Aşhana 2022, Oktýabr

Aşhanada perron nädip ýasamaly: materiallary saýlamak, eseriň aýratynlyklary

Kwartirany täzelemegi ýa-da jaý gurmagy meýilleşdirýärsiňizmi, adamlar täsirli pul bilen bölünmeli boljakdygyna iň köp alada etmeýärler. Ilki bilen, häzirki wagtda öndürijiler köp mukdarda hödürleýän materialy saýlamagyň zerurlygy we öýüni mümkin boldugyça rahat we owadan etmeli dizaýn çözgüdi barada alada edýärler

Aşhana toplumynda reňkleriň utgaşmasy: üstünlikli mysallaryň suratlary, dizaýnerleriň reňk saýlamak boýunça maslahaty

Aşhananyň dizaýnyny noldan täzeläp ýa-da döredip, aýratyn aşhana toplumlaryny satyn almak bilen, aýratyn taslama laýyklykda mebel sargyt etmegi makul bilýäris. Şeýle aşhana mümkin boldugyça amaly, ergonomiki we elbetde estetiki bolup çykýar, sebäbi dürli aragatnaşyklaryň ýerleşişi we ýerleşişi bilen baglanyşykly ähli nuanslar göz öňünde tutulýar

Aşhanany şkaflardaky ýagdan nädip ýuwmaly: ýollar, ýuwujy serişdelere syn

Geliň, aşhanany şkaflardaky ýagdan nädip arassalamalydygyny anyklamaga synanyşalyň we mebel üçinem, stýuardessanyň özi üçinem mümkin boldugyça agyrysyz ýerine ýetiriň. Hünärmenleriň belli bir ýer bilen baglanyşykly maslahatlaryna serediň we ýuwujy serişdeler bilen iş salyşyň

Aşhana şkaflarynda ýagy nädip ýuwmaly: öý himiki serişdeleri, öý üçin bug arassalaýjy, peýdaly maslahatlar

Aşhana şkaflarynda ýagy nädip we nädip ýuwmaly: peýdaly maslahatlar, öý himiki serişdeleri, halk serişdeleri. Agaçdan we beýleki aşhana şkaflarynda ýagy nädip ýuwmaly: öý üçin bug arassalaýjy, ýüzleriň görnüşleri, täsirli arassalaýjy birleşmeleriň atlary, suratlar

Aşhana üçin perdeleri nädip saýlamaly: dizaýn maslahatlary, ajaýyp pikirler, suratlar

Aşhana üçin owadan perdeler ajaýyp keýpiň we atmosferanyň açarydyr. Adaty otagy amatly we özüne çekiji otaga öwrüp bilýärler. Köp zat reňkine, tikinçiligine, saýlanan stiline baglydyr. Householdhli öý hojalygynyň tagamly bir zat üçin aşhana ylgaýandygyny göz öňünde tutup, her kimiň hasam “tagamly” bolmagy üçin perdeleri saýlamaly

Skowo gowurmak: synlar, görnüşler, amaly aýratynlyklar

Skovo pan aşhanada aýrylmaz gural. Güýçli we amatly, birnäçe ýyllap dowam edip biler. Ondaky iýmit ýakylmaýar we peýdaly häsiýetlerini ýitirmeýär. Minimal ýag bilen ç alt bişirýär. Gap-gaçlar ygtybarly materialdan ýasalýar we ähli zerur hil talaplaryna laýyk gelýär

Tefal bugy: ulanmak üçin görkezmeler

Tefal bugy aşhanada aýrylmazdyr we saglygy barada alada edýän adamlar üçin amatlydyr. Aşhana enjamy ähli ýokumly maddalary saklaýan ýakymly we sagdyn nahar bişirmäge mümkinçilik berýär. Enjamy ulanmak aňsat we ykjam. Kän ýer tutmaýar we ajaýyp döwrebap dizaýna eýe

Peçiň içini nädip arassalamaly: usullara we serişdelere syn

Birnäçe ýylyň dowamynda ýag ýygnan peçini nädip arassalamaly? Her nahar bişirilenden soň bir çiş barmy, ys bar, sözüň doly manysynda her tort ýakylýar? Gowy hilli bişirilmezlik üçin, peçiňizi arassalamak usullaryna öňünden üns beriň

Aşhananyň fasadlaryny reňklemek. Aşhanany dikeltmek

Aşhana agressiw gurşaw. Bug, ýylylyk, guraklyk, çyglylyk bilen yzygiderli täsir etmek mebellere ýaramaz täsir edýär. Armaturalar we ýüzler könelýär, dyrnaçaklar we çipler peýda bolýar, goraýjy filmler gabyklanýar. Furnitureöne mebel ajaýyp işlese-de, wagtyň geçmegi bilen onuň daşky görnüşi içgysgynç bolup biler. Şeýle-de bolsa, ondan dynmaga howlukmaň, sebäbi aşhana toplumyny ilkinji seredişiňiz ýaly öz eliňiz bilen dikeltmek kyn däl

Aşhana üçin aýna perron: dizaýn, suratlar we synlar

Iş ýeriniň üstündäki perron aşhananyň dizaýnynda aýrylmaz häsiýetdir. Surfaceer ýüzüni diňe bir damja suwdan we ýagdan goraman, eýsem bezeg işini hem ýerine ýetirýär. Örtük görünmeýän ýa-da içerdäki esasy öwüşginli bolup biler. Aşhana üçin aýna perron aýratyn täsirli görünýär. Bu hakda bu makalada gürleşeris

Aşhanada gaz gazany nädip gizlemeli: suratlar bilen pikirler

Merkezi ýyladyş ulgamyna birikdirilmedik häzirki zaman ýaşaýyş jaýlarynyň aşhana interýerlerinde köplenç gaz gazany bolmaly. Şeýle-de bolsa, bu enjamyň daşky görnüşi köplenç daş-töweregi dizaýna laýyk gelmeýär. Muňa garamazdan, ony gurmak belli bir standartlar we howpsuzlyk düzgünleri bilen düzgünleşdirilýär. Şunuň bilen baglylykda, şeýle enjamy amatly ýerde gurup bolmaýar we aşhanada poluň üstünde gaz gazany nädip gizlemelidigi meselesi gaty möhüm bolar

Aşhana burçunyň mebelleri öz eliňiz bilen

Gowy aşhana dizaýny hiç wagt stilden çykmaýar. Bu amatly, işleýän aşhana çeňňegi, köp ýer tutmaýar, şol bir wagtyň özünde nahar stolunda üç ýa-da dört adamy rahat ýerleşdirýär. Elbetde, ähli mebeller ýaly, wagtyň geçmegi bilen dürli hapalanmalara sezewar bolup, daşky görnüşini ýitirýär. Wagty geler, ony diňe himiýa bilen arassalamaly däl, täzelenmeli, oňa ikinji durmuş bermeli. Bu makala muny nädip etmelidigini görkezer

Aşhana perronyny laminat: artykmaçlyklary we kemçilikleri, saýlama ölçegleri, gurnama

Laminat aşhana arka tarapy, ýüzüň çişmeginden, bugdan we yssy howadan goraýan amaly diwar örtügidir. Bu material pol örtügi hökmünde ýasaldy, şonuň üçin onuň işleýiş aýratynlyklary dizaýnerleriň diwar bezeglerini saýlanda oňa üns bermegine goşant goşdy. Laminat diňe bir ýüzüni ygtybarly goraman, eýsem özüne çekiji görnüşe hem eýe

Wok panany nädip saýlamaly: iň gowularyny saýlamak, maslahat bermek

Wok gaplar soňky döwürde gaty meşhur boldy we hökman Aziýa tagamlaryny bişirmek üçin däl. Döwrebap öndürijiler açyk otda ýa-da gazda, elektrik, induksiýa peçinde ulanyp boljak modelleri hödürleýärler. Wok panany nädip saýlamaly? Bu makala düşünmek

Gap-gaç ýuwýan maşyn "Hansa": müşderiniň synlary

Öý hojalykçy aýallaryň hemmesi diýen ýaly gap-gaç ýuwýan maşyn ýaly kömekçini arzuw edýär. Allhli hapalary diýen ýaly ç alt we täsirli ýuwýar. Diňe gowy görýän zatlaryňyzy etmek üçin wagtyňyzy tygşytlaman, şu gün gap-gaçlary kimiň etjekdigi barada maşgalada jedel etmersiňiz. Bu makalada Hansa gap-gaç ýuwýan maşynyň synlaryna serederis

Bosch MFW 66020: müşderiniň synlary, güýji we aýratynlyklary

Bosch ProPower MFW 66020 ajaýyp dizaýn, aksesuarlary saklamak ulgamy we meşhur marka bilen özüne çekiji býudjet et üweýjisi. Öý enjamlary üçin başga näme gerek? Müşderi synlary we model aýratynlyklary

Samsung FW77SSTR gurlan mikrotolkunly peç: aýratynlyklary we peýdalary

Iň häzirki zaman işleýän Samsung FW77SSTR gurlan mikrotolkunly peç, güýji sebäpli bişirilen nahary ç alt gyzdyrýar we gysga wagtyň içinde nahar bişirip bilýär. Enjamyň bu görnüşiniň köp oňyn taraplary bar

Multicooker "Polaris": müşderileriň synlary, nahar bişirmek usullary we aýratynlyklary

Häzirki wagtda köp işleýänler häzirki zaman öý-hojalykçy aýallaryň aşhanasynyň aýrylmaz bölegine öwrüldi. Bu usul, hakyky aşpezlik eserlerini döretmäge mümkinçilik bermek bilen, nahar bişirmek wagtyny ep-esli azaldar. “Polaris” köp işleýänler ýokary hilli we amatly çykdajy bilen häsiýetlendirilýär. Bu hödürlenýän durmuş enjamlarynyň iň meşhur markalarynyň biridir. Dükana satyn almak üçin gitmezden ozal, Polaris multicookers-iň müşderi synlaryny göz öňünde tutmaly. Bu size iň amatly modeli saýlamaga mümkinçilik berer

Faberlic gap-gaç ýuwýan ýuwujy serişde: müşderiniň synlary, düzümi, amaly aýratynlyklary

Synlary makalamyzda tapyp boljak fabrikli gap-gaç ýuwýan ýuwujy serişde, bazardaky iň oňat önümleriň biridir. Kompaniýa diňe bir boýnuň ýagyny aýyrman, eýsem elleriň näzik derisine hem ideg edýän dürli formulalary öndürýär. Mundan başga-da, köpük köpelmegi sebäpli ýuwujy serişde gowy ykdysadyýet bilen häsiýetlendirilýär. Makalamyzda Faberlic önümlerine syn, olaryň düzümi we ýuwujy serişdeleri ulanmagyň aýratynlyklary barada öwrenersiňiz

Japaneseapon aşpeziniň pyçaklary: düşündiriş, surat

Makalada ýapon adaty aşhana pyçaklarynyň ulanylyşynyň beýany we aýratynlyklary bar: nakiri, deba, aganagiba, santoku, kasumi we başgalar; Japaneseapon we Europeanewropa aşhana pyçaklary deňeşdirilýär. Birnäçe pyçagyň suratlary berilýär, olaryň aýratynlygy we işleýşi beýan edilýär. Olary öndürmek üçin ulanylýan materiallar göz öňünde tutulýar, ýitileşdirmegiň usullary we gurallary kesgitlenýär

Ariston elektrik peç: lezzetli tagamlary bişirmek üçin görkezmeler

Her bir öý hojalykçy aýalyň iň soňky arzuwy, aşhanany bişirmek işini has aňsat, has ç alt we lezzetli edýän häzirki zaman köpugurly enjamlar bilen doly enjamlaşdyrmakdyr. Bu gazanylanlaryň arasynda iň soňky in engineeringenerçilik işlerine laýyklykda köp sanly funksiýa bilen enjamlaşdyrylan Ariston elektrik peçleri bar. Siziň ünsüňiz, "Ariston" elektrik peçine gysga görkezme bolup, eliňizden tutup, zerur jikme-jiklikleri ç alt ýatda saklap bilersiňiz

Peçi nädip arassalamaly: täsirli usullar we iň oňat bejeriş serişdeleri

Peç, islendik öý enjamlary ýaly arassa bolmaly. Peçini nädip ýuwmaly we munuň üçin iň gowusy, her bir öý hojalykçy aýal bilmeli. Şeýle-de bolsa, hapa köne bolsa, ony arassalamak aňsat däl. Enjamyňyzy tertibe salmagyň birnäçe usuly bar

Gemlux GL-SM5G: synlar, aýratynlyklar, suratlar

Gemlux GL-SM5G planetar mikser näme? Şeýle enjamyň tapawutly aýratynlyklary we tehniki aýratynlyklary. Sarp ediji önümiň we enjamyň enjamlary barada syn berýär. Mikseriň dolandyryşy, funksiýalary we enjamlary

Çaý üçin gowy termos: reýting, suratlar we synlar

Durmuşymyz dürli-dürli. Käwagt çynlakaý taýýarlygy talap edýän wakalar bolýar. Mysal üçin, gyş ýa-da tomus balyk tutmak. Köle baranyňyzda ýanyňyz bilen näme almaly? Dogry, çaý üçin yssy we ajaýyp tagamly çaý üçin gowy termos. Theeri gelende aýtsak, köpler işlemek üçin, syýahatda kofe içmek isleýärler. Munuň üçin olara näme gerek? Againene-de gowy termos. Bu ýerde ýüze çykýan esasy sorag: "Haýsy warianty saýlamaly"

Aşhana plastik perrony nädip dakmaly: ýollar we maslahatlar

Makalanyň maksady, aşhana plastik perrony nädip düzetmelidigini okyja aýtmak. Bu bezeg önümi bilen iýmitlenmek we nahar bişirmek üçin otag ýasamak, tekizligi we arzan bahasy sebäpli meşhurlyk gazandy. Perronyň berkidilmegi wagtynda ýörite enjamlar talap edilmeýär, şonuň üçin ähli gurnama işleri özbaşdak edilip bilner

Redmond multicooker-de gijikdirilen başlangyç: aýratynlyklar, ulanmak boýunça görkezmeler we hünärmenleriň maslahaty

Redmond multicooker-iň iň peýdaly we amatly aýratynlyklaryndan biri gijikdirilen başlangyçdyr, şonuň netijesinde bu usul size gatnaşmazdan size ýakymly tagam taýýarlar. Indi ertirlik taýýarlamak üçin ir turmak ýa-da işden öýe gaýdyp geleniňizden soň başga bir sagat nahar bişirmek zerurlygy ýok, bularyň hemmesi aşhana gap-gaçlary bilen özbaşdak ediler

Dumpling enjamlary: önümçilik, galyp we ýasamak. Kömelek ýasamak üçin enjamlar

Häzirki zaman durmuşynyň ritmi şeýle ç alt geçýär welin, işden soň başlangyç sagdyn nahar taýýarlamak üçin käwagt ýeterlik wagt ýok. Köpüsi muňa ejir çekýän hem bolsa, ýarym taýýar önümleri öndürijiler däl. “Gyzdyrylan (gowrulan, bişirilen) we iýilýän” seriýadaky önümler günsaýyn meşhur bolýar we isleg bildirilýär

Plastik aşhanalar: suratlar, synlar

Häzirki wagtda her kim arzuwlarynyň aşhanasyny döredip biler. Bu diňe bir umumy içerki, diwarlara, pollara we potoloklara degişli däldir. Häzirki wagtda aşhana mebelleriniň fasadlarynyň islendik dizaýnyny - tebigy gaty agaçdan ýa-da onuň analoglaryndan (fibreboard, MDF), şeýle hem plastmassadan saýlap bilersiňiz

Haýsy aşhana çüýşesi has gowudyr: materiallary, şekilleri we ululyklary deňeşdirmek, surat

Häzirki zaman bazary giň gerimleri hödürleýär. Şonuň üçin her bir alyjy haýsy aşhana çüýşesiniň has gowudygyna düşünmäge synanyşýar: granit ýa-da metal, bir tabak, iki, burç ýa-da tegelek? Muny anyklamazdan ozal, modelleriň hersiniň aýratynlyklaryny, esasy parametrlerini öwrenmeli

Gap-gaç ýuwýan maşyn "Ariston" - öýdäki ygtybarly kömekçi

Ariston gap-gaç ýuwýan maşynlar markasy. Üstünlikleri, adaty ýalňyşlyklar we näsazlyklar. Kiçijik ýalňyşlyklar üçin näsazlyklary düzetmek. "Ariston" gap-gaç ýuwýan maşynlara syn

Gurulýan demir ýolda aşhana şkaflaryny nädip asmaly: ädimme-ädim görkezmeler we hünärmenleriň maslahaty

Aşhana toplumy, adatça, her dürli şkaflary (diwar şkaflaryny goşmak bilen), dürli şkaflary, lýubka we beýleki işleýän panelleri we galam gaplaryny öz içine alýar. Adatça pol şkaflaryny we podýezdleri ýerleşdirmekde hiç hili kynçylyk ýok bolsa, nauşnigiň asylýan elementleri barada aýdylanda, köpler nireden başlamalydygyny bilmeýändikleri sebäpli “samsyklyga düşýärler”. Geliň, şunuň ýaly berkitmegiň ähli nuanslaryna we aşhana şkaflaryny monta rail demir ýolunda asmazdan ozal ýüze çykýan ýalňyşlyklara göz aýlalyň

Univershliumumy arassalaýjy "Adrilan". Müşderi synlary we ähli goýmalar

Häzirki wagtda ýuwujy serişdeleriň, arassalaýjylaryň, dezinfeksiýalaryň ägirt uly arsenalyna hiç kim geň galdyryp bilmez. Makalada, wannalaryň, ýuwulýan ýerleriň, hajathana çüýşeleriniň we beýleki sanitariýa enjamlarynyň üstündäki poslary, kirleri aýyrmak üçin döredilen Adrilan arassalaýjy serişdäni, şeýle hem hrom, bürünç, mis we poslamaýan ýüzleri şöhle saçmak üçin işlenip taýýarlanylar.

Hefestus peç: ony nädip açmaly, tutaşdyrmak usullary

Häzirki wagtda bazarda peçleriň köp modeli bar. Bu enjamyň ulanylmagynyň kynçylyk döretmeýändigini bellemelidiris. Olaryň dizaýny köp öý hojalykçy aýal-gyzlar üçin içgin. Gephaestus peçini nädip açmaly, peçiň görnüşine: gaz ýa-da elektrik, şeýle hem belli bir modele bagly. Iýmit taýýarlanylanda, stýuardessa howpsuzlyk çärelerini berjaý etmeli

Kirpik aşhanasy: içerde kirpik kölegesini ulanmagyň aýratynlyklary

Kirpik reňki üýtgeşik gözellik we täsin jady. Onuň kömegi bilen içerde syr we jadyly atmosfera getirip bilersiňiz. Etnik medeniýetleriň köpüsinde lilak jadyly häsiýetlere eýe bolup, otaglarda oýlanmak we dürli däp-dessurlar üçin ulanylýar. Psihologlar bu kölegäniň rahatlygy dikeltmäge we netijeliligi ýokarlandyrmaga ukyplydygyny aýdýarlar. Bu kölegäniň başga bir aýratynlygy, işdäni köşeşdirýär we peseldýär

Kofe öndürijileriň öý üçin bahasy: sanaw, görnüşler, öndürijiler we synlar

Bahasy we işleýşi taýdan size laýyk gelýänini saýlap bilersiňiz, öý üçin kofe öndürijileriň bahasyny berýäris

PMM üçin planşetler: gap-gaç ýuwmagyň iň gowularyny, düzümini we hilini bahalandyrmak

Dogry gural saýlanyňyzda nämä üns bermeli? PMM üçin kapsulalary ýuwmagyň aýratynlyklary. Erguwujy gudrat planşetine näme girýär? Alyjylar PMM planşetleri barada näme diýýärler? Gap-gaç ýuwýan maşyn üçin önüm saýlanyňyzda näme gözlemeli?

Stoly nädip düzmeli: edep düzgünleri, zerur enjamlar, gap-gaçlary ýerleşdirmek we hyzmat etmek

Stol sazlamasy hakyky sungat, sebäbi ýekeje dynç alyş hem owadan we özboluşly dizaýnsyz edip bilmez. Myhmanlary kabul eden her bir öý eýesi, edep düzgünlerine laýyklykda nahar we gap-gaçlary tertipleşdirmegi başarmaly. Makalanyň maksady, okyja tablisany nädip dogry we owadan düzmelidigini jikme-jik aýtmakdyr

Aşhanadaky mikrotolkun: gurmak üçin ýer saýlamak üçin maksat, ulanyş düzgünleri we pikirler

Aşhanadaky mikrotolkun häzirki zaman öý hojalykçysynyň kömekçisi. Bu enjam häzirki durmuşymyza şeýle bir berk ornaşdy welin, köpler onsuz nädip edip boljakdygyny indi göz öňüne getirip bilmeýärler. Mikrotolkunda diňe bir iýmit gyzdyryp bolman, eýsem olary eredip bilersiňiz, käbir öý-hojalykçy aýallar hatda mikrotolkunda garaşsyz tagamlary bişirip bilýärler

Adaty peç arassalamak - bu näme? Peç arassalaýjy

Her bir öý hojalykçy aýal peç arassalamak meselesi bilen ýüzbe-ýüz bolýar. Greagy we gury aýyrmagyň birnäçe usuly bar. Käbirleri munuň üçin halk bejeriş usullaryny ulanyp, gadymy usullary ulanýarlar. Beýlekiler häzirki zaman arassalaýyş önümlerini ulanýarlar. Onuň nämedigine - adaty peçleri arassalamaga we onuň nähili geçirilýändigine düşünmek möhümdir. Bazarda köp arassalaýjy önüm bar. Olaryň haýsysynyň hapalaýjylary ýokary hilli aýyrmak üçin iň oňat ulanylýandygyny anyklamaly

Sowadyjyda ysyň sebäpleri we ýok etmegiň usullary. Öýdäki holodilnikdäki ysy nädip aýyrmaly

Sowadyjyda daşarky ysyň peýda bolmagy ýakymly ýagdaý däl, ýöne häzirki wagtda aňsat we ç alt çözülip bilner. Elbetde, ýakymsyz ys ähli önümler onuň bilen doýýança derrew ýok edilmeli, ýöne ilki bilen holodilnikdäki ysyň sebäplerini anyklamaly we ýok etmeli. Bu makalada olar we ýok etmegiň usullary barada gürrüň berler