Gurluşyk 2022, Oktýabr

Çit üçin kerpiç sütünlerine öýkünmek: nädip gurmaly?

Döwrebap gurluşyk we bezeg materiallarynyň dürlüligi diňe bir pul we wagt tygşytlamaga mümkinçilik bermän, gurluşyň düýbündäki ýüki az altmaga hem mümkinçilik berýär. Mysal üçin, diwar gurmak üçin kerpiç köplenç ulanylýar. Sütünleriň gurulmagy zerur, olaryň arasynda taýýar bölümler gurlar. Kerpiç, metal direg, beton satyn almak we olary gurmak gaty gymmat. Mundan başga-da, şeýle agyrlyk güýji binýady ýok eder

Turbaly guýy: enjam, gurluşyk aýratynlyklary, artykmaçlyklary

Turbaly guýular ýaşaýyş jaýyna üznüksiz suw getirmek we bagy suwarmak üçin ajaýyp guraldyr. Guýy gurmak we tertiplemek uly guýy gurmakdan has az çykdajy eder. Guýyny burawlamagyň we süzgüçli nasos enjamlaryny goýmagyň usulyna serediň

Öz eliňiz bilen gasynlanan tagtadan haýat üçin nädip binýat ýasamaly

Islendik gurluşyk üçin berk we ygtybarly binýat gerek. Çit ýaly ýönekeý bir gurluş üçin hem binýat gerek. Elbetde, hususy jaýlaryň käbir eýeleri bu talaby äsgermezlik edýärler - iň gowusy, diregleri betonlaşdyrýarlar. Emma şonda-da köplük ähli düzgünler boýunça hereket etmäge synanyşýar

Çagalar öýi we şäherçe näme: tapawudy näme, surat

Häzirki wagtda gozgalmaýan emlägiň dürli görnüşleri bar. Döredijiler her gezek köp bäsdeşleriň arasynda tapawutlanmak üçin has köp täze çözgüt alýarlar. Hususy jaýlar, köp gatly binalar, şäher jaýlary, penthouslar. Emma soňky ikisinde diňe durarys. Käbir adamlar şäher jaýy bilen çagalar öýüniň arasynda tapawudyň ýokdugyna ýalňyş düşünýärler. Şeýle-de bolsa, bu nädogry pikir. Bularyň düýbünden başga binalardygyna düşünmek üçin ilki bilen çagalar öýüniň we şäher jaýynyň nämedigini öwrenmeli

Zolak binýady enjamy: tehnologiýa, materiallar, iş tertibi

Esasy binýadyň ähli görnüşleriniň arasynda zolak binýady tehnologiýasy hususy ýaşaýyş jaý gurluşygyna uly isleg bildirilýär. Şeýle binýat köp gatly binanyň agramyny goşmak bilen möhüm ýüklere we täsirlere garşy durmaga ukyplydyr. Şol bir wagtyň özünde, uzyn monolit plita meňzeýän lentanyň gurluşy birnäçe kiçi bölege bölünýär. Şeýlelik bilen, jaýynyň taslamasyny durmuşa geçirmek isleýän her bir adam, amatly warianty tapyp biler

Rafterler üçin berkidiş: opsiýalar we usullar, gurnama görkezmeleri

Wagtal-wagtal saýtlarda kerpiçden, binalardan ýa-da beýleki materiallardan ýasalan binalary görmek bolýar. Şol bir wagtyň özünde, binanyň we gurlan diwarlaryň näderejede ýokary hilli bolmagy möhüm däl, köp zat üçegiň gurluşyna baglydyr. Raftorlary nädip berkitmelidigini bilmek, uzak wagtlap dowam etjek berk üçegi almaga mümkinçilik berýär

Gazlandyrylan beton - bu näme? Maddy aýratynlyklary we ulanylyşy

Gurluşyk pudagy materiallaryň aýratynlyklarynyň birinji orunda durýan ýeri. Binanyň näderejede berk we berk boljakdygyna baglydyr. Theöne çykdajy hem möhümdir - gaty gymmat zatlary gurmak ykdysady taýdan mümkin däl. Aöne oňat alternatiwa bar - gazlandyrylan beton. Bu ýakyn birnäçe onýyllykda aktuallygyny ýitirmejek materialdyr. Gowy we zyýanly taraplary bar bolsa-da, munuň gurluşykda giňden ulanylmagyna päsgel bermeýär

Öz eliňiz bilen rus peçini nädip gurmaly: enjam, surat bilen işlemek üçin ädimme-ädim görkezmeler

Makalada öz eli bilen rus peçini nädip gurmalydygyna serederis. Tejribeli peç öndürijisinden kömek soramagyňyz maslahat berilýär, esasanam beýle işe duş gelmedik bolsaňyz. Emma has tejribeli ussalardan maslahat soramaga mümkinçiligiňiz ýok bolsa, bu kyn meseläniň ähli esaslaryna düşünmäge synanyşyp bilersiňiz. Closelyakyndan syn etseňiz, rus peçiniň dizaýnynyň gaty ýönekeýdigini görüp bilersiňiz

Demir kanalizasiýasy: gurnama usullary, turbanyň ululygy, hyzmat möhleti

Çoýun kanalizasiýasynyň daşky görnüşi özüne çekiji däl. Düzgün bolşy ýaly, Sowet Soýuzynyň döwründen bäri adaty jaýlaryň hammamlarynda şeýle desgalar oturdyldy. Köp assosiasiýa şeýle jaýlarda. Thisöne bu kanalizasiýa görnüşine baha bermäň

Iki aýnaly penjireler näme? Görnüşleri we aýratynlyklary, goşa aýnaly penjireleriň öndürilmegi

Metal-plastmassa penjireleriň ýylylyk izolýasiýa we ses çykaryjy häsiýetleri, çarçuwada goýlan goşa aýnaly penjiräniň hiline gönüden-göni baglydyr. Alyjylaryň köpüsi, PVC penjiresiniň öndürijilik maglumatlary diňe çarçuwanyň profiliniň parametrleri bilen kesgitlenýär diýip ýalňyşýarlar, şonuň üçin goşa aýnaly penjire kän bir ähmiýet bermeýärler

Houseurduň jaýynyň fasady: dizaýn görnüşleriniň suraty, materiallara syn

Häzirki zaman gurluşyk bazary binalaryň fasadyny bezemek üçin döredilen dürli bezeg materiallaryny hödürleýär. Olardan birini saýlanyňyzda diňe bir çykdajylaryny däl, eýsem agramyny hem göz öňünde tutmalydyr. Otherwiseogsam, binanyň üstünde aşa ýüküň döremek howpy ýokary bolup, jaýyň işine ýaramaz täsir eder. Estetiki funksiýadan başga-da, fasad materiallary binýady we diwarlary atmosfera ýagyşlaryndan goraýar

Gurluş panelleri: görnüşleri, aýratynlyklary, maksady

Esasy wezipe çykdajylary we tagallalary az altmak üçin iň oňat çözgütdir. Olar ýönekeý gurnalan we tebigy we emeli çig maldan reňkleri we dokumalary saýlamak adatdan daşary uludyr. Häzirki wagtda diwar panelleri, ýakyn wagtda bazarymyzda peýda bolandygyna garamazdan, sarp edijileriň arasynda ep-esli meşhurlyk we üstünlik gazandy

Esaslaryň klassifikasiýasy: görnüşleri we talaplary

Binalara jaýlar we binalar üçin ýerasty ýa-da suwasty esaslar diýilýär. Olar daş, kerpiç, beton ýa-da agaçdyr. Gazna goldaw binýady hökmünde çykyş edýär we iň möhüm wezipesi gurluş tarapyndan göterilýän ýükleri goldaw platformasyna geçirmekdir

Jaýyň ýerdäki poly: izolýasiýa we izolýasiýa üçin mümkinçilikler

Hususy jaýda toýun poly nädip izolýasiýa etmeli? Mineral ýüň we aýna ýüň ýere ýatmak üçin amatly däl, sebäbi bu materiallar çyglylygy siňdirýär. Polistirol köpük, ekstrudirlenen polistirol köpük we giňeldilen palçyk ýaly materiallary seljereris

Öňdäki bag feýlleri: görnüşleri, materiallary, meşhur görnüşleri

Bag bagy we dizaýny, jaý eýesiniň wizitkasy. Öňki baglaryň bezeg diwarlary howlynyň çylşyrymlylygyny we özüne çekijiligini berýär. Döwrebap we ekologiýa taýdan arassa materiallary ulanyp, dürli usullar bilen gurlup bilner

Guradyjy bogunlary möhürlemek: görkezmeler, materiallar we gurallar

Iň ýaýran gurluşyk materiallaryndan biri guradyjy gap. Gurmak döwründe bogunlar emele gelýär. Olary dogry ýapmak üçin ýörite materiallar ulanylýar. Ussat işe başlamazdan ozal gury bogunlary möhürlemegiň usulyny göz öňünde tutmalydyr. Makalada ädimme-ädim görkezmeler ara alnyp maslahatlaşylar

Gämi duralgasy: suratlar, görnüşler we aýratynlyklar

Hususy jaýyň eýwany, elbetde, diňe bir owadan bolman, eýsem howpsuz hem bolmaly. Köplenç jaýlaryň köçe basgançaklary demir ýol ýaly gurluş elementi bilen doldurylýar. Derýa panelleri dürli materiallardan ýasalyp bilner

Hususy jaýda özbaşdak kanalizasiýa oturtmak. Awtonom kanalizasiýa enjamy we işleýiş prinsipi

Merkezleşdirilen zeýkeş ulgamynyň ýoklugy hususy jaý eýelerini özbaşdak kanalizasiýa ulgamlaryny ulanmaga mejbur edýär. Bu, ilkinji seredişde bolşy ýaly, iň erbet çözgüt däl. Septiki tanklaryň kemçilikleri bar, ýöne olar bilen birlikde daşky gurşawyň arassalygy, çydamlylygy we tehniki taýdan seresaplylygy ýaly köp artykmaçlyklar bar. Gowşak taraplary barada aýdylanda bolsa, özbaşdak kanalizasiýa ulgamyny gurmagyň çylşyrymlylygy, enjamlaryň gymmatlygy bilen birlikde şeýle ulgamlaryň esasy kemçiligidir

Asma plitalary dogry goýmak: ädimme-ädim görkezmeler

Asma plitalar pyýada ýörelgeleri, pyýada ýollary asf altlamak üçin niýetlenendir. Tebigy daşyň çydamly görnüşlerinden: granit, baz alt, diabase. Beton esasda, gury garyndynyň üstünde we gumda asma plitalary nädip dogry goýmak. Haýsy materiallar gerek. Maslahat

Metal kafel  üçek materialynyň aýratynlyklary

Geliň, dogry metal plitkany nädip saýlamalydygyny anyklamaga synanyşalyň. Makalada materiallaryň, öndürijileriň esasy aýratynlyklary, şeýle hem üçegiň belli bir görnüşiniň artykmaçlyklary we kemçilikleri ara alnyp maslahatlaşylar. Hünärmen gurluşykçylaryň we bu ugurdaky beýleki hünärmenleriň pikirini esas hökmünde kabul edýäris

Saklanan diwarlary ýykmak - maňa rugsat gerekmi? Aýyrmak

Kwartiradaky ýük göteriji bölekleri sökmek üçin rugsat almak prosesi nähili? Otagdaky goldaýan diwarlary ýykmagyň esasynda haýsy düzgünler bar. Sebitiň häkimiýetleri bilen ylalaşmazdan täzeden gurmagyň amala aşyrylmagynyň netijeleri nähili bolup biler?

Silikat dil we çyzyk tagtasy: aýratynlyklary, ulanylyşy

Bu gün ýapyk bölümleriň gurluşygyna köp pul goýmak zerurlygy ýok, sebäbi silikat dil we çyzgy plitasyny ulanyp bilersiňiz. Material iň oňat öndürijilik bilen birlikde köp sanly artykmaçlyga eýedir

Raftorlary poluň şöhlelerine dakmagyň usullary

Pes agramly mansard üçekleri gurlanda raftorlar poluň şöhlelerine berkidilýär. Dogry gurnama opsiýasyny saýlasaňyz we tehnologiýa eýerseňiz, gurnama nokatlary mümkin boldugyça ygtybarly alynýar

Sauna ýa-da hammam: has gowy we has peýdaly, gurluşyk aýratynlyklary

Russiýada hammamlar gadymy döwürlerden bäri gurlupdyr. Soňky döwürde saunalar hem biziň ýurdumyzda moda boldy. Suw proseduralaryny kabul etmek üçin niýetlenen binalaryň bu görnüşleriniň ikisinde-de köp meňzeşlik bar. Şeýle-de bolsa, hammam bilen saunanyň işleýşi we gurluşygy taýdan tapawutlar bar

Jaýyň dizaýnlary: görnüşleri we aýratynlyklary

Jaýlar, esasan, adam ýaşamak üçin niýetlenen binalar. Şeýle gurluşlar, elbetde, başga dizaýna eýe bolup biler. Jaýlar köp maşgalaly ýa-da hususy bolup biler. Resaşaýyş jaýlary dürli materiallardan gurulýar

Asma raftorlar: sortlar, gurnama

Hasaplamalaryň başarnykly ýerine ýetirilmegi we işiň umumy mukdary sebäpli asylan raftorlar öndürijilik taýdan gatlaklardan pes bolmaz. Durnuklylykdan we ýokary güýçden başga-da, bu dizaýnyň ulanylmagy, öý hojalygynda ýa-da başga maksatlarda ulanmak üçin amatly üçek meýdançasyny emele getirer. Mansard üçegi ýerleşdiren ýagdaýynda, şeýle truss ulgamy ideal warianta öwrülýär

Spacer rafters: düşündiriş, diagrammalar, enjam we hasaplama aýratynlyklary

Countryurt jaýlarynyň üçekleriniň esasy goldaw elementi köplenç raftorlary asýar. Olaryň esasy aýratynlygy diwarlara keseligine we dikligine ýükleri bir wagtda ýerine ýetirmekdir. Munuň sebäbi şeýle raftorlaryň Mauerlat ýa-da şöhlelere berk berkidilmegi bilen baglanyşyklydyr

Baz alt çipleri: amaly, peýdalary

Materialyň gysgaça beýany. Jaýy baz alt çipleri bilen izolýasiýa etmek. Materialyň esasy artykmaçlyklary. Näme üçin jaýy baz alt doldurgyç bilen izolýasiýa etmeli? Jaýyň diwarlaryny baz alt arka gapagy bilen gyzdyrmagyň aýratynlyklary. Maddy artykmaçlyklar

Öz eliňiz bilen hammam nädip gurmaly: ädimme-ädim görkezmeler, suratlar

Gurluşyk prosesi kynçylyklar bilen bilelikde bolmaz. Materiallary görmek ýa-da kesmek aňsat. Berkidijileri diwarlara çekip bolýar. Bloklardan öz eliňiz bilen hammam gurmazdan ozal, çyglylygy siňdirmek ukybyny göz öňünde tutýan gözenekli minuslaryň birini göz öňünde tutuň

Öz eli bilen ýurtda hammam

Tomus kottejiniň her bir eýesi agyr günlük işden soň dynç almak we hammamyň ýakymly yssysynda dynmak isleýär. Adamlaryň köpüsi ýokary çyglylyk bilen adaty rus hammamyny, bug bilen ýuwunmak mümkinçiligini, şeýle hem hammam proseduralaryny berjaý etmegi makul bilýärler. Şol sebäpli ýurtda öz eli bilen hammam gurmak şäher ýakasyndaky sebiti guramakda iň möhüm meseleleriň biridir

Boş ýadro plitalary: görnüşleri. önümçilik we gurnama aýratynlyklary

Boş ýadro plitalary, islendik çylşyrymly gurluşlaryň gurluşygynda ulanylýan iň meşhur materialdyr

Moskwa bäş gatly bina: ýykmak. Moskwadaky könelen "Hruşew" programmasyny ýykmak programmasy

Nikita Sergeýewiç Hruşewiň döwründe gurlan bäş gatly jaýlar, ideologiki döredijiniň adyny göterýär. "Hruşew" dowzahyň umumy ýaşaýyş jaýlaryny we umumy ýaşaýyş jaýlaryny ýaşap bolmajak şertler bilen çalşyp, wagtlaýyn ýaşaýyş jaýy bolmalydy. Emma, ​​Amerikanyň jemgyýetçilik tankytçysy Albert Jeý Nokyň aýdyşy ýaly: "Hiç zat wagtlaýyn zatdan hemişelik däl."

Avan taslamasy: soraglar we jogaplar

Gündelik durmuşda köplenç synag taslamasy diýýän zadymyz aslynda synag taslamasydyr. Iňlis dilinde synag taslamasy diýilýär. Bu makalada öňünden berlen taslamanyň nämedigi barada has jikme-jik gürleşeris we esasy soraglara jogap bermäge synanyşarys

Içindäki howuzly jaýlaryň taslamalary: aýratynlyklary, meýdany we suratlary

Basseýnli owadan jaý her kimiň arzuwy. Içinde basseýnli hususy jaýlaryň taslamalary aýratyn özüne çekiji. Howuzly jaýlar indi üýtgeşik däl: häzirki wagtda gurluşyk kompaniýalaryna dürli teklipleri hödürleýän şeýle taslamalara isleg bildirilýär

Düşnüksiz pollar: görnüşleri, hasaplamasy, artykmaçlyklary we kemçilikleri

Agaç we metal pollar elmydama ýörite direglere ýygnalýar. Ikinjisine şöhle diýilýär. Beton pollar şeýle goldaw beriji elementleri ulanmazdan binanyň çarçuwasynyň aralarynda goýlup bilner. Galyberse-de, bu görnüşdäki tabaklaryň güýçlenmegi we ajaýyp göterijilik ukyby bilen häsiýetlendirilýär

Suw üpjünçiligi ulgamlaryny maksatly toparlara bölmek

Biziň döwrümizdäki suw üpjünçilik ulgamlary, ilatly nokatlary we senagat kärhanalaryny suw bilen üpjün etmek üçin enjamlaşdyrylyp bilner. Şeýle torlar belli bir tehnologiýa laýyklykda gurulýar. Şol bir wagtyň özünde, beýleki zatlar bilen birlikde, standartlar suw üpjünçilik ulgamlarynyň belli bir klassifikasiýasyny üpjün edýär

Gurluşykçy  Kesgitleme, jogapkärçilikler we aýratynlyklar

Gurluşyk işini alyp barýan adamy kanun nädip kesgitleýär? Gurluşykçy kim? Düşünjeleriň arasyndaky baglanyşyk. Gurluşygy amala aşyrýan adamlar bilen baglanyşykly resminamalaryň umumy düzgünleri. Esasy wezipeleri, gurluşyk gözegçiligi, jogapkärçilik, şertnamada göz öňünde tutulan hukuklar we borçlar

Şäher meýilnamasy näme: düşünje, binagärlik we hökümet

Şäher meýilnamasy we binagärlik, ençeme asyr bäri tandemde bolan iki ugur. Olaryň özara gatnaşygy netijesinde adamlaryň ýaşaýyş şertleri yzygiderli gowulaşýar we döwrebaplaşýar, dünýä şäherleriniň gözelligi gözüňe ýakymly we sazlaşykly energiýa bilen zarýad berýär. Şeýle-de bolsa, şunuň ýaly netijä gelmek üçin bu ulgamlaryň köp bolmagy üçin köp iş we köp sanly düzgünleri berjaý etmek zerurdyr

Agaç betondan gurluşyk: tehnologiýa, aýratynlyklar, oňaýsyz taraplary

Arbolit, sowuk we yssy sebitlerde jaý gurmak üçin elýeterli we ygtybarly materialdyr. Şol bir wagtyň özünde esasy zat, agaç betonyň çyglylygyndan ygtybarly goramagyny üpjün etmek, sebäbi ony aňsatlyk bilen siňdirýär. Döwrebap materiallaryň kömegi bilen bu meseläni köp kynçylyksyz çözüp bolýar. Zerur bolsa, arbolit diwarlary agaç galkanlar ýa-da kerpiçler bilen berkidilýär

Bir gatly senagat binasy: desgalaryň görnüşleri, aýratynlyklary we gurluşygy

Senagat gurluşygynda bir gatly desgalar möhüm orny eýeleýär. Olaryň käbir häsiýetli aýratynlyklary bar. Bir gatly senagat binasy bir ýa-da başga görnüşde bolup biler. Bu onuň işleýiş aýratynlyklaryny, gerimini kesgitleýär. Şeýle binalaryň aýratynlyklary makalada jikme-jik ara alnyp maslahatlaşylar