Leifheit eşik guradyjy: düşündiriş we surat

Mazmuny:

Leifheit eşik guradyjy: düşündiriş we surat
Leifheit eşik guradyjy: düşündiriş we surat
Anonim

Kir ýuwmak her ýyl stýuardessadan az wagt we güýç talap edýär. Döwrebap kir ýuwýan maşynlar diňe bir ýokary hilli zatlary ýuwmaga däl-de, eýsem ýarym gurak ýagdaýa getirmäge mümkinçilik berýär. Thenöne soň bir sorag ýüze çykýar: "wasuwulanlary nädip guratmaly?" Iň üstünlikli çözgütleriň biri nemes eşik guradyjylary Leifheit hasap edilip bilner.

Leifheit guradyjy düşündiriş

Leifheit guradyjylary birnäçe wersiýada bar. Olar ululygy, ýerleşişi (diwar, pol, köçe), polotensanyň barlygy we gurnama usuly bilen tapawutlanýar. Adynda kompaniýa, desimetrdäki setirleriň umumy uzynlygy (100, 150, 180, 200) bar. Leifheit eşik guradyjy, buklanda ykjam bolýar. Asylan diwary wannanyň üstünde ýa-da balkonda asyp bolýar. Eplenende, ini 10 sm bolýar.

eşikleri guradyjy

Ulanyjy synlary, hatda açylmadyk Leifheit diwara gurlan eşik guradyjynyň hem suwa düşmegine päsgel bermeýändigini aýdýar. Gatyň durmagy bir ýerden başga ýere götermek aňsat.Kir ýuwulandan we ýüklenenden soň, olar kän ýer tutmaýarlar. Eplenen guradyjyny aýry ýerde gizläp bolýar. Ini hem 10 sm.

Leifheit guradyjy enjam

Leifheit hünärmenleri guradyjylaryň onlarça modelini döretdiler, şolaryň arasynda iň ç alt öý hojalykçy aýal-da onuň üçin iň amatly warianty tapyp bilerler. Thehli jikme-jiklikler ownuk-uşak jikme-jikliklere-de ähmiýet berilmeýän ýaly görünýär.

Leifheit pol guradyjysynyň aýaklary bar. Olar poslamaýan materiallardan ýasalýar. Specialörite setirler ýuwulan zatlaryň ýerleşdirilen uzynlygy boýunça uzalýar. Olar çydamly plastmassadan ýasalandyr, şonuň üçin üstündäki ýorgan-düşek poslamaz. Köp modellerde flaplar bar. Kir ýuwmak üçin setirleri hem bar.

eşik guradyjy diwara gurlan leifit

Köp modeller dürli esbaplar bilen üpjün edilýär. Bular ownuk zatlar üçin ýörite berkitmeler bolup biler. Egin eşiklerini saklamak üçin ýörite sumkalar bar. Näzik kir ýuwulýan ýerleri ýörite torda guradyp bolýar. Kitapda gysgyçlaryň kömegi bilen bedeniň gyralaryna ýa-da setirlerine oturdylan asgyçlar bolup biler. Polotensel demir poslamaýan polatdan ýa-da alýuminden ýasalýar.

Ganatlaryň beýikligi 1 metre deňdir. Şonuň üçin Leifheit eşik guradyjy, balak we beýleki uzyn zatlary guratmak üçin amatlydyr. Köp modellerde çybyklaryň arasyndaky aralyk sazlanyp bilner. Ulanyjy ç alt we ýokary hilli guratmak üçin guratýan zatlaryň arasynda näçe ýer bolmalydygyny çözýär.

Leifheit diňi 200 Deluxe-den ybaratbiri beýlekisinden ýokarda ýerleşýän setirler bilen üç sany parallel platformadan. Guradyjynyň özi öweý basgançaga meňzeýär. Açylanda gaty az ýer tutýar. Itsöne setirleriniň umumy uzynlygy 20 m. Orta zatlary uzyn zatlary guratmak üçin aýryp bolýar.

Uzynlygy 30 m bolan şol bir model bar. Guradyjy aýrylýan tigirler bilen enjamlaşdyrylandyr. Bir ýerden başga ýere daşamaly bolanyňyzda gurulýar. Guradyjy stasionar bolsa, tigirler aýrylýar we guradyjy plastik gapaklara oturdylýar. Pollary zeperlerden goraýarlar.

Leifheit guradyjyny gurmak

Leifheit Telegant diwara gurlan eşik guradyjy, iki sany dýubel bilen diwara berkidilýär. Guradyjy bilen gelýärler. Eksantrik şeýle merkezleşdiriji dübelde gurlupdyr. Guradyjynyň berk keseligine galmagyna kömek edýär. Munuň bilen onuň ýagdaýyny düzetmek aňsat. Bir eliň bilenem açmak aňsat. Ony size çekmek ýeterlikdir. Eplemek aňsat. Usersöne ulanyjylaryň hemmesi ulanylandan soň gurnalan ýagdaýda Leifheit eşik guradyjy ýok. Käbirleri açylmadyk ýagdaýda goýýarlar.

Pol guradyjylar balkonlara, gapylara ýa-da başga boş ýerlere oturdylýar. Ulanylandan soň bukulýar we goýulýar.

Leifheit Pegasus V guradyjylary islendik wannanyň giňligine gurup bolýar. Bu 12 pozisiýa eýe bolan egilme burç sazlaýjysynyň kömegi bilen mümkindir. Näzik zatlary guratmak üçin, keseligine sazlap bilersiňiz.

Leifheit guradyjy modeller

Birnäçe üýtgeşmäniň Leifheit Telefiks guradyjylary ýokaýratyn tapawutlary bar. Uzynlygy we gyzdyrylan polotensanyň bolmagy bilen tapawutlanýar. Şeýlelik bilen, Leifheit Telefix 100 diwara gurlan eşik guradyjyda ýok. Setirleriniň umumy uzynlygy 10 m.

Durnukly kesilen aýaklary bolan ykjam Capri 100 guradyjy beýikligi 93 sm, umumy uzynlygy 10 m.

telegant eşik guradyjy

Teleclip diwara gurlan gaýçy guradyjy, kiçi çagaly maşgalalar üçin peýdalydyr. 7.5 metr setirler bilen köp ownuk zatlary saklap bilýär.

Rollquick modeli 48 sm ini 4 m 20 sm çenli uzaldylyp bilner. Eplenensoň, şnurlar aňsatlyk bilen yza çekilýär. Has galyň plastmassadaky Rollfix 200 W modelinden tapawutlanýar.

Linomatic Plus 500 açyk guradyjy, uzakdan tersine saýawan ýaly görünýär. 4 konsol merkezi magistraldan çykýar. Olarda, guradyjy buklanda, plastmassa setirler gizlenýär. Elmydama dartgynly. Şonuň üçin ony eplemek amatly. Guradyjynyň beýikligi 1,75 m, ini 2 m, diagonaly 3,3 m. Setirleriň uzynlygy 50 m. Jemi uzynlygy 60 m bolan bir model tapylyp bilner. kir ýuwýan maşynyň ýükleri.

diwara gurlan eşik guradyjy leifheit telefix 100

Asyl Linowood 500 Eco Perfect UV goragly bambukdan ýasalýar. Şeýle hem howluda açyk howada ulanmak üçin niýetlenendir.

Leifheit guradyjylarynyň artykmaçlyklary

Leifheit diwara gurlan eşik guradyjylaryň birneme artykmaçlygy barbeýleki öndürijileriň önümleri:

  • Açyk we ýapylanda ykjam.
  • Setir uzynlyklaryny saýlamak bar.
  • Çydamly plastmassa agyr ýüklere çydam edýär.
  • Ulanylanda setirler uzalmaýar.
  • Işler poslamaýar.
  • Enjamyň beýikligi uzyn eşikleri guratmaga mümkinçilik berýär.
  • Köp modellerde polotensa bar.
  • Owadan we ajaýyp görnüş.
  • Ony hammamyň üstünde, diwarda, balkonda, köçede ýa-da başga bir amatly ýerde goýup bolýar.

kemçilikler

Synlardan görnüşi ýaly, Leifheit - eşik guradyjy ýönekeýdir. Doly kämillik üçin oňa azajyk ýetmezçilik edýär. Uly agyr zatlary guratmaň. Her guradyjy, kir ýuwmagyň belli bir agramy üçin niýetlenendir. Bu resminamalarda görkezilýär. Bu çygly zatlaryň agramyna degişlidir.

diwara gurlan eşik guradyjylary

Köp maşgala diňe bir guradyjy bilen çäklenmeýär. Oftenöne köplenç we köp ýuwmaly bolsaňyz, diwar, pol ýa-da açyk (ýaşaýyş şertlerine baglylykda) guradyjy satyn almak maslahat berilýär.

Meşhur mowzuk