Içerki dizaýn 2022, Oktýabr

Koridorda ýagtylyk: lampalary gurmagyň düzgünleri, dizaýn ideýalary

Islendik ýaşaýyş jaýy koridordan başlaýar. Konstantin Sergeýewiç Stanislawskiniň aforizmi bu ýerde ýerlikli bolar: "Teatr asma bilen başlaýar." Emma bu, kwartiranyň ýa-da hususy jaýyň koridoryna-da degişlidir, sebäbi ýaşaýyş jaýy bilen ilkinji tanyşlygyň özi bilen başlaýar. Bu otag gaty möhüm bolansoň, koridordaky yşyk deň derejede bolmaly

Döwrebap stil - içerde näme? Surat we stil aýratynlyklarynyň beýany, dizaýn düzgünleri, surat dizaýnlary

Art Nouveau näme? Bu, başga-da birnäçe tendensiýany birleşdirip, dizaýnda aýratyn ugur. Diňe onuň birnäçe aýratynlygy bar, şonuň üçin her bir janköýeriň beýle pikiri hakykata öwürmek üçin serişdesi bolmaz. Ykdysady nukdaýnazardan seredilende, bu stil hemme zady tygşytlamaga öwrenişen adamlar üçin amatly däl. Bu ep-esli maýa goýumlary talap edilýän gymmat ugur. Emma bularyň hemmesi dogrymy we şeýle içerki görnüş nähili owadan görünýär?

Içinde goýy reňkiň utgaşmasy näme: nusgawy we özboluşly görnüşler

Köp hünärmen dizaýnerler öz dizaýnlarynda goňur reňklere öwrülýärler. Itöne onda näme gymmatly bolup biler? Bu soragy hünärmen däl-de, täze öwreniji sorar, sebäbi ol dürli otaglaryň içki böleginde goňur reňk bilen birleşdirilen köp aýratynlygy bilýär. Hatda öz jadysy bar, ýogsam şu gün beýle meşhur bolarmy?

Surat diwar kagyzy bilen ýaşaýyş otagynyň dizaýny: suratlar bilen özboluşly pikirler

Suratly diwar kagyzy bilen ýaşaýyş jaýyny üýtgetmek gaty gowy pikir. Bu, tejribeli dizaýneriň kömegi bilen ýa-da öz islegleriňize esaslanyp öz eliňiz bilen edilip bilner. Siz saýlaýarsyňyz. Bejeriş işine başlamazdan ozal meseläni üns bilen öwrenmeli

Bedatylýan otagda iki derejeli potolok: surat ideýalary, materiallar, gurnama aýratynlyklary

Şiftiň bezegi otagy üýtgetmäge, bir ýa-da başga bir stilistik täsire eýe bolmaga mümkinçilik berýär. Köp derejeli potoloklar, has dogrusy, 2 derejeden ybarat wariantlar barha meşhur. Şeýle dizaýnlar otagy zonalaşdyrmak we bezemek üçin ulanylýar, kiçijik otaglarda-da gowy görünýär we gurmak we goldamak aňsat

Bedatylýan otagyň içindäki klassikler: häzirki zaman interýerleriniň suratlary

Klassiki ýatylýan otag dizaýny rahat we deňagramly adamlara laýyk gelýär. Bu ugur takmynan dört ýüz ýyl bäri meşhur. Elbetde, bu uzak wagtyň dowamynda birneme üýtgemegi, häzirki zaman tendensiýalaryny öz içine almagy başardy. Bedatylýan otagyň içindäki klassikleriň öz kanonlary we düzgünleri bar. Bu ugry ileri tutup, näme bilen synag edip boljakdygyňyzy we üýtgewsiz galmalydygyňyzy anyk bilmelisiňiz

Diwar kagyzlaryny birleşdirmek: opsiýalar we esasy düzgünler

Täzeleniş wagtynda kwartirany bezemegiň iň aňsat usuly, diwar kagyzynyň utgaşmasy hasap edilip bilner. Bu ýönekeý we täsirli usul, islendik ýaşaýyş meýdanyna özboluşlylygy we özboluşlylygy goşar. Diwar kagyzlaryny ýazmak, hatda "täze başlanlar" üçinem kyn däl, ýöne bu usulyň kynçylyk döredip biljek birnäçe aýratynlygy bar

Orta asyrlaryň we häzirki döwrüň binagärliginde haç gümmezleri

Bir binada durup, egrilen potolokda gören bolsaňyz, çukur gümmezlerini gören bolmagyňyz mümkin. Romanesk ybadathanalarynda, biziň eýýamymyzyň ilkinji müňýyllygynda binagärler agaçdan ýa-da has ýönekeý dizaýndan üçek gurupdyrlar. Emma agaç üçekler elmydama ot alýardy we tutuş binany ýakýardy. Bir barrel gümmez bilen şeýle bir agyrdy welin, diwarlar gaty galyň bolmalydy. Diňe kiçijik penjireler üçin ýer bardy. Netijede, ýygnak garaňky görünýärdi

Basgançagyň aşagyndaky boşlugy nädip ulanmaly: tertipleşdiriş we dizaýn görnüşleri

Hususy kottejleriň we iki gatly jaýlaryň eýeleri köplenç basgançagyň aşagyndaky ýeriň tygşytly ulanylmagy hakda pikir edýärler. Bu, esasanam, her dýuým hasaplananda, öýde ýaşaýan köp sanly adamyň ýagdaýynda bolýar. Bu materialda basgançaklaryň aşagyndaky ýerleri tertiplemek üçin iň oňat pikirleri ýygnadyk. Saýlawlaryň suratlary munuň ajaýyp we tagamly edilip bilinjekdigini aýdyň görkezýär

Aetginjek üçin owadan otag: içerki pikirler, mebel, dizaýn aýratynlyklary

Olesetginjeklik çagalar üçinem, ene-atalar üçinem gaty kyn döwür. Bir ýetginjek "öz ýerini" gözleýär, täze güýmenje synap görýär we tagamlary hemişe üýtgeýär. Şol sebäpli ýetginjek üçin ajaýyp otagyň içerki bezegi we dizaýny kyn. Bu makalada ýetginjek üçin ajaýyp otagyň dizaýn aýratynlyklary, giňişligi sebitleşdirmegiň syrlary, yşyklandyryş, mebel, bezeg we stilistik çözgütler barada söhbet ederis

Gözel otagyň içerki görnüşi: häzirki zaman dizaýn ideýalary we suratlary

Livingaşaýyş jaýy, jaýyň merkezi otagy bolmak bilen, köpugurly funksiýalary ýerine ýetirýär. Ilki bilen bu dynç alýan we myhmanlary kabul edýän ýer, ýöne kiçi kwartiralarda birnäçe zonany birleşdirip biler: naharhana, iş ýerleri, myhman otagy. Bu otagda özüne çekiji we işleýiş dizaýnyny döretmek mümkin, makalada ýygnanan owadan otag interýerleriniň suratlary muňa kömek eder

Aşhana bilen studiýa otagy: dizaýn ideýalarynyň suratlary, enjam üçin dizaýn maslahatlary

Hruşewiň we Stalinkanyň binalaryndan soň, doly döredijilik azatlygyny alan binagärler we dizaýnerler höwes bilen meýilnamalaşdyryp başladylar: häzirki zaman jaýlary we kwartiralary şekilleri we interýerleri bilen haýran galdyrýar. Täze zatlaryň tolkuny bilen Günbatarda we Amerikada meşhur bolan studiýa kwartiralary ruslaryň durmuşyna-da girdi. Diwarlara we böleklere öwrenişen bolsa-da, olar bilen nähili işleşmelidigini entek bilemzok. Ine, bir otagly kwartirany hakykatdanam ajaýyp etjek içerki pikirler

Döwrebap stil kaminleri: gurnama, ýangyç we ojak dizaýnlary

Ozal kamin esasan kosmos ýylylygy üçin oturdyldy. Häzirki wagtda ol kaşaň we özboluşly bir zat. Bu rahatlyk merkezlerini öndürmek, gurnamak we işleýiş gymmatlyklary üçin materiallar ep-esli döwrebaplaşdy. Häzirki zaman stilindäki kamin, jaýda ýa-da köp gatly binadaky kwartirada bolsun, hiç kimi geň galdyrmaz

Iň oňat ýaşaýyş jaýy: dizaýn suratlary

Diwarsyz durmuş köp peýdalary getirýär. Özüňiz bilen beýleki adamlaryň arasynda goýan diwarlaryňyz ýaly, otag bilen aşhananyň arasynda goýan diwarlaryňyz ýaly. Açyk meýilnamalar bilen özüňizi has giň ýer ýaly duýmak aňsat we oňat ýaşaýyş jaýynyň içerki dizaýny üçin size has köp ýer berýär. Muny etmegi meýilleşdirýän bolsaňyz, makalada görkezilen açyk açyk ýerler siziň ylhamyňyz bolsun

Europeanewropa stilindäki interýer: surat, dizaýn jikme-jiklikleri bilen surat

Europeanewropa stilindäki interýerleriň ajaýyp mysaly, häzirki wagtda meşhur bolan studiýa kwartiralarydyr. Ozal bir kwartirada bile ýaşaýan pes girdejili Europeanewropaly talyplar üçin şeýle düzüliş döredilipdi. Indi köpler tanymal dizaýnerleri şeýle jaý üçin aýratyn dizaýny taýýarlamaga çagyrýarlar. Bu makala Europeanewropanyň içerki stili barada. Dürli otaglaryň suratlaryny we jaýy bezemek boýunça maslahatlary tekstde tapyp bilersiňiz

Minimalizm zaly: stil aýratynlyklary, mebel we esbaplary saýlamak

Köp dizaýnerleriň pikiriçe, gereksiz mebellerden boş we giň guramaçylykly ýaşaýyş, adama işde dynç gününden soň dynç almaga we dikelmäge mümkinçilik berýär. Makalada bu mümkinçiligi berýän zady, ýagny minimalizm stilinde zal näme bolmalydygyna serederis

Içindäki gara potolok: asyl pikirler. Yşyklandyryş bilen potolok

Bu gaty batyrgaý karar - ýaşaýyş meýdanynyň içindäki gara potolok. Öýde syrly we özüne çekiji atmosfera döredýär. Lightagtylygyň we gurluşyň oýnuny ulanyp, özboluşly we üýtgeşik interýer döredip bilersiňiz. Gara reňk howpsuzlyk duýgusyny berýär, ýöne nädogry ulanylsa, depressiýa we depressiýa sebäp bolup biler. Öýde dozalarda ulanmaly

Reňkli tigir. Içindäki reňkleriň utgaşmasy: ýörelgeler, laýyklyk, suratlar bilen mysallar

Içindäki reňkleriň utgaşmagy üçin reňkli tigir dizaýnerler tarapyndan uzak wagtlap ulanylýar. Asyl reňk palitrasy Isak Nýuton tarapyndan dizaýn edildi. Alym ýagty şöhläni görünýän spektriň reňklerine bölmegi başardy: ýaşyl, sary, gyrmyzy, gök, gyzyl, indigo, mämişi. Kölegeleriň adam psihikasyna täsiri baradaky jümle ylmy taýdan esaslandyrylýar, şonuň üçin amatly ýaşaýyş meýdanynyň ýerleşdirilmegine çynlakaý çemeleşilmeli

Içindäki potolok plint: saýlamak üçin maslahatlar, suratlar bilen ulanmagyň mysallary

Otagyň dizaýnynda her jikme-jiklik möhümdir. Içindäki potolok plinti ahyrky degirme hasaplanýar. Ol otagy hakykatdanam üýtgedýär. Degişli modeli saýlap, dizaýn doly bolar. Makalada potolok plintiniň suraty we saýlan nuanslary görkezilýär

Týul Roman kör: reňk saýlamak, surat bilen düşündiriş

Döwrebap moda ýönekeýlige we işleýşine barha artýar. Gaty, aşa gödeklikden mahrum bolan týuldan ýasalan rim perdesi bu talaplara doly laýyk gelýär. Klassiki, “Provence”, “Art Deco”, minimalizm stillerinde içki bezege ajaýyp goşundy. Lightagtylygyň üsti bilen aýdyň görünýän asyl nagyş bilen tutuş uzynlyga uzalan mata iň amatly görünýär

Döwrebap stilde ak ýatylýan otag: iň oňat dizaýn pikirleri we suratlary

Täzeleniş wagtynda adamlar ýatylýan otagyň içini bezemek üçin köp wagt sarp edýärler. Otagda dynç alýan adam bolmaly, ýagdaý agyr günden soň güýçüň dikeldilmegine goşant goşmalydyr. Özüňiz bilen ýeňilligi we sazlaşygy duýmak üçin içerde ýeňil kölegeleri ulanmak iň gowusydyr. Dizaýnerler yzly-yzyna ikinji möwsümde ýatylýan otagy ak reňkde döwrebap stilde ýasamagy maslahat berýärler

Döwrebap stilde ofis dizaýny: surat mysallary, dizaýn aýratynlyklary

Döwrebap stil däplerinde bezelen ofisiň dizaýny, studiýa giňişligini durmuşa geçirmekde rasional çözgütleri ulanmagy öz içine alýar. Bu ýerde zerur däl zatlaryň hemmesini aýyrmaly, şol bir wagtyň özünde zerur zatlary elýeterli ýerde goýmaly. Içeri amaly materiallardan ýasalan sazlaşykly kombinasiýalar bilen doldurylýar. Daşky gurşaw konsentrasiýa üçin amatly bolmaly, ýöne emosional basyş döretmeli däl

Penjiräni nädip bezemeli: asyl pikirler we wariantlar, materiallary saýlamak, suratlar

Penjiräni nädip owadan we owadan bezemeli - bu sorag köpleri gyzyklandyrýar, şeýle hem saýlanan perdeler we beýleki bezegler içerki bezege kömek edýär. Köp nuanslary göz öňünde tutmak, dizaýnerleriň maslahatlaryny berjaý etmek gaty möhümdir

Içindäki faner: dizaýn ideýalary, aýratynlyklary we suratlary

Faner içerde moda dizaýn materialy. Ozal diňe abatlamak üçin gurluşyk materialy hasaplanýardy. Amaly we estetiki amaly taýdan ýokary mümkinçilikler ony häzirki zaman dizaýnerleriniň arasynda meşhur edýär we şeýle ykrar edilmäge mynasypdyr. Fanerlere ideg etmek aňsat we çeýeligi, suwa garşylygy, çydamlylygy we estetikasy ýaly aýratynlyklara eýedir. Içerki dizaýnda kontrplakdan peýdalanýan pikirleriň ýygyndysy gaty giňdir

Koridorda yşyklandyryşy nädip tertipleşdirmeli. Kwartiradaky dar koridor. Dizaýner maslahatlary

Koridoryň dizaýnyna köplenç bu çylşyrymly otagyň talap edişinden has az üns we wagt berilýändigi hiç kim üçin syr däl. Dizaýnynyň kynlygy, bu otagyň uzak wagtlap ýaşamagy üçin niýetlenmändigi sebäpli, köp eýeler koridoryň kiçi göwrümli we yşyklandyrylan yşyklaryndan utanmaýarlar

Bej otag: dürli stil we kombinasiýa

Dizaýnerler, ýaşaýyş otagynyň dürli reňkleriň dizaýnynda ulanylanda ajaýyp we özboluşly bolup biljekdigini öňe sürýärler. Muňa garamazdan, kwartiralaryň we jaý eýeleriniň aglaba köplügi goňur reňkli ýaşaýyş jaýynyň iň amatlydygyna ynanýarlar. Näme üçin? Bu soraga şu makalada jogap bermäge synanyşarys

Batareýanyň bezegi: gyzykly pikirler, ýerine ýetiriş usullary, surat

Batareýany bezemek meselesi köp watandaşlar üçin henizem aktual. Hatda iň döwrebap ýyladyş radiatorlarynyň hem estetiki görnüşi käwagt islenýän zady galdyrýar ýa-da otagyň içki bölegine laýyk gelmeýär. Hemme zady dogry we owadan etmek üçin tejribeli hünärmenleriň maslahatyny ulanmaly

Jaýyň içki görnüşi: özboluşly pikirler we wariantlar, dizaýn maslahatlary, suratlar

Agaç jaýyň içki dizaýnynyň oýlanyşykly dizaýny, eýelerine rahat otaga rahatlyk we ýakynlyk duýgusyny berer. Şeýle jaýlaryň müň ýyldan gowrak taryhy bolan häzirki zaman şertlerinde islegini dowam etdirmäge mümkinçilik berýän köp peýdaly artykmaçlyklary bar

Livingaşaýyş otagynyň içerki görnüşi: surat, häzirki zaman pikirleri

Jaýdaky otag aýratyn otag bolup biler ýa-da aşhana, naharhana, ýatylýan otag ýa-da ofis işlerini birleşdirip biler. Theöne giňişligiň maksady näme bolsa-da, onuň diňe bir işlemän, owadan bolmagyny isleýärin. Makalada otagyň içini tertiplemek üçin täze pikirleri we peýdaly maslahatlary we taýýar çözgütleriň suratlaryny tapyp bilersiňiz

Residentialaşaýyş jaýlarynyň içki böleginde gyzyl diwar kagyzy

Gyzyl - bu tebigy äheň. Tebigatda köplenç duş gelýär. Şeýle-de bolsa, psihologlar içerde gaty ünsli ulanylmalydygyny aýdýarlar. Näme üçin beýle? Munuň sebäbi gyzyl palitranyň tebigy gaharlandyryjylar toparyna degişlidigi bilen baglanyşykly. Adamyň janlylygyny ýokarlandyrmagy başarýar. Gyzyl reňk bilen gurşalan bolsaňyz, gan aýlanyşygyň gowulaşýandygy subut edildi. Bu bolsa fiziki we akyl işjeňliginiň ýokarlanmagyna getirýär

Diwar kagyzynyň kombinasiýa opsiýalary: diwar kagyzlarynyň kölegeleriniň we reňkleriniň, dizaýnerleriň teklipleriniň we moda ideýalarynyň suratlar bilen utgaşmasy

Kwartira täzelenende, jaýyň keýpini üýtgedýändigi üçin diwarlaryň reňk shemasyna köp üns berilýär. Mebel we esbaplar ikinji derejeli bolup, diwarlaryň dizaýnyndan soň saýlanýar. Diwar kagyzyny birleşdirmegiň haýsy görnüşleri bar? Dogry kölegeleri nädip saýlamaly?

Içindäki diwar kagyzlarynyň utgaşmasy: pikirler, wariantlar, teklipler

Diwar kagyzy diwarlar we potoloklar üçin iň köp ulanylýan zat hasaplanýar. Uly assortimentde görkezilýär. Simpleönekeý kagyz, winil, akril, dokalan we beýleki görnüşleri satyn alyp bilersiňiz. Şeýle hem satuwda dizaýn mümkinçiliklerini ep-esli giňeldýän dürli diwar reňkleri hödürlenýär. Olary gurmak aňsat. Soňky döwürde iki ýa-da has köp görnüşiň utgaşmasy has köp ulanylýar

Giňeldilen dyrnaklaryň dizaýny: aýratynlyklar, gyzykly pikirler

Uzaldylan dyrnaklaryň dizaýny iň köpdür. Bu ýerde anyk kesgitlenen serhetler ýok. Dyrnaklaryň nähili görünjekdigi aýalyň islegine-de, hünärmeniň maslahatyna-da baglydyr. Uzaldyş prosesini dizaýnsyz göz öňüne getirmek gaty kyn, sebäbi dyrnaklara gerekli uzynlyk bermek ýeterlik däl, olary gözüňe ýakymly etmek we ünsi çekmek möhümdir

Glasshli aýna gurluşlar: görnüşleri, maksady, önümçilik tehnologiýasy we ulanylyşy

Häzirki zaman dünýäsinde aýna konstruksiýalary jaýlaryň aýratyn dizaýnynyň döredilmegine berk birikdirildi. Dükan penjirelerini, gyş baglaryny, balkonlary, logiýalary, teplisalary, ofis bölümlerini oturtmakda ähli aýna gurluşlar giňden ulanylýar. Şeýle önümler üýtgeşik we özüne çekiji görünýär

Içindäki bitarap reňkler. Reňk palitrasynyň utgaşmasy

Livingaşaýyş ýa-da iş meýdanynyň dizaýnynda reňk saýlamak möhüm nokat. Galyberse-de, her bir kölege adamyň psihologiki we emosional ýagdaýyna täsir edýär. Mundan başga-da, käbir heňler otagy wizual giňeltmäge (dar), wizual sazlamaga mümkinçilik berýär. Şeýle manipulýasiýalaryň netijesinde interýerleri bezemek üçin iň amatly warianty gazanyp bilersiňiz

Penjirelerdäki perdeleriň dürli görnüşleri: düşündirişli surat

Penjiräniň bezegi bezegiň möhüm elementidir, onsuz otag oňaýsyz görünýär we içki bölegi gutarmaýar. Içindäki perdeler, otagy gün we ýelden goramak funksiýalaryny aýdyň bezeg effekti bilen birleşdirýär. Perdeleri saýlamak jogapkärli mesele, sebäbi olar içerki stil çözgüdine sazlaşykly goşundy bolup biler ýa-da ony bütinleý ýok ​​edip biler

Diwar kagyzy bilen mebelleri bezemek: ädimme-ädim görkezmeler, maslahatlar, suratlar

Diwar kagyzy bilen mebelleri bezemegiň kömegi bilen köne zat ikinji gezek ýaşaýar. Bu bezeg usuly, köplenç öý goş-golamlaryna aýratynlyk bermek, şeýle hem gabyklary, çişikleri maskalamak ýa-da otagyň ýa-da jaýyň içki böleginiň aşagynda bezemek üçin ulanylýar

Kitaplary saklamak: pikirler, usullar we surat mysallary

Köp adam okamagy halaýar. Stressden dynmaga we kitapdaky gahrymanlar bilen birlikde hyýal dünýäsine çümmäge mümkinçilik berýän gaty rahatlandyryjy iş hasaplaýarlar. Muny başarmak gaty gowy zat, ýöne okamakdan lezzet almazdan ozal birnäçe funksional elementlere-de üns bermeli

Hruşewdäki ammar otagy - dizaýn ideýalary, dizaýn aýratynlyklary we teklipleri

Köplenç ammar, kiçijik bir otag bolup, köp zatlary dürli maksatly we saklamak şertleri bilen saklamaly bolýar. Şonuň üçin bu ýerde jikme-jik meýilnamalaşdyrmak zerur

Daş paneller: eskizler, gyzykly pikirler, daş saýlamak we iş usuly

Dünýä gyzykly pikirlerden we döredijilikli pikirlerden doly. Halaýan zadyňyzy, kalbyňyzyň nämedigini çözmäge mynasyp. Tebigatdaky islendik materialdan ajaýyp eserler ýasap bilersiňiz. Daş hem muňa degişli däldir. Ondan ajaýyp suratlar döredip bilersiňiz