Hajathanany peşew daşyndan nädip arassalamaly?

Mazmuny:

Hajathanany peşew daşyndan nädip arassalamaly?
Hajathanany peşew daşyndan nädip arassalamaly?
Anonim

Suw geçiriji agressiw hereketlere sezewar. Bu esasanam hajathana degişlidir. Plakanyň, mämişi garyndysynyň, ýakymsyz "hoşboý yslaryň" peýda bolmagy, sanitar-tehniki enjamlar wagtynda ýuwulmasa, ýüze çykyp biljek meselelerdir. Hajathanany nädip arassalamaly - geliň has ýakyndan seredeliň.

Siýdik daşyna näme sebäp bolýar?

Şeýle goýumlar iň durnukly hasaplanýar. Arassaçylyk enjamlarynyň üstünde peýda bolmagy, zeýkeşiň işlemeýändigini ýa-da eýeleriniň hajathana amallaryndan soň ýuwulmagy ýatdan çykarýandygyny görkezýär. Hawa, suwda köp mineral bar.

hajathanany nädip arassalamaly

Iş wagtynda, peşew daşy bilen täsirleşip, çal-mämişi reňkiň güýçli, gaty örtügini emele getirýärler. Hajathana çüýşesini mehaniki taýdan arassalap bolmaýandygy sebäpli (suw geçirijisiniň ýarylmagynyň ýokary töwekgelçiligi), ýuwmak üçin kislota esasly erginler ulanylýar.

Tagta emele gelmek howpy näme?

Wagtyň geçmegi bilen suw geçirijisinde peşew daşynyň peýda bolmagy, doly ýapylmagyna howp salýan zeýkeş deşiginiň azalmagyna getirýär. Şeýle nyşanyň aýrylmagy eýýäm üýtgemezmesele, suw geçirijisini üýtgetmeli bolarsyňyz. Dürli usullar bilen birnäçe basgançakda arassalamakdan has arzan bolar.

Siýdik daşy ç alt emele gelse, bu sanitar-tehniki enjamyň könelendigini we ýüzüniň gödek bolandygyny aňladýar. Şeýle sanitariýa enjamlary ýygy-ýygydan üýtgedilýär ýa-da ýuwulýar.

Iş howpsuzlygy

Hajathanany kislotalar, aşgarlar bilen işlemek arkaly peşew daşyndan arassalamak mümkin bolansoň, gorag enjamlary ulanylmaly. Käbir ýagdaýlarda ellikler bilen baryp bilersiňiz, esasanam zyýanly maddalar bilen işläniňizde, dem alyş serişdeleri we äýnek ulanylýar. Bu, dem alyş ýollarynyň ýanmagynyň öňüni alar. Hajathanany halkyň usuly bilen öýdäki peşew daşyndan arassalap bolýandygy sebäpli (surat goşulan), geliň şolardan başlalyň.

Bişirilen soda

Poroşok hapalanan ýerlere 12 sagatlap guýulýar (has gowusy gije). Bu usulyň netijeliligini ýokarlandyrýar. Irden çotga bilen arassalaň we suw bilen ýuwuň. Hapalanmak düýbünden ýok bolmasa, prosedurany gaýtalamaly.

hajathanany peşew daşyndan nädip arassalamaly

Adatça, sirke, limon kislotasy ýaly beýleki arassalaýyş önümleri bilen çörek bişirilýän soda ulanylýar.

Sirke

Hajathanany peşew daşyndan sirke bilen nädip arassalamaly? Iň täsirli usul, çörek soda bilen sirke erginini ulanmak bolar. Bu usul gijelerine ulanylmalydyr, sebäbi gaty hapalanmak bilen ajaýyp arassalygy gazanmak üçin 8 sagat gerek bolar.

Bir stakana sirke alynýar, 40 ° C-e çenli gyzdyrylýar, 2 çaý çemçesi goşulýarbir nahar çemçesi çörek sodasy, hemme zat doly erýänçä garylýar. Alnan çözgüdi problemaly ýerlere çotga bilen ulanmaly. 12 sagatdan soň ýyly suw bilen ýuwuň. Iň uly täsir ilki bilen sanitariýa enjamlaryndan suwy doly çykarmak we has köp ergin guýmak arkaly gazanylyp bilner. Elleriň, dem alyş organlarynyň, gözleriň goragyny ýatdan çykarmaň.

Limon kislotasy

Öý hojalykçy aýallaryň köpüsi bu peselýän poroşok bilen tanyşdy.

hajathanany öýdäki peşew daşyndan nädip arassalamaly

Derrew hajathanany peşew daşyndan gaýnag suwa nädip arassalamaly diýen sorag ýüze çykýar? Bu ýönekeý, limon kislotasy hapalanan ýerlere köp sepilýär, gapagy aşak düşýär we hapalanma derejesine baglylykda 2-4 sagat durmaga rugsat berilýär. Soňra zerur bolsa gyzgyn suw bilen ýuwuň, çotga bilen arassalaň.

Has täsirli bolmagy üçin suw geçirijisinden suw çykaryň, gaýnag suwy seresaplylyk bilen guýuň. Oňa 2-3 paket limon kislotasy hem goşuldy. Reaksiýa üçin wagt berýärler, birinji warianty ýaly ýuwýarlar.

Import edilen soda

Şeýle içgilerde köp mukdarda limon kislotasy bar. Mysal üçin, Coca-Cola, Fanta, Sprite. Şonuň üçin köp öý hojalykçy aýallar çagalaryna gazanyň näderejede peýdalydygyny görkezmek bilen, arassalygy arassalamak üçin ulanyp başladylar. Şeýdip, hajathanany öýdäki peşew daşyndan nädip arassalamaly? Size 2-3 litr soda gerek bolar. Bir gije guýmaly. Irden hapalanan ýerlerde çotga bilen ýöremeli, suw bilen ýuwmaly.

Oksalat kislotasy

Döwrebapöý hojalykçy aýallar beýle madda hakda eşitmediler. Aslynda bu iň täsirli usullaryň biridir. Bu arassalaýjyny satyn almagy başaran bolsaňyz, ulanyp bilersiňiz. Hajathanany bu önüm bilen nädip arassalamaly?

hajathanany öýdäki peşew daşyndan nädip arassalamaly

Munuň üçin granulalary çygly mata ýa-da gubka bilen hapalanan ýerlere sürtmeli, äsgermezlik derejesine baglylykda 1-2 sagat goýmaly. Ondan soň çotga bilen sürtmeli, suw bilen ýuwmaly. Şeýlelik bilen, suw geçirijisiniň aklygyny dikeltmek aňsat.

Gidroklor, fosfor kislotasy

Bu usul zeýkeş ulgamynyň plastmassa turbalary bilen suw geçirijisi üçin amatly däl, ol zaýalanar. Hajathanany kislota ulanyp arassalamaly bolýandygyňyz üçin, gorag enjamlaryny ulanmaly: ellikler, respirator, äýnek. Çözüw 33% ulanylýar.

Suwuklyk hapalanan ýerlere ulanylýar. Reaksiýanyň wagty 15 minut. Şondan soň hemme zat çotga we suw bilen gowy ýuwulýar. Bu usul örän täsirli, ýöne gidroklor turşusy seresaplylyk bilen işlenmeli. Fosfor kislotasy hem edil şonuň ýaly ulanylýar.

Batareýa elektrolit

Elektrolitiň öý işlerinde ulanylyp bilinjekdigini az adam eşitdi. Mysal üçin, hajathanany peşew daşyndan nädip arassalamaly diýen meseläni çözmek üçin amatlydyr. Şeýle meýilnamanyň halk bejergisi diýseň täsirli. Onuň düzümindäki elektrolitde gidroklor turşusy, distillendirilen suw bar. Islendik awtoulag dükanyndan satyn alyp bilersiňiz. Agent hapalanan ýerlere guýulýar. Ondan soň 10-15 minut garaşmaly weönümi çotga, suw bilen ýuwuň.

izedöriteleşdirilen gurallar

Öý himiki serişdeleri bazary sanitar-tehniki önümleriň köp görnüşini hödürleýär.

hajathanany peşew daşy synlaryndan nädip arassalamaly

Bu reagentlerde dürli görnüşli kislotalar we aşgarlar bar. Iň meşhur serişdeleri gözden geçiriň:

  • Poroşoklar. Abraziw serişdeleri. Şeýle serişdeler mehaniki hereket üçin ulanylýar. Olary çotga ýa-da gubka bilen çalyň. Hlorid birleşmeleri bolup biler. Iň meşhur poroşoklar: "Pemolux", "Komet".
  • Suwuklyklar. Şeýle önümler hapalanan ýerlere ulanylýar, reaksiýa bermek üçin wagt berilýär, soň bolsa ýuwulýar. Mysal üçin, "Aklyk", "Sanoks".
  • Gels. Bu gurallar süýümliligi sebäpli has täsirli bolýar. Suwuklykdan tapawutlylykda, sanitariýa enjamlarynyň diwarlaryny has haýal akdyrýarlar, bu bolsa plakaty mümkin boldugyça poslamaga mümkinçilik berýär. Jeller hajathana çüýşesiniň aşagynda ulanylýar. Ulanmak boýunça görkezmelere görä, reaksiýa üçin wagt berilýär. Soň bolsa çotganyň we suwuň kömegi bilen ýuwulýar. Iň meşhurlary: "Domestos", "Hajathana ördek" we başgalar.
  • Kremler. Hapalanan ýerlere ulanylýar, sürtmek we arassalamak üçin gubkalary abraziw bilen goşmaça ulanmak mümkin. Reaksiýa bermäge, ýuwmaga wagt beriň. Mysallaryň biri "Sif".

Taýýar önümler näme üçin gyzykly? Olaryň nyşan bilen reaksiýa wagty 30 minut. Şonuň üçin olaryň meşhurlygy dogry. Theöne taýýar reagentler gutarsa, suw geçirijisini gyssagly arassalamaly bolsaňyz, kömege gelerlerhalk bejeriş serişdeleri.

Haçan-da ähli suw tualetden çykarylsa we önümler hapalanmaga gönüden-göni ulanylsa has täsirli bolar.

Plakanyň emele gelmeginiň öňüni almak

Hajathanany öýdäki peşew daşyndan arassalamak aňsat iş bolmansoň, öňüni alyş çäresini wagtynda geçirmek has gowudyr. Öý himiki serişdelerini öndürijiler şeýle önümleriň giň görnüşini hödürleýärler:

  • Dermanlar. Zeýkeş çüýşesine ýerleşdirildi. Hapany, şol sanda tegelegiň aşagynda derrew ýuwuň. Şol bir wagtyň özünde-de tagam hökmünde hyzmat edýärler.
  • Gel bloklary. Arassaçylyk enjamlarynyň aşagynda oturdyldy. Şeýle hem hapalanmagyň öňüni almaga, bakteriýalaryň döremeginiň öňüni almaga hyzmat ediň.

Şeýle hem suw geçirijisini wagtal-wagtal ýuwmaly, zeýkeşiň saglygyna gözegçilik etmeli. Suwuň syzmagy plakanyň döremegine sebäp bolar. Zeýkeşiň ýoklugy hajathananyň arassalygy üçin betbagtçylyga öwrüler.

Synlar

Köp sanly jogaplara görä limon kislotasy iň täsirli serişdedir. Hapalanmagyň derejesine baglylykda reaksiýa wagty saýlanýar. 2-den 12 sagada çenli bolup biler.

hajathanany peşew daşyndan sirke bilen nädip arassalamaly

Gidroklor turşusyny ulanmak, hajathanany peşew daşyndan arassalamagyň iň täsirli usullaryndan biri diýilýär. Ulanyjy synlary bu reagentiň täjirçilik taýdan elýeterli däldigini aýdýar, şonuň üçin onuň içine girýän elektrolitleri ulanyp bilersiňiz. Kislotalary ulananyňyzda elleriň, gözleriň we dem alyş organlarynyň derisini goramagy unutmaň. Bu önümler güýçli ýanmaga sebäp bolup biler.

hajathanany peşew daşy halk bejergisinden nädip arassalamaly

Görşüňiz ýaly, peşew daşlarynyň çynlakaý ýataklarynyň aýrylmagy saglyga howp salýar, şonuň üçin öňüni almak arkaly beýle kynçylyklardan gaça durmak iň gowusydyr. Bu diňe arassalamakda kynçylyk döretmän, suw geçirijisiniň ömrüni ep-esli uzaldar. Mundan başga-da, kislotaly birleşmeleriň plastmassa, rezin gaplara ýaramaz täsir edýändigini ýatdan çykarmaň. Hajathanany peşew daşyndan arassalamak bilen baglanyşykly problema, zeýkeş ulgamynda syzma görnüşinde goşulyp biler.

Meşhur mowzuk