary. Bular hammam, lýuboý, bidet, hajathana. Olar ygtybarly, köp taraply we ulanmak aňsat.

"Gustawsberg" kompaniýasy tarapyndan öndürilen sanitariýa enjamlary ýokary hilli. Pes çyglylygy siňdirýän farfor ýüzleri çydamly we çyzylmaga çydamly. Surfaceeriň hilini ýokarlandyrmak üçin ýörite keramiki plýus bilen örtülendir. Bejergiden soň arassalamak has aňsat.

"Gustawsberg" kompaniýasynyň hajathana gaplary diňe bir kwartiralarda däl, eýsem köpçülikde hem gurulýar.jaýyň içinde.

Hajathananyň beýany Gustawsberg ARTic 4310

Şwesiýada aşaky suw üpjünçiligi we içerki gorizontal rozetka bilen hajathana. Iki görnüşli zeýkeş bilen üpjün edilýär: 3 l we 6 l. Ygtybarly oturgyç görnüşli lýuks SoftClose (mikrolift) ygtybarly. Hajathana poslama garşy polatdan ýasalan gysgyç bilen berkidilýär. Hajathana ýuwmagyň görnüşi Gustawsberg ARTic 4310 tegelek.

Ykjam hajathana, tankynyň gapagynyň aňyrsyna, ondan 5.5 sm uzaklykda gurulmagy üçin döredildi.

Lift we oturgyçlar bilen satylýar. Karton gaplanan hajathana jamynyň agramy 50 kg, berkidiji oturgyçlar 3 kg.

hajathana reýtingi

Önümiň uzynlygy 66-70 sm, ini 36-40 sm. Boýy takmynan 85 sm. Önümiň reňki ak.

Hajathana diwardan gysga aralykda gurmak üçin niýetlenendir. Bakdan 1 sm uzaklykda, ýöne ýakynlaşyp bilersiňiz. Çeýe şlang, tanky birikdirmek üçin kran bar.

Demirgazyk hil belligi we halkara guramalarynyň (AMA) we Europeanewropa ülňüleriniň teklipleriniň ýerine ýetirilmegi önümiň ýokary hiline şaýatlyk edýär. Hajathananyň ähliumumy dizaýny, ony dürli usullar bilen gurmaga mümkinçilik berýär. Arka tarapynda ony diwara dakmaga mümkinçilik berýän dynç alyş bar, pola birikmek üçin gizlin rozetka. Plastmassa şlang birleşdirijisi, zeýkeşlere birikmäge mümkinçilik berýär. Zerur bolsa, has gysgaldyp bolar.

Öndüriji hajathana 10 ýyl kepillik berýär.

Oňyn synlar

UlanyjylarGustawsberg ARTic 4310 tualetiniň görnüşini haladym, onuň kaşaň görünýändigini we şol bir wagtyň özünde adaty hajathana-da laýykdygyny bellediler.

Müşderiler goşa ýuwmagyň hakykatdanam köp suw tygşytlaýandygyny görkezýärler. Galyberse-de, ulanyjynyň özi belli bir ýagdaýda näçe suw ulanmalydygyny saýlaýar.

Müşderiler ykjam ak hajathananyň segmentinde deň däldigini aýdýarlar. Bu hajathana jamynyň bahasy näçe? Bahasy - takmynan 14 müň rubl.

haýsy hajathana has gowudyr

Göni Şwesiýada we Gündogar Europeewropada satylýan Gustawsberg ARTic 4310 hajathanalarynyň biri-birinden tapawutlydygyna ynanýarys. Muny Şwesiýada ýaşaýan we şol ýerde ulanan alyjylar aýdýar. Käbir jikme-jiklikler asyl nusgany tapawutlandyrmaga kömek eder. Hajathana çüýşesi dykyz kartondan asyl gapda getirilýär. Oturgyç, tank ýygnamaly we düzülmeli. Bu şwesiýa zawodlarynda kabul edilýär. Önümiň hakykylygy, "40" ýurduň ilkinji sanlary bolan ştrih-kod bilen görkezilýär.

Synlar negatiw

Käbir ulanyjylaryň synlary, hajathana çüýşesiniň birnäçe ýyldan soň syzyp başlaýandygyny görkezýär. Bölek bölekleri ýoklugy sebäpli düzedip bolmaýar. Çykyş ýoly bazara satylýanlary gurnamak arkaly tapylýar. Gabat gelmeýär, ýöne iň bolmanda işleýär.

Klapanlar barada şikaýatlar bar.

theerde oturdylan we düzedilenden soň, hajathana birneme sarsýar. Şonuň üçin ulanyjylara diwara gaty ýakyn gurmak maslahat berilmeýär, esasanam plitkaly bolsa. Käbirlerini ulanmagy maslahat berýärlertank bilen diwaryň arasynda gap.

guýy bilen polda duran hajathana

Ulanyjylar mikro-lift oturgyjynyň ýokarsynda konweks şekiliniň bardygyna doly ynanmaýarlar. Ulanmak gaty amatly däl. Käbir alyjylar üçin oturgyç sary reňkde boldy we birnäçe aý ulanylandan soň düýbünden döwüldi.

Tank gaty ses bilen doldurýar. Suw sesiniň sesi diňe bir goňşy otagda däl, has uzakdaky ýerlerde hem eşidilýär. Kaskad guýuň. Synag üçin hajathana zyňylan süzülen çilim, iki gezek ýuwlandan soňam ýuwulmaýar.

Netije

Makalamyzda hajathana üçin enjam saýlamak meselesini jikme-jik öwrenmäge synanyşdyk. Şol bir wagtyň özünde hajathana çüýşeleriniň reýtingini hödürlediler. Haýsyny saýlamalydygyňyz size bagly.

Meşhur mowzuk