"Aýdymçy" tikin maşyny: synlar, teklipler, aýratynlyklar we iş düzgünleri

Mazmuny:

"Aýdymçy" tikin maşyny: synlar, teklipler, aýratynlyklar we iş düzgünleri
"Aýdymçy" tikin maşyny: synlar, teklipler, aýratynlyklar we iş düzgünleri
Anonim

Aýdymçy tikin maşynlary hemişe ýokary baha berilýär. Sowet döwründe daşary ýurtly tikin maşynyna eýe bolmak, kaşaňlygyň beýikligi diýen ýalydy. Goňşulary göriplik edip, bir zatlar soradylar. Sowet Soýuzynyň ähli öý hojalykçylary Aýdymçy hakda arzuw edýärdiler. Elbetde, häzirki wagtda bu enjamyň has güýçli bäsdeşleri bar, ýöne Aýdymçy öý öý enjamlarynyň hiliniň we ygtybarlylygynyň gönüden-göni subutnamasydyr.

Isak aýdymçy kim?

Tikin maşynyny döredijiniň ady Isak Singer. Ol 1811-nji ýylda ABŞ-da nemes immigrantlarynyň maşgalasynda dünýä indi. Çagalykdan bäri bir ýerde oturyp bilmeýän we hiç zada çynlakaý gyzyklanmaýan kyn çagady. Düzgün-nyzam, mekdepde hemişelik kynçylyklar bilen baglanyşykly kynçylyklar bardy. Oglan on iki ýaşyndaka öýünden gaçyp gitdiRoçesterdäki uly dogany. Täze şäherde Yshak mehanikiň kömekçisi boldy.

Ol bu mümkinçilikde uzak wagtlap galdy. Täze gurallary oýlap tapmakda iň ökdedi. Ilkinji patentlenen oýlap tapyşy, ýer burawlamak üçin enjamdy. On ýyldan soň, agaç we metal kesmek üçin gural bilen dünýäni tanatdy. Hatda önümçilik gurup bildiler, ýöne partlamada hemme zat ýok edildi.

Şondan soň öz teatr kompaniýasyny gurady we takmynan bäş ýyl Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna aýlandy. Pul ýok, şöhrat ýok Aýdymçy Nýu-Yorkorka gaýdyp geldi we in engineeringenerlige gaýdyp geldi.

Isak Aýdymçy

Ilkinji tikin maşyny

Isak Singer tikin maşynyny bejermek dükanynda işläp başlady. Birnäçe wagtdan soň dizaýner Ors Felps bilen duşuşdy, aýdymçynyň tikin maşynynyň ösüşini görkezdi. Aýdymçy gyzyklandy. Emma enjam gaty ulydy we düýpli kemçiligi bardy. Iňňäniň hereketi tegelekde bolup geçýärdi, şonuň üçin sapaklar yzygiderli gysylýar. Bu prosesi duruzmaly boldum, täze sapak doldurmaly boldum. Isak Singer bu meseläni çözmek üçin on bir gün sorady.

Bu pikire hiç kim ynanmady, sebäbi mundan on ýyl ozal ussalar bu kemçiligi düzetmäge synanyşdylar. Aýdymçy iki hepdeden az wagt aldy. Üýtgeşmeleri meseläni ýönekeýleşdirdi we ç altlaşdyrdy. Iňňäni dikden ýerleşdirdi, şonuň üçin ýokardan aşaklygyna hereket edip başlady. Mundan başga-da, matany açmak üçin berkidiji aýak we tekje goşuldy. Stepsdimleriň sany900-e ýetdi. Soňky modelleriň hemmesi bu ädimlere esaslandy. Önüm patentleşdirildi. “Singer” tikin maşynynyň ilkinji synlary peýda boldy. Köpçülikleýin önümçilik başlandy.

Aýdymçynyň ilkinji tikin maşyny

El tikin maşyny

Ilkinji aýdymçy tikin maşynlary, elbetde, diňe gollanma boldy. Olarda minimal aýratynlyklar we setirler bardy. Hemme zat el bilen edilmelidi: ugry üýtgetmek, matany saklamak, tikişi düzetmek üçin tikin wagtynda çekmek, ters tarapa öwürmek. Şeýle-de bolsa, maşyn düýşleriň beýikligi boldy. Iňňäniň aşagyndaky islendik mata: ýüpek, burma, denim, pagta. Aýratyn hem deri we tarpulini tikip bilendigi üçin oňa ýokary baha berildi. Diňe iňňäniň dogry galyňlygyny saýlamak gerekdi.

Bu ýadygärligiň eýeleri häzirem enjamy ulanyp bilerler. Threadönekeý sapak tutujynyň kömegi bilen hatda bir ýetginjek hem tikinçilik bilen meşgullanýar. “Singer” el bilen tikin maşynyna ýekeje-de negatiw syn ýok. Diňe gowy. Häzirki eýeler, maşgalalarynda şeýle üýtgeşik bir zadyň bardygyna gaty buýsanýarlar, ýöne tikinçilik hakda hiç hili düşünjesi bolmadyk adamlar bu usuly köne hasaplaýarlar.

Zinger Studio-12

Iň meşhur Aýdymçy tikin maşynlarynyň biri, Studio-12 modeli. Enjam diňe içerki ulanmak üçin niýetlenendir. Käte ýeňil matalardan bir zat tikmek zerurlygy ýüze çyksa, enjam meýilnamaňyzy ýerine ýetirmek üçin ç alt we kynçylyksyz kömek eder. "Aýdymçy" tikin maşynyna synStudio-12 "muny tassyklaýar.

Bu enjamda artykmaç zat ýok. Iş üçin mata böleklerini tikip we gaýtadan işläp boljak iň zerur sekiz setir bar. Meýilnama baglylykda diňe bir tikişiň däl, eýsem düwmäniň çukurynyň uzynlygyny hem sazlamak bolýar. Enjam poslamaýan polatdan iňňe plastinkasy bilen enjamlaşdyrylandyr, şonuň üçin mata aňsatlyk bilen süýşýär we tutmaýar.

"Studio-12" -iň artykmaçlyklaryndan biri, basýan aýagyň dessine çalşylmagy we awtomatiki gaýdyp gelmekdir. Munuň üçin ters düwmäni basyp, materialyň akymyna eýeriň.

Awtoulag "Studio-12" - elektrik. Doly bukjada görkezme kitapçasyna goşmaça korpus, set şnury we pedal bar.

"Aýdymçy studiýasy-12" tikin maşynyna seslenme diňe oňyn. Bu enjamy satyn alýanlaryň hemmesi diýen ýaly uzak ömrüň dowamynda kemçilikleri ýüze çykarmady. Enjamyň özi-de, elektrik pedaly ýa-da şnur ýaly jikme-jiklikler bilen baglanyşykly hiç hili mesele ýok. Aýdymçy kompaniýasy hil üçin jogapkär we ýyllar boýy üýtgemedi.

Aýdymçy studiýasy 12

Zinger-2250

“Singer-2250” tikin maşynynyň modeli diňe bir öý hojalykçylarynyň arasynda däl, eýsem hemişe tikýän adamlaryň arasynda-da üstünlikdir. Enjam on iş amaly we dokuz görnüşli tikiş bilen enjamlaşdyrylandyr. Alty sany esasy setir, üç sany bezeg. Gulplamak üçin bir setir bar. Komponentleriň arasynda dört penjäni tapyp bilersiňiz: düwmeler, fermuarlar we düwmeler üçin. Dördünji aýakähliumumy we islendik bölegi ýitirilen ýagdaýynda ähli amallar üçin amatly. Enjamyň bir aýratynlygy bar. Çeňňegiň gurluşy sebäpli göni tikiş tikmeýär, diňe egrem-bugram tikiş bolýar. Şonuň üçin önümi önümçilik hökmünde geçirip bolmaz.

Singer-2250 tikin maşynynyň synlaryny islendik forumda tapyp bilersiňiz. Diňe oňyn taraplary. Ilki bilen, ýelekli, ýeňil we orta matalaryň ähli görnüşleri diýen ýaly maşyna tabyn edilýär. Çeňňekler gaty dar. Enjam matany "çeýnemän", sapaklary bulaşdyrmaýar. Ikinjiden, bahasy. Öýde ulanmak üçin pul üçin iň amatly baha.

theetmezçiliklere diňe bir zat sebäp bolup biler: ýeňil dokumalara duýgurlyk. “Singer-2250” -e ýüpek ýaly materiallary tikmezlik has gowudyr. Bir çyzyk süýşürilýär we geçýär. Maşynyň özüni alyp barşyna göz aýlamak we çylşyrymly matalar bilen işlemek üçin wagt gerek.

Model "Zinger-8280"

Beýleki tikin maşynlarynyň arasynda bu model ajaýyp, gysga dizaýny bilen tapawutlanýar. Öýde ulanmagyň nusgasy ýaly, az mukdarda amal edýär. Esasy artykmaçlyklary rahat işlemek we ajaýyp setirler bar. Enjam ýönekeý we ulanylyşda ygtybarly, bahasy arzan. Tikin tizligini elektrik aýak dolandyryşyny basyp sazlap bolýar.

Enjam iňňeleri we bobinleri saklamak üçin dürli gutular bilen gelýär. Veseňleri gaýtadan işlemek we tikmek üçin dizaýny bar.

“Singer-8280” tikin maşynynyň synlary ulanyjylaryň enjamyň ykjam ölçeglerini we agramyny halaýanlygy bilen başlaýar. Bu onuň üçin aňsatkiçijik kwartirada-da burç tapyp bilersiňiz.

Tikin maşynynyň bu modelini ulanan ýa-da ulanan her bir adam, matalara ökde däldigini aýdýar. Doka ýa-da jeans tikip bilersiňiz, islendik matadan baş alyp çykar. Diňe dogry tikin iňňesini saýlamak zerur, hiç hili problema bolmaz. Hemme zady tikip bilersiňiz we studiýa artykmaç pul berip bilmersiňiz. Enjam arzan we gaty ýokary hilli.

işde zinger

Kämilleşdirilen model 8280r

Bu modelde aýal dogany bilen deňeşdirilen görnüşler bar. Onlyeke-täk tapawut, 8280-de ýedi görnüşli amal bar, 8280r-de bolsa sekiz görnüş bar.

Singer-8280r tikin maşynynyň synlary diňe oňyn. Frequygy-ýygydan tehniki hyzmat etmegi talap etmeýär, "çagalyk" keselleri ýok, ýakymly çykdajy. Çyzyk çişirilmän deň derejede ýerleşýär. Hiç hili kynçylyksyz ýeňil we orta dykyzlykly matalary tikýär. Lighteňil we ykjam.

Zinger-6160

Bu modeliň Russiýada ortaça bahasy on müň rubl töweregi. Enjam öýde ulanmak üçin niýetlenendir. Saýlawlarda diňe bir standart tikişler däl, eýsem bezeg görnüşleri hem bar. Enjam gaty agyr, takmynan ýedi kilogram. Buýruk kitapçasyna goşmaça, ownuk bölekleri saklamak üçin guty, iki sany abatlaýyş gurallary, birnäçe ätiýaçlyk şaýlary we gizlin gulpda tikmek üçin plastmassa aýak bar.

Ulanyjylaryň artykmaçlyklary, işlemek wagtynda pes ses bosagasyny, gaýtadan işlemek üçin bar bolan materiallaryň üstünde goýlan setiriň hilini öz içine alýar.

Tikin maşynynyň synlary"Aýdymçy-6160" -da diňe bir kemçilik bar: seresaplylyk bilen işlenilse, aňsatlyk bilen ýarylyp ýa-da döwülip bilýän uly plastmassa gap.

Aýdymçy 6160

Zinger-2263 tikin maşyny

Tikin maşgalasynyň ýene bir beýik wekili "Zinger-2263 däbi". Ortaça bahasy on bäş müň rubl. Bu enjamyň mümkinçilikleri giňdir: işiň 23 görnüşi. Gizlenen, üstaşyr, elastik we bezeg elementleri bilen ajaýyp göreşýär. Sütükden başga ähli matalar bilen işleýär.

Enjam işlemek aňsat, ajaýyp dizaýny we kiçi göwrümi bar. Bu modeliň bahasyna ätiýaçlyk bobinleriň birnäçe görnüşi, tehniki hyzmat we abatlaýyş gurallary, ätiýaçlyk plastmassa aýaklary we iňňeler bar.

Singer-2263 tikin maşynynyň synlary gözlegiň başynda. Ulanyjylaryň pikiriçe, bir ýyl ulanylandan soň hem enjam aýratynlyklaryny ýitirmeýär. Dikişleri ýitirmän islendik matany tikýär, sapaklary çekmeýär we çekmeýär.

Bu enjamy ulanyjylaryň pikiriçe, ýeke-täk kemçilik, ýokary hilli inçe dykyz sapaklary saýlamagyň zerurlygy, elastikler bilen işlemek hemişe mümkin däl.

Aýdymçy 2263

Model "Aýdymçy kwant stilisti 9960"

Tikin maşynlary hünär synpyna degişlidir. Ussanyň hyzmatlaryna dürli amallaryň 700 görnüşi berilýär. Enjam kompýuterleşdirilip, dürli usullara, şeýle hem monogrammalara jikme-jiklikleri girizmäge mümkinçilik berýär. Matalaryň ähli görnüşleri bilen işleýärkyn bolmak ýarym aňsat. Şeýle enjamyň ortaça bahasy 40 müň rubl.

Kärdeşlerinden tapawutlylykda, enjam senagat işine doly taýýar. Matany ýerleşdirmek üçin giň arka tarapy, güýçli yşyk çyrasy bilen enjamlaşdyrylan. Pedalsyz tikmek bolýar. Elektron geňeşçi bar. Quietuwaş we ç alt tikýär.

Singer-9960 tikin maşynynyň synlary diňe oňyn. Tikin enjamlarynyň tutuş Singer maşgalasy ýaly, bu model hem eýelerine kynçylyk döretmeýär. Arassa we ç alt işleýär, köp iş etmäge mümkinçilik berýär.

Iki mata we sapak bilen ajaýyp işleýär.

Aýdymçy Brilliance 6180

Bu enjam ýarym hünär synpyna degişlidir. Doly elektron. Enjam dürli tejribesi bolan hünärmenler üçin ajaýyp.

Bu model, hünärmenlerden tapawutlylykda, diňe 80 görnüşli amal bar. Onuň toplumynda nusgawy tikişler we ondan gowrak bezeg görnüşleri bar. Enjam doly awtomatlaşdyryldy. Tersi bar. Matanyň ugruna we dartylmagyna eýermegiň zerurlygy ýok. Processörite aýak, kompýuter goldawynyň kömegi bilen bu prosesi özbaşdak düzgünleşdirýär.

zinger tikin maşyny

Paketde ätiýaçlyk plastmassa aýaklary, sapak üçin jübüt bobinler, iňňeler toplumy bar. Enjam islendik matalar we sapaklar bilen işleýär. Specialörite programma sütükli önümler bilen işlemäge mümkinçilik berýär.

Singer Brilliance 6180 tikin maşynynyň synlary esasan tehnikisazlamalar. Enjamy öz islegleriňize görä düzmek üçin birnäçe sagat sarp etmek isleseňiz, enjam uzak wagtlap we kynçylyksyz dowam eder.

Ulanyjylaryň artykmaçlygy, enjamyň ç alt we amatly sökülmegi, ýokary hilli düwmeleriň we düwmeleriň materiallara tikilmegi sebäpli ajaýyp yşyklandyrylyşy, tizligi we bölekleri üýtgetmegi öz içine alýar.

Singer-6180 tikin maşyny barada negatiw seslenme bilen diňe bir zady baglanyşdyryp bolar: tikişi gurmagyň çylşyrymlylygy we oňaýsyzlygy. Şeýle hem, daşky panelde tizlik dolandyryşy ýok.

Tikin maşynlaryna hyzmat etmek

Islendik tehniki usul, onuň hyzmatyna üns berseňiz uzak wagtlap dowam eder. Mehaniki we elektrik tikin maşynlaryna ideg etmegiň arasynda hiç hili tapawut ýok. Motor, bobbins we penjeleri wagtynda barlamaly. Alkogol ergini bilen içerde ýygnanan hapany aýyryň. Iňňäni matasyz aýlap bilmersiňiz. Içler gysylyp, çeňňegiň işlemeginiň öňüni alyp biler. Çeňňegi we motor böleklerini günebakar ýagy bilen ýaglaň. Bu rahat gezelenç etmegi we sürtülmäni azaldar.

Tehniki goldaw

“Singer” tikin maşynlarynyň gözden geçirişine görä, ähli tehniki şertleri dogry ulanmak we berjaý etmek bilen enjamlar takmynan bäş ýyl bäri üznüksiz işleýär. Ulanylanda haýsydyr bir näsazlyk bar bolsa, ony özüňiz düzetjek bolmaň. Kompaniýa önümleri üçin iki ýyl kepillik möhletini berýär we abatlaýyş işine başlamazdan ozal ýazuw maşynkasy üçin resminamalary alyň. Enjam henizem kepillikde bolsa,tehniki goldawy çagyryň. Şol ýerde size enjamy amatly wagtda getirip boljak resmi hyzmat merkezleriniň takyk salgylary berler. Resminamalaryňyzy ýatdan çykarmaň. Hyzmat merkezi gysga wagtyň içinde döwülen bölekleri düýbünden mugt çalşar.

Meşhur mowzuk