Aýlanyş nasosyny nädip saýlamaly: modellere, aýratynlyklara we suratlara syn

Mazmuny:

Aýlanyş nasosyny nädip saýlamaly: modellere, aýratynlyklara we suratlara syn
Aýlanyş nasosyny nädip saýlamaly: modellere, aýratynlyklara we suratlara syn
Anonim

heatingyladyş ulgamy tebigy we mejbury aýlanyş bilen bolup biler. Ikinji görnüşi, turbalaryň üsti bilen gyzgyn suwuň hereketini üpjün etmek üçin nasos gurmak zerurlygy bilen tapawutlanýar. Sowadyjynyň tutuş ulgamda belli bir tizlikde hereket etmegine kömek edýär. Öýde ýylylygy üpjün etmek we jaýy ýylatmakda kynçylyk çekmezlik üçin aýlanyş nasosyny nädip saýlamalydygyny bilmelisiňiz.

Tegelek nasos funksiýalary

Esasy maksady, sowadyjynyň (suwuň) turbalar arkaly ýokary tizligini gazanmak. Mejbury aýlanyş ulgamlary diňe şeýle şertlerde kuwwatyna ýetip bilerler. Suwuň hereketi başlanda, turbalardaky basyş ýokarlanýar, bu güýçlendiriji nasoslar bilen üpjün edilýär.

heatingyladyş üçin aýlanyş nasosyny nädip saýlamalydygyny bilýän her bir adam, otagy uzak wagtlap zerur mukdarda ýylylyk bilen üpjün etjek gowy ulgam gurup biler.

Gury birlikler

Heatingyladyş ulgamy üçin aýlanyş nasosyny nädip saýlamaly

Aýlanyş nasoslarynyň diňe iki görnüşi bar - çygly we gury rotorly. Şol bir maksatlara ýetýärler - turbalaryň üsti bilen suw sürmek, ýöne desgalaryň daşky görnüşinde düýpli tapawutlar bar.

Gury rotor nasosynyň ady, dizaýnynyň düýp manysyny görkezýär. Sowadyjyda diňe hereketlendirijiniň (nasos bölegi) we rotoryň ýörite goralýan jaýda ýerleşýändigi bilen tapawutlanýar. Suwuklyk oňa baryp bilmeýär, sebäbi möhürleýji halkalaryň tutuş ulgamy bilen goralýar. Diňe aýlanyş nasosynyň hereketlendirijisi suwda.

Peýdalary

Gurluşyň esasy häsiýetleri bilen tanşansoň, her bir adam aýlanyş nasosyny nädip saýlamalydygy barada alada etmez, sebäbi olaryň aýratynlyklaryna düşüner.

Gury rotor nasosynyň esasy artykmaçlyklary aşakdakylar:

 • Enjam gaty peýdaly, ýokary netijeliligi bar.
 • Ulanyş möhleti gaty uzyn (takmynan 3 ýyl, ýöne has uzyn bolup biler).
 • Uly otaglary gowy gyzdyrýar.

Şeýle-de bolsa, enjam uly jaýlarda gurulmagyna päsgel berýän ep-esli ses çykarýar. Mundan başga-da, şeýle nasos elmydama gowy ýagdaýda saklanmalydyr, işe gözegçilik etmelidir, sebäbi käwagt sowadyjydaky gaty bölejikler möhürleýji halkalaryň meýdanyna girýär. Netijede, kazyýetiň doly goragy bozulýar. Bu ulgamyň döwülmegine we güýçli gyzmagyna sebäp bolup biler. gyzyklanýar,heatingyladyş ulgamy üçin aýlanyş nasosyny nädip saýlamaly, başga bir görnüşi öwrenmeli. Gury rotorly nasosyň hususy jaýlary enjamlaşdyrmak üçin laýyk däldigi belli bolýar. Zawod jaýlary üçin iň oňat warianty tygşytlaýar, sebäbi energiýa tygşytlaýar.

Bezegsiz nasos

Aýlanyş nasosynyň basyşyny nädip saýlamaly

Bu nasosyň ady dizaýn aýratynlyklary barada-da aýdýar. Onda impeller hem, rotor hem suwda ýerleşýär. Electricalhli elektrik bölekleri we başlangyç ýörite goralýan aýnada.

Ulanylyşy aňsat ulgam. Şonuň üçin aýlanyş nasosyny nädip saýlamaly diýen soraga jogap bermek kyn däl. Diňe soralýan agregatyň häsiýetlerini gowy öwrenmek ýeterlikdir.

Mertebesi

Nasosyň bu görnüşiniň özboluşly aýratynlyklary bar:

 • Onuň netijeliligi gury rotoryňkydan has pes hasaplanýar. Bu 50%. Energiýanyň bahasy birneme ýokary bolar.
 • Goşmaça tehniki hyzmat gerek däl.
 • aboveokardaky ulanyş möhleti 5-10 ýyl. Bu söz gönüden-göni saýlanan marka baglydyr.
 • Sesler eşidilmeýär diýen ýaly, asuda we asuda işleýär.

Iki görnüşiň birlikleriniň häsiýetlerini öwrenensoň, her kim öz öýi üçin dogry aýlanyş nasosyny nädip saýlamalydygyny biler. Öýde sorag edilýän (çygly) aýlanyş nasosynyň görnüşini oturtmak, rahat dymmak atmosferasyny döreder, şeýle hem zerur ýylylygy üpjün eder. Köp ulgamlar belli bir döwürde zerur ýylylygyň mukdaryny üpjün edip bilýärler.Şonuň üçin pes netijelilik düýpli kemçilik däl.

Saýlaw düzgünleri

Köp kärhanalarda dolandyryjylar dolanyşyk nasosyny gurmaga synanyşýarlar. Şeýle hem iri hususy jaýlaryň eýeleri üçin dogry karar. Heatingöne ýylatmak üçin dogry aýlanyş nasosyny nädip saýlamaly?

Ilki bilen esasy aýratynlyklary öwrenmeli. Bölümiň her görnüşi üçin tapawutlanýar.

Tehniki aýratynlyklary diňe bir jaýda ýa-da kwartirada özbaşdak hasaplamak mümkin. Uly zawodlarda hünärmenleri çekmeli. Käwagt goşmaça maglumat üçin ähli ölçegleri we aýratynlyklary bilýän öndüriji bilen habarlaşmaly bolarsyňyz.

Heatingyladyş üçin dogry aýlanyş nasosyny nädip saýlamaly

Ilki bilen, aýlanyş nasosynyň basyşyny nädip saýlamalydygyny anyklamak gaty möhümdir?

Öý üçin nasos zerur bolsa, ortaça aýratynlyklar gaty laýykdyr. Gurluşyň işleýşiniň gazanyň güýjüne göni proporsional bolmalydygyny aňladýar. 10 metr turbageçiriji üçin ortaça tizligi 0,6 m bolan kelläni hem göz öňünde tutmak möhümdir.

Basyş bahasyny tapmak üçin adaty formulany ulanyň: tutuş ulgamyň umumy uzynlygy 0,6, 10-a köpeldilýär.

Gazanyň aýlanyş nasosynda haýsy tizligi saýlamalydygyny hem bilmek möhümdir. Bu bahanyň islendik bahasy 1,6 m / s araçäkden geçmeýän bölümler amatlydyr. Düzgün bolşy ýaly, has ýokary bahalar gurluşyň ç alt döwülmegine we güýçli gyzmagyna sebäp bolýar.

EgerAýlanyş nasosyny nädip saýlamaly, jogapkärçilikli çemeleşmeli diýen sowal, sowadyjynyň tizligini üýtgedip boljak ulgamlara ileri tutmak möhümdir. Bu häsiýet ulgamyň daşyndaky temperatura baglylykda görkezijileri üýtgetmegine kömek edýär. Köp tizlikli modeller iň oňat çözgütdir.

Kiçijik diametri bolan turbalar üçin iň güýçli nasosy saýlamaly, sebäbi bu sizi islenmeýän bökdençliklerden we aşa gyzmakdan halas eder. Giň turbalar üçin gaty güýçli ulgamyň zerurlygy aradan aýrylýar. Bu düzgüni göz öňünde tutup, her kim aýlanyş nasosynyň güýjüni nädip saýlamalydygyny biler.

Atingyladyş ulgamy

Gyzdyrylan pol

Dolandyryş nasosy ýeriň aşagyndaky ýyladyş üçin hem ulanylýar. Hususy jaýlarda ulanylýan radiator ýyladyş ulgamlary üçin hem peýdaly bolup biler.

poluň aşagyndaky ýyladyş üçin aýlanyş nasosyny nädip saýlamaly?

Bu ulgamlaryň pes güýç, şeýle hem pes basyş we suwuklyk akymy bilen häsiýetlendirilýändigine düşünmek möhümdir. Enjamyň sarp edýän energiýasy hem az, enjamyň işleýşi wagtynda ses eşidilmeýär.

Pollary ýylatmak üçin zerur islendik aýlanyş nasoslarynyň aýratyn sanly belligi bar. Birinji san millimetrde ýa-da dýuýmda baglanyşyk sapagynyň diametrini görkezýär. Ikinji bellik, basyş häsiýetidir. Näçe ýokary bolsa, ulgamyň güýji şonça-da köp.

Saýlaw barada aýdylanda, ilki bilen nasosyň markasyny we aýratynlyklaryny bilmelisiňiz, bularyň hemmesi ýeriň aşagyndaky ýyladyş taslamasynda görkezilmelidir.

Şeýle hem edip bilersiňizortaça öndürijilikli ulgam satyn alyň (25/40 - 25/60). Kwartiralar we jaýlar üçin bu iň oňat warianty. Otagyň meýdany uly bolsa, birnäçe düwün gurmak mümkin. Aslynda başga alternatiwa ýok.

Radiator ýyladyş ulgamy has ýönekeý dizaýn edildi, şonuň üçin oňa laýyk enjamy saýlamak has aňsat. Şeýle ýyladyş ulgamy üçin aýlanyş nasosyny nädip saýlamaly? Kiçijik ýerler üçin 25/40 görkezijileri bolan bir wariant amatlydyr. Kwartiranyň meýdany uly bolsa, eýýäm 25/60 görkezijili nasoslary ulanyp bilersiňiz. Sebit artdygyça has güýçli nasos saýlamaly.

Kiçijik otag üçin gaty güýçli nasos satyn alyp bilersiňiz. Onda-da gowy işlär. Şeýle-de bolsa, beýle mehanizmiň manysy ýok, sebäbi elektrik togunyň köp sarp edilmegine sebäp bolar.

grounderiň aşagyndaky ýyladyş üçin, üpjünçilik bilen gaýtadan işlemegiň temperaturasynyň arasynda kän bir tapawut bolmazlygy üçin, ýeterlik kuwwatly aýlanýan nasoslary ulanmak möhümdir.

DHW

Dogry aýlanyş nasosyny nädip saýlamaly

DHW ýyladyş üçin adaty merkezden gaçyryş suw nasosy amatly bir zat bolmaz. Hakykat, ulgamyň ýokary suw temperaturasyny üpjün etmeýändigi.

Şonuň üçin temperaturanyň üýtgemegine çydap bilýän ýörite materiallar bilen enjamlaşdyrylan nasos gerek. Gurluş ýuwaşlyk bilen işlemeli. Sesiň ýokarlanmagy oňaýsyzlygy döredýär we bu gaty gowy däl. Şeýle hem, nasos gaty uly bolmaly däl we gaty köp elektrik sarp etmeli däl.

Mehanizmler,ýyladyş ulgamy üçin ulanylýan, içerki gyzgyn suw üçin ulanylýanlardan gaty tapawutlanýar. Bu diňe daşarky aýratynlyklara däl, eýsem amaly aýratynlyklara-da degişlidir. DHW nasosynyň aşa gyzmaýandygyna yzygiderli gözegçilik etmek zerurdyr. Munuň ýüze çykmazlygy üçin ähli aýratynlyklara laýyk birligi saýlamak möhümdir.

Içerki gyzgyn suw üçin aýlanyş nasosyny nädip saýlamaly?

Birnäçe warianty saýlanyňyzda, amatly öndürijilikli mehanizmlere ileri tutulmalydyr. Bu baha, wagt birligine nasos bilen sorulýan suwuklygyň mukdarydyr.

Basyş görkezijilerini hem göz öňünde tutmak möhümdir. Rugsat berilýän çäklerden geçmeli däldir. Güýç saýlanylanda iň soňky üns berýän zat däl. Ulgam dolandyryş opsiýalaryna hem baha berilýär (temperaturanyň üýtgemegine jogap berýän taýmer ýa-da datçik ulanyp).

Güýçli ýokary öndürijilik ýa-da ulgam güýjüniň manysy ýok, sebäbi ýaşaýyş jaýyny ýylatmak üçin sistema az mukdarda suw guýulýar. Bu pes tizlikde edilýär. Jaýlaryň ýa-da kwartiralaryň temperaturasyny saklamak üçin zerur takmynan sagatda 0,2-0,6 kub metr.

Elektrik toguny az mukdarda aýlanyş nasoslary sarp edýär, bu gaty tygşytly. Kuwwatyň bary-ýogy 5-20 watt, ýagny az mukdarda bolany üçin şeýle bolýar. Nasos, otagdaky turbalaryň üsti bilen suwuklygy elmydama netijeli arassalap biler ýaly, bu görkeziji ýeterlikdir.

Suwuklyk akymynyň kellesi möhümdirbirligi saýlanyňyzda häsiýetlidir. Ulgam uly jaýda-da, kiçi ýaşaýyş jaýynda-da ýylylyk üpjünçiligini üpjün edip biler.

Suwuklyk akymynyň basyşyna baha bermek we gyzgyn suw üpjünçiligi üçin gowy birligi saýlamak üçin aşakdakylary göz öňünde tutuň:

 1. Suwuň aýlanýan turbalarynyň ýagdaýy. Birmeňzeş beýiklikde bolmaly. Soňra 0,5 - 0.8 metr suw sütüniniň basyşy bilen nasoslary gurup bilersiňiz.
 2. Birnäçe gatly jaýlara mahsus bolan turbageçirijiniň birnäçe derejedäki mümkinçiligi. Muny göz öňünde tutmak möhümdir, sebäbi turbalar arkaly suwuklyk belli bir beýiklige çykmalydyr.
Gazanyň aýlanyş nasosynda haýsy tizligi saýlamaly

Aýlanyş nasosynyň artykmaçlyklary

Aýlanyş bölüminiň esasy aýratynlygy onuň netijeliligi. Mundan başga-da, enjam gaty çydamly, göwrümi az, gereksiz ses çykarmazdan işlemäge ukyply. Aýlanyş nasosyny nädip saýlamalydygyny bilip, her bir adam öýünde ýokary hilli ýyladyş gazanyp biler.

Bu artykmaçlyklar esasy bolmakdan uzak, sebäbi aýlanyş ulgamynyň başga-da birnäçe artykmaçlygy bar:

 • Enjam otagda ýylylygy deň paýlamaga ukyply, şonuň üçin ähli otaglar gaty gowy gyzdyrylýar, aýlanyş bölüminiň barlygynda temperaturanyň üýtgemegi bolup bilmez.
 • Bu ulgamy sazlamak we sazlamak mümkin.
 • Nasos oňat işleýär, bellenilen tertipde ähli hereketleri ýerine ýetirýär.
 • Käwagt energiýa tygşytlamak50% -e ýetýär, sebäbi aýlanyş görnüşiniň köp ulgamynda sarp etmek üçin sazlama bar.
 • Awtomatiki re withoutimsiz nasoslar gurlanda, otagyň temperaturasyna gözegçilik etmek hem mümkindir.
 • Aýlanyş bölümleri hem suw, hem-de etilen glikol bilen aňsatlyk bilen göreşýär, temperatura +2-den +130 dereje üýtgäp biler.
Poluň aşagyndaky ýyladyş üçin aýlanyş nasosyny nädip saýlamaly
 • Netijelilik ýokary derejelere ýetýär we dymmak otagda rahat ýaşamagy üpjün edýär. Bu sanlar saýlama baglylykda üýtgäp biler - aýlanyş nasosynyň gury ýa-da çygly görnüşi.
 • Bu ulgam üçin zerur hemişelik kelläni üpjün edýär. Ulgam bilen baglanyşykly ähli enjamlar bu sebäpli şowsuz işleýär.
 • Iki gatly jaýda-da gowy sowadyjy aýlanyş.
 • Uzak ömür ulanmak. Nasos dogry saýlanan bolsa, abatlamagyň zerurlygy bolmazdan uzak wagtlap hyzmat eder. Bölünen ýagdaýynda enjamlary bejermek kyn däl, sebäbi hemme zat ýönekeý dizaýn edilendir.
 • Aýlanyş nasoslary köptaraply, sebäbi ýylylyk üpjünçilik ulgamlarynyň köpüsi üçin amatly.
 • Aýlanyş nasosy öndürijilikli işlemegi, gizlin ýyladyş ulgamlarynyň gowy işlemegini üpjün edýär.

Duýduryşlar

aboveokarda görkezilen ähli aýratynlyklaryň statistik ortaça bolandygyna düşünmek möhümdir. Öýüň we güýjüň meýdanyna ünsi jemleseňiz, gazan üçin dogry aýlanyş nasosyny saýlap bilersiňiz,gurluş tarapyndan döredilýär. Bu meselede bilim ýok bolsa, hünärmen bilen maslahatlaşyp, oňa bu işi ynandyrmak has gowudyr.

Meşhur mowzuk