Öz eliňiz bilen potolok çyrasyny nädip ýasamaly: pikirler, suratlar

Mazmuny:

Öz eliňiz bilen potolok çyrasyny nädip ýasamaly: pikirler, suratlar
Öz eliňiz bilen potolok çyrasyny nädip ýasamaly: pikirler, suratlar
Anonim

Öýdäki elde ýasalan içerki jikme-jiklikler höwürtge has ýylylyk we rahatlyk goşýar. Özbaşdak ýasalan zatlar özboluşly, şahsy dizaýner önümleri. Özbaşdak paneli, haly ýa-da waza ýasamak bilen, näme isleýändigimizi we daşky gurşawda nämäniň ýetmezçiligini anyk bilýäris. El bilen ýasalan esasy artykmaçlyk, başga bir ýerden tapyp bolmajak ýönekeý materiallardan ajaýyp zatlar döredip bilersiňiz.

Biraz el işini etmegi halaýanlaryň biri bolsaňyz, bu makala size degişli. Çadyrlar makalada ünsden mahrum däldir. Edil özi. Galyberse-de, käwagt otagda gyzykly, laýyk, aýratyn bir zat tapmak gaty kyn. Ine, öz eliňiz bilen potolok çyrasyny nädip ýasamalydygy barada size käbir pikirler we biz siziň bilen paýlaşmaga şat bolarys.

Geliň ýokarky yşykdan başlalyň. Çilimden.

Otagdaky yşyklar

lightagtylygyň jadygöýdüginden başlalyň, dogry saýlanan ýagtylyk duýgymyza we duýgymyza täsir edip biler. Dizaýnerleriň köpüsi, otagda yşyklandyryşy saýlamagyň möhümdigini bilýärler, sebäbi çyrany egreltmeli.beýleki tarapa, otagyň burçlary düýbünden başgaça oýnaýarka. Lightagtylyk ýagtylyk bilen ünsi çekip we gizläp biler, ýagtylyk giňelýär we düzedýär. Näme aýdyp bileris, ýagtylyk adamlarda duýgulary we duýgulary oýandyrmaga ukyplydyr. Garaňky çyralaryň nähili romantik görünýändigini göz öňüne getiriň.

Şonuň üçin çilim içerde deň derejede möhüm häsiýetdir. Otagdaky dogry çybyk hakykatdanam täsinlikleri döredip biler. Onuň görnüşi ýagtylygy döwýär we ugrukdyrýar. Şeýlelik bilen, öz eliňiz bilen potolok ýasanyňyzda, iň bolmanda haýsy stilde boljakdygyny, haýsy materialdan we nähili görnüşde boljakdygy barada düşünje bolmaly. Ikinjiden, ýagtylygyň maksady: gijeki çyra, stol çyrasy ýa-da esasy çilim.

El bilen ýasalan

Otagyňyzy derrew täze bir zat gerek diýip karar berseňiz, näme üçin gijä galmaly? Öz elimiz bilen üýtgedeliň.

El bilen ýasalan zatlaryň elmydama gymmatlydygyna özüňiz düşünýärsiňiz. El bilen ýasalan özboluşlylyk, özboluşlylyk we özboluşlylyk diýmek hökman däl. Mundan başga-da, elde ýasalan içerki jikme-jiklikler özüňizi beýan etmegiň we döredijilikli bolmagyň ajaýyp usulydyr.

Öýde ýasalan çilim üçin ideýa

Materiallaryň dürlüligi

Çilimler we olar üçin kölegeler barada ýörite gürlände, döredijiniň çäksiz pikiri we maddy warianty bar, ondan öz eliňiz bilen çilim üçin täze potolok edip bilersiňiz. Öýde ýasalan potolok üçin material hökmünde köplenç:

 • sapaklar;
 • kagyz;
 • sim;
 • çakyr çüýşeleri we bankalar;
 • krujka.

Içini täzelän wagtyňyz, çilim meselesine duçar bolduňyz. Peýda bolýan zady tapmak elmydama mümkin däl. Şeýle ýagdaýlarda, öýde ýasalan kölegeler bilen pikirler gaty öz wagtynda bolýar. Makaladaky birnäçe maslahat kölegeleri täzelemäge kömek eder. Köne çilimi üýtgeşik dizaýn eserine täzelemekden has gowy näme bar?

Makalada özüňiziň potolok lampalaryňyzyň we suratlaryňyzyň birnäçe mysallary getirilýär. Ylham alyň we dörediň.

Aýna gapagy

Aýna, potolok üçin material hökmünde bize iň tanyşdyr. Geliň, aýna ideýalardan başlalyň.

Özüňiz potolok çyrasyny döretmek pikirinden ylham alyp, ädimme-ädim görkezmeleri öwrenip başlalyň.

Çüýşeden plafon

Birneme geň görünýär, ýöne netijesi ajaýyp dizaýn çözgüdi.

Şerap çüýşelerini taşlamaň we umuman çüýşeler owadan şekilli bolsa, peýdaly bolar.

Çüýşe çilim

Çüýşäniň kölegelerini döretmekde ilkinji ädim düýbüni kesmekdir. Aýna kesiji ulanyň. Ilki bilen marker bilen çüýşäniň üstünde göni çyzyk belläň. Elbetde, pikiriňiz bir burçda kesilen çüýşelerde bolmasa.

Elleriňize ideg ediň. Kesilmezlik üçin çäge kagyzy bilen çäge.

Zerur bolsa bu etapda çyzgy goşuň. Çüýşäni bezemegiň köp usuly bar.

Simini boýnuňyza salyň we patrony birikdiriň.

Bar etmeli zadyňyz, çüýşeleri esasy çarçuwada ýerleşdirmek we haýran galmakiş.

Kuboklaryň çadyry

Bu aşhana üçin ajaýyp çözgüt. Çüýşelerden başga-da, käseleri we tabaklary hem ulanyp bilersiňiz. Haýsy gyzykly kompozisiýalary döredip biljekdigiňizi göz öňüne getiriň.

Mundan başga-da, käselerden ýa-da äýneklerden ýasalan çilim gaty amatly, zerur bolsa käsäni aýryp bolýar.

Owadan we amaly

Sapagyň üçegi

Howaly, ýeňil bir zady halaýan bolsaňyz, potolokyň bu wersiýasy size gerek zat. Indi öz eliňiz bilen sapaklardan plafond ýasamagy öwrenersiňiz. Bu iň aňsat usul we iň owadan usuldyr. Amal we materiallar gaty ýönekeý. Şeýlelik bilen, çilim üçin size zerur bolar:

 • Sapaklar. Olüň, pagta ýa-da ýüň. Islän reňkiňizi saýlaň.
 • PVA ýelim.
 • Şar.
 • Wazelin.
Sapaklardan plafond

Amal ýönekeý. Ilki bilen şary çişiriň. Seresap boluň: nädip çişirseňiz, bu ululyk siziň potolokyňyz bolar.

Marker ulanyp, şarda (aşaky we ýokarky) iki tegelek çyzyň. Şonuň üçin sapaklaryň nirä gitmeli däldigini belleýärsiňiz. Bir tarapdan, bu kartrij, beýleki tarapdan lampalary çalyşmak üçin ýer. Aalňyşlyk goýbermezlik we tegelegi gaty giňeltmezlik üçin, çigiň diametrini öňünden ölçäň.

Mysal üçin, kiçijik bir gap alyp, içine PVA ýelimini guýuň. Biraz sapak açyň we ýelim bilen batyryň. Threadhli sapaklary birbada ýelim bilen siňdirmäň, zerur bolanda ýerine ýetiriň.

Topy Vaseline bilen ýaglaň.

Barmak mümkin bolmadyk zolaklary göz öňünde tutup, gaplaňzerur dykyzlyga top.

Şary azyndan bir gün guratmak üçin goýuň. Soň bolsa batyrgaýlyk bilen ýaryldy. Kartriji salyň we gutardyňyz. Mundan başga-da, sapaklar topy emeli güller, kebelekler bilen boýalýar, boýalýar, uçgunlara sepilýär - ýüregiňiz islän zady.

Dürli ululykdaky şarlary ýasap görüň, gaty gowy bolar.

Boýag potolok

Dantelli potolok has köp wagt alýar, ýöne ahyrynda netijä mynasyp. Boýag görnüşi, stol çyrasy ýa-da pol çyrasy üçin özüňiz potolok çyrasyny nädip ýasamalydygy üçin ajaýyp çözgütdir.

Boýnuň topy

Dörediş ýörelgesi öňküsine meňzeýär. Ilki bilen öýde ýasalan ýa-da satyn alnan krujka ulanyljakdygyny çözmeli.

Ilkinji wariant bolsa, ilki bilen iki sany dantelli salfetka daňyň.

ueelimiň gabyna guýuň we salfetkany gowy guýuň.

Şişirilen topy, mysal üçin, gazanyň içine berk duruň we salfetkadan soň geljekdäki potolok salfetkasyna dakyň.

Bir gün guratmak üçin goýuň. Hemme zat guradylandan soň şary açyň. Şeýle hem, özüňiziň potolokyňyzy emeli kebelekler, güller ýa-da özüňiz bilen bezäp bilersiňiz.

Kagyz kölegeleri

Kagyz, islendik döredijilik üçin iň amatly materialdyr. Leumşak, eplemek, boýamak we boýamak aňsat. Materiallara dogry çemeleşmek we woo-a-la - eliňizde görlüp-eşidilmedik gözelligiň çyrasy bar, üýtgeşik we gyzykly.

Indiki size birnäçe ussatlyk sapaklary we maslahatlarkagyzdan ýa-da kartondan nädip potolok çyrasyny ýasamaly.

Kebelekli plafond

makeasamak gaty aňsat. Işiň dowamynda size zerur bolar:

 • Inçe karton ýa-da galyň kagyz.
 • Inçe ekiz ýa-da balykçylyk çyzygy.
 • ýelim.
 • Çarçuwaly sim ýa-da köne halka.
 • Kanselýariýa pyçagy.

Işe başlamazdan ozal çarçuwany işlediň. Hapany isleýän reňkiňize sim bilen boýamak ýa-da boýamak.

Balyk çyzygynyň üç sany meňzeş bölegini ýa-da çilimiň asyljak uzynlygyna ölçäň.

Dogry mukdarda kartondan alyň, ters tarapyna kebelekleri çekiň ýa-da galam ulanyp, ruhany pyçak bilen kesiň. Ulanylyşy ýaly olary üns bilen kesmäge synanyşyň.

Kartony ýygnap, ştapel ýa-da ýelim bilen tikiň.

Plafondyň ýokarky bölegini ýelim bilen çarçuwa düzüň. Munuň üçin ýelim ýaragyny ulanmak iň gowusy.

Zerur bolsa, meselem, altyna ýa-da kümüşe boýag sepiň. Şiftdäki bogunlary galan kebelekler bilen bezäp bolýar. Beýleki zatlaryň arasynda kebelekleri aşakdaky balykçylyk liniýasyna daňyp bolar, çilim derrew janlanar. Otaga ajaýyp atmosfera goşmak üçin diwarlara birnäçe kagyz kebelek goýup bolýar. Bu umumy suratyň üstüni ýetirer we çilimi içerde başarnykly ýerleşdirer.

Öň bellenip geçilişi ýaly, kagyz gaty ýumşak material, diňe iki kagyzdan gudrat döredip boljakdygyny görüň. Gowşak görünýär, ýöne eser öwgä mynasyp.

Kagyz balyklary

Şabbi çik

Bu stili bilýärsiňizmi? Notok? Soňra biri-biriňizi tanamagyň wagty, çyra, pol çyrasy ýa-da çybyk üçin özüňiz etmeli potolok çyrasyny nädip döretmelidigi barada has giňişleýin maglumat.

Materiallaryň sanawyny gözden geçiriň:

 • Çarçuwa. Ekýän, köne giň halka ýa-da başga bir tegelek çarçuwa bolup biler.
 • Umumy stil bilen gabat gelýän zynjyrlar we sapaklar.
 • Kartrij.
 • Monjuklar we monjuklar.
 • Sapak.

Daşyndan beýle potolony öz eliňiz bilen ýasamak gaty kyn ýaly bolup görünýär, ýöne aslynda bu hiç ýerde aňsat däl. Gaty görnükli we köpçülikleýin, agyr we döretmek kyn ýaly görünse-de, amal ýönekeý, esasy zat muny anyklamak.

Çalaja manylylygyň düýp manysy birnäçe derejäniň bolmagydyr. Derejeler monjuklar bilen ýapyşýan halkalardyr. Indi hemme zada düşünersiňiz.

Başlamazdan ozal çarçuwany taýýarlaň. Zerur bolanda tamamlaň we reňkläň.

Geliň, elimiz bilen çilim üçin potolok döredip başlalyň.

Bir ýüzügiňiz bar bolsa, aşagy üçin her setir üçin 16 mm 15 monjuk gerek bolar. Iň ýokary derejesi üçin diametri 12 mm bolan 32 monjuk.

Şift dokanyňyzda, has dogrusy tutuş bir çilim dokanyňyzda, ýüpi halkanyň üstünde goýmagy ýatdan çykarmaň.

Plastiki çemçelerden plafon

Häzirki wagtda plafonlary bezemegiň iň ýaýran usuly plastmassa eserleridir. Içerde ýokary tehnologiýaly ýa-da döwrebap stili goldaýan bolsaňyz, öz eliňiz bilen plastmassa çemçelerden çyra üçin çyra ýasamak size zyýan bermez. Kän zat almazmaterial. Netijede, iş arzan görünmeýär we asuda içerde ajaýyp gabat gelýär.

Bir Stocka:

 • Gyzgyn ýelim.
 • 5 litrlik plastik çüýşe.
 • Kartrij.
 • Plastiki çemçe.

Işe başlamazdan ozal çüýşäniň düýbüni kesmeli we kiçijik tutawaç goýup, çemçeleriň tutawaçlaryny döwmeli.

ueelim ulanyp, çemçeleri konweksiň daşyna dakyň. Iň oňat täsir üçin ugra ýa-da yzygiderlilige ýapyşyň. Arassa hatarlar üstünligiň açarydyr.

Isleseňiz, taýýar çilimi pürküji boýag bilen boýap bilersiňiz, gaty açyk reňk peýda bermez.

Şiftiň gaty dykyzdygyny ýadyňyzdan çykarmaň, bu otagda gowy yşyklandyryş gazanmak üçin size öýde öndürilen birnäçe çilim ýa-da goşmaça lampa gerek bolar.

Öýde ýasalan bra

Elsehli zatdan başga hemme zady elde ýasamak üçin ulanyp bolýar. Şahalar ýaly islendik zat.

Şahalaryň kömegi bilen köne skon düýpgöter üýtgedilip, oňa täze durmuş dem alýar. Gyzgyn ýelimiň we bir topar gury şahanyň kömegi bilen skonce üçin özüňiz düzüp bilersiňiz. Olary lak ýa-da altyn boýag bilen örtüp bolýar. Örän rahat görünýär. Diňe şahalardan ýasalan stol çyrasyna serediň. Ot ýakýan ýaly gaty amatly. Çyra ýagtylygy deň derejede ýaýradýar we dynç alyş atmosferasyny döredýär, gözüňi rahatlandyrýar.

Şahalardan ýasalan stol çyrasy

ýaprak

Agaçdan ýasalan diwardan başga-da, otagda tebigatyň stilini saklamak üçin ýapraklardan çyrany ýasap bilersiňiz. Munuň üçinsize bir-iki sany ýaşyl plastmassa çüýşe we kiçijik goňur çüýşe gerek bolar. Dürli ululykdaky ýapraklary kesiň. Leavesapraklaryň düýbünde ownuk deşikler ýasalandan soň, olary sim bilen birleşdiriň we umumy kompozisiýany emele getiriň. Tebigaty söýýänler ony gowy görerler. Greenaşyl reňk gözüň göwnünden turup bilmeýär.

Greenaşyl çilim

Netije

Kagyzdan ýasalan plafondlar

Makalada plafondlary döretmegiň iň ýönekeý usullary sanalandyr. Belki, has özboluşly ideýalary taparsyňyz we olary durmuşa geçirjekdigiňize ynanarsyňyz. Galyberse-de, iňňe aýallarynyň näçe dürli materialy bar, kölegeler üçin näçe dürli şekilli pikirlenip bolýar.

Meşhur mowzuk