Dostluk zynjyrlary: tehniki aýratynlyklar, modellere syn, iş görkezmeleri

Mazmuny:

Dostluk zynjyrlary: tehniki aýratynlyklar, modellere syn, iş görkezmeleri
Dostluk zynjyrlary: tehniki aýratynlyklar, modellere syn, iş görkezmeleri
Anonim

Perm maşyn gurluşyk zawody, geçen asyryň 50-nji ýyllarynda Druzhba zynjyrynyň tehniki aýratynlyklaryny ösdürdi. Şondan bäri bu gural hünärmenler we höwesjeňler üçin onlarça ýyl bäri öz ugrunda öňdebaryjy bolup gelýär. Gurluşyň esasy artykmaçlyklary, tehniki hyzmatyň aňsatlygy bilen birlikde ýokary öndürijiligi öz içine alýar. Universalhliumumy dizaýn enjamy diňe bir niýetlenen maksat üçin däl-de, eýsem dürli “öýde öndürilen önümler” üçin esas hökmünde ulanmaga mümkinçilik berdi. Şeýle-de bolsa, ilki bilen ilki zatlar.

dostluk zynjyrynyň tehniki aýratynlyklary

Druzhba zynjyrynyň tehniki aýratynlyklary

Aşakda soralýan guralyň iň meşhur üýtgeşmeleriniň parametrleri bar.

Aýratynlyklary

"Dostluk-5-E"

4-M Elektron modeli

"Dostluk-2"

Kuwwat derejesi (kWt)

3,7

2, 9

2, 2

Aýlanma tizligi (rpm)

6200

5200

3200

Ölçegler (mm)

460/460/880

460/500/865

460/500/865

Agram (kg)

11, 7

12, 5

12, 5

Şinanyň uzynlygy (mm)

450

450

450

Elektron ot ýakmak

elýeterli

elýeterli

ýok

Awtomat ýaglamak

is

is

ýok

tankakymly tankyň kuwwaty (L)

0, 24

0, 24

0, 24

Ilkinji önümçilik modeli

Druzhba-2 benzini 1955-nji ýylda bazara çykdy we derrew tokaý işgärleriniň we bagbanlaryň arasynda uly meşhurlyk gazandy. Şol döwürde enjam abatlaýyş we tehniki hyzmatyň aňsatlygy, şeýle hem ýokary öndürijilik ýaly gaty täsirli mümkinçiliklere eýe bolupdyr. Kuwwat birligi hökmünde üç at güýjüne deň bolan iki basgançakly bir silindrli hereketlendiriji ulanyldy. Howpsuzlyk nukdaýnazaryndan, häzirki zaman kärdeşleri bilen deňeşdirilende,"Dostluk-2" islenýän köp zady galdyrdy.

Artykmaçlyklaryna garamazdan, guralyň birnäçe möhüm kemçilikleri bardy. Ilki bilen, hereketlendirijini duruzmak düwmesi we dessine durmak ulgamy bilen enjamlaşdyrylmady, ýangyç girişini petiklemek bilen hereketlendiriji el bilen öçürildi. Ikinjiden, uzak wagtlap ulanylanda zähmet öndürijiligini peseldýän we iş gyrasynyň intensiw könelmegine goşant goşan ilkinji nusgalarda awtomatiki zynjyr ýaglamak funksiýasy berilmedi. Mundan başga-da, 12 kilograma barabar guralyň agramy hem haýran galmady.

Zynjyr "Dostluk 2"

Dostluk-4

Bu gowulaşan üýtgetme, uzak wagtlap ahlak taýdan köneldi, emma henizem käbir fermalarda işleýär. Öňküsinden "dört" birnäçe gowulaşma bilen tapawutlanýar. Olaryň arasynda:

 1. Täze zynjyr ýaglaýyş ulgamy.
 2. Gurluşyň güýji dört litre çenli ýokarlandy. s.
 3. Silindr we porşon topary, uzak möhletli ömrüne oňyn täsir edýän güýçlendirilen alýumin garyndysyndan ýasalýar.
 4. RPM 5400 aýlawda köpeldi.

Bu täzelikler sekuntda 0,75 inedördül metre çenli agaç gaýtadan işlemegi başaran enjamyň öndürijiligini ýokarlandyrmaga mümkinçilik berdi. “Druzhba-4” atmosfera hereketlendirijisini mejbury sowatmak funksiýasy bilen enjamlaşdyryldy. Cableörite kabeliň we magnitonyň kömegi bilen şemiň üstünde uçgun peýda boldy. Bakdan ýangyç agyrlyk güýji, iş garyndysy bilen üpjün edildi -benzin we ýag 15/1 nisbatynda. Dizaýnda täzelenen sazlaýjy gurnalanlygy sebäpli guralyň sesi azaldy.

zynjyrly karbýurator dostlugy

Üýtgeşmeler "4 Elektron" we "5-E"

Soralýan seriýanyň başga bir ösen guraly elektron otlamak bilen enjamlaşdyryldy. 4 “Elektron” modeli üç at güýjüne eýe bolup, takmynan 720 gram ýangyç (kWt / sag) sarp edipdi, şemiň elektrodlarynyň arasyndaky aralyk 0,6-0,7 mm.

Indiki täzelenme "5-E" indeksiniň aşagynda çykdy. Bu seriýanyň “Druzhba” zynjyrynyň tehniki aýratynlyklary güýç (5 at güýji) we öndürijilik taýdan ep-esli gowulaşdy. Şol bir wagtyň özünde enjamyň massasy 0,8 kg azaldy. Güýçlendirijiniň gowulaşmagy sebäpli ses hem azaldy. 90-njy ýyllarda ulanylýan materiallaryň hiliniň ýaramazlaşmagy we ussatlygy sebäpli guralyň meşhurlygy ep-esli azaldy.

Işleýän

Göz öňünde tutulýan bölüm, AI-92 benzini bilen garylan, iki gatly hereketlendirijiler üçin ýörite ýag bilen doldurylýar. Guralyň işlemegi iki basgançakda amala aşyrylýar. Hatda bu setirdäki iň oňat zynjyrlar hem azyndan dört sany ýangyç guýujy işlemeli. Ikinji etapda, gurluşy artykmaç ýüklemezden işe başlaýarlar. Maslahat berilýän döwür 24 sagat. Şondan soň karbýurator gapagy bilen gazanyň arasynda ýerleşýän ýörite zawod duralgasyny aýyrýarlar we saýlanan modeliň doly ulanylmagyna dowam edýärler.

Operasiýa

Işlemekgörkezilen gural bilen howpuň ýokarlanmagynyň şertlerine degişlidir. Şonuň üçin ilki bilen “Druzhba” zynjyry üçin görkezme gollanmasyny üns bilen öwrenmeli. Bu size iş ýörelgesini, aýratynlyklaryny, howpsuzlyk düzgünlerini kesgitlemäge mümkinçilik berer. Iş ýerine ýetirilende seresap bolmaly, şikes ýetmezligi üçin ilki bilen şahalaryň we agaçlaryň düşýän ýerlerini göz öňünde tutmaly. Materiallary göreniňizde pyçagy düýbünden ýokara gönükdirmeli. Motora iň ýokary ýüküň derrew berilmeginiň zerurlygy ýok, bir-iki minutlap gyzdyryň.

. Operator PPE (aýakgap, maska, geýim) geýmeli.

dostluk 4

Zynjyr gurmak

Druzhba zynjyry üçin görkezmeler zynjyry gurmagyň we dartmagyň tertibini, şeýle hem bu elemente ideg etmegiň düzgünlerini görkezýär. Iş ädimleri:

 1. Zynjyr çyzykda goýulýar.
 2. Gurlan element dişli gutyda oturdyldy.
 3. Berkidiji boltlar durýança berkidilýär, şondan soň birneme gowşaýar.
 4. Bu etapda zynjyrdaky ýumruk 10 millimetrden geçmeli däldir.
 5. Gurnaw boltlaryny täzeden berkidiň.

Soralýan gural, kesiş bölegi üçin awtomatiki ýaglaýyş ulgamy bilen enjamlaşdyrylandyr. Bakyň içine ýag guýanyňyzdan soň, onuň üpjünçiliginiň birmeňzeşligini barlamaly.

Nädip etmelidigini bilmek möhümdirýyldyz belgisini çalyşyň. Munuň üçin aşakdaky ädimler berilýär:

 1. Garniturany aýyrmak, paneliň gapagynyň gysgyçlaryny açmak, zynjyr bilen bilelikde sökmek.
 2. Howa süzgüçini aýyrmak.
 3. Uçgun wilkasyny açyň, onuň ýerine porşini düzeltmek üçin gulplama elementini guruň.
 4. Turbany gysgyç bilen aýyrmak.
 5. Çukury çalyşmak we aýna yzygiderliliginde gurnamak.

Karbýurator sazlamasy

Belli bir iş döwründen soň, arranyň işleýşinde käbir näsazlyklar bolup biler: başlaýar we saklanýar, köp mukdarda ýangyç sarp edýär, başlamaýar. Bu meseleler Druzhba zynjyrynyň karbýuratoryny nädogry sazlamak bilen baglanyşykly. Bu düwmäni özüňiz düzetmek kyn bolmaz.

Ilki bilen şemleriň ýangyç bilen doldurylmaýandygyna göz ýetirmeli, soňra gaz klapanyny birneme içerde egip barlamaly. Mesele dowam etse, karbýuratory sazlap başlaň. Amal aşakdaky ädimlerden durýar:

 1. fuelangyç nurbady näçe barjak bolsa nurbatlanýar.
 2. Üç öwrüň.
 3. Howa analogy hemme taraplaýyn bükülýär, soň bolsa iki gezek öwrülýär.
 4. Sehli möhürler syzdyrylýar.
iň oňat zynjyrlar

Gurallara hyzmat etmek

Iň oňat zynjyrlar hem yzygiderli hyzmat etmegi talap edýär. Gündelik tehniki hyzmat işden öň we soň amala aşyrylýar. Bu guralyň işleýşini barlamagy, hapalanmakdan arassalamagy öz içine alýar. Meýilleşdirilen barlaglarşowsuzlyklar, ownuk bölekler, zynjyryň bulaşmagy, karbýuratory sazlamagyň zerurlygy we şuňa meňzeş ýagdaýlarda amala aşyrylýar.

Uzak möhletli saklamak üçin enjamy hapalardan, guradylan, ýaglanan iş böleklerinden arassalamaly, gaplamaly we gury ýerde saklamaly. Guralyň peselmegi aşakdaky ýaly amala aşyrylýar:

 1. Zawodyň ýagyndan, başlangyç işine aýratyn üns berip, jaýyň daşky böleklerini gowy arassalaň.
 2. Uçgun wilkasyny açyň, benzinde ýuwuň, arassa eşik ýa-da salfetka bilen süpüriň, ýerine goýuň.
 3. Ot alýan simleri arassa ýumşak mata bilen süpüriň.

Gowy we zyýany

Druzhba zynjyrynyň tehniki aýratynlyklary oňa analoglardan has köp artykmaçlyk berýär. Olaryň arasynda:

 • ýönekeý dizaýn;
 • demirden ýasalan gap;
 • täsir eden ýa-da döwülen ýagdaýynda zynjyry duruzmak üçin mehaniki tormozyň bolmagy;
 • esasy düwünleriň amatly ýerleşdirilmegi;
 • ýokary tizlikli zynjyr hereketi;
 • manysyz motor;
 • titremäniň pursatlarynyň öwezini dolýan çarçuwaly dizaýn aýratynlygy;
 • Dogry tehniki hyzmat bilen uzak ömür.

Gurluşyň hem kemçilikleri köp:

 • aýrylýan görnüşli başlangyç köplenç ýykylýar, netijede iş wagty ýitýär;
 • ulanyjylaryň töweregini çäklendirýän guralyň möhüm massasy;
 • "Stop" düwmesi berilmeýär, her arakesmede hereketlendiriji öçürilmeli;
 • gaz bakynyň gowşak möhürlenmegi, ýygnanyşygy ýeterlik derejede goramazlykçyglylyga garşy ölçeg;
 • yzygiderli önümçiligiň uzak wagtlap bes edilmegi sebäpli Druzhba zynjyry üçin asyl ätiýaçlyk şaýlarynyň satuwynyň ýoklugy.

Iň köp ýaýran meseleler

Aşakda görkezilen guralyň işleýşinde iň köp ýaýran kemçilikler bar:

 1. Dwigatel işlemeýär. Ujuň uçgunlaryny, sim izolýasiýasyny barlamaly. Zerur bolsa, zeper ýeten ýerleri üýtgediň ýa-da uçgun wilkasyny arassalaň.
 2. Dwigateliň aralyk işlemegi, Dostluk zynjyry açylýar we derrew saklanýar. Gaz bakynyň syzdyrylandygyny barlamaly, sebäbi köplenç suwuklygyň ýangyja girmeginden döreýär.
 3. Motoryň aşa gyzmagy. Karbýuratory sazlamak zerur.
 4. Dişli guty bilen meňzeş mesele. Bu, köplenç ýag çalmagyň ýoklugy bilen baglanyşyklydyr. Degişli kompozisiýa goşuň we guraly täzeden barlaň.
 5. Egzozda uçgunlar peýda bolýar, iş wagtynda ses çykýar. Aýnanyň bütewiligini barlamaly, aňsatlyk bilen bejerip bilersiňiz.
 6. Uçgun gitdi. Munuň sebäbi, tutaşdyrmak modulynyň näsazlygynda, magnit zynjyrynyň arasyndaky dolandyryş aralygynyň bozulmagynda bolup biler. Talap edilýän baha (0.2-0.5 mm) modul bilen polwi arasynda ýerleşýän ýörite gaznanyň kömegi bilen düzülýär.
Zynjyrly motor "Dostluk"

Zynjyr bilen näme edip bolar?

Gurluşyň dizaýn aýratynlyklary sebäpli, hünärmenler, guralyň esasynda öý önümleriniň her görnüşini gurýarlar. Olaryň arasynda:

 1. Mopedler. Üçingurnama köne welosiped talap eder, çarçuwasynda motory zynjyrdan gurnamak zerur. Dag modelleri goşmaça dişli guty we dişli otly satyn almagy talap eder.
 2. Motorly gaýyklar. Bu ýerde “Druzhba” zynjyrynyň hereketlendirijisi we dişli gutusy alyndy. Dizaýn, diametri 210 millimetr bolan pyçaklar bilen doldurylýar. Bu mehanizmiň netijeliligini bellemek gerek. Sagatda takmynan 20 km tizlik bilen takmynan bir litr ýangyç sarp ediler.
 3. Gar awtoulaglary. Bu adaty bir "öýde ýasalan" we taýýar maşynyň konfigurasiýasy ulanyjynyň hyýalyna bagly.

mentionedokarda agzalan wersiýalardan başga-da, Druzhba esasynda motobloklar, ekerançylar, gazon otlaýjylar ýasalýar. Öýde ýasalan enjamlar ep-esli arzan bolsa-da, zawoddaky kärdeşlerinden erbet däl.

Islendik enjam döredilende ýa-da täzelenende, howpsuzlyk düzgünlerine esaslanmaly. Bu pursaty äsgermezlik şikeslere we beýleki ýakymsyz netijelere getirýär. Hünärmenler üweýji ýasamagy maslahat bermeýärler, iş wagtynda aşa ygtybarly we howplydygyny subut etdiler.

Surat zynjyry "Dostluk"

Ulanyjy synlary

Dostluk zynjyrynyň uzak wagtlap köpçülikleýin öndürilmändigine garamazdan, käbir adamlar reanimasiýa edilen wersiýalary ulanmagy dowam etdirýärler, olar bilen kanagatlanýarlar. Öý eýeleri çarçuwanyň ygtybarlylygy, abatlamagyň aňsatlygy, öý gurallarynyň öndürijiligi, şeýle hem ýangyjyň hiline biperwaýlyk bilen begenýärler. Garamaýan taraplary: Sarp edijilerKlassiki meselelere üns beriň: agyr agram, operatoryň goragynyň pesligi, karbýuratoryň näsazlygy, ätiýaçlyk şaýlarynyň ýoklugy.

Meşhur mowzuk