Öz eliňiz bilen forma işini nädip gurmaly?

Öz eliňiz bilen forma işini nädip gurmaly?
Öz eliňiz bilen forma işini nädip gurmaly?
Anonim

Öz eliňiz bilen gurluşyk işini gurmak beýle bir kyn däl, ýöne bu prosesi jogapkärçilikli alyp barmaly, sebäbi bu binanyňyzyň näderejede berk boljakdygyna baglydyr. Görkezilen dizaýnyň aýrylyp bilinmeýän we aýrylyp bilinmejekdigini bellemelidiris. Birinji warianty gurmak has aňsat. Iş üçin gurluşyň içki ýüzi bilen örtülen agaç tagtalar, taýaklar we mastika gerek bolar. Bu ýagdaýda bazanyň ýokarky bölegi tekiz we owadan bolar.

özüň düzmeli

Öz eliňiz bilen forma gurmazdan ozal, belli bir giňlik we çuňlukdan bir çukur gazmaly. Gurluşyň guruljak ýeriniň bölegi gaty tekiz we berk bolmaly. Tagtalary derejä görä düzmek zerurdyr. Iş üçin çekiç, dyrnak we agaç gerek bolar. Şeýle-de bolsa, taýýar metal galyplar tekiz ýerlerde we ýygnamak gaty aňsat dükanlarda satylýar.

Formany öz eliňiz bilen dogry gurmak üçin aşakdaky hereket meýilnamasyna boýun bolmalysyňyz:

- direg bolup hyzmat etjek agaç bloklary ýere goýýarys;

- ulanýanlaradyrnaklar, taýýarlanan tagtalary ýa-da galkanlary çüýleýäris, şondan soň olaryň dikligini bir dereje bilen barlaýarys;

- gurluşyň daşynda berklik berjek boşluklar gurýarys;

- geometrik şekilleriň we gurluşyň ölçegleriniň dogrulygyny barlaň.

özüňiz polistirol görnüşi

Şeýlelik bilen, resminama öz eliňiz bilen ýerine ýetirilýär, beton guýup bilersiňiz. Baza düýbünden guradylandan soň tagtalary aýyrmaly.

Indi durnukly gurluşygyň tehnologiýasyna serediň. Onuň artykmaçlygy, diwarlary hasam güýçlendirýär, üstesine-de, binanyň goşmaça izolýasiýa zerurlygyny aradan aýyrýar.

Şeýlelik bilen, polistirol köpükli bloklardan köplenç özüň düzmeli. Her elementiň çukurlary bar, şonuň üçin öňki elemente dakylýar. Elbetde, bu ýagdaýda size köp sanly berkitmeler gerek bolar. Bloklar bazanyň taýýar ýerasty bölegine, izolýasiýa plyonkasy bilen örtülmelidir. Güýçlendirmek öňünden goýulmalydyr, soňundan resminama tabşyrylar.

Özüňiz düzen resminama

Öz eliňiz bilen polistirol köpüginden emele gelen gurluş ýaly gurluşy gurmak beýle bir kyn däl. Şeýle-de bolsa, birinji gatlagy goýmaga iň köp üns beriň. Hakykat, bu etapda diwarlara, penjireleriň we gapylaryň eňňitlerine, taslama laýyklykda aragatnaşyk üçin açyk ýerlere amaly bellik etmeli. Diwarlaryň berk bolmagy üçin hökmany zattikişleri baglamak.

3-4 gatlak bloklar ýerleşdirilenden soň, bir wagtyň özünde gysylanda beton guýup bilersiňiz. Elementleriň iň soňky hatary diňe ýarym ýolda guýulmaly we minom bogun görnüşi bolmaly. Armatura we beton gaty ýokary hilli bolmaly. Diňe bu ýagdaýda bina berk we durnukly bolar.

Bellenen binanyň diwar izolýasiýasyndan başga-da ýaşaýyş meýdanyna "dem almagyna" mümkinçilik berýändigini bellemelidiris. Mundan başga-da, şular ýaly formalaryň gurluşygy üçin ýörite enjam gerek däl, kärendesi, adatça, gaty gymmat. Şeýlelik bilen, pul tygşytlarsyňyz we gurluşyk işini ç altlaşdyrarsyňyz.

Meşhur mowzuk