Bagçylyk 2022, Oktýabr

Violet Ledi Hamilton: beýany we aýratynlyklary

Uly, goşa we ýarym goşa güller, içini janly ösümlikler bilen bezemäge synanyşýan köp aýallaryň arzuwy. Gyrmyzy reňkli adaty bolmadyk at bilen gysgaça düşündiriş bereris, şeýle hem bu ýapyk güllere ideg etmegiň käbir aýratynlyklary

Öý üçin gök reňkli lotos

Gyrmyzy gök lotos, köp öýleriň we kwartiralaryň penjirelerini bezän gaty owadan gül. Seresaplyk we köpelmek beýlekiler bilen deňeşdirilende kyn däl, ýöne käbir nuanslaram bar. Ösümlik köpeltmek üçin iň oňat wariantydyr

Iaprakly geýim: tehnologiýanyň beýany, çäklendirmeleri

Iaprakly iýmitlenmek ösümliklere ýokumly maddalary ýetirmegiň esasy usulydyr. Mineral dökünleri we organikleri ulanmak topragy ekmäge ýa-da köküň aşagyna ýokumly erginler görnüşinde taýýarlanylanda amala aşyrylýar

Gülgüne görnüşleriň nusgawy wekili: ideg etmek gaty aňsat Fidelio pomidor

Fidelio pomidor görnüşi 2007-nji ýylda Döwlet sanawynda hasaba alyndy. Bu pomidorlaryň artykmaçlyklary, ilkinji nobatda, miwäniň ýokary hasyllylygy we ajaýyp tagamydyr. Bu pomidorlar idegde gaty bir ökde däl hasaplanýar

Çibis pomidor: dürlüligiň beýany, ösmek üçin teklipler

Çibis dürlüligi aýratyn aladany talap etmeýär, şonuň üçinem täze başlanlar ony aňsatlyk bilen ösdürip bilerler. Bagbanlar bu görnüşi halaýan wagty, ýyladyşhanalarda-da, açyk ýerlerde-de durnukly ýokary hasyllylygy sebäpli, daňylmaly we öweý çagalar üçin zerur däl

Gazanda orkide nädip ekmeli: düzgünler, syrlar we maslahatlar

Orkide islendik giňişlige hoşniýetlilik we gözellik getirjek meşhur öý hojalygydyr. Dogry, ajaýyp görünmegi üçin oňa seretmeli. Bu ýerde kämahal ýerine ýetirilmeli transplantasiýa bilen iň az rol oýnanok

Kesmegi nädip köklemeli: usullar we teklipler

Ösümlikler köp görnüşde köpelip biler, her görnüşiň öz usuly bar. Kök kesmek, täze ösümlikleri eýýäm bar bolan ösümliklerden almagyň arzan we aňsat usulydyr. Bu wariant, genetiki taýdan ene-atasyna meňzeş ýapyk ýa-da bag gülüni ösdürip ýetişdirmäge mümkinçilik berýär, bu bolsa dürlüligiň ähli aýratynlyklaryny saklaýar. Ösümlik kesimlerini köklemek has aňsat usullardan biridir. Ony synap görmek üçin tejribeli bagban bolmak hökman däl

Agajy ot bilen bejermek: peýdasy we zyýany

Köpler köldäki agaçdan ekologiýa taýdan arassa jaý gurmagy arzuw edýärler. Woodöne agajyň çydamlylygy alada döredýär. Wagtyň geçmegi bilen garrylyk we çüýremek bolýar. Muňa garamazdan, tebigy agaç içerki dizaýnda örän meşhur we giňden ulanylýar

Öýde bambuk ösdürip ýetişdirmek: ekmek we ideg etmek düzgünleri

Bagty bambuk ýa-da bagtly bambuk, ideg etmek aňsat öý hojalygydyr. Pes gytaklaýyn ýagtylykda gowy ösýär we Aziýanyň subtropiki sebitlerinde ösýän hemişe gök öwüsýän kiçijik bir alternatiwadyr. Bu gül aslynda bambuk däl, Afrikada doglan Sander's Dracaena atly tropiki suw liliýasynyň bir görnüşidir. Zawodyň ösen islendik ýeriniň ýaşaýjylaryna üstünlik getirjekdigi aýdylýar

Çekimli: düşündiriş, görnüşleri, ösdürip ýetişdirmek aýratynlyklary

Bu ösümligiň ähli görnüşleri, adatça, baglarda we öý baglarynda bezeg bezegleri hökmünde ulanylýar. Esasan kirpi döretmek üçin ulanylýar. Bu ösümlik gyzyl we altyn reňkli ýaprakly gyrymsy agaçlar, ýaprakly agaçlar bilen ajaýyp birleşýär

Pomidor Tlakolula: düşündiriş, surat, syn

Meýilnamaňyz üçin adaty bolmadyk şekilli pomidor gözleýärsiňizmi? Bagbanlar Tlacolula atly dürli görnüşe üns bermegi maslahat berýärler. Meksikadan getirildi. Onuň miweleri asyl lenta görnüşi bilen häsiýetlendirilýär. Dogry ösdürip ýetişdirmek bilen, bir pomidor görnüşiniň massasy takmynan 300 grama ýetýär. Tlacolula pomidorynyň suratlaryny, suratlaryny, ideg aýratynlyklaryny we bagbanlaryň synlaryny size hödürleýäris

Pomidor supermodeli: dürlüligiň beýany, aýratynlyklary, synlary

Her bahar, pomidor tohumyny ekmegiň wagty gelende, bagbanlar haýsy görnüşi saýlamalydygy hakda pikirlenýärler. Galyberse-de, her kim bol we tagamly hasyl bilen özlerini we maşgalalaryny razy etmek we gyşa taýýarlyk görmek isleýär. Soňky döwürde “Supermodel” pomidor görnüşi tomusda ýaşaýanlaryň arasynda meşhur boldy. Bu makalada giňişleýin ara alnyp maslahatlaşylýar

Kaktus Dekabr: görnüşleri, beýany, ösdürip ýetişdirmegiň aýratynlyklary

Täze gül ösdürip ýetişdirýänleriň köpüsi, ähli kaktuslaryň yssy günüň aşagynda çölde ösýändigine we artykmaç çyglylygy halamaýandygyna ynanýarlar. Diňe çygly toprakda ösýän we ösýän we Güni halamaýan görnüşleriň bardygyny hemmeler bilmeýär. Bu ösümliklere Schlumbergera kaktusy ýa-da Zigokaktus girýär

Sogan soganlaryny nädip ösdürip ýetişdirmeli: ösdürip ýetişdirmek tehnologiýasy, ýygnamak we saklamak

Köp bagbanlar bu maksatlar üçin taýýar ekiş materiallaryny satyn alýarlar, ýöne kepillendirilen üstünlikli netijäni gazanmak üçin tohumlary özüňiz ösdürip ýetişdirmek has gowudyr. Şeýle-de bolsa, öýde sogan tohumyny nädip ösdürip ýetişdirmelidigini hemmeler bilmeýär. Tejribeli gök önümleri ösdürip ýetişdirýänler, ekiş materiallaryny ösdürip ýetişdirmegiň aýratyn hünärleri talap etmeýändigini aýdýarlar

Gyrmyzy: gülüň manysy, alamatlar we yrymlar, öýde gyrmyzy ösdürip ýetişdirmek mümkinmi?

Bägül bilen baglanyşykly yrymlar we alamatlar, ýa-da atlandyrylyşy ýaly keramatlylar bar. Olaryň käbiri öýde bu gülli adamlaryň durmuşynda oňyn üýtgeşmeleri öňünden aýdýarlar. Beýlekiler, tersine, ösümlik söýüjilerini öýlerinde gök öwüsýän ösümliklerden duýdurýarlar. Makalamyzda, gyrmyzy hakda iň meşhur alamatlary we yrymlary ýygnadyk

Pomidor Ilýa Muromets: dürlüligiň, aýratynlyklaryň, synlaryň beýany bolan surat

Bu görnüşdäki pomidor epos rus gahrymanynyň adyny göterdi. Bu geň däldir: miweleriň we ösümlikleriň ululygy haýran galdyrýar. Gyrymsy agaçlar iki metre çenli ösüp biler we bir pomidoryň agramy köplenç 300 gramdan geçýär

Pomidor "Shuntuk gigant": surat we düşündiriş

Häzirki wagtda pomidoryň köp miweli görnüşleri ösdürilip ýetişdirildi we olaryň biri "Şuntuk giganty". Onuň miweleri örän uly. "Shuntuk Giant" pomidorynyň synlary we suratlary bu ägirtleriň ululyklary bilen haýran galdyryjydygyny aýdýar! Şeýle pomidoryň birinden tutuş maşgala salat ýasap bilersiňiz

Aşgabadyň pomidor ýüregi: dürlüligiň beýany, aýratynlyklary, ösdürip ýetişdirmek aýratynlyklary, synlar

Tohumçylaryň her ýyl pomidoryň köp görnüşini we gibridini öndürýändigine garamazdan, bagbanlar ýarym asyrlap ösdürilip ýetişdirilen mynasyp görnüşlerden ýüz öwürmeýärler. Meşhurlygyny ýitirmedik iň gadymy görnüşleriň biri Aşgabat pomidorynyň ýüregi. Dürli görnüşleriň, miweleriň, hasylyň beýany, şeýle hem bu pomidoryň ösmeginiň taryhy we bu hakda synlar aşakda garaşýar

1 dokamakdan näçe sany çilek ýygnap bolýar? Houseyladyşhanada we açyk ýerde çilek ösdürip ýetişdirmegiň tehnologiýasy

Rawaraglar şu günler dükan tekjelerinde. , Öne, elbetde, iň lezzetli öz bagymyzda ösdürilip ýetişdirilen zat. Köplenç miwäni halaýanlar çilek işi hakda pikir edýärler. Ine, şu ýerde köp sorag ýüze çykýar. Olardan biri: 1 ýüz inedördül metrden näçe çilek ýygnap bolýar? Makalada bu we başga-da köp soraglara jogap berler

Pomidor "baý külbe": synlar, suratlar, hasyl, dürlüligiň aýratynlyklary

Baharyň gelmegi bilen daýhanlar köplenç ekin meýdanlarynda ösdürip ýetişdirmek isleýän ekin ösümlikleriniň görnüşlerini saýlamaga ünsi jemleýärler. Düzgün bolşy ýaly, pomidor şeýle sanawda ilkinjileriň hataryndadyr, sebäbi bu gök önümlere adam iýmitinde ep-esli orun berilýär. Düşünmedik gibridler tomus ýaşaýjylary tarapyndan köpden bäri söýülýär we olar bilen meşhur. Şeýle wekilleriň arasynda “baý külbe” pomidor güýçli depginde ösdürilip ýetişdirilýär, synlary aşakda görkeziler

Öý gülleriniň tohumlary: saýlamak we ekmek üçin taýýarlyk. Öýde haýsy gülleri ösdürip ýetişdirmek aňsat

Öý hojalygynyň ösmegi gaty gyzykly bir güýmenje. Mundan başga-da, güller öýde rahatlyk döretmäge, mikroklimaty gowulaşdyrmaga we howany arassalamaga kömek edýär. Kiçijik tohumdan hakyky owadan gül ösdürip ýetişdirmek beýle aňsat däl, köp zähmet we bilim talap edýär. Bu makalada tohumdan öý gülüni nädip ösdürip ýetişdirmelidigini, haýsy öý güllerini tohum bilen ekip boljakdygyny we şuňa meňzeş zatlaryň hemmesini jikme-jik görkezýär

Organomineral dökünler: düşündiriş, ulanmak üçin görkezmeler we synlar

Organo-mineral dökünler tomusda ýaşaýanlaryň arasynda gaty meşhur. Şeýle formulalar suwuklykda-da, gury ýa-da granula görnüşinde hem öndürilip bilner. Olaryň esasy artykmaçlyklary ajaýyp netijelilik, netijelilik we arzan bahadan hasaplanýar

Azot dökünleri: peýdalary we zyýany

Islendik jandaryň kadaly işlemegi üçin kislorod, uglerod, wodorod we azot gerek. Iň soňky himiki element adam ömri we ösümlikler üçin zerurdyr. Mazmunyny doldurmak üçin ýörite azot dökünleri ulanylýar, soňrak ara alnyp maslahatlaşylar

Pomidor Altyn gaýyn ene: beýany, aýratynlyklary, synlary

Pomidor, tomusda ýaşaýanlar tarapyndan şäher eteklerinde ösdürilip ýetişdirilýän iň köp gözlenýän we meşhur gök ekinlerdir. Häzirki wagtda belli bir howa şertlerine laýyk gelýän dürli görnüşler bar. Pomidoryň altyn gaýyn enesine aýratyn üns berilmelidir

Öz eliňiz bilen teplisada ýyly poly nädip ýasamaly? Gurmak, güýç hasaplamak, syn

Gyş teplisasyna ýörite pollar gerek. Warmyly örtügiň kömegi bilen tomusky kottejiň eýesi teplisada zerur temperaturany dolandyryp we saklap bilýär. Bu möhüm şertler dürli ekinleriň ösmegine, ösmegine we miwesine möhüm täsir edýär

Pomidor "gara armut": dürlüligiň beýany, aýratynlyklary we synlary

Köp adam pomidor hakda pikirlenende, owadan gyzyl miweler kellä gelýär, ýöne adaty bolmadyk gara reňkli pomidorlaryň bardygyny hemmeler bilmez. Şeýle görnüşler ýigriminji asyryň ortalarynda soňky oýlap tapyşdyr. Tebigatda ösmäge öwrenişen görnüşlerimizi kesip, bilesigelijilik aldyk

Laz altalar üçin bag: amaly maslahat

Bagyň hemişe tertipli bolmagyny, täze gök önümler bilen arassa düşekleriň bolmagyny we şol bir wagtyň özünde hepdede birnäçe sagat sarp etmegini isleýärsiňizmi? Bu, şu gün gürleşjek subut edilen metodologiýa laýyklykda hereket etseňiz mümkindir. Y altalar üçin bag, haşal otlary, suwarmagy ýa-da gazmagy talap etmeýän ýerdir

Pomidor nahallary: ösdürip ýetişdirmek we ideg etmek

Howanyň howasy bolan Russiýanyň islendik sebitinde pomidor nahallarynyň kadaly ösmegine we ösmegine, temperaturanyň üýtgemeginden we gijeki aýazlardan gorkmazlygy üçin ony berkitmek maslahat berilýär. Munuň üçin ekiş materiallary gije-gündiziň dowamynda sowadyjyda, bar bolsa gök önümler bölüminde goýulýar

Awokado: daşdan öýde ösýän şertler

Awokado tropiki ösümlik. Öýde, ýaşaýyş we ofis jaýlarynyň içini bezemek üçin bezeg ekin hökmünde ösdürilýär. Awakado, öýüňizde ýa-da ofisiňizde amatly atmosfera döredip, köp mukdarda kislorod goýbermek ukybyna eýedir. Munuň üçin olaryň ýaşaýan ýerlerinde we adamyň uzak wagtlap ýaşamagynda tropiki ösümlik bar. Içerde gaty seýrek gülleýär, miwesine asla garaşyp bolmaz. Floweröne gül ösdürip ýetişdirýänler elmydama kolleksiýalarynda tropiki ýerlerden agaç almak isleýärler

Sogan nahallaryny nädip ösdürip ýetişdirmeli: maslahatlar we tehnologiýa

Oururdumyzda hyýar ýaly gök önümlere uly isleg bildirilýär. Quiteöne giňden ýaýrandygyna garamazdan, bu gaty özüne çekiji medeniýet. Hyýar nahallarynyň nädip ýygnalýandygy möwsümde haýsy hasyly aljakdygyňyza gönüden-göni bagly bolar

Kelem nahallaryny dogry ösdürip ýetişdirmek

Kelem, ýylyň dowamynda stolumyzda bar bolan gök önümdir. Tomus ýaşaýjylarynyň hemmesi diýen ýaly ony öz meýdançalarynda ösdürýärler. Emma kelemiň bir möhüm aýratynlygy bar. Her dürli kesellere we zyýankeşlere sezewar bolýar. Senagat taýdan ösen kelem, şübhesiz gaty owadan. Emma bu netijäni gazanmak üçin iň güýçli himiki maddalar bilen bejerilýär. Örän sagdyn gök önüm almak isleseňiz, ony özüňiz ösdürip bilersiňiz. AT

Cumberland - gara miweli malina. Dürli görnüşiň artykmaçlyklary we kemçilikleri. Malina ösdürip ýetişdirmek

Gara malina Cumberland, adaty gyzyl malina fonunda uly goýy gyrmyzy reňkli miweler bilen oňat tapawutlanýan ekzotik gözellikdir. Malinanyň ajaýyp ysy we ýakymly tagamy bar. Onuň düzümindäki witaminler we ýokumly maddalar saglyga bahasyna ýetip bolmajak peýdalydyr. Gyrymsy agaçlaryň her bir okunda, dogry ideg bilen, 10-15 miweli 10 çotga syn edilip bilner

Öýde tohumdan hurma nädip ösdürip ýetişdirmeli

Sana palmasy hemişe gök öwüsýän bezeg tropiki ösümlik, onuň ýokarsy owadan ýaýran ýapraklar bilen bezelendir. Jaýyň içini bezemek üçin uly ýaşly ekzotik ösümlik satyn almak hökman däl. Hurma palmasyny nädip ösdürip ýetişdirmelidigini we oňa nädip ideg etmelidigini bilýän şeýle agaç tohumdan alnyp bilner

Krasivoplodnik - bezeg gyrymsy (surat)

Kallikarpa ýa-da owadan miweli, açyk gyrmyzy-lilak miweleri bilen ünsi özüne çekýän bezeg gyrymsylygy, şonuň üçinem adyny aldy. Ony ösdürip ýetişdirmek kyn däl we her höwesjeň bagban üçin elýeterlidir

Näme üçin gibiskus "ölüm gülü?" Öýde ösýän hytaý gülleriniň synlary

Hatda gadymy adamlaryň arasynda ösümliklere gadymy rowaýatlar we erbet zatlar bilen baglanyşdyrýan jadyly häsiýetleri bermek adaty zatdy. Şeýle ösümlikleriň biri hytaý gülidir. Näme üçin gibiskus ölüm gülidir? Gül ösdürip ýetişdirýänleri ösdürip ýetişdirmek, yrymlar we alamatlar barada synlar, alymlaryň düşündirişi

Sary güller: aýratynlyklar, görnüşler, many we syn

Sary gülleriň aýralyk berýändigi köplenç kabul edilýär. Şonuň üçin gaty az adam sowgat hökmünde görkezmäge het edip bilmeýär. Biderek. Galyberse-de, bu ösümlikler elmydama gynandyryjy bir zada eltmeýär. Everythinghli zat başgaça bolýar. Emma has giňişleýin maglumat üçin bu makalany okaň

Kanob näme? Neşäniň dürli görnüşleri we lukmançylykda ulanmak

Bu ýyllyk ösümligiň ady hemmelere mälim, ýaşlaryň arasynda gülkünçlige we garry nesilleriň duşmançylygyna sebäp bolýar. Şeýle-de bolsa, lezzet almak üçin çilim çekmekden başga-da, kenewiň başga maksatlar üçin ulanylýandygyny az adam bilýär. Kanob näme? Ösümligi ulanmagyň görnüşleri we usullary haýsylar

Fikus Binnendijka: öýde ideg

Meşhur ficus Ali özüne çekiji, orta ölçegli, manysyz bezeg ösümligi. Görnüşe görä, ösümligiň ýapraklary kiçijik bir süýüme meňzeýär. Gowy ideg ýaşyl massanyň ç alt we bol ösmegine goşant goşýar, bu ajaýyp görnüşi bilen hemmeleri begendirer

Kordilina kiwi: düşündiriş, surat, ösdürip ýetişdirmek aýratynlyklary

Cordilina kiwi, Agave maşgalasyna degişli meşhur ösümlik. Daşyndan kiçijik palma agajyna meňzeýär. Kordilina kiwi ideg etmek üçin gaty ökde ösümlik, şonuň üçin ony içerde üstünlikli ösdürip bolýar. Makalada idegiň we tehniki hyzmatyň aýratynlyklary barada gürleşeris

Pomidor Kumir: dürlüligiň beýany, aýratynlyklary, ösýän aýratynlyklary

Pomidor Kumir köp bagbanlaryň halaýan. Pomidoryň tagamy we ysy bar bolsa-da, ol diňe salat görnüşlerine degişli däldir. Şireler, pomidorlar we souslar, konserwirlenen ähli miweler üçin iň gowusydyr. Bu görnüş güýzüň ahyryna çenli ýakymly pomidor öndürýär, beýleki görnüşleri bolsa miwe bermegini bes etdi