Vanna ýa-da duş 2022, Oktýabr

Accoona kran: synlar, peýdalar we görnüşler

Accoona kran tehnologiýasyny yzygiderli ösdürýär we kämilleşdirýär. Bu enjamlar innowasiýa öndürijiligi, uzak hyzmat ömri we owadan dizaýn bilen häsiýetlendirilýär

Çoýun wannalaryny dikeltmek: ähli usullara syn

Synlara görä, çoýun hammamyň gaýtadan dikeldilmegi, üstüni täzelemegiň we düýpli abatlamazdan etmegiň ajaýyp usulydyr. Birnäçe usuly we tehnologiýasy bar, olaryň hersiniň öz aýratynlyklary bar. Wannanyňyz ýalpyldawuklygyny ýitiren, sary reňkde bolsa, el degirmek üçin gödek we ýakymsyz bolsa, emal çatryklar bilen örtülen bolsa, ony üýtgetmäge howlukmaň

Akril hammamy öz eliňiz bilen nädip gurmaly: ädimme-ädim görkezmeler, gurnama maslahatlary

Akril hammamlar şu günler gaty meşhur. Amaly materialdan ýasalyp, gaty ýeňil agramly. Bu önümiň uzak ömri üçin, jamyň dogry gurulmagyna üns bermeli we oňa ideg etmeli. Gurmak prosedurasyny özüňiz tamamlap bilersiňiz. Bu makalada ara alnyp maslahatlaşylar

Vanna plitalaryny nädip ýuwmaly: iň täsirli bejeriş serişdeleri, maslahatlar

Geliň, bu meseläni açyp görkezmäge synanyşyň we hammamdaky plitkalary nädip arassalamalydygyny we otagyň özi we öý hojalygy üçin mümkin boldugyça agyrysyz ýerine ýetiriň. Bu amalyň esasy nuanslaryny, mümkin bolan kynçylyklary we olary çözmegiň usullaryny seljereris

Duş kabinalarynyň tertibi: dizaýn opsiýalary, esasy elementler, gurnama we birikdiriş ädimleri

Duş kabinalarynyň tertibi: dizaýn aýratynlyklary, görnüşleri, oňaýly taraplary, gurnama aýratynlyklary. Duş kabinalary: opsiýalar, esasy elementler, gurnama ädimleri, birikme, surat, saýlama ölçegleri, açyk we ýapyk görnüşler

Banyoda suw rozetkasyny oturtmak

Adamlar hammamda ýa-da kir ýuwýan maşynda kran gurmagy meýilleşdirenlerinde, suw rozetkalaryny gurmaly bolýarlar. Şeýle hem gap-gaç ýuwýan maşynlar üçin zerur. Suw rozetkalaryny oturtmak, abatlaýyş işleriniň başlangyç döwründe, gödek iş entek gutarmanka amala aşyrylmalydyr. Munuň üçin diametri 20 millimetrden köp bolmaly däl polipropilen turbalary amala aşyrmaly. Banyoda suw rozetkasynyň oturdylmagy içerki berkitme bilen turba gurlandan soň bolup geçýär

Akril hammamda ekrany nädip gurmaly: prosedura we surat bilen düşündiriş

Wannanyň aşagyndaky ekran süýşýän paneldir, onuň wezipesi goşmaça ammar ýerlerini döretmek we hammamyň aşagyndaky boşlugy bezemekdir. Mundan başga-da, onuň barlygy, suw akabalary ulgamyna islendik wagt girmäge mümkinçilik berýär. Dizaýn enjamy ýönekeý, şonuň üçin ekrany öz eliňiz bilen akril hammamda nädip gurmalydygy bilen tanyşmagyň manysy bar

Plitkadan öň ýa-da soň hammam gurmak: usullar, tehnologiýalar, görkezmeler

Vanna otagynyň dizaýnyny meýilleşdirip başlamak bilen, köp eýeler ýüzbe-ýüz işleri nädip etmelidigi bilen gyzyklanýar. Täze hammamy öňünden oturtmak mümkinmi ýa-da muny etmezlik has gowumy? Wannany gurmagyň iki usuly hem mümkindir. Stillöne şonda-da gurnama prosedurasynyň görnüşine we sanitar-tehniki enjamlaryň materiallaryna baglydyr. Otagyň ululygy hem möhümdir. Size has laýyk boljak zatlary has jikme-jik öwreneris - plitka goýmazdan ozal ýa-da soňundan hammam oturtmak

Duş wyklýuçateli: düşündirişli görnüşler, esasy ýalňyşlyklar, saýlamak üçin maslahatlar

Vanna ýa-da duş otagy üçin niýetlenen hammam kran, suwuň temperaturasyna we akymyna gözegçilik etmäge mümkinçilik berýän möhüm sanitar enjamydyr. Şonuň üçin mikseriň işleýiş usullaryny üýtgedýän duş wyklýuçateliniň näsazlygy köp kynçylyklara sebäp bolýar. Bu hereket ediji element enjamyň iň gowşak bölegi bolup, ony bejermek üçin hemişe hünärmenlerden kömek soramaly bolýar

Roca Debba hajathana: eýesiniň synlary we müşderileriň pikirleri

Synlarda Roca Debba hajathana salgylanyp, eýeler amaly dizaýny ykjam dizaýn bilen utgaşdyrýarlar. Geometrik önümleriň düşnükli we tekiz çyzyklarynyň kömegi bilen hajathanalar nusgawy interýer stiline ajaýyp laýyk gelýär, ýokary tehnologiýaly, beýik, şäherlilik, konstruktiwizm ruhunda döredilen daşky gurşaw bilen birleşýär. Debba hajathana eýeleriniň has jikme-jik tapawutlandyrýan toplumlarynyň, aýratynlyklarynyň we häsiýetleriniň üýtgeýşi barada has giňişleýin öwreneris

Akril wannalaryň esasy kemçilikleri

Dürli hammamlar hammam enjamlarynyň iň gymmat zatlarynyň kategoriýasyny görkezýär. Şeýle-de bolsa, köp adam üçin hammamyň bolmagy, sanitar-tehniki enjamlaryň diňe arassaçylyk maksatlary üçin däl-de, eýsem agyr günden soň ýadawlygy aýyrmak üçin hem ulanylmagynyň zerurlygydyr. Muňa garamazdan, her bir alyjy özüne laýyk bahada goýlan harytlaryň iň ýokary hili bilen gyzyklanýar

Öýüňizde hammamy dikeltmek: ýerine ýetiriş tehnologiýasy, zerur materiallar we hünärmenleriň maslahaty

Wagtyň geçmegi bilen hammam öňki estetiki görnüşini ýitirýär. Sary reňkde bolup, gödek bolup biler. Käwagt üstünde ýaryklar ýa-da çipler peýda bolup biler. Wannany zyňmaga howlukmaň. Daş keşbini dikeltmek mümkindir. Munuň üçin degişli usuly göz öňünde tutmaly we saýlamaly. Hünärmenleriň maslahaty, wannalary öýde öz eliňiz bilen nädip dikeltmelidigini görkezer. Makalada olar ara alnyp maslahatlaşylar

Iň gowy Cersanit gurnamalary: synlar

Hajathana gurmak modelini kesgitlemek üçin iň gowy wariant, synlary öwrenmek we özüňiz üçin bahalandyrylan önüm bahasyny düzmekdir. Onlineöne onlaýn alyjylaryň pikiriçe, eýýäm siziň üçin hemme zady eden bolsak we iň gowy 5 gurnamany kesgitlän bolsak, näme üçin biynjalyk boluň we gysgaça mazmuny düzüň. Cersanit hakda ýazýanlary we haýsy gurnama modeli ileri tutmak has gowudyr, okaň

"Santek" akril wannalary: müşderiniň synlary

"Santek" kompaniýasy (Santek) - sanitariýa we keramika önümçiliginde Russiýada öňdebaryjylardan biri. Bu kompaniýa 1994-nji ýylda esaslandyryldy. 2000-nji ýyldan bäri bu alada gysga wagtyň içinde meşhur we tanalýan akril we gidromassage wannalaryny öndürýär. Içerki alyjylaryň arasynda henizem uly isleg bar

Çoýun wannalaryny nädip dikeltmeli: prosedura, zerur materiallar we hünärmenleriň maslahaty

Stasionar sanitariýa enjamlaryny öndürmek bir wagtyň özünde çoýun demir nusgalaryny öndürmek bilen başlandy. Çydamlylyk döwrüň wannalary we lýubkalary üçin ileri tutulýan mesele bolupdy. Döküm demir bu iş üçin iň amatly material bolup çykdy. Kararyň dogry çykandygyny wagt görkezdi. Galyberse-de, eýýäm birnäçe onýyllyklardan bäri çoýun wannalary henizem ulanylýar

Grohe gurnamalary: synlar, gurnama aýratynlyklary, suratlar

Döwrebap hammam dizaýny, hajathana çüýşelerini we kanalizasiýa turbalaryny doly möhürlemegi talap edýär. Gurnamalar in engineeringenerçilik aragatnaşygyny gizlemäge we suw geçirijisini saklamaga kömek edýär. Synlara görä, Grohe gurnamalary iň gowulary hökmünde ykrar edilýär

Öz eliňiz bilen jaýda ýa-da kwartirada hammamda sauna nädip ýasamaly

Sauna ýa-da hammam dynç alyp, dynç alyp boljak ýerdir. Yzygiderli ýerine ýetirilýän şeýle amallar fiziki we ahlak güýjüni dikeldýär, immuniteti güýçlendirýär. Vanna hususy hammamda enjamlaşdyrylan bolsa gaty amatly. Gurluşyk we abatlaýyş işlerini özüňiz alyp bilersiňiz. Banyoda saunany nädip döretmelidigi makalada beýan ediler

Wannalar "Ravak": synlar, modellere syn, öndüriji

Arassaçylyk enjamlaryny öndürijileriň biri bolan Çehiýanyň “Ravak” kompaniýasy önümçiligi üçin halkara paýdarlar jemgyýetidir. "Ravak" akril wannalary Russiýanyň bazarynda öňdebaryjy orny eýeleýär. Her görnüşi özboluşly, estetiki we funksional häsiýetleri birleşdirýär. Productshli önümler halkara hil standartlaryna laýyklykda kepillendirilýär

Aquanet wannalary: müşderileriň synlary, aralyk syn, suratlar

Vanna otagy islendik kwartiranyň möhüm bölegi. Kyn günlerden soň, ony ýokary hilli we amatly hammamda özüňize bagyşlamak üçin wagt geçirmek ýakymly. Öndürijileriň häzirki zaman bazary, şahsy islegiňize we islegiňize görä hammam saýlamaga we enjamlaşdyrmaga mümkinçilik berýän dürli teklipler bilen doldurylýar. Iň meşhur kompaniýalaryň biri Aquanet. Makalada bu markanyň hammamlaryna, önüm aýratynlyklaryna syn berler

Iň gowy hajathana arassalaýjy syn

Hajathanany arassalamak gaty ýakymly däl, ýöne gutulgysyz. Wagt we güýji tygşytlamak üçin täsirli döwrebap gurallar kömege ýetýär, suw geçirijisine diňe bir ýalpyldawuk aklyk bermeýär, eýsem pos we dowamly hek daşyny ç alt we aňsatlyk bilen aýryp bilýär. Surfaceerüsti dezinfeksiýa etmek bilen, dürli patogen mikroblardan we bakteriýalardan dynýarlar we şeýlelik bilen tutuş maşgalanyň saglygyny goraýarlar

Banyoda girelge: maksat, görnüşler, surat bilen düşündiriş, özüňiz etmeli tehnika, zerur materiallar we gurallar, ädimme-ädim iş görkezmeleri we hünärmenleriň maslahaty

Bir seretseň, hammamyň bosagasy belli bir maksady ýok ýaly görünýän elementdir. Emma beýle däl. Işleýiş derejesini göz öňünde tutup, örän möhümdir. Vanna otagy her öýde hökmany zat

Wannany nädip düzetmeli: ädimme-ädim görkezmeler, ýönekeý usullar, ussalaryň maslahatlary

Vanna otagyny dizaýn etmek, gurluşyk pudagynda az tejribesi bolan her bir eýesiniň çözüp biljek möhüm işidir. Diňe dogry birini saýlamak bilen çäklenmän, konteýner gurmak hem möhümdir. Şonuň üçin otagda abatlaýyş işleri geçirilende hammamy nädip düzetmelidigini bilmeli. Elbetde, hünärmenleriň hyzmatlaryndan peýdalanyp bilersiňiz, ýöne tanky özüňiz gurmak gaty mümkin

Uly hammam aýnasy: beýany, surat bilen daşky görnüşi, dizaýny we stili saýlamak üçin özboluşly pikirler

Köp gyzlaryň arzuwy, hammamda uly aýna. Bu giň jaýlaryň eýelerine we iň az hajathana meýdany bolan öý hojalykçy aýallara-da degişlidir. Birinji ýagdaýda saýlamakda kynçylyk ýok, özüňizi hyýal bilen çäklendirip bilmersiňiz. Emma ikinji wariantda, aýnanyň ýüzüni boş ýer goýmazdan seresap we paýhasly çemeleşmek zerurdyr

Duşany nädip açmaly we ony nädip ulanmaly: görkezme gollanmasy

Köpümiz gaty dar şäher kwartiralarynda ýaşaýarys, şonuň üçin duş otagyny oturtmak meselesi ýiti. Banyoda boş ýer tygşytlaýar. Todayöne bu gün gurnama prosesini suratlandyrmarys, birneme üýtgeşik mowzuga degip geçeris, ýagny duşy nädip açmalydygy barada gürleşeris

Wannalary, suwuk akril guýmak: synlar, suratlar. Öz-özüňi doldurýan hammam. Iň gowusy näme - köp hammam ýa-da akril çyzgy?

Suwuk hammam akril suw geçiriji dünýäsinde täze düşünje. Bu material nähili ulanylýar? Gyzgyn küýze näme? Wannany öz eliňiz bilen suwuk akril bilen nädip täzelemeli?

Vanna üçin efir ýagy: haýsy gowusy?

Suwa düşmekde ulanylýan efir ýaglary täsirini ýokarlandyrýar. Dogry guraly nädip saýlamalydygyny we ony iň ýokary peýdasy bilen ulanmagy hemmeler bilmeýär. Muny anyklamaga synanyşalyň

Diwar kran. Suw geçirijisini saýlanyňyzda görnüşleri we teklipleri

Öýüňiz üçin suw geçirijisini saýlanyňyzda, hiline we bahasyna esaslanmaly. Esasanam diwara gurlan kranlar barada aýdylanda bu aňsat iş däl

Içinde gyzyl hammam

Gyzyl hammam gaty moda, özboluşly we çylşyrymly bolup biler, iň esasy zat dizaýnerleriň tekliplerini göz öňünde tutup, dizaýnyna dogry çemeleşmekdir

Gata asylan hajathana Roca: müşderiniň synlary

Vanna otagynyň tertibi indi jaýyň ýa-da kwartiranyň beýleki otaglary bilen deňeşdirilýär. Eýeler diňe önümleriň hiline we işleýşine däl, eýsem daşky görnüşine-de mümkin boldugyça köp üns bermäge synanyşýarlar. Ispaniýanyň “Roca” kompaniýasynyň önümleri sanitar-tehniki üpjün edijileriň arasynda esasy orny eýeleýär. Beýleki kompaniýalaryň ýa-da şol bir kärhananyň kärhanalarynyň önümlerinden nähili tapawutlanýar?

Demir we akril hammam. Demir hammam oturtmak

Öň täze hammam satyn almak meselesi bolan bolsa, indi köp teklipleriň arasynda dogry sanitariýa enjamlaryny saýlamak bilen kynçylyklar ýüze çykýar

Arassaçylyk duşy üçin termostat - bu enjam näme we näme üçin?

Arassaçylyk duşy, çäkli meýdany bolan hammamlaryň eýeleri üçin has amatly bolan bidet üçin ajaýyp alternatiwadyr. Öz-özüňi gurnamak kyn däl we suw geçirijiniň kömegi bolmazdan bu meseläni çözüp bilersiňiz. Ondan öň dizaýn enjamy we gurnama aýratynlyklary bilen tanyşmaga mynasyp

Garly peşew tabletkalary

Bu gural - Snowter - bazarda 1 kg gapda gaplanan urinler üçin planşet görnüşinde elýeterlidir. Suw geçirijisini dezinfeksiýa etmek we arassalamak, esasanam umumy ýerlerde iň soňky ýer däl we Snowter bu mesele bilen ajaýyp iş edýär. Dezinfeksiýa, arassalamak, antibakterial örtük, ýakymsyz yslary ýok etmek - bularyň hemmesini bir uniwersal gural - Snowter bilen edip bolýar

Mikseriň görnüşi "Içgili barrel"

"Içgili barrel" mikserine adyny näme berýär? Dizaýn aýratynlyklary, gurluşyň işleýiş ýörelgesi. Derman, iýmit, gurluşyk we himiýa pudaklarynda kömek edýär. Enjamyň artykmaçlyklary we kemçilikleri

Margroid polotensasynyň ýylylygy: synlar, aýratynlyklar we peýdalar

Aýratynlyklary we aýratynlyklary bilen tapawutlanýan gyzdyrylan polotensa relsleriniň köp görnüşi bar. “Margroid” markasy poslamaýan polatdan elektrik we suw üýtgemelerini öndürýär. Şeýle modeller umumy ýyladyş ulgamyna birikdirildi

Termostat bilen duş ýassygy - enjamlar, saýlama, peýdalar, synlar

Termostat bilen duş ýassygy - näderejede amaly? Bejeriş wagtynda her bir adam hammam üçin haýsy ulgamy saýlamalydygy bilen gyzyklanýar. Hemme zatda rahatlygy halaýan bolsaňyz, bu opsiýa size degişlidir

"Uralkeramika" -dan "Bambuk" kolleksiýa plitalary

"Uralkeramika" kompaniýasy "Bambuk" plitkalarynyň ýygyndysyny çykardy. Surfaceerüsti tebigy kölegelere boýalýar we tebigy süýümleriň ýeňilligini gaýtalaýar. Makalada içerki bezeg we ýerleşdiriş görnüşleri teklip edilýär

Näme üçin hammamdaky suw erbetleşýär: ýok etmegiň sebäpleri we usullary

Näme üçin hammamdaky suw erbet akýar? Mehaniki böwet, kanalizasiýa girýän dürli ownuk zatlaryň netijesidir. Öý haýwanlarynyň saçlary we saçlary, hapa aýakgaplardan çäge we daşlar, toprak, sifon we jam ýuwlandan soň gök önümlerden, teňňelerden we sapaklardan palçyk. Galyndylar näçe köp ýygnansa, suw haýal geçýär

Öz eliňiz bilen agaç hammamyny nädip ýasamaly

Biziň döwrümizde içerki dizaýnerleriň üýtgeşik pikirleri meşhur. Bu pikirleriň biri elde ýasalan agaç hammamdy. Şeýle karar diňe bir öýe üýtgeşik jikme-jiklikler goşman, eýsem aýratyn keýp döreder. Myhmanlar şeýle dizaýnyň bardygyna geň galarlar. Meşhur dizaýnerleriň taýýar önümi gymmat bolar, özüňize hammam etmek has aňsat. Köp mukdarda pul tygşytlap bilersiňiz. Şu günki makalamyzda bu eseri nädip ýerine ýetirmelidigine serederis

Gizlenen arassaçylyk duşy: syn, gurnama, birikme

Gizlenen arassaçylyk duşy: syn, aýratynlyklar, görnüşler, aýratynlyklar, suratlar. Gurlan arassaçylyk duşy: düşündiriş, gurnama, oňat we zyýanly taraplar, teklipler, enjam. Içinde gizlenen arassaçylyk duşy

Vanna otagynda oýnawaçlary dogry saklamak: iň gowy ulgamy saýlamak

Çagalaryň giňişligini guramak köp ene-atany alada goýýar. Iň derwaýys soraglaryň biri, oýnawaçlary, şol sanda suwa düşmek üçin zatlary saklamak üçin iň amatly ýerdir. Adaty oýunjak sebedi ulanylyp bilnermi? Banyoda oýnawaçlar üçin dogry saklaýyş ulgamyny nädip saýlamaly?