Öýde pleksiglasyň egilmegi

Mazmuny:

Öýde pleksiglasyň egilmegi
Öýde pleksiglasyň egilmegi
Anonim

Häzirki zaman dizaýnynda organiki aýna (pleksiglas) has meşhur bolýar. Bu ýeňil we çydamly materialyň egilmek ukyby, senagat önümçiliginiň köp ugurlarynda we gündelik durmuşda giňden ulanylmagyna sebäp bolýar. Plexiglas gurluşykda, awtoulag pudagynda, radio-elektron in engineeringenerçiliginde üstünlikli ulanylýar. Materialyň ýokary ýagtylyk geçirijisi, lampalaryň enjamynda dürli maksatlar üçin ulanylmaga mümkinçilik berýär.

Öýde öz eliňiz bilen pleksiglasany egmek ukyby, öz jaýlarynyň we kwartiralarynyň eýelerine köp mukdarda pul goýman öz otaglarynda özboluşly interýer döretmäge mümkinçilik berýär.

Asyl pleksiglas çyrasy

Organiki aýnanyň artykmaçlyklary

Plexiglas, ýokary aç-açanlyga eýe bolan kagyz materialy. Organiki aýna dürli polimer komponentlerinden peýdalanyp ýasalýar, şonuň üçin adaty aýna bilen deňeşdirilende köp artykmaçlygy bar.

ŞeýleÜstünlikleri şulary öz içine alýar:

 • aýnanyň asyl reňki üýtgemän, wagtyň geçmegi bilen azalmaýan 92% töweregi ýagty akym;
 • fiziki täsire garşylyk adaty aýnadan bäş esse köp;
 • ýokary çyglylyga garşylyk;
 • material işlemegiň ýönekeýligi we aňsatlygy;
 • ýakylanda, ekologiýa taýdan arassa material bolany üçin zyýanly gazlary çykarmaýar;
 • himiki gowşak maddalara ýokary garşylyk görkezýär;
 • Plexiglas-yň oňat egilmek ukyby, optiki häsiýetleri üýtgemeýän bolsa, materialy islendik görnüşe bermäge mümkinçilik berýär;
 • ýokary izolýasiýa häsiýetleri;
 • Plexiglas aýazlara çydamly material;
 • material ultramelewşe şöhlelerini aňsatlyk bilen geçirýär (73% -e çenli), sary reňk ýok.

Organiki aýnanyň ýetmezçiligi, çyzylmaga garşylygy gowşak hasaplanýar, şonuň üçin iş wagtynda seresap bolmaly.

Plexiglas kesmek

Organiki aýnadan belli bir önüm öndürmek üçin ilki bilen islenýän ululykdaky bölekleri kesmeli. Elektrik enjamyny ýa-da kassany ulanyp kesmek maslahat berilmeýär, sebäbi “Plexiglas” -yň mehaniki gaýtadan işlenmegi köp hapalary döredýär we aýnany çyzyp bilýär.

Gyzgyn nikrom simini ulanyp, Plexiglas-y kesmek we egmek iň gowusydyr. Şeýle enjamy ýasamak aňsat.

Şeýle enjamyň esasy bölekleri nikrom spiraly we güýç çeşmesine görä saýlanmaly güýç çeşmesidir. Sim paýlaýyş torundan satyn alnyp bilner, ony lehimli demirden, gyzdyryjydan ýa-da üýtgeýän rezistordan hem alyp bilersiňiz. Enjamyň kadaly işlemegi üçin spiralyň uzynlygy eksperimental saýlanmalydyr, sebäbi nikromyň garşylygy başga. Kesilende tüsse we ysdan gaça durmak üçin spiraly gyzarmak hökman däl.

Plexiglas kesiji gural

Soňra, iki sany izolýasiýa edilen demir gysgyç bilen öýde ýasalan tutawaç ýasaýarys. Elektrik çeşmesine birikdirilen simleriň bir ujuna sim lehimlenýär, beýlekisi bolsa spiraly saklar. Amatly bolmak üçin, tutawaçda wyklýuçatel gurup bilersiňiz.

Kesijiniň esasy aýratynlyklary

Bu dizaýny kesijiniň birnäçe oňyn häsiýetleri bar:

 • kesmekden soň galyndy ýok;
 • pleksiglas kesmek prosesine doly gözegçilik etmek ukyby, şonuň üçin islendik şekili kesip bilersiňiz;
 • spiral bilen kesmek, mehaniki taýakdan tapawutlylykda, sahypanyň ýüzüni çyzmaýar;
 • Plexiglas gyralary hatda, şonuň üçin kesilenden soň gaýtadan işlemegiň zerurlygy ýok;
 • işi ýerine ýetirmek üçin fiziki güýç sarp etmegiň zerurlygy ýok.

Bu usul diňe organiki aýna däl-de, islendik plastmassa materialy diýen ýaly kesip biler.

Plexiglasy egmegiň usullary

Plexiglas egilmeköýde birnäçe usul bilen edip bolýar:

 • binanyň saç guradyjysyny ulanyp;
 • nikrom sim ulanyp;
 • dürli diametrli metal turbany ulanmak;
 • gyzgyn suw egilmek.

Bu usullaryň hemmesini öýde özbaşdak ýerine ýetirmek aňsat, çylşyrymly enjamlar we gurallar hökmany däl. Qualityokary hilli çeýe pleksiglasyň esasy şerti tehnologiki prosese we howpsuzlyk çärelerine berk boýun bolmakdyr.

Işlemek üçin enjamlar we gurallar

Işiň nähili meýilleşdirilýändigine baglylykda pleksiglasyň egilmegi üçin aşakdaky enjamlar ulanylýar:

 • kesiş enjamy;
 • gysgyçlar ýa-da ygtybarly sahypany düzetmek üçin wiza;
 • böleginiň ujuny kesmek üçin ýiti pyçak ýa-da kesiji;
 • suwuk gap;
 • elektrik togy;
 • Belli bir radiusy egmek üçin ulanyljak geljekki bölegiňşablony;
 • ýerüsti ýyladyş çeşmesi (çişiriji, gaz ýangyjy, gurluşyk guradyjy);
 • Elleri ýanmakdan goramak üçinýylylyk izolýasiýa ellikleri.
Pleksiglassy kesmek we egmek üçin gurallar

Enjam taýýarlanylandan soň materialy işe taýýarlamaly.

Plexiglaslary egilmek prosesi üçin taýýarlamak

Pleksiglasyň egilmeginde deformasiýany ýok etmek üçin, ähli ýagy we ýag tegmillerini onuň ýüzünden aýyrmaly, ýagny materialy doly arassalamaly.Bu hereket, plastmassa materiallaryny taýýarlamakda esasy zat.

surfaceerüsti hapalanmalar, sahypanyň ýakyndan gözden geçirilmegi bilen aýdyň görünýär. Soňra pleksiglasyň ýüzüni erän ýuwujy serişde bilen ýyly suw bilen ýuwmaly. Asyagly tegmiller üçin benzin ýa-da kerosin ulanylyp bilner.

Egilmek prosesi üçin taýýarlyk işleri

Plexiglas-y çyzyp bilýänligi üçin, ýüzüni arassalamak üçin haýsydyr bir abraziw material ulanmaň.

materialy ýuwujy serişde bilen bejereniňizden soň, ony gowy guratmaly. Guramak, materialyň galyňlygyna baglylykda guradyş wagty bilen otag temperaturasynda geçirilmelidir. Bir millimetr material galyňlygy üçin bir sagat guratmak maslahat berilýär. Soňra pleksiglasyň egilmek prosesine başlap bilersiňiz.

Saç guradyjy bilen pleksiglasyň egilmegi

Eger pleksiglasyň uly bölegini egmeli bolsaňyz, egilmek üçin ýörite bina saç guradyjy ulanylýar. Galyň bölekleri iki tarapdan gyzdyrmaly, ýöne ownuk galyňlykdaky eserler egilmäniň tersine bir tarapdan gyzdyrylýar.

Iş tertibi aşakdaky ýaly:

 1. Iş bölegi gysgyçlar bilen berk gysylýar.
 2. Gerekli bukjany belläň.
 3. Golaýdaky egilme ýerini saç guradyjy bilen gyzdyryň. Bu ýagdaýda ýyladyş bölüminiň ininiň iki esse uzyn bolmalydygyny göz öňünde tutmalydyr.
 4. Epin gerekli temperatura gyzdyrylan badyna şablony çalyşmaly we ç alt egilmelipleksiglas sowýança. Iň az hereket bilen pleksiglasyň egilmek prosesini amala aşyrmak islenýär.
Plexiglas gaz ojagy bilen egilýär

Eger material birneme sowasa, egleninde onuň gurluşynda mikrokratlar peýda bolup biler, bu bolsa indiki işde materialy ýok eder.

Nikrom sim bilen egilmek

Bu usul tehnologiki taýdan iň ösen hasaplanýar. Ony durmuşa geçirmek üçin ýörite nikrom sim we DC elektrik üpjünçiligi gerek bolar, has gowusy onuň bahasyny sazlamak ukyby bilen.

Iş tertibi aşakdaky ýaly:

 1. Taýýarlanan eseri gysga görnüşde gysýarys ýa-da ölçegleri muňa ýol bermeýän bolsa, birnäçe gysgyç ulanýarys.
 2. Bükülýän çyzygyň ýokarsynda pleksiglasyň egilmegi üçin setiri uzadýarys. Simiň materialyň üstündäki beýikligi bäş millimetrden geçmeli däldir.
 3. Soňra simi elektrik üpjünçiligine birikdirýäris. Naprýatageeniýäni kem-kemden ýokarlandyryp, 150 a ýalpyldawuk temperaturany gazanýarys. Bu temperatura bahasynda material deformasiýa edilýär.
 4. Egri çyzyk has ýumşasa, list aşak egilip başlar. Bölüme zerur egilme burçuny berýäris.
Nikrom spiraly bilen pleksiglasyň egilmegi

Amalyň ahyrynda egri iş bölegini sowatmak üçin wagt beriň.

Turbasy bilen pleksiglasyň egilmegi

Pleksiglassy radiusda egmek zerur bolsa, bu usul iň täsirli hasaplanýar. Bu maksatlar üçin diametri demir turba ulanylýaregilme radiusyna gabat gelýär.

Turbany ulananyňyzda hereketleriň yzygiderliligi:

 1. Sowuk ýagdaýda organiki aýnanyň bir kagyzy, zerur egirme çyzygy boýunça durnuk turba ýerleşdirilýär.
 2. Baglaýjy gysgyçlary ulanyp, iş bölegini agaç demir bilen gysýarys.
 3. Turbany gaz ojagy ýa-da çişiriji bilen ýuwaş-ýuwaşdan gyzdyryň.
 4. Material plastmassa öwrülende, materialy turbanyň töweregine zerur burça öwüriň.

Plexiglassy gyzgyn suwda egmek

Bu usul ownuk bölekleri egmek üçin has täsirli. Işleýiş aňsatlygy we az energiýa sarp edilişi ony giňden ulanýar.

Egilmek tehnologiýasy aşakdaky ýaly:

 1. Degişli ölçegdäki gapda gaýnag suw getiriň.
 2. Iş bölegini suwa düşürýäris.
 3. Bölümiň galyňlygyna baglylykda iş bölegini belli bir wagtlap suwda saklaň.
 4. Iş bölegini gerekli temperatura gyzdyranyňyzdan soň, ol aýrylýar we egilmek isleýän görnüşi berilýär.

burnyndan goramak üçin ähli amallar ýörite termiki izolýasiýa elliklerinde geçirilmeli.

Bükülýän maşyn

Köp bölekleri gaýtadan işlemek üçin pleksiglasany egmek üçin ýörite enjam ulanyp bilersiňiz (bu ýagdaýda öz eliňiz bilen has az işleýär). Şeýle maşynlaryň ulanylmagy senagat kärhanalarynda ykdysady taýdan has esaslydyr.

Plexiglas egiriji maşyn

Maşynlardaky nikrom sapagy ýalaňaç görnüşinde ulanylmaýar, ýerleşdirilýärýörite aýna çüýşe Heatingyladyşyň ähli prosesi, şeýle hem iş bölegini öňünden kesgitlenen radiusa egmek awtomatlaşdyrylýar. Maşynlaryň hereketlendirijisi mehaniki ýa-da pnewmatik bolup biler.

Önümçiligi ýokarlandyrmak üçin, maşynlar islenýän aralyga geçirilip bilinjek birnäçe ýyladyş elementleri bilen enjamlaşdyrylandyr.

Elbetde, enjamy ulanmagyň artykmaçlyklary köp, ýöne öýde ony ulanmak ykdysady taýdan amatly däl.

Organiki aýna boş ýerleri bermek üçin el bilen edilýän usullary ulanmak köp dizaýn meselesini çözer. Diňe gyzgyn material bilen işleýän wagtyňyz seresap boluň.

Meşhur mowzuk