Muny özüň et 2022, Oktýabr

Öýde alýumin turbasyny nädip lehimlemeli: hünärmenleriň maslahaty

Synlardan çen tutsaň, köp öý ussalary alýumin turbalaryny birikdirmek zerurlygy bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar. Köplenç bu ýumuş ýönekeý, elýeterli we enjamlary howpsuz usul bilen togalanmak arkaly ýerine ýetirilýär. Şeýle-de bolsa, käwagt alýumin turbalary lehimlemeli. Esasy tehniki bilimleriňiz bar bolsa, bu meseläni özüňiz çözüp bilersiňiz. Alýumin turbasyny öýde nädip lehimlemelidigini şu makaladan öwrenersiňiz

Nasos stansiýasyny özüňiz guruň

Pumpurtda nasos stansiýasyny gurmak ähli düzgünlere laýyklykda amala aşyrylmaly, ýogsam kadaly işlemez. Baglanyş shemalarynyň köp görnüşi bar, saýlamak köp faktorlara bagly: öýde ýaşaýanlaryň sany, suw üpjünçiligine birikdirilmeli öý enjamlarynyň sany we görnüşi, bagyň bolmagy, gök önüm bagy

Kesilen gyralary bilen bolty nädip açmaly: subut edilen usullar, ädim ädimleri

Öý ussatlarynyň köpüsi abatlaýyş işlerinde köplenç zeper ýeten berkitmelere duş gelýärler. Synlara seretseň, ulaglarda we gündelik durmuşda şeýle bolt deformasiýalary adaty bir mesele. Bu, täze başlanlaryň köpüsiniň kesilen bolty nädip aýyrmalydygy bilen gyzyklanýandygyny düşündirýär. Bu meseläni çözmegiň birnäçe usuly bar

Öýde duralumin kebşirlemek: işiň tehnologiýasy we aýratynlyklary

Alýumin, ýokary hilli aýratynlyklary sebäpli iň köp talap edilýän metallardan biridir. Ulanylyşynyň esasy ugry senagatdyr. Alýumin erginleri duralumin hem ulanylýar. Bu birleşme, garyndynyň önümçiligi ilkinji gezek döredilen Dural kompaniýasynyň hormatyna öz adyny aldy. Hünärmenleriň pikiriçe, duralumini kebşirlemek gaty agyr iş hasaplanýar

Durmuş üçin peýdaly durmuş hakerleri: pikirler we maslahatlar

Gündelik durmuşda köplenç çykalga tapmak kyn bolan köp ýagdaý bar. Şeýle-de bolsa, birnäçe hileleri göz öňünde tutup, oňaýsyzlygy döredýän islendik oňaýsyzlygy çözüp bilersiňiz. Durmuş üçin peýdaly durmuş hakerleri, islendik ýagdaýdan çykalga tapmaga mümkinçilik berýän kömekçiňiz bolar

Krany nädip açmaly: zerur gurallar we ädimme-ädim görkezmeler

Köp sanly synlardan çen tutsaň, hammamda ýa-da aşhanada syzýan kran iň köp ýaýran mesele. Oňa gözüňi ýumma. Hakykat, damjalaýyn suw gaty bizar edýär, eger bir metr gursaňyz, býudjetiňize ep-esli zarba urar. Bejeriş üçin ilki bilen krany açmaly

Batareýany otagda nädip gizlemeli? Heatingyladyş batareýasynyň ekrany. bezeg paneli

Köpümiz radiatorlaryň gödek görünmegini halamaýarys, esasanam köp wagt bäri ulanylýar. Bu ýerde eýýäm batareýany otagda nädip gizlemelidigi barada islegsiz pikir edýärsiňiz. Heatingyladyş funksiýasyna zyýan bermez ýaly ediň. Şeýle ýagdaýdan elmydama çykalga bar, biri däl

Öz eliňiz bilen nädip brazer ýasamaly: materiallar we ädimme-ädim görkezmeler

Makalada öz eliňiz bilen metaldan we kerpiçden nädip ýasama ýasaljakdygy barada söhbet ederis. Warmyly günler gelensoň, köpler tebigata çykmaga synanyşýarlar. Tagamly, şireli, ýagly (we zyýanly) şiş kebapsyz hiç bir ýer ýok. Düzgün bolşy ýaly, tagamly hemme zat zyýanly, iýmitleniş hünärmenleri bilen jedel etmeris. Şeýle hem barbeküwi iň ýönekeý görnüşde bişirip bilersiňiz - birnäçe kerpiç goýuň, arasynda ot ýakyň

Öz eliňiz bilen kontrplak tabagyny nädip ýasamaly

Tabur mebeliň iň ýönekeý görnüşidir. Şonuň üçin içerki dizaýn üçin özüňiz nädip bir zatlar etmelidigini öwrenmek isleseňiz, ondan başlamaly. Simpleönekeý kontrplak tabagyny nädip öz elimiz bilen ýasamalydygyny öwrenmäge synanyşarys. Her kim ýönekeý, ýöne ýokary hilli önüm öndürip biler. Youöne, elbetde, iň az gurallar toplumy gerek bolar

Hususy jaý üçin kanalizasiýa: ädimme-ädim gurnama görkezmeleri

Makalada öz elimiz bilen hususy jaýda kanalizasiýa nädip ýasaljakdygy barada söhbet ederis. Zeýkeş ulgamyny gurup boljak amaly shemalara serediň. Ine, kanalizasiýa önümçiliginiň tapgyrlaýyn öndürilişiniň beýany, şeýle hem peýdaly maslahatlar. Lagym ulgamy öndürilende, ýerasty suwlaryň bolmagy, topragyň hili ýaly köp faktorlary göz öňünde tutmaly

Öýde deri aýakgaplaryny nädip uzatmaly: ýollar we serişdeler

Elbetde, köp adam şeýle ýagdaý bilen tanyş, aýakgap aýakda oňat gabat gelýän ýaly bolup, jorap geýen ilkinji gününde gaty sürtülip başlaýar. Bu deri aýakgaplarynyň berk bolmagy bilen baglanyşykly. Oňaýsyzlyk döretmezligi üçin ony nädip uzatmaly?

Öz eliňiz bilen jaýa nädip veranda ýasamaly: surat taslamalary, gurluşyk görkezmeleri

Käwagt hususy jaýlaryň eýeleri taýýar binanyň üstünde kiçijik bir giňişlik döretmek isleýärler. Bu bina veranda diýilýär. Emma islendik gurluşyň gurluşygynda bolşy ýaly, aýratyn talaplar hem berjaý edilmelidir. Jaýyň eýwanyny nädip giňeltmelidigi barada has giňişleýin maslahat ediler

Kontaktlary öýde okislenmeden nädip arassalamaly: gurallar we teklipler

Synlara seretseň, awtoulag eýeleriniň köpüsi batareýadaky terminallaryň okislenmegi meselesine köplenç duş gelýärler. Geljekde bu neoplazmalar iş möhletini gysgaldýar. Şonuň üçin batareýanyň kontaktlaryny arassa saklamak gaty möhümdir. Köp öwrenýänler bu ýagdaýda näme etmelidigini bilenoklar. Käbirleri kontaktlary arassalamak we batareýany zarýad bermezden köne batareýany täzesi bilen çalyşmak kararyna gelýär. Şeýle-de bolsa, terminallarda hapalaryň peýda bolmagy meselesi ýörite gurallaryň kömegi bilen çözülýär

PVC kanalizasiýa turbasy towuk iýmitlendirijileri: dizaýn görnüşleri we önümçilik maslahatlary

Amatly material, kanalizasiýa turbalaryndan towuk iýmitlendirijileri taýýarlamak üçin amatly. Enjamyň gurnama prosesi az wagt alýar. Plastmassa turbalarynyň iň az agramy bolansoň, şeýle gurluşlary oturtmak gaty ýönekeý. Gorizontal, dik we bunker iýmitlendirijileri öndürmek üçin jikme-jik görkezmeleri hödürleýäris

Tagta wodorod peroksid we limon kislotasy bilen dakmak: tagtany gaýtadan işlemegiň inçelikleri

Tagtany wodorod peroksid we limon kislotasy bilen berkitmek, radio höwesjeňleriniň arasynda meşhur bolan reseptdir. Bu diňe bir ç alt däl, eýsem geljekki enjamyň elementlerini lehimlemek üçin kanwany taýýarlamagyň ygtybarly usulydyr

DIY Styrofoam Ro Christmasdestwo bezegleri

Täze ýyl üçin jaýy nädip bezemeli kyn we döredijilikli sorag. Täze ýyl bezeglerini polistirol köpüginden ýasap, bu ýakymly güýmenje üçin az wagt we güýç sarp edip bilersiňiz. Göz öňüne getirişiňizi görkezip, eliňizdäki ýönekeý materiallardan ajaýyp eserler döredip bilersiňiz

Şkafdaky zatlary nädip owadan bukmaly: peýdaly maslahatlar. Egin-eşik üçin asgyçlar. Şkafdaky zatlaryň tertibi

Şkafdaky zatlary nädip tertipläp, bulaşyklygy tertipleşdirmeli, ammar ýerlerini nädip täzelemeli we köne eşiklerden dynmaly? Şkaf eşiklerden doly bolanda bu sorag ýüze çykar. Zyňmak opsiýa däl, ýöne tekjelerdäki petiklere seretmek mümkin däl

Alýumin simleri lehimlemek: tehnika, zerur materiallar we enjamlar

Her kim ömründe iň bolmanda bir gezek simleri döwmek ýaly kynçylyk bilen ýüzbe-ýüz boldy. Köp adam ussahana beýle ownuk haýyş bilen ýüz tutmak islemeýär, şonuň üçin lehimleme usulyny özleşdirmegi we öýde abatlaýyş işlerini makul bilýärler. Bu operasiýany amala aşyrmak gaty mümkin. Someöne käbir nuanslary bilmeli. Şu günki makalamyzda işiň ähli kynçylyklary barada size aýdyp bereris

Öýde göni razory nädip ýitileşdirmeli?

Köp sanly synlardan çen tutsaň, soňky döwürde "gorkular", esasanam içerki ulanyş ulgamynda kök uran saç kesmek praktikasyndan gaýdyp gelýär. Olary äheňli we rehimsiz syryň. Bu, köpleriň öýde göni ütüklemegi nädip gyzyklandyrýandyklaryny düşündirýär? Muny nädip etmeli, bu makaladan öwrenersiňiz

Turbany egilmezden profil turbasyny nädip egmeli: usullar we görkezmeler

Synlara seretseň, hususy jaýlaryň we tomusky kottejleriň köpüsi profil turbalary bilen işlemeli. Hakykat, ýyladyşhanalary, dürli ýyladyşhanalary, duralgalary we beýleki zatlary gurmak üçin çarçuwalary ýygnamak gaty amatly. Şeýle-de bolsa, hünärmenleriň pikiriçe, ýörite gymmat enjamlar bilen turbalary egmek mümkin. Bu, öý ussatlarynyň köpüsiniň turba egilmezden profil turbasyny nädip egmelidigi bilen gyzyklanýandygyny düşündirýär?

Öýde lukmançylyk köýnegini nädip akartmaly: ýollar we usullar

Mundan başga-da, lukmançylyk edaralarynyň ähli işgärleri, lukman bolsun, şepagat uýasy bolsun ýa-da tertipli bolsun, elmydama edepsiz görünmeli. Bu, esasanam, egin-eşiklerine degişlidir, sebäbi gar-ak matada hapalanma hemişe göze ilýär. Näsaglar mydama daş keşbine üns berýän lukmana has mylaýym we has mylaýym. Lukmançylyk işgärleriniň köpüsi, hatda uniwersitetdenem lukmançylyk köýnegini nädip aklamalydygyny bilýärler. Öýde ýasamak aňsat

Öz eliňiz bilen tagtalardan potolok nädip ýasamaly

Tagtanyň potoloklarynyň suratlaryna seretseň, dogry materialy saýlap bilersiňiz. Wagon bolup biler. Sandyk öndürilenden soň, ony kesmek üçin ýeriň ululygyna çenli kesip bilersiňiz. Tagtalar gury we arassa bolmaly. Dyrnaklar olary düzetmek üçin ulanylýar. Buraw kelleleri agaja çümdürilýär we maskalanýar. Düwme we burç bölümleri agaç friz bilen enjamlaşdyrylan bolmaly

Otagdaky çyglylygy nädip ýokarlandyrmaly: howany nemlendirmegiň ýollary, maslahatlar we hileler

Otagy nemlendirmek üçin gymmat enjamlary satyn almak hökman däl. Dogry, otagyň ortasyndaky suw howdany pes çyglylyk meselesini çözüp bilmez. Bu gün otagdaky çyglylygy nädip ýokarlandyrmalydygyny gürleşeris

Elektrik sürüjisi bilen özüňiz ylgaýan derwezeleri: surat bilen ädimme-ädim görkezmeler

Meşhur elektrik swing derwezesiniň dizaýnlaryna syn. Elektrik motoryny saýlamak üçin maslahatlar. Dizaýnyň howpsuzlygy bilen baglanyşykly esasy nuanslar. Awtomatiki hereketlendiriji bilen swing derwezelerini ýapmak we açmak mehanizmleriniň görnüşleri

DIY faner oturgyçlary: önümçilik prosesiniň jikme-jik beýany

Mebel öndürmek üçin täze materiallaryň peýda bolmagy bilen, kontrplak degişli bolmagyny bes etmeýär. Öý ussatlarynyň köpüsi üçin bu önümçilik tehnologiýasy tygşytlamakdyr, beýleki sarp edijiler üçin bolsa döredijilik ukyplaryny durmuşa geçirmäge mümkinçilikdir. El işleri häzirki wagtda modada. Bu kontrplakdan ýasalan oturgyçlary öz eliňiz bilen öz içine almaly we olary ýasap bilersiňiz

Bir santimetr lenta tikinçiniň, lukmanyň we adaty öý hojalykçysynyň wepaly kömekçisi

Bir santimetr lenta öýde zerur zat. Bir zadyň uzynlygyny, inini ýa-da galyňlygyny anyklamaly bolan ýagdaýlarda ulanýarys. Bu makalada öýdäki bu zerur we peýdaly zatlara üns berler. Ol hakda häzirki wagtda köp gyzykly maglumatlary tapyp bilersiňiz

Öz eliňiz bilen çagalar üçin wigwam nädip ýasamaly?

Belki, iru-giç ene-atalaryň hemmesi öz eli bilen çagalar üçin parik ýasamalydyr. Bu ýönekeý çarçuwadan we ýokardan uzaldylan örtükden ybarat konus görnüşindäki bina

Bir lehimli demir üçin güýç sazlaýjysyny nädip ýasamaly? Bir lehimli demir üçin özüňiz güýji sazlaýjy: diagrammalar we görkezmeler

Bir lehimli demir üçin güýç sazlaýjy, dürli zynjyrlaryň mysallary bilen köp görkezmeleri we makalalary ulanyp ýygnap bolýar. Lehimlemegiň hili esasan gowy lehimlere, akymlara we ýyladyş elementiniň temperaturasyna baglydyr

Hususy jaýy öz eliňiz bilen ýylatmak üçin wodorod generatory

Wodorodyň esasynda energiýanyň geljegi az ulanylyşy sebäpli köp alymlara şübheli garaýar. Şeýle pursatdan peýdalanmak akmaklyk. Häzirki zaman dünýäsinde muny ulanmagyň usulyny tapyp bilmeseňiz, belki haýsy dünýäni döretmäge synanyşýandygymyz hakda pikirlenmek has gowudyr? Hususy jaýy we beýleki tebigy tehnologiýalary ýylatmak üçin wodorod generatory işlenip düzülmeli we ulanylmaly

GSM-duýduryş ulgamy. Awtonom GSM-duýduryş ulgamy

Bu makala awtonom GSM duýduryş ulgamynyň nädip gurnalandygy, gurnalandygy we hyzmat edilýändigi barada maglumat almaga mümkinçilik berýär. Bu görnüşdäki enjamlaryň hemmesi hemişe diýen ýaly ýörite modul esasynda işleýär. Aslynda bu birmeňzeş jübi telefony, ýöne düwmesiz, ekrany we göwresi ýok

UV çyrasy öý üçin DIY

Häzirki wagtda bazarda köp dürli UV lampa saýlamalary bar. Bu alyjylara şeýle harytlaryň arzan bahasyna ünsi jemlemäge mümkinçilik berýär

Saz gurallaryny saklamagyň aýratynlyklary: DIY Gitara Rack

Her gitara söýüjisi iru-giç saz guralyny nirede saklamalydygy hakda oýlanýar? Floorörite pol görnüşli eýeler ýöriteleşdirilen dükanlarda satylýar. Şeýle-de bolsa, pul harçlamak islegi ýok bolsa, gitarany öz eliňiz bilen nädip ýasamalydygy hakda pikir edip bilersiňiz. Bu makalada ara alnyp maslahatlaşylar

Doldurylan ördek ýasamagyň hileleri

Aw awlaýarka guşlary özüne çekmek üçin ördek effektlerini ulanmak tejribeli awçylaryň köpden bäri döredilen usulydyr. Bu bilesigelijiligi ýöriteleşdirilen dükanda satyn alyp bilersiňiz ýa-da özüňiz edip bilersiňiz. Ikinji wariant has tygşytly, sebäbi materiallaryň köpüsi elýeterli we kän pul gerek däl. Diňe ýönekeý wariantlary däl, has çylşyrymly görnüşleri hem döredip bilersiňiz, mysal üçin, mehaniki doldurylan ördek

Bunker towuklary üçin özüňiz iýmitlendiriji: çyzgylar, suratlar

Bunker towuk iýmitlendirijisi dürli materiallardan ýasalyp bilner. Şeýle amatly dizaýny ýygnamagyň iň aňsat usuly, plastik çüýşeleri ulanmakdyr. Şeýle hem bu guraly kanalizasiýa turbasyndan, çelekden ýa-da faner listlerinden ýasap bilersiňiz

Öýde ýasalan fleş diskden näme ýasap bilersiňiz?

Fleş disk gowy işleýän bolsa, ýöne üstünde çyzgylar we çipler bar bolsa, ony zyňmak we başga birini satyn almak hökman däl. Görkezilmeýän, ýöne işleýän ýat kartasy täzesi üçin esas hökmünde ulanylyp bilner. Öýde ýasalan fleş disk diňe bir pul tygşytlamaz, eýsem şu wagta çenli talap edilmedik döredijilik potensialyny durmuşa geçirmäge mümkinçilik berer

Özüňiziň UPS abatlamagyňyz: jadygöýüň maslahaty

Özüňiziň UPS-y bejermegiň mümkinçiliklerine göz aýlamazdan ozal, bu aşakda ara alnyp maslahatlaşylar, bu enjamlaryň ähmiýetini ýene bir gezek bellemelidiris. Arakesmeler, elektrik energiýasyny sarp edýän enjamlar bilen enjamlara berilýän elektrik energiýasynyň durnuksyzlygynyň getirip biljek kynçylyklarynyň arasynda bir hili päsgelçilikdir. Öndürijiler önümlerini yzygiderli kämilleşdirýärler we has köp taraply edýärler

Aaşaýyş jaýynda ýük göteriji lifti: ölçegleri, iň ýokary ýük göterijiligi, maksady

Häzirki wagtda ähli ýaşaýyş jaýlarynda ýa-da iri kärhanalarda diýen ýaly ýük liftleri oturdylýar. Olaryň maksady ýük göterijileriň işini ýeňilleşdirmek, şonuň üçin şeýle liftleri myhmanhanalarda, hassahanalarda we beýleki beýik binalarda oturtmak adaty zat

Kir ýuwýan maşyny nädip daşamaly: ony nädip dogry daşamalydygy we zyýan bermezligi barada amaly maslahatlar

Kir ýuwýan maşyny mehanizmlerine zeper ýetirmezlik üçin nädip dogry daşamaly? Elbetde, munuň üçin öý enjamlaryny taýýarlamaly, gaplamaly we transport düzgünleri bilen tanyşmaly bolarsyň. Bularyň hemmesini täze materiallarymyzda aýdarys

"Taneýewa seýilgähi" Wladimir - ýokary amatly ýaşaýyş toplumy

Wladimirdäki LCD "Taneýewa seýilgähi" häzirki zaman ýaşaýyş jaýydyr. Ol şäheriň merkezinde, Officerskaýa köçesi bilen Bykowskiý Proýezdiň çatrygynda ýerleşýär. Golaýda Taneýew konsert zaly ýerleşýär. Taryhy gözel ýerler, ajaýyp infrastruktura, ulaglaryň amatly bolmagy - bularyň hemmesi Taneýewa seýilgähinde ýaşaýyş jaý toplumynda jaý satyn almagyň tarapdary. Aşakda size bu gurluşyk taslamasynyň ähli artykmaçlyklary barada gürrüň bereris

Göçme gutulary mugt we tölegsiz nireden almaly

Göçürmek stresli ýagdaý. Bu stressi diňe ýaşaýan ýerini üýtgedýän adamlar başdan geçirmeýär. Köp ýyllap eýelerine wepalylyk bilen hyzmat eden zatlary "alýar". Galyberse-de, hereket etmek olaryň döwülmegi, çyzylmagy ýa-da döwülmegi mümkinçiligini artdyrýar