Plastiki penjireleri we penjireleri nädip ýuwmaly?

Mazmuny:

Plastiki penjireleri we penjireleri nädip ýuwmaly?
Plastiki penjireleri we penjireleri nädip ýuwmaly?
Anonim

Hususy jaýlarda we kwartiralarda plastik penjireler seýrek däl. Bu dizaýnlar birnäçe sebäplere görä möhümdir. Birinjiden, olar energiýany köp talap edýär we ýylylygyň içinden geçmegine ýol bermeýär. Ikinjiden, bu penjireler uly şäherlerde aýratyn möhüm bolan gowy ses izolýasiýasy bilen tapawutlanýar. Uly assortiment, hatda iň standart däl dizaýnda-da ajaýyp gabat gelýän önümleri saýlamaga mümkinçilik berýär. Theseöne bu gurluşlaryň daşky görnüşini ýitirmezligi üçin olara dogry ideg edilmeli. Şol sebäpden, şu günki makalamyzda öýde plastmassa penjireleri we penjireleri nädip we nädip ýuwmalydygyny öwreneris.

Täze penjireleriň eýelerine

Şeýle gurluşlary ýakynda guranlar üçin birnäçe möhüm düzgünleri bilmeli. Penjirelerde köpük goýulýança arassalamaň. Adatça, ulanylandan iki gün soň gaty bolýar. Şeýle hem, täze penjireleriň we penjireleriň elmydama gorag filmi bilen örtülendigini ýadyňyzdan çykarmaň. Aç-açan ýa-da çap edilip bilner - tapawudy ýok.

plastik penjireleri nädip arassalamaly

Käbir öý eýeleri bu lentany surata düşürmeýärleruzak wagtlap. Emma biderek. Galyberse-de, ýelim wagtyň geçmegi bilen gurluşyny üýtgedýär we penjiräniň ýa-da çarçuwanyň boşlugyna iýip bilýär. Soň bolsa filmiň yzlaryny süpürmek gaty kyn bolar. Diňe otagda haýsydyr bir abatlaýyş işleri geçirilse galdyrylyp bilner. Beýleki ýagdaýlarda mümkin boldugyça gysga wagtda ýok edilmeli.

Gurallar

Plastiki penjireleri nädip ýuwmaly? Gurallar barada aýtsak, diňe şular bolmaly:

 • Arassalanan eşik.
 • Softumşak gubka.
 • Kir ýuwulýan eşik.

Maksat köne tegmili ýa-da ýelimiň yzlaryny aýyrmak bolsa-da, abraziw örtükli gurallary ulanmaň. Şeýlelik bilen plastmassany aňsatlyk bilen zaýalap, stakanyň üstünde yzlary galdyryp bilersiňiz. Iň soňky ýol hökmünde gaty gubka ulanyň.

laýyk önümler

Plastiki penjireleri arassalamagyň iň gowy usuly haýsy? Häzirki wagtda dükanlarda arassalaýyş önümleri köp. Olaryň arasynda bellemeli zat:

 • Gel "Domestos". Tozany birkemsiz poslaýar we birkemsiz hapany aýyrýar. Mundan başga-da, bu jel aklygy dikeltmäge täsir edýär, şonuň üçin sary reňkli penjireler üçin ajaýyp.
 • Jenap dogry suwuklyk. Hemmeler diýen ýaly ol hakda eşitdi. Ilkinji gural bolsa "agyr artilleriýa" diýip bölünip bilinýän bolsa, bu suwuk gündelik ideg üçin has amatlydyr. El yzlarynyň tozanyny we ýagly yzlaryny ajaýyp aýyrýar. Soöne sogan we ösümlik ýagynyň yzlary bilen kynçylyk bilen göreşýär.
 • Pemolux kremi. Bu önümde soda bar. Munuň netijesinde önüm birkemsiz göreşýärhapalanmagy. Şeýle hem krem ​​gül küýzeleriniň yzlaryny aýyrýar.
 • Gel "Komet". Çynlakaý kirleri we tegmilleri ýok edýär. Itsöne arassa görnüşinde ulanmaly däl. Gel 60 millilitrden bäş litr suw aralygynda garylýar.
 • Jenap Muskul kremi. Guradylan suwdan tegmilleri arassalamak üçin amatly. Spreý görnüşinde satylýar we ýüzüne ulanmak aňsat. Plastmassany bölekleýin aklaýar.
plastmassa penjireleri we penjireleri nädip arassalamaly

Halk serişdeleri

Şeýle hem ýüzüni ýokary hilli arassalamaga mümkinçilik berýän halk usullary bar. Plastiki penjireleri nädip ýuwmaly? Netijeli usullaryň arasynda bellemelidiris:

 • Tebig we diş pastasy. Bu komponentler suwda suwuk süýjülik bilen garylýar we hapa ýere ulanylýar. Önüm guraýança 20-30 minut garaşmaly, soň bolsa ony kir bilen süpürip bilersiňiz.
 • Kir ýuwujy poroşok. Ajaýyp arassalamak üçin suw bilen hem ulanyp bolýar.
 • Kir ýuwulýan sabyn. Şeýle-de bolsa, ony diňe täze tegmilleri aýyrmak üçin ulanyp bolýar.
 • Bişirilen soda bilen sirke. Ikinjini tegmile sepmeli we çygly gubka ýa-da çygly bir bölek bilen sürtmeli.
 • Ammiak. Aşakdaky mukdarda garyşdyryň: her litr suw üçin iki nahar çemçesi ammiak.
 • Kraxmal. Önümiň bir ýarym nahar çemçesi bir litr salkyn suw üçin ýeterlikdir. Çözüw tegmilleri we ýagly bellikleri gowy arassalaýar.
plastmassa penjireleri we penjireleri nädip arassalamaly

Plastiki penjireleri nädip ýuwmaly, her kim özi karar berýär. Şeýle-de bolsa, hapalanma ýok bolsaähmiýetli we esasan penjirelerdäki tozan, "Jenap Muscle" ýa-da "Jenap Proper" -i ulanmak ýeterlikdir. Söne çynlakaý ýerler “Comet” ýa-da “Domestos” tarapyndan aýrylýar. Halk bejergisinden plastik penjireleri nädip ýuwmaly? Sirke soda munuň üçin amatly.

plastik penjireleri nädip arassalamaly

Bu komponentleriň ýok ýerinde adaty ýuwujy tozany ulanyp bilersiňiz. Plastiki penjireler üçin arassalaýjy (mysal üçin, Peri) hem oňaýly.

Iş tapgyrlary

Arassalaýyş amalynyň üstünlikli bolmagy üçin işiň tertibini bilmeli. Amal aşakdaky yzygiderlilikde ýerine ýetirilýär:

 • Ilki bilen çarçuwanyň üstü hapalardan ýuwulýar.
 • Soňra, goşa aýnaly penjireler ýuwulýar.
 • Soňra penjiräniň ýüpi arassalanýar.

Başlamak

Şeýdip, çarçuwadan penjireleri ýuwup başlaýarys. Arassalamagyň iki tarapdan - daşarky we içki tarapdan edilmelidigini ýatdan çykarmaň. Saýlanan agenti (plastik penjireleri nädip ýuwmalydygyny eýýäm bildik) ýüzüne sürtük we gubka bilen sürtýäris. Çarçuwa gizlin ýerlerden aýlanman, tutuş perimetriň töwereginde gaýtadan işlenmeli. Aýna bilen çarçuwanyň arasyndaky bogunlara we rezin möhürlere aýratyn üns beriň. Tozanyň köp bölegi şu ýere girýär. Ösen ýagdaýlarda gaty gubka we agressiw arassalaýjy ulanyp bilersiňiz. Emma ikinjisi bilen gorag ellikleri bilen işlemek has gowudyr.

penjire sütünlerini nädip arassalamaly

Şondan soň goşa aýnaly penjireleri arassalamaga dowam edýäris. Theeriň ýokardan aşaklygyna aýrylandygyny ýadyňyzdan çykarmaň. Penjiräni arassalaýjy weflanel mata bilen gury süpüriň. Çynlakaý hapalanmak bolsa, poroşokdan peýdalanyp bilersiňiz. Şeýle-de bolsa, aýrylyşmagyň ondan soň galýandygyny ýadyňyzdan çykarmaň. Şonuň üçin ahyrynda “Jenap Muscle” ýa-da spirtli içgilerdäki spirtli içgiler bilen (“Wedge”, “Sif”) bejermeli. Şeýlelik bilen men tegmillerden we tegmillerden dynarys.

Windowsill

Indi iň soňky tapgyra geçýäris - penjiräni arassalaýarys. Ilki bilen ony gury, soň bolsa tozandan çygly eşik bilen bejermeli. Gapdal wilkalar bilen gizlenen boşluklary taşlamaň. Ilkinji bejergiden soň penjirede tegmiller galsa, degişli arassalaýjy serişdäni (poroşok, sabyn ergini ýa-da güýçli jel) ulanyň. Eger menek çykmasa, prosedurany gaýtalaň. Soň bolsa ýüzüni suw bilen ýuwuň. Iň gowusy çygly mata bilen. Soňra penjiräniň silini gury süpürýäris. Lighteňil nyşany we ýagly tegmilleri ýok etmek üçin şol bir "Sif" ýa-da "Jenap Muscle" ulanyp bilersiňiz.

ueelimiň we lentanyň yzlaryny nädip aýyrmaly?

Zawod filmini aýyrandan soň ýa-da dynç alyş bezeglerinden soň penjirelerde ýelimiň yzlary galmagy seýrek däl. Ony arassalamak gaty kyn, ýöne birnäçe täsirli ýol bar:

 • Ösümlik ýagy. Haýsyny saýlamaly? Islendik ýag bolup biler - zeýtun we hatda günebakar. Penjiräni bu ýol bilen nädip arassalamaly? Suwuklygy gubkanyň üstüne sürtýäris, soňra bolsa onuň üstüne suwuklaýarys. 10 minutdan soň, ýelim we ýelimleýji lentanyň bölejikleri ýumşar we adaty kagyz polotensasy bilen howpsuz aýrylyp bilner.
 • Alkogol ýa-da arak. Suwuklygy pagta süpürgiç bilen çyglaň we gerekli ýeri doly süpüriňýelimiň ýitmegi. Bir millimetr ýitirmän, seresaplylyk bilen, köp zähmet bilen sürtmeli.
 • Kanselýariýa öçüriji. Lentany aýyrmak üçin hem amatly. Onlyöne ýelim entek gaty guratmadyk ýagdaýynda täsirli. Mundan başga-da, pozujy penjireden we penjireden birneme aýrylmaly hapalary taşlaýar. Oilöne nebit we alkogol ýok bolsa, bu gaty täsirli usul.
öýde plastik penjireleri nädip arassalamaly

Netije

Şeýlelik bilen, plastmassa penjireleri we penjireleri nädip we näme bilen ýuwmalydygyny bildik. Görşüňiz ýaly prosedura gaty aňsat, ýöne käbir nuanslary bilmeli.

Meşhur mowzuk