Aýna, reňkli aýna we beýleki öý goşlaryny nädip boýamaly

Mazmuny:

Aýna, reňkli aýna we beýleki öý goşlaryny nädip boýamaly
Aýna, reňkli aýna we beýleki öý goşlaryny nädip boýamaly
Anonim

Reňkli aýna käbir adamlaryň içini üýtgetmek bilen çalşylýar. Göçme manyda Aýnadan ýasalan öý goşlarynyň hemmesi reňklenmäge degişlidir: gapy we penjire reňkli aýna penjireler, käseler, tabaklar, äýnekler, lampalar, çybyklar, taýaklar we beýleki gap-gaçlar.

aýnany nädip boýamaly

Aýnany reňklemek üçin laýyk boýaglar

Aýnany boýamak üçin üç sany esasy boýag bar.

Poliuretan. Ç alt guradýarlar we surata ýalpyldawuk öwüşgin berýär. Mundan başga-da, poliuretan boýag bilen boýalan aýna obýekt aç-açan bolýar

Gliftalik. Käbir hünärmenler glikal boýaglary ulanmagy makul bilýärler. Olaryň artykmaçlygy dürli reňklere we kölegelere ýetmek ukybydyr. Uzyn guradylanda gliktal boýaglaryň bolmazlygy

Akril reňkler aýna boýamak üçin hem ulanylýar. Aýnanyň üstünde dykyz gatlakda ýatýarlar we oňa duman berýär. Käwagt suratkeşler çuňluga ýa-da reňk baýlygyna ýetmek üçin akriliň dürli öwüşginlerini garyşdyrýarlar

Nokat boýag

Aýnada nokat boýag (başga bir atbu stiliň nokady-nokady) takmynan bäş müň ýyl ozal Hindistanda döräpdir. Bu stili özleşdiren ussat gaty çylşyrymly nagyşlary çekip biler.

stakanda nokat boýag

Aýnadaky suratyň bu görnüşi, ýerine ýetirmek aňsat bolsa-da, hudo.nikden iň bolmanda şekillendiriş sungaty barada esasy bilimleri talap edýär.

Aýnada ýer boýag sungatyny özleşdiren suratkeş üç görnüşli boýag ulanýar:

çözüji esasly boýaglar;

Sintetiki rezinlere esaslanýanboýaglar;

akril

Iň arzan wariant, çözüji esasly boýagdyr. Şeýle hem adam saglygyna iň uly howp salýar. Içindäki benzenler iş wagtynda bugaryp, howa molekulalary bilen garylyp, suratkeşiň dem alyş ulgamyna girýär.

Sintetiki boýaglar beýle zyýanly däl, ýöne ýaşaýyş ýerleriniň daşyndaky açyk zatlary reňklemek üçin ýaramly däl.

Hünärmenler akril reňk bilen aýna we beýleki aýna önümlerini hakyky lezzet diýip atlandyrýarlar. Bu önümiň ýokary bahasy aýdyň artykmaçlyklar sebäpli öwezini dolmakdan has köp: ç alt guratmak (iň köp 20 minut), daşky gurşawa dostluk, daşky gurşawyň immuniteti we uzak saklanyş möhleti (10 ýyldan 30 ýyla çenli).

Spot boýag üçin zerur sarp edilýän zatlar

Boýagdan başga-da, hudo.nik üçin eşikler we bir banka alkogol gerek bolar (üstüni zaýalamak üçin)çyzgy ulanylar), çotgalar (giň we dar), palitrada (boýag bankalara gaplanan bolsa, palitranyň zerurlygy ýok) we bir käse suw. Suw turbalaryň palitrasyna gysylan boýaglar bilen garylýar.

DIY reňkini nädip ýasamaly

Professional däl hudo.nik üçin dükanda taýýar boýaglary satyn almak hökman däl. Aýna boýag bilen meşgullanýan adam býudjetini alyp bilýär, ýöne ýokary hilli alternatiwa.

reňkli aýna boýaglar

Boýalan aýna penjirelere, çilimlere we syrçaly teraslara boýag taýýarlamak üçin 5 gram jelatin 100 gram suwda 50-80 dereje gyzdyrylýar. Bu ýerde köp reňkli syýa hem goşulýar. Alnan garyndy henizem ýyly bolup, soňkusyna gorizontal ýagdaýy berenden soň, aýnada ulanylýar.

Dogry boýaglaryň ýoklugy sebäpli, sirke bilen garylan birnäçe damja suw bilen ýadrosyny siňdirip, gury ujy ruçkany "janlandyryp" bilersiňiz. Şeýle usul bilen alnan boýagyň öz aýratynlyklary bar: temperaturanyň üýtgemeginden gorkýar (diňe otag temperaturasynda guraýar) we çyglylykdan (şeýle boýaglar bilen boýalan ýüzler suw geçirmeýän lak bilen örtülmeli).

Hünärmenlermaslahat berýärler

Baý gara reňk almak üçin 20 gram kömür, biraz gara reňkli syýa we 60 gram silikat ýelim gerek. Componentshli komponentler aýna gapda garylýar, şondan soň emele gelen garyndy doly sowatmak üçin biraz wagt goýulýar.

Ak reňkli reňk, silikat ýelim almak zerur bolsa4: 1 nisbatynda ak toýun (kaolin) bilen birleşdirildi.

Öýde ýasalan boýag ýasalanda, ussat ingredientleri garyşdyranda aýratyn seresap bolmalydyr. Geljekdäki boýagyň gurluşy we aýnanyň üstünde nähili ýatjakdygy şoňa baglydyr.

Aýnany nädip boýamaly? Boýagy nädip dogry ulanmaly?

Aýnany dürli reňklerde boýamak üçin matalar üçin suwuk jelatin we boýaglar gerek bolar (suw bilen öňünden suwuklandyrylýar). Bu komponentler islenýän kölege emele gelýänçä ýuwaş-ýuwaşdan garylýar.

Hrom, mis, antimon, marganes, kob alt we altyn oksidleri hem boýag hökmünde hereket edip biler.

Indi boýagy nädip ulanmalydygy barada gürleşeliň.

Aýnany boýap başlamazdan ozal ýöriteleşdirilen ýuwujy serişde bilen gowy ýuwulmaly we ilki gyzgyn, soň bolsa sowuk suw bilen ýuwulmaly.

aýna boýag

Boýaglar diňe boýaljak ýer aseton ýa-da beýleki alkogol önümleri bilen guradylandan we peselenden soň ulanylyp bilner.

Aýnanyň üstünde işlemek üçin näçe ünsli taýýarlanylsa, reňkleýji madda şonça gowy ýatar we sazlanar. Işe başlamazdan ozal arassa we gury ýere (reňk berilmeýän ýerde) maska ​​lentasy ulanylýar. Maska lentasy (ýa-da maska ​​lentasy) boýalan ýüz guradylandan soň derrew aýrylmaly.

Reňkli nagyşlary ulanmak tekiz çotga (fleýta), gaty çotga (ýasalan) bilen ýerine ýetirilýärpyçaklar we uçlaryny reňklemek üçin ulanylýar), pürküji ýarag, köpük çişirmek, rolik we lenta.

Dikligine ýüz boýaljak bolsa, gury tekiz çotga bilen ýokardan aşaga ownuk urgylarda boýag ulanylýar. Düwürtikleriň biri-birine gabat gelmegine ýol bermäň. Bu usul goşa aýnaly penjirelerde, içki gapylarda we çüýşelerde boýamak üçin ulanylýar.

Çüýşe aýnany boýamak üçin gurallar. Nädip boýamaly?

çüýşeleri akril reňkler bilen boýamak

Bu işi ýerine ýetirmek üçin size aşakdaky gurallar gerek bolar:

dyrnak çalmak we pagta ýassygy (ýüzüni peseltmek üçin);

ak primer we köpük pad;

çotgalar we galam;

uglerod kagyzy (uglerod kagyzy);

akril reňkler, dokma pastasy

Bu maksat bilen seresaplylyk bilen ýuwulan we guradylan aýna çüýşesi dyrnak çalýan we pagta ýassygy bilen peselýär.

Taýýarlygyň indiki tapgyrynda köpükli gubka we ak primer gerek bolar. Astar iki gatda ulanylýar we her gatlak gowy guramaly. Diňe şondan soň hünärmen indiki işe geçip biler.

Hatda çyzmagy öwrenmedik adam hem çüýşeleri akril reňkler bilen boýap bilýär. Magazinesurnallaryň sahypalarynda ýa-da Internetde özüne laýyk surat tapmak ýeterlikdir.

Çap edilen nagyşly kagyz, uglerod kagyzy bilen süýşürilýär we çüýşäniň üstünde goýulýar. Indi höwesjeň hudo.nige ýiti galam gerek bolar. Onuň kömegi bilen suratyň esasy konturlary terjime edilerçüýşäniň üstünde.

Dokma pastasy bilen aýna ýüzüne göwrümli bölekler, akril reňkler bilen tekiz bölekler ulanylýar.

Iş gutarandan we boýaglar guradylandan soň, hudo.nik diňe inçe çotga bilen ýaraglanmaly we aýratyn jikme-jiklikleriň mazmunyny çekmeli bolar.

Meşhur mowzuk