Plastiki gapylary özüňiz sazlaň: ädimme-ädim görkezmeler

Mazmuny:

Plastiki gapylary özüňiz sazlaň: ädimme-ädim görkezmeler
Plastiki gapylary özüňiz sazlaň: ädimme-ädim görkezmeler
Anonim

Plastiki balkon bloky yzygiderli sazlamagy talap edýär. Dizaýn sag bolmagy mümkin, bu bolsa ony açmagy kynlaşdyrýar. Plastiki gapylaryň wagtyň geçmegi bilen sazlanmagynyň köp sebäbi bar. Ussa jaň edip, bu eseri oňa ynanyp bilersiňiz. Şeýle-de bolsa, beýle meseläni öz eliňiz bilen çözmek kyn däl. Bu düzedişi nädip etmelidigini soňrak ara alyp maslahatlaşarys.

Düzediş gerek

Plastmassa penjireleri we gapylary gurnamakdan birnäçe aý soň talap edilip bilner. Bu dizaýnlara täsir edýän köp faktor bar.

Ilkinji düzediş balkon blokyny birnäçe hepdeden gurandan soň amala aşyrylýar. Dogry gurnama bilen hem wagtyň geçmegi bilen azajyk düzediş gerek bolar. Gurlandan soň ilkinji hepdelerde bu dizaýnyň mehanizmleriaýlaw. Biraz hereket edýärler. Bu düýbünden adaty bir proses. Gysmak gutaransoň, öndürijiniň görkezmesine laýyklykda düzedişler girizilmeli.

Gapyny sazlamak boýunça görkezmeler

Şeýle hem, sowuk we yssy pasyllary üýtgedeniňizde düzediş amala aşyrylýar. Springazda gapyny basmagyň güýjüni gowşatmaly. Güýzde, tersine, garalamalardan gaça durmak üçin, eşigiň çarçuwasyna laýyklygyny güýçlendirmek zerur bolar. Bu hem ýylylygyň ýitgisini azaldar.

Birnäçe ýyl ulanylandan soň sazlamak hem zerur bolup biler. Balkanyň gapysyny gaýtalap açandan we ýapandan soň, mehanizm kem-kemden könelýär.

Taýýarlyk

Plastiki balkon gapysyny öz eliňiz bilen sazlamak üçin käbir taýynlyk ädimlerini etmeli bolarsyňyz. Ilki bilen mehanizmi gurmak boýunça görkezmeleri öwrenmeli. Dizaýn şowsuzlyklarynyň haýsy görnüşleriniň iň ýygy duş gelýändigini anyklamak zerurdyr. Olar bilen özbaşdak işleşmek gaty mümkin.

Balkon plastik gapyny sazlamak

Şeýle hem balkanyň gapysyny barlamaly bolarsyňyz. Öz agramynyň aşagynda kemer kem-kemden sarkylýar. Barlagda görmek aňsat. Şeýle hem, torbanyň perimetri töwereginde oturdylan möhürleýji rezin zolaklaryň könelendigini görüp bilersiňiz. Bu ýagdaý hökmany suratda sowuk döwürde garalama görnüşleriniň döremegine sebäp bolar. Möhürleriň köýnegi kiçijik bolsa, çarçuwanyň gapysyny basmagyň dykyzlygyny ýokarlandyrsa, meseläni çözüp bilersiňiz.

Mundan başga-da, möhürleýji sakgyjyň peýda bolmagy bilen, onuň sarkandygyny ýa-da ýokdugyny kesgitläp bilersiňizgapy bolsun. Bir burçda materialyň üstünde ýazylan bellik bolar. Bu, gapynyň öz okuna görä birneme süýşendigini aňladýar. Bu deň däl ýapylmagyna getirýär.

Umumy ýalňyşlyklar

Plastiki gapylary özüňiz sazlamak üçin bu amalyň usulyýetini göz öňünde tutuň. Belli bir kemçiligiň ýüze çykmagynyň sebäbi kesgitlenýär.

Gapyny açmaly we ýapmaly. Kassanyň sarkmagy ýönekeýje zat berýär. Açylanda bir burç bosagada azajyk deger. Gurmakdan gysga wagt soň şeýle kemçilik ýüze çykan bolsa, gurnama wagtynda ussanyň boltlary gaty berkitmändigini aňladýar. Şeýle hem, balkon bloky gaty agyr bolsa, şuňa meňzeş mesele köplenç ýüze çykar.

Plastmassa torbalary nädip sazlamaly?

Temperaturanyň tapawudy hem gurluş deformasiýasyna sebäp bolýar. Bu ýagdaýda, kassanyň merkezdäki çarçuwanyň garşysyna nähili sürtülendigini synlap bilersiňiz. Bu ýagdaýda ýönekeý düzediş hemkömek eder

Näsazlyklar köplenç tutawaç meýdanynda ýüze çykýar. Şeýle kemçilikleri düzetmek aňsat.

Düzediş haçan ýerliksiz?

Plastiki balkon gapylaryny sazlamak hemme ýagdaýda mümkin däl. Balkon blokynyň hyzmat möhleti 10 ýyldan köp bolsa, mehanizmler we materiallar könelendir. Bu näçe köp özüni görkezse, eşigiň gowşak ýerini ýok etmäge kömek etjek düzediş şonça-da azdyr. Käwagt çykmagyň ýeke-täk ýoly täze dizaýn gurmakdyr.

Plastik gapy gurmak

Munuň hem gymmaty ýokmehanizmleri gaty gowşasa, şuňa meňzeş prosedurany ýerine ýetiriň. Nurbatlary duralga berkitmek bilenem balkon blokynyň zerur berkligini döretmek mümkin bolmaz. Bu ýagdaýda düýpli abatlaýyş işleri geçirilip bilner. Şeýle-de bolsa, beýle prosedurany özbaşdak ýerine ýetirmek mümkin däl. Könelen armaturlary düýbünden üýtgetjek hünärmen bilen habarlaşmaly.

Möhürler gaty könelen bolsa, olary çalyşmak has aňsat. Güýçli basyş bilen hem deformasiýa edilen zolaklar torbanyň berkligini üpjün edip bilmez. Bu ýagdaýda täze möhürleri satyn almaly bolarsyňyz. Olary gurmak aňsat.

Öňüni alyş çäresi

Plastiki balkon gapylaryny uzak wagtlap sazlamagyň zerurlygyndan gaça durmak üçin, sarkmagyň öňüni almaga üns berilmelidir. Hünärmenleriň tekliplerini göz öňünde tutmalydyr. Gurluşyň ömrüni uz altmaga kömek ederler. Ulgamda käbir ownuk maglumatlary goşmalydyrys.

Käbir ýagdaýlarda, gurluşy guranyňyzda mikroliftiň bolmagy üpjün edilmeýär. Notok bolsa, şeýle ulgamy özüňiz gurmak maslahat berilýär. Bu esasanam agyr gurluşlar üçin zerurdyr. Lighteňil torbada mikrolift gurmak hem hyzmat möhletini ep-esli uzaldar. Mikrolift aýratyn goldawdyr. Balkony açanyňyzda, eşigiň agramynyň bir bölegini alýar. Netijede, enjamlara az stres ulanylýar.

Deformasiýanyň öňüni almak

Şeýle hem torbanyň birden açylmagyna we eňňitlere urmagynyň öňüni alýan çäklendiriji gurmak maslahat berilýär. Bu kiçijikjikme-jiklik balkon bölüminiň ömrüni ep-esli uzaldýar.

Gyş we tomus

Gurluşy abatlamakda möhüm prosedura, gyş we tomus üçin plastik gapylary sazlamakdyr. Bu iş möwsümden daşary amala aşyrylýar. Sazlama, gapyny çarçuwanyň garşysyna has az basmaga mümkinçilik berer. Plastiki penjireler üçin edil şonuň ýaly hereket talap edilýär.

Bu iş howa şertlerini üýtgetmegiň mehanizmini taýýarlar. Gyşda temperatura köp düşüp biler. Otagdaky ýylylygy saklamak üçin, eşigiň laýyk güýjüni köpeltmeli. Möhürleýji sakgyç, ýyly howanyň sähelçe akymyna-da ýol bermez. Şeýle berkligiň otagdaky çyglylygyň ýokarlanmagyna we kömelekleriň ösmegine sebäp bolýandygyny bellemelidiris. Munuň öňüni almak üçin otagy wagtal-wagtal şemallaşdyrmaly.

Eksantrik düzediş

Kassanyň basýan güýjüni artdyrmak, armaturlara ýük artdyrýar. Şonuň üçin baharyň başlanmagy bilen gapynyň berkligini gowşatmaly. Şeýle sazlamany wagtal-wagtal ýerine ýetirip, balkon blokynyň ömrüni ep-esli uzaldyp bilersiňiz.

Möwsümden daşary gapyny nädip sazlamaly?

simpleönekeý görkezme, ähli hereketleri dogry ýerine ýetirmäge kömek eder. Plastiki gapylary sazlamak jaýlaryň we kwartiralaryň köpüsi tarapyndan özbaşdak amala aşyrylýar. Möwsümden daşary şuňa meňzeş prosedurany ýerine ýetirmek üçin gapyny açmaly. Onuň soňunda bir eksantrik bar. Bu kiçijik metal barrele meňzeýän ýörite enjam.

Önümçilik döwründe eksantrik gurulýarorta pozisiýa Zerur bolsa, eýeler ony aňsatlyk bilen sazlap bilerler. Adaty eksantrik kelläniň bölegi açylýar.

Mundan başga-da, gapy öndürijisi tarapyndan berlen görkezmeleri öwrenmek maslahat berilýär. Köplenç prosedura ýönekeý. Eksantrik ilki düşürilýär we soňra otaga tarap öwrülýär (90º öwrüm ýerine ýetiriň).

theazda ters prosedura geçirilýär. Eksantrik otaga ters tarapa öwrülmelidir. Kesel balkon otagyna gönükdiriler. Bu hereketleri ýerine ýetirmek üçin pyçaklar ulanylýar. Şeýle hem ýörite alty sany otwýortka ulanyp bilersiňiz. Käwagt tutuş amal el bilen edilip bilner (görkezmeler teklip edilýän bolsa).

Kassanyň aşagyndaky kemçilik

Plastiki gapylary sazlamak boýunça görkezmelere garanyňyzda, polotensanyň sarkmagy sebäpli ýüze çykýan deformasiýany ýok etmeli. Köplenç egrilen gapyny açanyňyzda, kanwasy bilen bosagada birneme ýa-da gaty güýçli degýär. Bu ýagdaýda ýönekeý gurnama etmeli.

Düzeltmek boýunça görkezme

Ilki bilen gapyny açmaly. Topokarky aýlawy üns bilen barlaň. Bu ýerde kellesinde alty sany otwýortka üçin çukur bar bolan nurbat bar. Käwagt çukuryň ýyldyz konfigurasiýasy bolup biler. Sazlamak üçin amatly gurallary satyn alyň.

Nurbatlary iki öwrüm üçin sagat ugruna berkidiň. Gapy dikligine çykar. Zerur bolsa, prosedura gaýtadan amala aşyrylýar. Kanwas açylanda degmeli däldirbosagasy. Bu kömek etmese, aşaky nurbady hem berkidiň. Köplenç ýörite gapak bilen ýapylýar.

Orta böleginde kemçilik

Dürli temperaturanyň gurluşa täsiri sebäpli plastik gapyny özüňiz düzmeli. Tapawutlary sebäpli deformasiýa köplenç webiň orta böleginde kesgitlenýär.

Bu ýagdaýda gapynyň düýbünde düzediş giriziler. Şeýle-de bolsa, başga bir nurbat berkidilýär. Çukuryň gyrasynda. Gapynyň içki ujundan seretseň görüp bolýar. Bu nurbat amatly gural bilen sagat ugruna berkidilýär. 2-3 öwrüm ýeterlikdir.

Bu prosedura kömek etmese, ýokarky örtügiň nurbatyny gysyp bilersiňiz. Käwagt bu manipulýasiýa gapynyň ortasyndaky kemçiligi düzetmäge mümkinçilik berýär.

Offset burçlary

Plastiki balkon gapylaryny sazlamak, ömrüni uz altmaga mümkinçilik berýär. Käwagt deformasiýanyň ýokarky ýa-da aşaky burçunda kesgitlenýär. Bu ýagdaýy aňsatlyk bilen düzedip bolýar.

capokarky çeňňekden gapagy aýyrmaly. Çerkez bu mehanizmde saklanýar. Ilki bilen bu nurbady bir tarapa berkitmeli. Süýşme hasam ulalsa, ters hereket amala aşyrylýar. Burulmalar başga tarapa ýerine ýetirilýär. Bu ýokarky burçuň yzyna gaýdyp gelmegine sebäp bolar.

Aşakda syn edilse, aşaky örtükde şol bir prosedura ýerine ýetirilýär. P alta dogry ýagdaýda gurlanda, wilkalary armatura goýmaly.

Latch

Sebitde plastik gapylary sazlamak zerur bolup bilerberkitmeler. Magnit görnüşli bolsa, öz-özüňi düzmek mümkin bolmaz. Bu ýagdaýda täze armaturlary satyn alýarlar we asyl gurallaryny gurmak üçin degişli gurallary ulanýarlar.

Diňe mehaniki berkitmeler öz-özüni sazlaýar. Wagtyň geçmegi bilen gapynyň bu elementleri gowşaýar. Rolikli berkitme mehanizminiň çeşmesi bar. Ony çekmeli. Ilki bilen, torbanyň dogry ýerini düzüň. Panel dogry berkidilmese, sazlamaly.

Käbir ýagdaýlarda berkitme plastinkasyny gapynyň ujundan ýokary ýa-da aşak süýşürmek zerur bolar. Bu nurbatlary açmak arkaly amala aşyrylyp bilner. Şeýle-de, ýumşak paneli açmaga synanyşyp bilersiňiz. Ters tarapynda, ony saklaýan hoz ýok. Baharyň aşagynda kiçijik ýuwujy enjam goýulýar. Demir burçlary uzatmaga synanyşyp bilersiňiz. Şondan soň panjara ters tertipde ýygnalýar.

Dolandyryş sazlamasy

Plastiki gapylary sazlamak tutawajy sazlamak ýaly işleri öz içine alyp biler. Wagtyň geçmegi bilen bu bölek hem gowşap biler. Amal hiç hili kynçylyk döretmeýär.

Ilki bilen mehanizmiň nähili öwrülýändigini barlaň. Tutga öz okunyň töwereginde gaty hereket etse, ýaglanmaly bolar. Bu amal balkon blokuna tegmil bolmazlygy üçin gaty seresaplylyk bilen amala aşyrylýar. Bu kömek etmese, täze ruçka satyn almaly bolarsyňyz.

Köne enjamlar sökülýär. Onuň ýerine täze önüm boltlar bilen nurbatlanýar.

Plastiki gapylary sazlamak prosesiniň ähli inçeliklerini göz öňünde tutup bilersiňizgurluşyň asyl işleýşini dikeltmek. Mehanizmleri wagtynda saklamak gapynyň ömrüni ep-esli uzaldar.

Meşhur mowzuk