Öý howpsuzlygy 2022, Oktýabr

Jaýyň çyglylygy: kada. Otagdaky howanyň çyglylygyny ölçemek üçin enjam

Howanyň çyglylyk bilen doýmak derejesi adamyň saglygyna täsir edýär. Dereje ýeterlik bolmasa, dem almak kynlaşýar we görkezijiler adam üçin öýdäki çyglylyk kadasyndan ep-esli ýokary bolsa, diwarlarda kömelek we galyp görnüşi bolýar. Şeýle howadan dem almak gaty howply. Içerdäki çyglylygy nädip ölçemeli? Haýsy gigrometri saýlamaly? Zerur bolsa çyglylygy nädip peseltmeli ýa-da ýokarlandyrmaly?

"Kwars" ýangyn we howpsuzlyk enjamyny kabul etmek we dolandyrmak: düşündiriş, häsiýetnamalar, iş prinsipi we synlar

"Kwars" ýangyn we howpsuzlyk enjamyny kabul etmek we dolandyrmak: düşündiriş, aýratynlyklar, oňaýsyz taraplary, aýratynlyklar, surat. Fireangyn we howpsuzlyk enjamyny "Kwars" kabul etmek we dolandyrmak: iş prinsipi, birikme, diagramma, eýesiniň synlary

Plastiki penjirelerde çäklendirijileri gurmak: gurnama aýratynlyklary, gorag derejesi, synlar

Açyk penjire, esasanam kwartira beýik binada ýerleşýän bolsa, çagalar we haýwanlar üçin howp döredýär. Oýun wagtynda çagalar tötänleýin ýykylyp bilerler, şonuň üçin seresap bolmaly we plastik penjirelere çäklendiriji goýmaly. Dizaýn, howpsuzlygy üpjün eder we amatly aralykda howa çalşygy üçin penjäni açmaga mümkinçilik berer

Süýnýän pol: sebäpler, meseläni çözmegiň usullary, süýşmäge garşy örtükler

Süýnýän pollar çynlakaý mesele. Süýşýän örtükler şikeslenmek we gögermek howpuny ep-esli ýokarlandyrýar we şonuň üçin durmuş üçin howp bolup biler. Şol sebäpli, öýde şeýle ýüzler bar bolsa, poluň süýşmezligi üçin näme etmelidigiňizi bilmelisiňiz

"Ksital 4T": görkezmeler we synlar

"Ksital 4T" ulgamy: düşündiriş, ulanmak boýunça görkezmeler, gurnama, aýratynlyklar, oňaýsyz taraplary. "Xital 4T": aýratynlyklar, sazlamalar, amaly programmalar, aýratynlyklar, suratlar, ulanyjy synlary. "Ksital GSM 4T": parametrler, gurnama düzgünleri

"DIMAX hlor": ulanmak, maksat, saklamak üçin görkezmeler

"DIMAX hlor" ýüzler üçin täsirli dezinfeksiýa. Önüm suwda gowy eräp, arassalaýyş wagtynda öý goşlaryny ýokary hilli dezinfeksiýa bilen üpjün edýän himiki birleşmelere esaslanýar. Dermanyň düzüm bölekleri bakterial we wirus ýokançlyklarynyň patogenlerini, şeýle hem patogen kömelekleri ýok edip bilýär

Gazyň ysy näme? Syzdyrmany nädip kesgitlemeli?

Häzirki wagtda tebigy gaz ýangyjyň iň meşhur görnüşlerinden biridir. Residentialaşaýyş jaýlarynda hem ulanylýar. Gaz bilen gatnaşyga gireniňizde ulanylýan ähli howpsuzlyk çärelerine garamazdan, oňa täsir etmek käbir töwekgelçilikleri döredýär. Gazyň ysy näme? Syzdyrylyşyny nädip kesgitlemeli?

Siren bilen hereket datçigi: aýratynlyklary, ulanylyşy, peýdalary

Siren bilen hereket datçigi - sahypany ýa-da jaýy goramak üçin döredilen özbaşdak enjam. Ses duýduryş enjamlary daçalarda, awtoulag duralgalarynda, kwartiralarda we ofislerde ulanylýar. Olary gurmak, düzmek we ulanmak aňsat

Interkom üçin abonent tölegi: tölemelimi. Aýlyk abuna tölegi kanunymy we nädip ret edip bilerin?

Heatingyladyş, suw, elektrik we gaz bolmasa adamlar ýaşap bilmezler, şonuň üçinem olar üçin pul tölemeli bolarsyňyz. Emma lifti we interkomy ulanmak üçin goşmaça tölegler hakda näme aýdyp bilersiňiz? Jemgyýetçilik hyzmatlarynyň bu meselede edýän işleri näderejede kanuny? Eger ýok bolsa, kezzaplaryň çeňňeginden bökmegiň ýoly barmy? Interkom üçin her aý tölemeli ýa-da ony ulanmak üçin çykdajylary nädip az altmalydygyna has içgin seredeliň

Panel näme? Görnüşleri we maksady

Panel öýde we köpçülikde ulanylýan kiçijik bir zat, gapylary düzeltmek üçin gaty zerur. Paneller hemme ýerde: penjirelerde, duşlarda, hususy otagyň gapylarynda zerur. Ata-babalarymyz petik ýaly ýönekeý we kaşaň jikme-jikliklerden mahrum bolupdyrlar. Slingiň nämedigine has içgin seredeliň

Howany süzmek ulgamy: görnüşleri, aýratynlyklary, synlary

Howany süzmek ulgamynyň beýany, ilkinji nobatda, otagyň arassa howa bilen üpjün edilmegi bilen, rahat durmuşyň aýrylmaz bölegidigine degişlidir. Saglygymyz, abadanlygymyz we keýpimiz onuň hiline baglydyr. Köp ýaşaýyş ýerleri arassalanmaga mätäç

Fireangyn el bilen barrel RS-50: düşündiriş, aýratynlyklar we üýtgeşmeler

Häzirki wagtda ýangyn burunlaryny hünärmen ýangyn söndürijiler we öz howpsuzlygy barada alada edýän ýönekeý raýatlar ulanýarlar. Bu enjamyň esasy ulanylyşy, ýangyn söndürijileriň ýangyny söndürmek üçin niýetlenen ugrundadyr. Fireangyn söndüriji bölümlerde bu ýaraglaryň dürli görnüşleri bar. Içerki ýangyn söndüriji suw üpjünçiligi bolan raýatlar köplenç RS-50 brendiniň el bilen ýanýan burunlaryny ulanýarlar

Elektrik enjamlaryny ulanmagyň düzgünleri: gollanma, howpsuz hereket etmek üçin görkezmeler we düzgünler

Öý elektrik enjamlary, hakyky dostlarymyz we kömekçilerimiz bolmasa durmuşyňyzy göz öňüne getirip bilersiňizmi? Nothtimal däl. Bary-ýogy onýyllyklar geçdi we adamzat olara şeýle öwrenişdi. Geň däl, sebäbi olar durmuşymyzy ýönekeýleşdirýärler, öý işleri bilen däl-de, özümiz ýa-da maşgalamyz bilen iş salyşmaga mümkinçilik berýär. Munuň öwezine adamlar şeýle kömekçilere ünsli we ünsli çemeleşmeli. Elektrik enjamlaryny howpsuz ulanmagyň düzgünlerini her kim bilmelidir

Energiýany tygşytlaýan lampa döwüldi: ilkinji ädimler we gaýtadan işlemek

Döwrebap jaýlarda ýygnanýan awtoulaglaryň ýerine energiýa tygşytlaýjy lampalar has köp ulanylýar. Energiýany tygşytlaýarlar. Energyöne energiýa tygşytlaýan lampa döwülse, howplymy? Bu hadysa adam we haýwan saglygyna howp salýar. Şonuň üçin bu görnüşli lampalar ulanylanda, bu ýagdaýda näme etmelidigiňizi bilmelisiňiz

Fireangyn söndüriji OU-2: aýratynlyklary, beýany, möhleti

Fireangyna garşy göreşmek üçin ähli enjamlar ulanylýar. Şeýle-de bolsa, iň meşhur we ýaýran ýangyn söndüriji. Dürli görnüşde gelýärler we dürli funksiýalary ýerine ýetirýärler. Bu makalada OU-2 ýangyn söndürijisine serederis: aýratynlyklary, möhleti we beýany

Kwartirada pullary nirede gizlemeli: howpsuz gizlenýän ýerler, hünärmenleriň maslahaty, suratlary

Aagyşly günüň üstünde durmak gowy. Köp bolanda has gowy, diňe bir gara gün üçin däl, ak gün üçinem. Erbet tarapy, käwagt erbet adamlaryň köp gazanýan adamlarymyza garaýyşlary bar. Ynha, jübimizde haýsydyr bir nagt ätiýaçlyk bar bolan her birimiz diňe bir sorag hakda alada edýäris - ogrylaryň awuna öwrülmezligi üçin kwartiradaky pullary nirede gizlemeli?

Elektrik togunyň netijesine täsir edýän faktorlar: zeperiň görnüşleri, derejeler, ilkinji kömek

Bir adama elektrik togunyň urmagy dürli bolup biler - bedeniň ownuk reaksiýalaryndan ölüme eltip biljek aşa agyr şikeslere çenli. Zyýanlaryň agyrlygy diňe bir elektrik togunyň ululygyna bagly däldir. Elektrik togunyň netijesine täsir edýän köp dürli faktor bar

Bakterisid gurmak: görnüşleri, aýratynlyklary, iş prinsipi

Içerki germisid enjamlarynyň haýsy görnüşleri bar? Otagynyň sagdyn we arassa bolmagy üçin howa arassalaýjysyny kim ulanmaly? Şertlere baglylykda enjamy ulanmak

Kömürturşy gazy ýangyn söndüriji OS 2: aýratynlyklary

Ilatyň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin ýangyn söndürijileri ulanmak üpjün edilýär. Bilşiňiz ýaly, olar başga. Olaryň ulanylmagy otuň tebigatyna baglydyr. Bu makalada OU-2 uglerod dioksidiniň ýangyn söndürijisi bilen tanşyp bilersiňiz

Hususy jaýdaky peçde bir bacany nädip arassalamaly: täsirli usullar we amaly maslahatlar

Ozal ýörite taýýarlanan adamlar - baca süpürmek - bacalary arassalamak bilen meşgullandylar. Döwrebap adam hemme zady özbaşdak etmäge çalyşýar, şonuň üçin hususy jaýyň peçindäki bacany nädip arassalamalydygy bilen gyzyklanýar. Munuň üçin haýsy enjamlar gerek? Bacalary arassalamak üçin himiki we biologiki serişdeler haýsylar?

Çyglylygy ýokarlandyryň: kadalar, ölçeg usullary, derejäni kadalaşdyrmak usullary

Amatly durmuşy üpjün etmek üçin diňe bir kwartirada ýa-da jaýda oňaýly atmosfera zerur däl. Amatly mikroklimat hem zerurdyr. Munuň üçin iň amatly temperaturany saklamaly we çyglylygy nädip ýokarlandyrmalydygyny bilmeli. Bu makalada ara alnyp maslahatlaşylýar

Zirzemindäki ýerasty suwlar: näme etmeli, gidroizolýasiýa, materiallary saýlamak, iş aýratynlyklary, synlar

Zirzeminiň izolýasiýasy binanyň daşyndan we içinden gorag üpjün edýär. Şeýle-de bolsa, şuňa meňzeş işleri doly we öz wagtynda ýerine ýetirmek elmydama mümkin däl. Amal, suw joşmasyndan soň muny etmek has kyn we gymmatdygyny görkezýär

"Öňe" interkomyň kodlary. Açarsyz açmak üçin uniwersal interkom kody

Her bir adamyň durmuşynda magnitli interkom gulpy bilen goralýan ýapyk gapyny açmaly ýagdaýlar bolýar. Şeýle ýagdaýlarda, meselem, “Forward” interkomynyň uniwersal kodlary peýdaly bolup biler, bu bolsa gapyny asla açarsyz ýa-da beýan edilen interkoma laýyk gelmeýän açar bilen açmaga mümkinçilik berer

Gulplaryň synplary: görnüşleri, gorag derejeleri, esasy ölçegler, gulplaryň maksady we ulanylyşy

Her bir eýesi öz öýüni mümkin boldugyça goramaga synanyşýar. Munuň üçin demir gapy gurýar. Whichöne haýsy gulp iň ygtybarly bolar? Saýlanyňyzda näme gözlemeli? Bu makalada girelgäniň gulplarynyň gorag synplary we başga-da köp zatlar hakda maglumat tapyp bilersiňiz

"Gyurza 035PZ" detektorynyň obýektleri goramak üçin aýratynlyklary we artykmaçlyklary

Gyurza 035PZ howpsuzlyk detektory, desganyň çägine girmeginden ygtybarly goragy üpjün edýär. Özboluşly aýratynlyklary we peýdalary, çozuş barada duýduryş bermek bilen howpsuzlygy üpjün edip biler. "Gyurza 035PZ", howa şertlerine garamazdan kemsiz işleýär, islenmeýän myhmanlar üçin kesgitleýiş elementlerini aňsatlyk bilen gurnamaga mümkinçilik berýär

Gaz silindrlerini saklamak: hukuk binýady, saklamagyň düzgünleri we şertleri, howpsuzlyk talaplaryna we hyzmat möhletine laýyklyk

Gaz biziň ýurdumyzyň baý zadydyr. Recentlyaňy-ýakynda adamlar köplenç gazyň halkyň emläginde däl-de, eýsem oligarhlaryň dar töwereginiň girdeji getirýän zady hakda gürleşýärler. Bu gün bu duýgur temadan aýlanyp geçeris, ýöne gaz silindrlerini saklamak meselesine degip geçeliň. Bu söhbetdeşlik üçin has möhüm we gyzykly mowzuk. Bu meselä mowzukdaky umumy maglumatlar bilen düşünip başlalyň

Tölemezlik üçin kesilse interkomy nädip birikdirmeli: prosedura, maslahatlar, synlar

Interkom şäherleriň her birinde diýen ýaly. Howpsuzlyk meselesinde hem peýdaly bir zat. Hemme zat gowy bolardy, ýöne interkom üçin pul tölemeli. Şeýle tölegleri gijikdirýän we netijede bergiler üzülişi ýaly, interkomsyz galan adamlar kategoriýasy bar. Emma bu adamlar umytdan düşmeýärler we töleg tölemezlik üçin öçürilen bolsa, interkomy nädip birikdirmelidigini bilýärler

Pullary nirede gizlemeli: keşler we gizlin ýerler. Amaly maslahatlar we teklipler

Käwagt her birimiziň tygşytlamalarymyzy hiç kim tapyp bilmejek derejede gizlemeli bolýarys. Ordinaryönekeý kwartirada bu maksat üçin amatly ýer barmy? Jaýyň içine giren ogrylar nirä gözlärler? Pullary nirede gizläp bilersiňiz? Bu we beýleki soraglaryň jogaplary täze materialymyzda

Hood "Feniks": düşündiriş, amaly, surat

Gorag kapoty "Feniks" - adamyň dem alyş ulgamyny goramak üçin enjam. Şahsy gorag enjamy bolup, himiki we beýleki zyýanly maddalar bilen zäherlenmegiň mümkin bolan ýerlerinden özbaşdak çykmak, şeýle hem ýangyç önümlerine garşy durmak üçin niýetlenendir

Binalar we desgalar üçin tüsse gorag ulgamy: maksat, talaplar

Kärhanalaryň we desgalaryň tüssäni goramak ulgamy haýsy funksiýalary ýerine ýetirmeli? Ulgamlaryň hilini we senagat binalarynda işlemek üçin esasy ülňüleri we talaplary barlamak

"Serhet" gulplary: müşderileriň synlary, görnüşleri, enjamy, gurnama aýratynlyklary, analoglara syn

Öýüňiziň howpsuzlygy gaty möhüm mowzuk. Jaýyňyzyň ýa-da jaýyňyzyň ygtybarly goragy gowy gulp. Bu gün "Serhetden" gulplary gözden geçireris. Bu kompaniýa baradaky synlar gaty göwünjeň. Şol sebäpli olaryň önümlerine has içgin seredýäris

Dezinfeksiýa üçin sabyn-soda erginini nädip taýýarlamaly: görkezmeler, häsiýetler, amaly

Häzirki wagtda himiýa bazarynda şeýle köp sanly önüm bar, olaryň her biri täsirli dezinfeksiýa etmäge mümkinçilik berýär. Mundan başga-da, islendik öndüriji saýlanan wariantyň doly howpsuzdygyna we saglygyňyza zyýan bermejekdigine ynandyrmaga synanyşýar. Käwagt argumentler gaty ynandyryjy, ýöne şonda-da şübheleriň paýy galýar. Bu esasanam çaganyň öýüniň gelmegi bilen has dogrydyr

Elektrik birikmesiniň diagrammasy: düşündiriş, görkezmeler, bellikler we hünärmenleriň maslahaty

Elektrik gazany birikdirmegiň diagrammasy näme? Ulgamyň esasy artykmaçlyklary we tapawutly aýratynlyklary. Iň oňat netijäni gazanmak üçin hususy jaýda ýyladyş enjamyny nädip birikdirmeli?

Simsiz wideo gözegçilik ulgamy: enjamlara syn, saýlamak we gurmak

Iň täze tehnologiýa simsiz wideo gözegçilik ulgamyny gurmaga mümkinçilik berýär. Dogry toplumy saýlamak kyn däl, ony gurmagyň meselelerini we maksatlaryny kesgitlemeli, şeýle hem ähli enjamlaryň tehniki aýratynlyklary bilen aýratyn tanyşmaly

Poroşok ýangyn söndüriji OP-1: beýany, aýratynlyklary, maksady

Ot adam ömri we saglygy üçin örän howply hadysadyr. Şonuň üçin hemişe howpsuzlyk çärelerini berjaý etmek we ýangyny söndüriji esasy enjamlar bolmaly. Bu makala, OP-1 poroşok ýangyn söndürijisi, artykmaçlyklary we kemçilikleri barada esasy maglumatlary almaga kömek eder

Plastmassa penjireleriň öňüni almak: zerur bolanda materiallar we gurallar, ädimme-ädim görkezmeler

Plastiki penjireleriň seresaplylygy sebäpli olaryň ömrüni uzaldyp bilersiňiz. Yzygiderli ýerine ýetirilmeli birnäçe möhüm prosedura bar. Plastmassa penjireleriň täsirli öňüni almak makalada beýan edilýär

GSM hereket datçigi: görnüşleri, beýany, aýratynlyklary we synlary

Simsiz duýduryşlar häzirki wagtda hususy sektordaky howpsuzlyk ulgamlarynyň diregi bolup durýar. Aragatnaşyk mümkinçiliklerinde we ýönekeý tehniki guramada peýdalydyr. Hususan-da, GSM hereket datçigi bu görnüşli öý esbaplarynyň esasyny düzýär. Hyzmat edilýän ýerde birugsat adamyň bardygyny öz wagtynda ýazga almaga mümkinçilik berýär, derrew duýduryş salgysyny nyşana iberýär

Fireangyn datçigi: enjam, iş prinsipi, görnüşleri, gurnama maslahatlary

Häzirki wagtda ýaşaýyş we dolandyryş jaýlarynda ýangyn söndüriji bolmaly. Bu ýönekeý howpsuzlyk çäresi bir gün janyňyzy halas edip biler. Täze jaýlarda we kwartiralarda şeýle ulgamlar adatça dizaýn etabynda meýilleşdirilýär. Öýüňiz ýangyn söndürijiler bilen enjamlaşdyrylmadyk bolsa, olary özüňiz gurup bilersiňiz

Öýüňizi goraýan "Gala" galalary

Adamyň gadymy döwürlerden bäri iň möhüm meseleleriniň biri, öýüniň howpsuzlygyny üpjün etmekdir. Häzirki zaman dünýäsinde bu maksatlar üçin köp dürli gulplar we beýleki gulplama enjamlary bar. Şu gün Petrozawodskda (Russiýa) "Uni Fort" kompaniýasy tarapyndan öndürilen "Fort" elektron gulplaryna seredeliň

Heläk bolanlary halas etmek üçin işde ýangyn bölümleriniň ulanylmagy

Otda düwünleri örmek we halas ediş işlerine köp üns berilýär. Munuň sebäbine-de düşünip bolýar. Galyberse-de, biriniň we başga biriniň durmuşy käwagt ç alt we dogry ýerine ýetirilen düwün görnüşine baglydyr. Dürli düwünleriň köp görnüşi bar, ýöne ýangyn söndürijileriň arasynda diňe dört görnüşli düwün ulanylýar. Köp sanly türgenleşik olary örmäge bagyşlanýar, täze bir ýangyn söndüriji üçin öz-özüni halas etmek we arkan bilen beýleki adamlaryň janyny halas etmek üçin ýörite maşklar bar