Termostaty radiatorda nädip gurmaly we sazlamaly

Mazmuny:

Termostaty radiatorda nädip gurmaly we sazlamaly
Termostaty radiatorda nädip gurmaly we sazlamaly
Anonim

Temperaturany zerur derejede saklamaga mümkinçilik berýän ýyladyş ulgamynyň möhüm elementi termostatdyr. Möhüm energiýa tygşytlamagyna kömek edýär. Enjamyň dogry işlemegi üçin ony gurnamaly we dogry düzmeli. Bu meseläni hemmeler diýen ýaly ýerine ýetirip biler. Termostaty ýyladyş batareýasyna nädip gurmaly we sazlamalydygy barada soňrak maslahat ediler.

Termostat näme?

Termostat radiatorda nähili işleýär? Bu enjam her otagda radiatoryň gyzdyrylmagyna gözegçilik edýär. Her otag üçin bir enjam aýratyn gurulýar. Käbir adamlar otagyň gaty sowukdygyny ýa-da tersine, aşa yssydygyny duýup bilerler. Termostat amatly şertleri döretmäge we goldamaga mümkinçilik berýär.

radiator termostatyny sazlamak

Bu gyzdyrylýan akym tizligini sazlaýan kiçijik enjamulgam suwuklyklary. Temperaturany peseltmeli bolsaňyz, batareýa az gyzgyn suw girýär we tersine. Bu enjam suwy gyzdyryp bilmeýär, ýöne gyzdyrylan akymy dolandyrýar.

Termostat enjamy gaty ýönekeý. Oňa klapan we ýylylyk kellesi girýär. Bu elementleriň ilkinjisinde bürünç göwre bar. Onuň içinde deşik, eýer we gulplama mehanizmi bar. Soňkusy konus görnüşine eýe. Termostatyň işleýşi wagtynda gulplama mehanizmi herekete girizilýär. Upokardan aşaklygyna çykyp biler. Gyzdyrylan akym şeýle düzgünleşdirilýär.

Termostatyň batareýada nähili işleýändigini göz öňünde tutup, başga bir möhüm jikme-jiklik bardygyny bellemelidiris. Bu termiki kelle. Gulplama mehanizmini herekete getirýän aýal. Malylylyk kellesi gabyklardan (germetiki möhürlenen silindrden) we içindäki ýylylyk serişdesinden durýar. Gaz ýa-da suwuk bolup biler. Malylylyk serişdesi üýtgeýän daşky gurşaw şertlerine näçe ç alt reaksiýa berse, dolandyryş ulgamy şonça gowy işleýär.

Şar klapan ýa-da konus klapan sowadyjynyň akymyny çäklendirip biljekdigini bellemelidiris. Şeýle-de bolsa, olaryň işlemegi käbir oňaýsyzlyklar bilen baglanyşykly. Top klapan diňe iki reesimde işlemek üçin niýetlenendir. Suw akymyny açyp ýa-da ýapyp biler, ýöne aralyk ýerlerde işledip bolmaz.

Konus klapan ulanylsa, düzediş el bilen edilmeli (top klapany ýaly). Bu, amatsyz, şonuň üçin otagdaky iň amatly temperaturany saklamak üçin termostaty ulanmaly.

Iş prinsipi

Gurmakdan ozal termostatyň radiatorda işleýiş prinsipini göz öňünde tutmaly. Ulgamyň kadaly işleýşi wagtynda bu enjam 1ºС ýalňyşlygy bilen işleýär. Bu, ähli mehanizmleriň utgaşdyrylan işi netijesinde gazanylyp bilner.

Termostatyň içinde suwuk ýa-da ýörite gaz bar. Otagyň temperaturasynyň ýokarlanmagy bilen, garynlardaky ýylylyk serişdesi giňelýär. Şol bir wagtyň özünde silindriň ölçegleri hem ýokarlanýar. Bu bölek gulplama mehanizmini herekete getirýän porşine basyş edip başlaýar. Ol suwuň akymyny bökdäp, aşak inýär.

Sowadyjy indi radiatoryň içine girmeýänligi sebäpli ç alt sowýar. Bu otagdaky howanyň temperaturasynyň peselmegine getirýär. Bu amalyň dowamynda gabykdaky maddalar öňki ýagdaýyna gaýdyp gelýär. Silindr konusyň üstüne basmagy bes edýär. Bu gyzgyn suwuň radiatorda gaýdyp gelmegine mümkinçilik berýär. Sikl gaýtalanýar.

Termostaty ýyladyş batareýasyna nädip gurmalydygyny öwrenmezden ozal ýene birnäçe nuanslary göz öňünde tutuň. Radiator deň däl gyzýar. Käbir ýerlerde hatda sowuk hem bolup biler. Emma muňa gorkmaly däl. Termostaty batareýadan aýyrsaňyz, ýene gyzar. Thisöne bu sebäpli otagda gaty yssy bolup biler. Malylylyk kellesini aýyrandan soň sowuk tegmiller galsa, radiatoryň ýapykdygyny, arassalanmalydygyny ýa-da howany aýyrmalydygyny aňladýar.

Temperaturany dolandyryjylar ähli radiatorlara gurnalyp bilner. Kadadan çykma demir görnüşleri bolýar. Olar ýuwaş-ýuwaşdan sowadylar. Şonuň üçin bu ýagdaýda termostaty ulanmak ýerliksiz bolar.

sortlar

heatingyladyş batareýasy üçin termostaty saýlanyňyzda, olaryň üç görnüşde bolup biljekdigini bellemelidiris. Gulplama mehanizmi hemişe diýen ýaly birmeňzeş. Ulgamyň ýokarky böleginiň, ýylylyk kellesiniň işleýiş prinsipi başga. Olar bolup biler:

  • gollanma;
  • mehaniki;
  • elektron.
  • daşarky datçik bilen radiator termostaty

Häzirki wagtda iň köp talap edilýän ulgam mehaniki ýylylyk kellesidir. Ulanyjy ýyladyş derejesini derejelerde kesgitleýär. Termostatyň özi radiatorda gyzgyn suw üpjünçiliginiň derejesini sazlaýar. Bu amatly we birneme arzan ulgam.

Iň arzan görnüş, el bilen ýylylyk kelleleri. Bu ýerde ulanyjy radiatoryň içine girýän suw akymyny özbaşdak çäklendirýär. Bu birneme oňaýsyz, ýyladyş derejesini takmynan kesgitlemäge mümkinçilik berýär. Emma beýle ulgam beýlekilerden arzan.

Iň gymmat elektron termiki kelleler. Olarda sanly displeý bar we köp goşmaça aýratynlyklar bar. Şeýle enjamlarda programmanyň bolmagy üpjün edilýär. Ulgamyň ýyladyş wagtyny kesgitläp bilersiňiz. Eger eýeler belli bir wagtda öýde bolmasa, ýyladyşy minimal edip bilersiňiz. Olar gelmezden ozal ýylylyk kellesi radiatorlary gyzdyrar. Şeýle ulgam mümkin boldugyça energiýa çeşmelerini tölemek üçin pul tygşytlamaga mümkinçilik berýär.

Elektron görnüşli ýyladyş batareýasyndaky termostaty nädip sazlamaly, öndürijiniň görkezmesinde jikme-jik beýan edilýär.

Mundan başga-da, termostat ýoklugyny üpjün edip bilergurlan we uzakdaky datçik. Bu ulgama otagdaky ýyladyş derejesine has takyk jogap bermäge mümkinçilik berýär. Daşarky datçikli radiator termostaty, radiatoryň golaýynda däl-de, göni otagdaky temperaturany ölçär. Bu ulgamy gowy düzmäge kömek edýär. Batareýa perde ýa-da ekran bilen örtülen bolsa, uzakdan datçik gurmak hem maslahat berilýär.

Termostatyň beýleki möhüm häsiýetleri

systemyladyş batareýasy üçin termostatyň saýlanylmagy, ulgamyň görnüşine we işleýiş aýratynlyklaryna baglylykda düzedilmegi birnäçe parametrlere baglydyr.

ýylylyk batareýasyna termostaty nädip gurmaly?

Häzirki wagtda termal kelleler satylýar, olaryň aşagynda ýörite suwuklyk ýa-da gaz bolup biler. Haýsy doldurgyjyň has gowudygyna jogap bermek üçin hünärmenleriň synlaryny göz öňünde tutuň. Gazyň daşky gurşawyň temperaturasynyň üýtgemegine has ç alt reaksiýa bildirýändigini öňe sürýärler. Şonuň üçin tanymal öndürijileriň has gymmat önümlerinde şeýle doldurgyç bar.

Suwuk termostatlar hem daşky gurşawyň üýtgemegine ç alt jogap berýärler. Theyöne olar henizem gabykdaky gazly termiki kellelerden pes. Suwuk dizaýnlaryň artykmaçlygy olaryň amatly bahasydyr. Bu has ýönekeý önümçilik tehnologiýasy bilen baglanyşykly. Orta aralyk batareýa termostatlarynyň aglaba köplügi suwuklyk bilen gelýär.

heatingyladyş batareýasy üçin termostatyň saýlanmagyna täsir edýän başga bir möhüm faktory göz öňünde tutmalydyrys. Satmak üçin ikisi bartermokupllaryň görnüşleri. Olary bir we iki turbaly ýyladyş ulgamlaryna gurnap bolýar. Akenalňyşmazlyk üçin belliklere üns bermeli.

Termostatda RTD-G harplary bar bolsa, bu termostatiki kelleler bir turba ýyladyş ulgamy üçin ulanylýar. Ondaky suwuklygyň tebigy aýlanyş ýörelgesi bar. Iki turbaly ulgamlar üçin termiki kelleler RTD-N belligi bilen ýasalýar. Bu ýerde suw aýlanyş nasosy bilen üpjün edilýär.

Gurmak ýerini saýlaň

Termostaty radiator sazlamasyna nädip gurmalydygy barada birnäçe maslahat bar. Ilki bilen ähli iş şertlerine laýyk gelýän enjamy saýlamaly. Ondan soň, guruljak ýeri dogry kesgitlemeli. Termostaty radiatoryň üstünde göni gün şöhlesiniň düşýän ýerine goýmaň.

Şeýle hem, termostatyň golaýynda ýylylyk çykarýan enjamlar bar bolsa (ýyladyş radiatorynyň özünden başga) ölçegleriň takyklygy peselýär. Termostatyň perdeler ýa-da perdeler bilen örtülmegi kabul ederliksizdir. Daş-töwereginde adaty howa aýlanyşygy saklanmalydyr.

Radiatorda termostat nähili işleýär?

Kwartiradaky ähli radiatorlara termostatlary gurmak mümkin däl bolsa, şular ýaly enjamlary ulanmagyň iň amatly ýerini saýlamaly.

Bu köp gatly hususy jaý bolsa, ilki bilen ýokarky gatda termostatlary gurmak maslahat berilýär. Bu konweksiýanyň täsiri bilen baglanyşykly. Armyly howa ýokarlanýar.Şonuň üçin köplenç ikinji we üçünji gatdaky temperaturany peseltmek zerur.

Batareýalar bir gatly jaýda ýa-da kwartirada gurlan bolsa, termostatlary gazanyň golaýynda ýerleşýän radiatorlara gurnamaly.

malylylyk kellesini perdeler bilen ýapmak mümkin däl bolsa, uzakdan datçikli modelleri saýlamaly.

Gurmak teklipleri

Termostaty batareýa nädip gurmaly? Ilki bilen öndürijiniň görkezmelerini üns bilen öwrenmeli. Diňe şondan soň işe başlap bilersiňiz. Adamlary köp wagt geçirýän otaglardan gurnamaga başlamaly. Bu ýerde ilki bilen mikroklimat görkezijilerini kadalaşdyrmak zerur.

termostaty batareýa nädip gurmaly?

Tejribeli hünärmenler termostatyň radiatoryň mümkin boldugyça ýakyn bolmalydygyny bellediler. Bu ýerde dik turba bar. Ine, enjamyň çökýän ýeri. Termostat radiator girelgesinde gurulmalydyr, sebäbi giriş akymyny çäklendirýär.

Ulgam häzirki wagtda ulanylýan bolsa, ony suwdan çykarmaly bolar. Şonuň üçin ýyladyş möwsümi entek gelmedik wagtynda gurnamagy amala aşyrmak has maksadalaýykdyr. Bu işi has aňsatlaşdyrar.

Klapanlary saýlamak turbalaryň diametrine laýyklykda edilmelidir. ½ ýa-da ¾ dýuým bolup biler. Baglanyşykly materiallary tygşytlamaň. Möhürler ýokary hilli bolmaly. Otherwiseogsam, ýakyn wagtda syzma peýda bolar. Ony ýok etmek üçin köp güýç we wagt gerek bolar.

Şeýle hem, hünärmenler munuň üçin aýdýarlarTermostatyň öňünde radiator ulgamynyň ýönekeý hyzmaty, ulgama kesilen klapanlar girizilmelidir. Zerur bolsa, suw akymyny doly kesip, ulgamyň islendik elementini abatlap ýa-da çalşyp bolar.

Gurmak algoritmi

Termostaty radiatorda gurmak üçin birnäçe yzygiderli ädim ätmeli bolarsyňyz. Ilki bilen ulgamdan suw akýar. Öçürilen klapanlar bar bolsa, diňe bir radiator aýrylyp bilner. Ondan soň termostaty gurmagyň ýerini kesgitläň.

ýyladyş batareýasyna termostat gurmak

Öçürilen klapanlar ýok bolsa, tutuş ulgamdan suwy çykaransoň, turbany kesmeli bolarsyňyz. Bir turba ulgamy üçin aýlaw diýlip atlandyrylýan goşmaça jumper birikdirmeli bolarsyňyz. Vanany ýokarky turbada gurnamaly bolar. Öçürilen klapanlar ýokarky we aşaky üpjünçilik liniýalarynda hem oturdylýar. Geljekde hökman peýdaly bolar. Bular iki pozisiýaly adaty top klapanlary bolup biler.

Ulgam iki turba bolsa, batareýanyň rozetkasyna we girelgesine ýapyk klapanlar oturdylýar.

Her turbanyň ujy sapakly bolmaly. Enjamyň korpusy termostaty gurmak üçin taýýarlanan ýerde oturdyldy. Çukurlaryň kömegi bilen turba ýokary hilli berkidilýär. Bu amal, döredilen sapagy ulanmak bilen iki tarapda-da amala aşyrylýar.

Kir ýuwulýan sabyn bilen bejerilen bogunlara ýaralanýar. Şeýle hem ýörite tüsse lentasyny ulanyp bilersiňiz. Iki wariant hem berk baglanyşyk üpjün edýär. Olary sapaga öwüriň.

Gurmaly bolarsyňyztermostat. Gorizontal ýagdaýda bolmaly.

Temperatura gözegçisiniň uzakdan datçigi bar bolsa, gurnamazdan ozal hem gurmak üçin amatly ýer saýlamaly. Adatça adaty wyklýuçatel ýaly diwara berkidilýär. Diňe şondan soň beýan edilen tehnologiýa laýyklykda gurnamany amala aşyryp bolýar.

malylylyk kellesini nädip gurmaly

Radiatorda termostaty sazlamagyň prosedurasyna göz aýlamazdan ozal birnäçe nuanslara üns bermeli. Malylylyk kellesini gurmak üçin korpusda ok tapmaly. Gurnama wagtynda oňa ýol görkezýär. Ok sowadyjynyň haýsy tarapa hereket edýändigini görkezýär.

Ulgamyň kesgitlenen bölegi ilki gurulýar. Soňra onuň üstünde aýlanýan burun gurlar.

"Amerikaly" -yň kömegi bilen klapan üpjünçilik turbasyna birikdirilmelidir. Bu, birleşigiň hozy bilen aýratyn baglanyşyk. Gerek bolsa enjamy aýyrmagy aňsatlaşdyrar. Vanany keseligine gurnamaly we başga hiç zat ýok. Otherwiseogsam, ulgam dogry işlemez.

Gurmakdan ozal gorag gapagyny aýyrmaly. Ondan soň, garynja elementini gurnamak mümkin bolar. Ony gysgyç bilen berkitmeli boljak hoz bilen berkidilýär. Kelläniň gysgyjy bar bolsa, düzeltmek has aňsat. Munuň üçin gurluşy iň ýokary açylýan ýerine öwüriň we basýança basyň.

Şondan soň tutuş ulgamy ýygnamaly we syzdyrylandygyny barlamaly. Eger ýok bolsa, ulgamy işledip bilersiňiz.

Sazlamalar

Batareýadaky termostaty nädip sazlamaly? Installationhli gurnama ädimleri gutaransoň, enjamy sazlamaly. Ilki bilen otagdaky penjireleri, gapylary ýapmaly. Garalamalar aýrylmaly.

Termostat otagyň ortasyna ýerleşdirildi. Otagyň beýikliginiň ýarysynda bolmaly. Ondan soň ulgamda oturdylan enjamyň klapanyny açyň. Çepe öwrülýär. Ondan soň suwuň temperaturasynyň iň ýokary bahasyny kesgitlemeli.

Otag 7 ºС çenli gyzan badyna, enjamdaky kran ýapylmalydyr. Munuň üçin ony sag tarapa öwüriň. Ondan soň termometrdäki üýtgeşmeleri yzarlamaly. Temperatura zerur çäklere ýetende, klapan çepe öwrülip başlaýar. Enjamyň içindäki suwuň arassa sesi eşidilýänçä edilmeli.

Bu bellikde, krany düzetmeli bolarsyňyz. Enjamda bellik (çyzyk ýa-da çyzyk) döredilýär. Bu, indiki iş wagtynda enjamy dogry sazlamaga mümkinçilik berer.

Elektron ulgamyň aýratynlyklary

Elektron ulgam bolsa, radiostordaky termostaty nädip sazlamaly? Munuň üçin öndürijiniň görkezmelerine eýeriň. Bu ýagdaýda sazlamalar has aňsat. Programma düwmeleri ulanyp düzüldi. Gerekli temperatura günüň dowamynda her sagat kesgitlenýär.

batareýadaky termostaty nädip sazlamaly?

Programma her gün gaýtalanar. Käbir öndürijileriň dynç günleri we dynç günleri ýa-da hepdäniň her güni üçin programmany düzmek ukyby baraýratynlykda. Bu gaty amatly, sebäbi jaýyň eýeleri zerur bolanda energiýa sarp edilýär.

Meşhur mowzuk