Gany düşekden nädip ýuwmaly? Aýratynlyklary, täsirli usullary we synlary

Mazmuny:

Gany düşekden nädip ýuwmaly? Aýratynlyklary, täsirli usullary we synlary
Gany düşekden nädip ýuwmaly? Aýratynlyklary, täsirli usullary we synlary
Anonim

Siz ýa-da çagaňyz, diwanyň poluna gan döremegine sebäp boldumy? Pişik myhman otagynda sygyr etinden bir bölek getirdimi? Surfaceer ýüzünde uly goňur tegmiller emele gelýärmi? Bu gün divandan gany nädip ýuwmalydygy barada gürleşmegi teklip edýäris. Dürli abzallar üçin iň oňat arassalaýyş önümlerine göz aýlaýarys!

Dokany aýyrmak aýratynlyklary

Hünärmenler täze bolanda tegmillerden dynmagyň iň gowudygyny aýdýarlar. Şeýle-de bolsa, köne guradylan yzlary aýryp biljek dürli usullar (öýde ýasalanlary hem goşmak bilen) bar. Elbetde, prosedurany ýerine ýetirmezden ozal, diwanyň haýsy materialdan ýasalandygyna üns bermeli. Diňe şondan soň dogry gan çykaryjyny saýlap bilersiňiz.

Täze gany düşekden nädip ýuwmaly

Iň ýaýran mebel: mata ýa-da emeli ýa-da hakyky deri. Iň meşhur abzal materiallarynyň arasynda gobelen, quakkard, velor, deri weHakyky deri. Theöne iň oňat arassalaýyş önümleriniň sanawynda - iň köp ýaýran gap-gaç ýuwujy we duz. Şeýle hapalanan soda, wodorod peroksid, ammiak ýuwulmaýar.

Gany düşekden nädip ýuwmaly? Möhüm nuanslar

Öýüňizi arassalanyňyzda başga näme göz öňünde tutmaly? Birnäçe peýdaly düzgünler bar, olaryň berjaý edilmegi hapalanmagy ç alt we kynçylyksyz aýyrmaga mümkinçilik berer:

  1. Eger menek täze bolsa, ony gyzgyn suw bilen aýyrmaga synanyşmaň. Hakykat, ganyň ýönekeýje bolup, hatda abzallary ýelimläp biljekdigi.
  2. Arassalaýjyny gönüden-göni mebel böleklerine dakmaň, ony gubka ýa-da ýörite çotga dakanyňyz gowudyr.
  3. moreene bir düzgün: abzallary mümkin boldugyça az çyglamaga synanyşyň.
  4. Işe başlamazdan ozal eliňize ideg ediň, deriňiz agyrmaz ýaly ellik geýmek iň gowusydyr.
  5. Gany divandan nädip arassalamalydygy barada aýdanymyzda, amalyň ahyrynda materialdan artykmaç arassalaýjyny aýyrmalydygyny bellemelidiris. Munuň üçin matany ýa-da gubkany arassa suwda nemlendirmeli we hapalanan ýeri ýuwaşlyk bilen süpürmeli bolarsyňyz.
  6. Süpüreniňizde tegmiliň ulalmagynyň öňüni almak üçin, tegmiliň gyrasyndan ortasyna tegelek hereket ediň.
Diwardan köp mukdarda gany nädip ýuwmaly

Aşakda görkezilen önümleriň haýsydyr birini ulanmazdan ozal, ony bir ýerde synap görüň. Munuň üçin, meselem, arka tarapdaky abzallar ajaýyp. Diňe anyklandan soňÖnümden soň materialda ýagtylygyň ýa-da garaňky ýeriň ýoklugy, üstüň deformasiýa edilmezligi, tegmilleri aýyrmak üçin ulanyp bilersiňiz. Diwanyňyzy ç alt guratmak isleýärsiňizmi? Otagy şemallatmaga synanyşyň!

Hünärmenler diwanyň üstüne degen badyna gan tegmillerinden dynmagy maslahat berýärler. Eger menek köne bolsa, ony iň ýumşak usullar bilen aýyrmaga başlamaly!

Mata abzallary

Ilki bilen, mata divandan gany nädip ýuwmalydygy barada gürleşmegi teklip edýäris! Munuň üçin gymmat bahaly öý himiki serişdelerini satyn almak hökman däl, islendik öý hojalykçy aýalyň bu işi ýerine ýetirip biljekdigini ýadyňyzdan çykarmaň! Geliň, olara has içgin seredeliň.

Oturgyçdaky gan tegmillerini nädip arassalamaly

Suwuk we sowuk suwy ýuwmak

Gap-gaç ýuwýan ýuwujy serişdäni alyň. Bezegdäki hapalary aýyrmaga mümkinçilik berýän kompozisiýanyň esasy düzümine öwrüler. Tehnologiýa gaty ýönekeý: kiçijik gapda iki stakan sowuk suw we bir nahar çemçesi ýuwujy serişdäni birleşdirmeli. Ondan soň, pagta süpürgiçlerini ýa-da ak salfetkalary almaly bolarsyňyz, olary erginiň içine siňdiriň we diwanyň ýüzüne ýuwaşlyk bilen çalyň. Üns beriň: tegmili doly doldurmaly däl, diňe nemlendiriň. 5 minutdan soň önüm işlär, şondan soň ony tegelek hereketde ýuwaşlyk bilen süpürip bolar. Şondan soň derrew diş çotgasyny alyň, kompozisiýa batyryň we hapany ýuwaşlyk bilen sürtüň. Softumşak çotgany saýlamak iň gowusydyrpyçaklar.

Soňra bolsa suwa batyrylan we gowy çykarylan arassa mata gerek bolar. Ganyň tegmillerini birnäçe gezek süpürmeli. Iň soňky ädim: arassalanan ýeri gury polotensa bilen süpüriň. Bezeg enjamlaryny has ç alt guratmak üçin saç guradyjyny ulanyň.

Köne gany düşekden nädip arassalamaly

Soda ýa-da duz

Guradylan gany düşekden nädip ýuwmalydygy hakda pikir edýärsiňizmi? Bişirilen soda we stol duzy deň derejede işleýär. Bu önümleriň gaty elýeterlidigini we düýbünden howpsuzdygyny bellemelidiris. Hapalanmakdan dynmak üçin soda ýa-da duzy 1: 2 nisbatynda ýalpak gapda suw bilen birleşdirmeli. Alnan süýümi tegmile sahylyk bilen ulanmaly we 1-1.5 sagat goýmaly. Şondan soň soda ýa-da duz garyndysyny suw bilen gubka bilen az mukdarda sürtüň we azajyk sürtüň.

Indiki ädim, arassalaýjy serişdäni materialdan aýyrmak. Ergini matadan aýyrmak üçin gubkany salkyn suwda nemlendirmeli, ony gowy gysmaly we çörek bişirilýän soda ýa-da duzy poluň aşagyndan çykarmaly bolarsyňyz. Bezegleriň galyndylaryň öňüni almak üçin ýeterlik derejede çyglydygyny görseňiz, çygly ýerleri gury polotensa ýa-da saç guradyjy bilen guradyp bilersiňiz.

Gany düşekden nädip arassalap bilersiňiz

Etli çörek

Gany düşekden nädip ýuwup bilersiňiz? Tejribeli öý-hojalykçy aýallar et bişirmek üçin poroşok ulanmagy maslahat berýärler. Bu gural, beloklaryň baglanyşygyny bozýar we şonuň üçin gan tegmillerini ep-esli derejede ýok edýär. Ilki bilenöwrümde çuňňur tabak almaly bolarsyňyz. Oňa bir nahar çemçesi hamyr tozany we iki çaý çemçesi salkyn suw goşuň. Hemme zady gowy garmaly, soňra emele gelen kompozisiýany tegmile ulanmak üçin bir çemçe ulanyň. Ellik geýiň we hamyr tozanyny we suw garyndysyny ýuwaşlyk bilen poluň içine sürtüň.

Ondan soň, et bişirýän poroşokyň işlemegine bir sagat garaşmaly. Soňra gury mata ulanyp, artykmaç garyndyny aýyrmaly, soňra salfetka ýa-da gubka bilen salkyn suwa batyryp, ähli ergini seresaplylyk bilen aýyryň - elbetde menek bilen birlikde! Çygly pollary gury mata bilen süpüriň. Eri gelende aýtsak, hünärmenler: islendik önümiň galyndylaryny gaty seresaplylyk bilen aýyrmaly, ýogsam abzalda tegmiller ýa-da galyndylar peýda bolup biler.

Matany divandan gany nädip arassalamaly

Wodorod peroksid

Oturgyçdaky gan tegmillerini nädip arassalamalydygy barada pikir edýän bolsaňyz, ilkinji kömek enjamyňyzda bar bolmagy mümkin subut edilen serişdäni ulanyp görüň. Gury gubka ýeterlik mukdarda wodorod peroksid çalyň, tegmili tegelek hereketde sürtüň. Bäş-ýedi minutdan soň peroksid we gan reaksiýa berer: abzalda köp mukdarda köpük peýda bolandygyny görersiňiz. Gury, arassa mata ulanyp, köpügiň çişmegi zerur. Hapa ilkinji gezek aýrylmasa prosedurany gaýtalaň, soňra çygly mata alyň we abzallary ýuwaşlyk bilen süpüriň.

Faalňyş deri abzallary

Nädogry deri divandan gany nädip arassalamaly? Şeýle-de bolsa, dürli ýollar bariň täsirli zat henizem gap-gaç ýuwýan suwuklykdan we ammiakdan öndürilen önüm. Hakykat, ammiak, et bişiriji poroşok ýaly, belok birleşmelerini döwüp bilýär. Üns beriň: bu kompozisiýany açyk meýdana ulanmazdan ozal, ony üns bermeýän ýerde synap görüň.

Gany düşekden nädip ýuwmaly

Ammiak we gap-gaç ýuwýan jel

Size amatly spreý çüýşesi we ýarym çaý çemçesi suwuk saçak sabyny gerek bolar. Bir nahar çemçesi ammiak goşup, gowy silkäň. Şondan soň garyndyny ganyň tegmillerine ýuwaşlyk bilen çalyň we 5-10 minut goýuň. Ondan soň ýumşak çeňňek bilen diş çotgasyny almaly, tegmile tegmilleri gaýtadan tegmile sepmeli we ýumşak tegelek hereketler bilen gany aýyrmaly bolarsyňyz. Bezegleriň gaty çyglydygyny gören badyňyza arassa, gury mata goýuň. Material biraz gurasa, ganyň tegmilleri ýok bolýança prosedurany gaýtalap bilersiňiz.

theeri gelende aýtsak, diwardan köp mukdarda gany nädip ýuwmalydygy hakda pikir edýän bolsaňyz, bu derman serişdesi idealdyr. Amal gutarandan soň, materialyň üstünde erbet tegmiller bolmazlygy üçin garyndynyň galyndylaryny ýumşak mata bilen aýyrmaga synanyşyň. Deriden ýasalan deri abzallary gury mata bilen bejermeli.

Hakyky deri divan

Gan tebigy materialdan ýasalan diwana düşse näme etmeli? Hakyky deri gaty özüne çekiji, şonuň üçin agressiw serişdeleriň kömegi bilen tegmilleri aýyrmak gaty kyn.maslahat berilýär. Hünärmenler yzygiderli sabyn bilen suwuň we kremiň birleşmegini maslahat berýärler.

Guradylan gany düşekden nädip arassalamaly

Suw we sabyn

Deri düşekden täze gany nädip arassalamalydygyňyzy bilýän bolsaňyz, ýumşak sabynly suw ulanyp görüň. Size ýarym çaý çemçesi suwuk sabyn we az mukdarda suw gerek bolar. Köpük bolar ýaly massany gowy garmaly. Alnan erginde ganyň yzyny sürtmeli gubkany nemlendirmeli. Gubkany zerur bolanda täzesi bilen çalyşyň. Islenýän netijä geleniňizden soň, galan garyndyny arassa dokuma bilen aýyryň we arassa, gury eliňizi divan materialynyň üstünde işlediň. Surfaceer sabynly bolmaly däldir. Ondan soň, diwanyň deri abzallaryny gury mata bilen süpüriň.

Hünärmenler bu amaldan soň deri ýüzleri üçin niýetlenen ýörite kondisioneri ulanmagy maslahat berýärler. Bu derman derini nemlendirip, üstünde täze tegmilleriň döremeginiň öňüni alar.

Tatar daşy

Deri divandan köne gany nädip arassalamaly? Tartar size kömek eder. Tartar kreminiň bir bölegine limon suwunyň iki bölegini goşmaly bolarsyňyz. Diş çotgasy bilen bu kompozisiýa hapalanmak üçin ulanylmaly, azajyk sürtülmeli we 15 minut goýulmaly. Şondan soň garyndynyň galyndylary çygly mata bilen aýrylmaly, zerur bolsa prosedura gaýtalanyp bilner. Üns beriň: kompozisiýa deri abzallaryndan gaty seresaplylyk bilen ýuwulmaly we hapalanan ýeri gury mata bilen süpürmeli. Ulanmagy ýatdan çykarmaňýörite kondisioner!

Meşhur mowzuk