Öz eliňiz bilen kamin nädip gurmaly: ädimme-ädim görkezmeler

Mazmuny:

Öz eliňiz bilen kamin nädip gurmaly: ädimme-ädim görkezmeler
Öz eliňiz bilen kamin nädip gurmaly: ädimme-ädim görkezmeler
Anonim

Öý eýeleriniň köpüsi hakyky kamin arzuw edýär. Gyş agşamlarynda onuň ýanynda oturyp, alawyň oýnuna tomaşa etmek gaty ýakymly. Ojak gurmak gaty gymmat. Şonuň üçin hususy jaýlaryň eýeleriniň köpüsi ony öz eli bilen gurmak kararyna gelýär.

thehli standartlara we talaplara laýyk gelýän, owadan we çydamly kamin döretmek üçin bu işiň tehnikasyny göz öňünde tutmaly. Ojak nädip guruljakdygy barada jikme-jik gürleşiler.

Taýýarlyk işi

Burç kaminini ýa-da başga bir zady öz eliňiz bilen nädip gurmalydygyny göz öňünde tutup, ilki bilen bu prosese taýýarlanmagyň aýratynlyklaryny öwrenmeli. Gurluşyň dowamlylygy we dogry ulanylyşy geljekde bagly boljak birnäçe meseläni çözmeli.

Öz eliňiz bilen kamin nädip gurmaly?

Ilki bilen gurluşyk meýilnamasyny döretmeli. Bu ýerde ojakyň ýerleşýän ýerini görkezmeli. Şeýle hem, onuň nähili boljakdygyny öňünden kesgitlemeli. Bar bolan içerki sazlaşykly sazlanyp bilýän dürli görnüşli dizaýnlar bar. Soňra ähli zerur gurallary we iň amatly materiallary satyn almaly bolarsyňyz.

Kaminbinýady guýmagy talap edýär. Amal tomusda ýa-da güýzde amala aşyrylýar. Howanyň temperaturasynyň 15-25 ° C aralygynda bolmagy zerurdyr. Şeýle hem, köçe we jaý çygly bolmaly däldir. Şonuň üçin ýagyş möwsüminde işler amala aşyrylmaýar.

Jaýda kamin gurmagy öwreneniňizde, onuň otagdaky ýerleşişiniň aýratynlyklaryny göz öňünde tutuň. Dizaýn diwara gurlup ýa-da oňa dakylyp bilner. Şeýle hem mugt duran kaminler bar. Aer saýlanyňyzda, ondan gaty yssy bolmajakdygyny göz öňünde tutmaly. Köpüsi ýangyç kamerasynyň öňünde goýberiler. Şonuň üçin jaýyň eýeleri isleseler ýakyn ýerde oturyp biler ýaly gurluşyň öňünde ýeterlik ýer bolmaly.

Iň oňat çözgüt, girelgeden ters diwara kamin gurmak bolar. Ony penjireleriň garşysynda gurmaýarlar (garalama bolar). Binany bir burça salyp bilersiňiz. Kamin basgançaklaryň golaýynda we garalama görnüşinde goýulmaýar. Baca diňe sebitdäki howa ýumşak bolsa daşardan çykarylýar.

sortlar

Öz eliňiz bilen kamin gurmagy öwrenmezden ozal, bar bolan görnüşlerini göz öňünde tutuň. Konfigurasiýa we stil taýdan tapawutlanýar. Saýlaw, içerki stiline we jaý eýeleriniň tagam isleglerine baglydyr.

Kamin Provencal (rustiki) bolup biler. Countryurt stilinde ýasalýar. Bu dizaýn köplenç daş bilen tamamlanýar. Şeýle kamin Provence, ýurt, etno stiline laýyk gelýär.

Ojak nädip gurmaly?

Iňlis diliniň nusgawy dizaýn stili diňe daşky görnüşi bilen tapawutlanýar. Gysgaçakwadrat görnüşi. Bu gaty uly bina. Şeýle-de bolsa, dizaýn owadan saýlanýar.

Alp kamin ojakdyr. Uly kompaniýada onuň töwereginde oturmak mümkin bolar. Gurluşygyň bu görnüşi diňe ýaşaýyş jaýlary üçin amatlydyr. Bermek üçin amatly.

Gollandiýaly kamin gaty çylşyrymly görnüş. Ony öz eliňiz bilen enjamlaşdyrmak gaty seýrek. Otag döwrebap stilde bezelen bolsa, kamin ýerlikli bolmaly. Adaty bolmadyk görnüşi bolup biler.

Mini-kamin, az mukdarda bölekleriň bolmagy bilen tapawutlanýar. Bu diňe kiçijik guty. Şeýle hem ýokary tehnologiýaly kamin bezäp bilersiňiz. Döwrebap görnüşi bolmaly. Şeýle dizaýnlar sargyt etmek üçin ýasalýar.

Ölçegler

Ojak nädip gurulmalydygyny öwrenmek üçin binany dogry hasaplamaly. Ilki bilen şeýle gurluşyň dörediljek otagynyň meýdanyny we göwrümini kesgitlemeli. Ot ýakylýan ululygy hasaplamak aňsat. Otagyň göwrümi 50-ä bölünmeli. Bu ýangyn gutusynyň meýdany bolar.

Ojak nädip gurmaly?

Portalyň belli bir ölçegleri hem bolmaly. Boýy çuňlugyndan 2 esse ýokary bolmaly. Ot ýakýan ýer has çuň bolsa, şeýle gurluşyň ýylylyk geçirijisi azalýar. Kaminiň çuňlugy iň amatly bahadan pes bolsa, beýle dizaýn işledilip bilinmez. Ot ýakýan çilim çeker.

Baca ölçeglerini hasaplamak üçin, ýangyç kamerasynyň meýdanyny kesgitlemeli. Ölçegler kabul edilende netije 15-e bölünýärbacanyň kesiş meýdanyny kesgitlemäge mümkinçilik berer. Ojak kamerasynyň meýdanyndan 10-15 esse kiçi bolmaly. Baca uzynlygy 5 m ýa-da ondanam köp bolup biler.

Ojak nädip gurmalydygyny göz öňünde tutup, hasaplamagyň mysalyny göz öňünde tutmaly. Mysal üçin, bir otagyň meýdany 20 m². Bu ýagdaýda portalyň iň amatly giňligi 62 sm, beýikligi 49 sm. Peçiň çuňlugy 32 sm, turba bölegi 26 x 26 sm bolmaly.

Diňe dogry hasaplamalar bilen köp ýyllap dowam etjek kamin gurup bilersiňiz.

Gurallar we materiallar

Burç kaminini ýa-da öz eliňiz bilen göni gurluşy nädip gurmalydygy barada birnäçe maslahat bar. Degişli hasaplamalary geçirenden soň, işde ulanyljak ähli zerur materiallary we gurallary taýýarlamaly.

Jaýda kamin nädip gurmaly?

Howany taýýarlamak üçin palçyk we sement gerek bolar (200 ýa-da 300-nji synp). Size gum hem gerek bolar. Derýa alyp bilersiňiz. Şeýle gumlary süzmeli we hasaplamaly. Taýýarlyk işleriniň wagtyny az altmak üçin bu materialy apparat dükanyndan satyn almak has gowudyr. Kar gumynyň laýyk däldigini aýdyňlaşdyrmaly. Şeýle hem, binýady enjamlaşdyrmak üçin ezilen daş (takmynan 6 sm bölek) we berkitme (takmynan 15 bölek) ulanylýar.

Aýry-aýrylykda, panjara, tüsse damperini we bacany satyn almaly. Tamamlaýyş materialy başgaça bolup biler. Onuň saýlamagy, kamin stiline we tutuş içerki dizaýnyna baglydyr.

Gurluşyk işleri üçin zerur zatlary satyn almaly we taýýarlamalygurallar. Size 2 sany belgi gerek bolar. Olaryň biri sowet bolmaly, ikinjisi - süngüli bolmaly. Şeýle hem, çeňňek we çekiç taýýarlamaly. Çözüw bir gapda taýýarlanar. Gurluşyk ýasamak üçin peç polotensasy (polotensa) ulanylýar. Size bir dereje we çyzylan çyzyk gerek bolar. Eserde lenta ölçegi, galam, hökümdar we kwadrat ulanylýar. Tikişler çotga bilen gutarar.

Kerpiç gaýtadan işlemek düwmäniň kömegi bilen amala aşyrylýar. Bolgar bu maksatlar üçin ulanylmaly däldir. Şeýle hem, örme bogunlary üçin bir düzgün we birleşmek gerek bolar.

Howa we kerpiç taýýarlamak

Köplenç hususy jaýyň eýeleri kerpiç kaminini nädip gurmalydygy bilen gyzyklanýar. Öz-özüňi gurmak üçin ulanyp boljak gaty ýönekeý usul. Ilki bilen çözgüdiň dogry taýýarlanyşyna üns bermeli. Palçyk birnäçe gün suwa batyrylmaly.

Yoururtda öz eliňiz bilen kamin nädip gurmaly?

Soňra, suwuň bir bölegini gum we ýukajyk palçyk bilen garyşdyryň. Iň soňky maddanyň ýerine ýagly palçykdan dört bölek alyp bilersiňiz. Kompozisiýadaky sement dymmaly. Gum mukdarynyň 1/8 bölegini talap eder. Garyndy yzygiderlilikde gaty galyň bolmaly. Barlamak aňsat. Polotensada çözgüdi gözlemeli. Soň bolsa suw akdyrylýar. Guralda 2 mm galyňlykdaky minom gatlagy bolmaly.

Çözgüt iş başlamazdan öň agşam taýýarlanýar. Çygly örtük bilen örtülendir. Işe başlamazdan ozal kompozisiýa garylýar. Bu prosedurany gaýtadan ýerine ýetirmezlik üçin ýeterlik derejede garyndy garyndysyny taýýarlamaly.

Öz eliňiz bilen jaýda ojak nädip guruljakdygyna göz ýetireniňizde, kerpiçiň dogry taýýarlanyşyny öwrenmeli. Gurluşyk üçin materiallar ýüzbe-ýüz däl. Olary diňe bezeg bezegleri üçin ulanyp bolýar. Ot ýakýan jaýyň içini döretmek üçin oda çydamly kerpiç satyn almaly bolarsyňyz. Öň döredilen meýilnama laýyklykda bölek tarapyndan satyn alynýar.

Ortaça kamin gurmak üçin köplenç 260-300 kerpiç talap edilýär. Turba üçin aýratyn hasaplama geçirilýär. Gurluşyk işine başlamazdan ozal her kerpiç bir bedre suwa düşürilmeli. Ine, olar birnäçe minutlap. Bu gurluşdan ähli howany boşadar.

Fond

Tejribeli gurluşykçylar öz eliňiz bilen kamin gurmagyň ýollary barada birnäçe maslahat berýärler. Gurluşyk binýady bilen başlamaly. Bu gurluşyň we jaýyň binýadyny paýlaşmaly däl.

Esasy binýady döretmek üçin bellik etmeli bolarsyňyz. Çyzyklar her tarapdaky kaminiň hakyky ölçeglerinden 5 sm uly bolmalydyr. Eger pol eýýäm enjamlaşdyrylan bolsa, onda deşik kesilmeli. Ondan soň çukur gazmaly. Jaýlar ýaşaýyş jaýy bolsa, dynç alyş 50 sm bolmaly. Residentialaşaýyş jaýlary (daçalar) üçin binanyň çukury 70 sm bolmaly. Diwarlary we aşagy seresaplylyk bilen basylmaly.

Kerpiç kaminini nädip gurmaly?

Mundan başga-da, bir gatlak gum guýulýar. Düzeldi we düzeldi. Soň bolsa harabalar guýulýar. Soň bolsa, erginiň birinji gatlagy guýulýar. Oňa çäge goşulýar. Gatlak gurasa, üstüne başga bir ergin guýulýar. Bu ýagdaýda indi ezilen daşlary ulanyp bilmersiňiz. Haçan-da derejebinýady otagdaky poluň derejesi bilen deň bolar, forma düzmeli. Soňra iň soňky gatlak guýulýar. Bu ýerdäki ýer gaty tekiz, keseligine bolmaly. Howa doly guradylandan soň gurluşygyň indiki tapgyryna geçiň.

Goýmaga başlaň

Ojak gurmak barada birnäçe maslahat bar. Işe başlamazdan ozal birnäçe nuanslary göz öňünde tutmaly. Tejribeli gurluşykçylar kerpiçleriň her hataryny kerpiçsiz goýmagy maslahat berýärler. Bu gurluşykda iň kyn ýerleri kesgitlemäge, ýalňyşlyklary ýok etmäge kömek eder. Kerpiçleri kesmeli we sazlamaly.

Yoururtda öz eliňiz bilen kamin nädip gurmaly?

Hünärçilik burçlardan başlaýar. Soňra material perimetriň töwereginde goýulýar. Diňe şondan soň merkezi kerpiç oturdylýar. Iş wagtynda haly önümçiliginiň deňligi bir dereje bilen barlanýar. Her tikişiň doly palçykdan doldurylmagyny üpjün etmeli. Şeýle-de bolsa, olar inçe bolmaly.

Hünär taýýarlyk binýadynda döredilýär. Munuň üçin binany suw geçirmeýän gatlak bilen örtmeli. Bu laýyk ruberoid üçin. Uly kaminler üçin işe başlamazdan öň dolandyryş şnuryny berkitmek maslahat berilýär. Bu, haly önümleriniň deňligini dolandyrmagy aňsatlaşdyrar. Diňe şondan soň esasy iş başlap biler.

Hünär döretmek

Taýýarlyk ädimlerinden soň, öz eliňiz bilen ýurtda kamin nädip gurmalydygyny göz öňünde tutmaly. Bagajyň birinji hatary esasy hatarlaryň guruljak binýadydyr. Şonuň üçin onuň döredilmegine mümkin boldugyça jogapkärçilikli çemeleşilmelidir. Çekmek maslahat berilýärojakyň burçlarynda dik çyzyklar. Bu kerpiçleriň ýagdaýyna gözegçilik etmegi aňsatlaşdyrar.

Kerpiçleriň arasyndaky tikiş 5 mm-den galyň bolmaly däldir. Gurluşyň birinji hataryny döredeniňizde, onuň keseligine we dikligine hemişe gözegçilik etmeli. Munuň üçin binanyň derejesi ulanylýar. Burçlar ýörite goniometr bilen barlanýar. Olar 90º bolmaly. Otherwiseogsam, dizaýn durnuksyz bolar.

Kaminiň düýbi esasy gatyň derejesinden takmynan 25 sm aralykda ýokarlanmalydyr. Layatylanda bogunyň galyňlygyny saklamak gaty möhümdir. Çözüw kerpiçleriň öň tarapyna düşmeli däldir. Derrew arassalanmaly. Guradylan ergini aýyrmak gaty kyn bolar.

Soňky hatarlar

inurtda kamin nädip gurmalydygy baradaky maslahatlara we maslahatlara eýermeli. Her hatar işlenip düzülen shema boýunça düzülýär. Ilkinji iki hatar kerpiçden doly. Specialörite rezin söwda bilen kakyp, minomýotyň üstünde goýýarlar. Ondan soň, derejäni ulanyp, hatarlaryň ýagdaýy kesgitlenýär.

Ilkinji 2 hatar döredilende, ýangyç kamerasy üçin binany gurup başlamaly. Bu ýerde ojak kerpiçlerini gyrada goýmaly. Dinönekeý kerpiç oda çydamly material bilen baglanyşmaz.

Paneli gurmaly. Kerpiç ondan 4-5 sm uzaklykda bolmaly, bu gyzdyrylanda metalyň giňelmegine mümkinçilik döreder. Dördünji hatar bilen ot ýakyp başlaýar. Ine, ojak gapysynyň gurnamasy başlaýar. Şeýle hem metalyň giňelmegi üçin boşluk döredýär.

Blower 5-nji hatarda oturdyldy. 8-nji hatarda bolsa size gerek bolaryzky diwary 30º çenli eňňit. 10-14-nji hatarda arkanyň emele gelmegi başlaýar. Burçlardan başlap, simmetrik görnüşde ýerleşýär. Merkezde ýapyk.

Baca 19-njy hatarda döredilýär. 22-nji hatarynda klapan gurmaly. Ygalyň we garamagy gowulandyrmak üçin howa zolagyndan goramak üçin, bacanyň üstünde demir zontik oturdylýar.

Tamamlamak

Tehnologiýa, kamin nädip gurulmalydygyny göz öňünde tutup, bezeg işine üns bermeli. Bu gurluşyň gurluşygynda möhüm tapgyrdyr. Klassiki äheňdäki kaminler hökmany suratda sütünler bilen bezelendir. Mermerden ýasap bilersiňiz.

Käbir ýagdaýlarda ojaklar plitkalar, keramiki plitkalar bilen gutarýar. Gurluşy bezemek üçin tebigy agaç hem ulanylyp bilner. Bu material ýangyn howpsuzlygy babatynda artýan talaplary öňe sürdi. Şonuň üçin agaç aýratyn emdirmeler bilen seresaplylyk bilen bejerilýär.

Tamamlamak daş ojagy uly eder. Bu, käbir içerki stilleriň dizaýnynda dizaýn usulydyr. Kerpiç önümçiligine-de ünsi çekip bolar. Bu ýagdaýda tikişler ýörite bezeg ergini bilen bejerilýär. Isleseňiz, kaminiň ýüzüni hem gipsläp bolýar.

Ojak gurmagyň usullaryny göz öňünde tutup, her kim bu meseläni özbaşdak çözüp biler. Dizaýn güýçli, ygtybarly we çydamly bolar.

Meşhur mowzuk