Öýde ýasalan sauna peçleri: dizaýn aýratynlyklary

Mazmuny:

Öýde ýasalan sauna peçleri: dizaýn aýratynlyklary
Öýde ýasalan sauna peçleri: dizaýn aýratynlyklary
Anonim

Häzirki wagtda gurluşyk materiallary bazary dürli görnüşli peçlerden dolduryldy. Käbirleri odun ýangyç hökmünde ulanýarlar, käbirleri gaz ulanýarlar, käbirleri suwuk ýangyç bilen işleýärler. Mundan başga-da, has gymmat modellerde käbir goşmaça aýratynlyklar hem bar. Şeýle-de bolsa, bularyň hemmesi aýratyn möhüm we zerur däl. Esasy zat, enjamyň esasy wezipesini ýerine ýetirmegi. Munuň üçin öýde ýasalan sauna peçleri ajaýyp.

Peçleriň ilkinji görnüşleri

Bu ýerde bu enjamyň ilkinji görnüşleriniň nämedigi hakda azajyk aýdyp geçmeli. Gadymy döwürlerde "gara reňkde ýuwmak" diýen söz bar. Bu aňlatma, öýde öndürilen ilkinji sauna peçleriniň bacasynyň ýoklugyndan gelip çykdy. Carbonhli kömürturşy gazy hammamdan gapydan çykaryldy. Bu kemçilige garamazdan, galan enjamlar gaty amatlydy. Olar ekologiýa taýdan arassa toýun kerpiçden ýasaldy. Bu material ýokary ýangyna garşylygy bilen häsiýetlendirilýär. Peçiň özi gümmezli ojak ýalydy.

Dik turba peçleri

Peçlere talaplar

Wagtyň geçmegi bilenöýde ýasalan sauna peçleri has meşhur bolup, täze elementlere, mysal üçin, bir baca eýe boldy. Häzirki wagta çenli peçiň üstünlikli işlemegi üçin eýýäm ýerine ýetirilen düşünjeler we talaplar bar.

  • Birinjisi, ýeterlik ýylylyk güýjüniň bolmagy, şeýle hem ony kadalaşdyrmak mümkinçiligi. Bu ýerde bu parametriň binany gurmak üçin ulanylan materialyň görnüşine gaty baglydygyny bellemek möhümdir. Birmeňzeş kuwwatly öýde ýasalan sauna peç agaçdan ýasalan zat üçin ajaýyp bolup biler, ýöne çarçuwaly bina üçin düýbünden ýaramly bolmaz.
  • heatylylyk akkumulýatorynyň we bug generatorynyň bolmagy gaty möhüm hasaplanýar. Heatylylyk we çyglylyk tertibini üýtgetmek üçin bu enjamlar zerurdyr.
  • Otagda gyzgynlygy 150 gradusdan ýokary boljak material ýok diýen ýaly.
Öýde ýasalan peç

Peçiň görnüşi

Häzirki wagtda peçiň düýpgöter dürli görnüşi bar. Öýde ýasalan sauna peçini ýasap başlamazdan ozal birini saýlamaly.

Birinji wariant "gyzgyn" hammam diýilýär. Şeýle hammamyň diwarlarynyň temperaturasy 100 dereje ýetip biler. Peçiň we hammamyň bu görnüşiniň artykmaçlygy, gysga wagtyň içinde gyzdyrmak gaty aňsat. Bu opsiýa, hemişe däl-de, wagtal-wagtal ulanylýan obýektler üçin ajaýyp. Şeýle-de bolsa, şeýle enjamlaryň kemçilikleri hem bar. Olar gaty ýönekeýhammamy aňsatlyk bilen sauna öwürýän gaty gyzdyryň.

Ikinji wariant, peçiň "sowuk" görnüşidir. Şeýle enjamy ýakmak prosesi birinji ýagdaýdan has uzyn, ýöne diwarlar gaty gyzmaz. Iň ýokary temperatura 50 dereje bolar, bu bolsa olar hakda ýanmagyň mümkin däldigini aňladýar. Otagy "sowuk" peç bilen gyzdyrmak prosesi has uzyn, sebäbi ýyladyş aşakdaky ýaly bolýar. Specialörite kanallar poluň sowuk howasyny siňdirýär, soňra peçden geçýär, gyzýar we eýýäm gyzdyrylan ýokarsyndan çykýar. Munuň netijesinde binanyň içindäki temperaturany sazlamak mümkin.

Öýde ýasalan metal sauna peç

Metal peçiň görnüşi

Adaty bir görnüş, bak bilen ýasalan sauna peçidir. Aşakda beýan ediljek görnüş, peçiň ýokarky böleginde oturdylan gyzdyryjynyň bolmagy bilen tapawutlanar. Alaw enjamy öndürijiligini ep-esli ýokarlandyrjak gyzdyryjylary ähli tarapdan gyzdyrar. Elbetde, ölçegler düýbünden aýry bir mesele. Olar iki ölçege bagly bolar: hammamyň ululygy we ýuwulýanlaryň sany. Mysal hökmünde orta ululykdaky obýekt beýan ediler.

Öýde ýasalan metal sauna peçinde aşakdaky parametrler bolar:

  • Daşarky gyzdyryjylaryň ölçegleri. Giňligi - 50 sm, uzynlygy - 50 sm, beýikligi - 80 sm.
  • Içki gyzdyryjynyň ölçegleri. Giňligi we uzynlygy - hersi 40 sm, beýikligi - 50 sm. Bu ýerde daşarky we içki gyzdyryjylaryň diwarlarynyň arasyndaky aralygy bellemelidiris.töwereginde 5 sm bolmaly.
  • Peçiň özi şeýle ölçeglere eýe bolar. Giňligi - 50 sm, uzynlygy - 90 sm, beýikligi - 50 sm. Enjamyň uzynlygy siziň islegiňiz boýunça üýtgedilip bilner. Mysal üçin, ony gyzdyryjy ululygyna, ýagny 50 santimetre çenli gysg altsaňyz, suw çüýşesi aýratyn duralgalarda gurlar. Uzynlygy artdyrsaňyz, tankyň göwrümi hem artar.
  • Suwuk bak. Giňligi - 40 sm, uzynlygy - 50 sm, beýikligi - 60 sm. Bakda 120 litr suw ýerleşdiriler. Bu, adatça 3-4 adamy ýuwmak üçin ýeterlikdir.
Sauna peç turbasy

Taýýarlyk işi

Öýde ýasalan demir sauna peçiniň ýakylmagyna sebäp bolýan materialdan ýasalanlygy sebäpli, enjamy ýygnamazdan ozal gatylaşdyrmaly. Necessaryhli zerur jikme-jiklikler kesilenden soň, metal gyzyl reňkde bolýan görnüşde gyzdyrylmalydyr. Bu pursat gelende materialy ýuwaş-ýuwaşdan sowadyp bilersiňiz. Oftenygy-ýygydan çig malyň goýberilmeginden soň çişýär. Bu mesele däl. Görnüşi çekiç bilen yzyna gaýtaryp bilersiňiz. Alsohli sahypalary täzeden ölçemeli. Käbirleri çäkden daşda bolsa, olary ýene gerekli ölçeglere çenli kesmeli. Bu gaty möhüm bir zat, sebäbi ojagyň işleýşi wagtynda demir urmak mümkinçiligini ýok eder.

Öýde ýasalan demir sauna peç

Metal peçiň käbir aýratynlyklary

Öýde ýasalan demir hammam peçleriniň aýratynlyklary, metalyň ýakyn wagtda gyzmagydyrotagy ç alt gyzdyrmagy üpjün edýär. Şeýle-de bolsa, metal hem ç alt sowýar. Eger odun ýangyç hökmünde ulanylsa, gaty ç alt ýanar. Bularyň hemmesi, otagda yzygiderli ýokary temperaturany üpjün etmek üçin ýangyjyň täze böleklerini ýygy-ýygydan goşmagyň zerurdygyna sebäp bolýar. Ç alt ýanmak, enjamyň içinde köplenç panjara ýasalmagy bilen baglanyşyklydyr. Bu bölek köp deşikli metaldan ýasalýar. Şeýle element agajyň ç alt ýanmagyna sebäp bolýan howa akymynyň gaty köp bolmagy sebäpli garalamany ep-esli ýokarlandyrýar. Bu ýagdaýdan çykmagyň ýoly gaty ýönekeý - panjara ýasamagyň zerurlygy ýok.

Ot ýakylýan gapynyň mümkin boldugyça möhürlenmegi, şeýle hem demir bilen ýapyljak birnäçe deşik ýasamak zerurdyr. Şeýlelik bilen howa üpjünçiligini sazlamak mümkin bolar.

Sauna gyzdyryjy peç

Assambleýanyň görkezmeleri

Öýde ýasalan demir sauna gyzdyryjylary aşakdaky ýörelgä laýyklykda ýasalýar.

Birinji etap çig mal taýýarlamakdyr. Sahypa metal satyn almaly. Näçe galyň bolsa gowy, ýöne gaty galyň material gaty gymmat, şonuň üçin 1,5-2 mm ýaly sanlara ünsi jemlemek has gowudyr.

Ikinji basgançak, ähli ölçegleri görkezjek peçiň çyzgysyny ýa-da eskizini çyzmakdyr. Bu, mundan beýläkki işlerde ýalňyşlyk goýbermezlige kömek eder we enjamy öndürmek üçin näçe metal metal gerekdigini hem görkezer.

Üçünji ädim kesmek. Allhli ölçegler eskizden metala geçirilýär we ähli bölekler kesilýär. Gaty ýokarybirnäçe ýönekeý şertleri berjaý etmek möhümdir. Islendik burç 90 dereje bolmaly, garşy diwarlar mümkin boldugyça birmeňzeş bolmaly. Öndüriji bilen işlänsoň galan gabyklary aýyrmaly.

Hammam üçin öýde ýasalan metal peç

Kebşirlemek

Elbetde, öýde öndürilen demir sauna peçiniň böleklerini birikdirmek üçin kebşirleýiş maşynyny ulanmaly bolarsyňyz.

Birinji etap. Iki sany gyrasy dogry burçda gyrada ýerleşdirilýär, bu gaty möhümdir. Biri-birine ýapyşýarlar. Bu ýerde häzirki güýji dogry sazlamak gaty möhümdir, sebäbi ýaý demirden aşa gyzmaly däldir, ýogsam deňsiz we döwük tikiş bolar. Her tutuşlyk birnäçe millimetr bolmaly. Şeýle gaplar her burç üçin 4-5 bölek üçin ýeterlikdir. Kebşirleýiş wagtynda listleriň ýerleşişine gözegçilik etmek möhümdir, sebäbi tikin emele gelende gapdala çykarylar.

Ikinji etap. Öňünden kebşirlenen iki burç birleşdirilýär, burçlar barlanýar, hemme zat tertipli bolsa, peçiň ters taraplaryny tutup bolýar. Netijede, aşaky we üçek goşmaly guty.

Üçünji etap. Elbetde, indiki etap aşaky we üçegiň berkidilmegi. Bu gutynyň ýygnanyşy ýaly edilip edilýär.

Dördünji tapgyr. Kebşirlenen aşagy we üçegi bolan guty ýygnanandan soň, gyzdyryjyda gapyny kesip bilersiňiz. Bu eserler üçin ýylmaýjy ýa-da kebşirleýji ulanyp bilersiňiz. Iş gutarandan soň, demir listi çekiç bilen kakýar we gapdalyna çykarýar.

Bäşinji ädim. Käbir deşik ýasamalyaşaky daşky gyzdyryjyda. Içine gyzdyryjy durjak turbalar salynar. Deşikleriň keseligine, şol bir derejede bolmalydygyny bellemelidiris.

Turbany saýlamak

Adaty bir wariant, turbadan hammam üçin öýde peç. Ojak hökmünde ulanyljak turba üçin esasy talap, birmeňzeş we ç alt gyzmagy üpjün etmekdir. Şol bir wagtyň özünde, uzak wagtlap ýokary temperatura üstünlikli garşy durmak üçin galyňlyk ýeterlik bolmaly. Şeýle çig mal üçin iň amatly ölçegler, diametri 0,5 - 0,55 mm we galyňlygy 8 - 12 mm hasaplanýar. Bu ýerde materialyň diametriniň ýakylmagy üçin zerur ýangyjyň mukdaryna täsir etjekdigini goşmak gerek. Şonuň üçin hammam üçin öýde ýasalan odun ýakýan peçler üçin turbanyň diametrini dogry saýlamak gaty möhümdir.

Turbadan peçiň dizaýny

Işe başlamazdan ozal peçiň dizaýny barada karar bermek möhümdir. Esasy zat, olaryň hem keseligine, hem dikligine bolup biler. Her bir wariantyň öz artykmaçlyklary we kemçilikleri bar.

Dik görnüşi, polda ep-esli ýer tutýandygy bilen tapawutlanýar. Şonuň üçin köplenç çäkli otaglarda ulanylýar.

Gorizontal warianty ulansaňyz, pejiň geýim otagynda ojak gutusy ýaly ýerleşdirilmegi mümkin. Bug otagynyň içinde diňe bugarmak üçin jogapkär bölek - gyzdyryjy ýerleşer.

Gorizontal peç opsiýasy

Ilki bilen zerur zatetmeli zat, ody kesmek. Islenýän ululykdaky turbanyň bir bölegi aýrylýar. Köplenç ýeterlik uzynlyk 0,7-0,9 m bolar.

Indiki metal çarçuwalardan we çybyklardan panjaralary ýygnamak prosesi. Biri-birinden takmynan 50 mm uzaklykda çarçuwa paralel kebşirlenýärler.

Bar bolan ýangyn gutusynyň içinde taýýar paneller oturdyldy. Ilkibaşda taýýar önümler satyn alnan bolsa, ojagyň içindäki burçlara kebşirläp bolýar. Topokarky tarapdan, diametri 15-20 sm bolan deşik kesmek hökmandyr. Örän möhüm nokat. Deşigi arka diwardan azyndan 15 sm uzaklykda ýerleşdirmek iň gowusydyr. Şeýlelik bilen, gazlar enjamdan derrew aýrylmaz, ýöne birnäçe wagtlap ýylylyk çalşygyna gatnaşar. Bu, esasanam aterekaterinburgda öýde öndürilen sauna peçleri üçin gaty möhümdir, mysal üçin gyşda howanyň temperaturasy gaty peselýän ýerde.

Meşhur mowzuk