Ingaşylmak 2022, Oktýabr

Benýamin ficus üçin dökünler: öýde nädip iýmitlenmeli

Ficus ýapyk ýapyk ösümlik. Öýlerde we ofislerde köplenç Benýamin ficusyny tapyp bilersiňiz. Specialörite ösýän şertleri talap etmeýär, şonuň üçinem ony gaty gowy görýärler. Emma bezeg häsiýetlerini saklamak üçin ony gowy iýmitlendirmek zerur. Benýamin ficus üçin dogry saýlanan dökünler we wagtynda geýinmek ösümligiň gözelligini goramaga kömek eder

Violet Le Chantal: suratyň we dürlüligiň beýany, idegiň aýratynlyklary

Bu gyrmyzy, uly gülleri bilen ýakymly gurluşy bilen tapawutlanýar. Reňk - ortasynda ak gözli açyk gyrmyzy. Daşky gurşawyň temperaturasy peselse, ak menek has aýdyň bolýar we gül ýapraklarynyň gyrasy açyk ýaşyl bolýar. Güller doly açylmaýar

Fikus üçin iň ýokary geýinmek: dökünleriň görnüşleri we ulanylyş düzgünleri

Fikus gül ösdürip ýetişdirýänleriň iň köp ýaýran we söýgüli öýlerinden biridir. Bu ýapyk gül gaty owadan, bezeg täsiri, başarnyksyzlygy we ideg aňsatlygy bilen geň galdyrýar. Diňe bu ösümlik ýygy-ýygydan göçürmegi halamaýar. Adaty ösüş we özüne çekiji görnüş diňe gowy dökünler bilen kesgitlenip bilner. Bu makalada, fikusyň uzak wagtlap owadan ýapraklary bilen göwnünden turmagy üçin iýmitlenmegiň iň oňat usuly barada öwrenersiňiz

Öýde gibiskusy nädip köklemeli?

Ösümlik dizaýnynyň ýygyndylarynda gibiskus soňky ýerden uzakda. Bu ajaýyp gül, bezeg ýapraklary we dürli reňkleri üçin gül ösdürip ýetişdirijiler tarapyndan köpden bäri söýülýär. Hytaý gülleri gülleýän döwründe has owadan bolýar. Otag medeniýetiniň dürli görnüşleri bar, iň meşhury uly gyzyl gülli ösümlikdir. Güller gowy, sebäbi öýde köpeldilip bilner

Akwarium üçin hindi ferni: surat we düşündiriş, mazmun aýratynlyklary

Häzirki wagtda adamlar akwariumlar üçin hindi fernini satyn alýarlar. Bezegli emeli suw howdanlaryny saklamagy halaýanlaryň arasynda gaty meşhurdyr. Estetiki funksiýalardan başga-da bu ösümlik balyklara we akwanyň beýleki ýaşaýjylaryna-da uly peýdalydyr. Bu makalada hindi ferniniň suratyna serederis, onuň aýratynlyklary we oňa ideg etmegiň aýratynlyklary barada söhbet ederis

Zigokaktus: öýde ideg etmek, köpeltmek, suwarmak, surat

Zigocactus Russiýada Dekembrist ýa-da Rozdestvennik ady bilen giňden tanalýar. Dekabr aýynyň ortalarynda özüni ökdedigi we owadan görnüşi, şeýle hem adaty bolmadyk gülleýän wagty söýýär. Bu aýratynlyk ony meşhur Ro Christmasdestwo sowgadyna öwürdi. Emma başga wagtlarda gülläp biljekdigini az adam bilýär. Munuň üçin öýde zigokaktusa ideg etmegiň düzgünlerini bilmeli

Hlorofitum laksum: surat we düşündiriş, öýde ideg

Hlorofitum laksum ýapyk ösümlik hökmünde ösdürilip ýetişdirilýän ownuk otly ösümlikdir. Dişlenen hlorofituma gaty meňzeýär. Bu iki görnüşiň arasyndaky esasy tapawut, birinjisiniň ýapraklarynyň bükülmezligi. Ösümligiň peýdaly aýratynlyklary. Ony ösdürip ýetişdirmegiň we köpeltmegiň düzgünleri

Öýde dekabr aýyny nädip ekmeli: düzgünler we maslahatlar

. Ösümlik, uçlarynda we gapdallarynda görünýän segmentli baldaklar we açyk güller sebäpli tanalýar. Adatça gyzyl, gülgüne, gyrmyzy, sary ýa-da ak bolýar. Ripsalidopsis, kämahal dişsiz we gül görnüşinde Şlumbergeradan tapawutlanýan Täze ýyl kaktusy hem diýilýär.

Gyrmyzy ýaşyl gül: surat we düşündiriş

Bägüller biziň ýurdumyzda iň meşhur öý öýlerinden biridir. Geň däl - olar owadan, dürli-dürli we düşünjesiz. Şonuň üçin köp gülçüler has jikme-jik aýtmaga mynasyp bolan “Greenaşyl gül” görnüşini başlamaga begenýärler

Çaý gülü: öýde ideg etmek, ekmek, suwarmak we köpeltmek

Çaý gül, islendik jaýy bezäp bilýän ajaýyp ösümlik. Mundan başga-da gaty peýdaly. Öýde çaý gülüni ösdürip ýetişdirmek beýle bir kyn däl, esasy zat idegiň ähli inçeliklerini gowy bilmekdir. Bu gün çaý gülüniň nämä mätäçdigi barada gürleşmegi teklip edýäris. Öýde ideg, suratlar, synlar, köpelmegiň aýratynlyklary, dökünlemek we göçürmek aýratynlyklary - bularyň hemmesi aşakda ara alnyp maslahatlaşylar

Içindäki gül aýlawy: öýde ideg

Gippeastrumlar nepis we ekzotik görnüşleri sebäpli meşhurlyk gazandy. Bu medeniýetiň özboluşly gülleri aşyklar üçin gaty bezeg ähmiýetine eýedir. Bu gülüň gözelligine we ajaýyplygyna baha bermek üçin makalada görkezilen suratlar kömek eder

Öýde siklameni suwarmak: ýapyk güllere ideg etmegiň düzgünleri

Siklamen, myrsin subfamiliýasyndan köp ýyllyk ösümlik. Siklamen latyn dilinden “tegelek” hökmünde terjime edilendigi sebäpli zawod, tegelek kök kökleri sebäpli adyny aldy. Umuman alanyňda, bu jyns 20 töweregi ösümlik görnüşini öz içine alýar. Siklameni Demirgazyk-Gündogar Afrikada we Eýranda, şeýle hem Ortaýer deňzinde tebigy mekanynda tapyp bilersiňiz. Indi käbir görnüşler öýde ösdürilip ýetişdirilýär. Munuň ýaly siklamen hakda, mundan beýläk ara alyp maslahatlaşarys

Syngonium sapak ýaprakly: surat we düşündiriş, öýde ideg

Öýüňizde köpelýän üzüm ösdürip ýetişdirmek isleseňiz, aýak ýaprakly syngoniuma üns beriň. Bu özüne çekiji medeniýet, islendik içerde ýerleşýär we gysga wagtyň içinde özüne laýyk ululyga ýetýär. Mundan başga-da, liana öňdengörüjilikli däl, hatda tejribesiz ekerançy hem oňa ideg edip biler

Gyrmyzy mör-möjekler: söweşmegiň beýany bolan surat

Gyrmyzy köplenç zyýan berijiler tarapyndan hüjüm edilýär. Köplenç parazitleriň peýda bolmagy we ýaýramagy nädogry oba hojalygy bilen ýeňilleşdirilýär. Bu ýa-da beýleki zyýan berijini nädip tanamaly we ondan dynmaly? Infectedokaşan ösümligi halas edip bolarmy? Senpoliýany bejermek üçin haýsy dermanlar iň täsirli hasaplanýar?

Birşiden Bonsai: nädip ösmelidigini surat

Birçi köpden bäri Russiýanyň nyşany hasaplanýar. Plantüzlerçe ýyl bäri bu ösümlik sungat işgärlerini täsin sungat eserlerini döretmäge ruhlandyrýar. Gaýgy, goşgularynda we yslarynda gözelligini suratlandyrýan şahyrlar haýran galdyrdy. Bu medeniýet häzirki döwürde abraýly orny eýelemeýär, ýöne eýýäm bonsaý sungatynda. Bu tehnologiýany ulanyp ösdürilip ýetişdirilen gaýa aýratyn özüne çekiji

Croton gül: öýde ideg etmek, suwarmak, göçürmek we köpeltmek

Croton dürli görnüşli ýapraklarynyň gözelligi bilen ýakymly ösümlikdir. Öý hojalykçy aýallaryň köpüsi öýünde gyrgyç gül almagy arzuw edýärler. Öýde ideg etmek gaty ýönekeý däl, bu çylşyrymly medeniýet bilen düşündirilýär. Zawodyň daşarky şertlerde gaty talap edýändigi. Makalamyzda öýde kroton ösdürip ýetişdirmek barada gürleşmek isleýäris

Tetrastigma Vuanier (ýapyk üzüm): düşündiriş, öýde ideg düzgünleri

Öýde ajaýyp kök urýan köp sanly özüne çekiji üzüm bar. Şeýle ekinleriň arasynda aýratyn orny tetrastigma Voigne (otag üzümi) eýeleýär. Bu daga çykýan ösümlik ajaýyp görünýär we şol bir wagtyň özünde oňa ideg etmek üçin köp wagt we güýç gerek däl. Öýde üzüm ösdürip ýetişdirmegi materiallarymyzdan öwrenersiňiz

Dökün hökmünde güller üçin kastor ýagy: nädip ulanmalydygyny, synlaryny we maslahatlaryny

Içindäki ösümliklere peýdaly maddalar bilen baýlaşmagyna kömek etmek isleýän köp gül ösdürip ýetişdirýänler, gymmat bahaly dökün formulalaryny satyn alýarlar. Şeýle-de bolsa, öý güllerini iýmitlendirmek üçin ýönekeý we arzan derman bar, onuň täsiri mahabatlandyrylan formulalardan erbet bolmaz. Kastor ýagy hakda. Oorapyk ösümlikleriň ýagdaýyny gowulaşdyrmak üçin ulanylyp bilinjekdigi ýüze çykýar. Kastor ýagy bilen gülleri nädip suwarmaly, makalada göz öňünde tutuň

Hovea Forster: surat we düşündiriş, öýde ideg

Hovea Forster ekzotik ösümlik görnüşlerine degişlidir, şonuň üçin onuň üçin ýörite mikroklimat döretmeli. Palma agajy otag temperaturasynda we adaty çyglylykda gowy ösýär we gün şöhlesiniň köp bolmazdan hem başarýar. Şeýle-de bolsa, zawodyň täze ýerde gowy uýgunlaşmagy üçin ony satyn alanyňyzda dogry daşamaly

Amaryllis gyzyl: surat we düşündiriş, öýde ekmek we ideg etmek

Öýde ösdürip ýetişdirip bolýan gaty gülli ösümlikler bar we amaryllis olaryň arasynda aýratyn orun tutýar. Bu özüne çekiji gül gaty täsirli görünýär. Gyzyl amaryllisli buketiň suratyna seredenimde, şeýle gözelligi özüm ösdüresim gelýär. Muny etmek beýle bir kyn däl, esasy zat gül ösdürip ýetişdirmegiň düzgünlerini berjaý etmek, biziň materiallarymyzdan öwrenersiňiz

Dürli jaý ösümlikleri: düşündiriş, ideg

Dynçly öý öýleri diňe bir bezeg işini ýerine ýetirmän, içini bezemek bilen çäklenmän, örän sagdyn hem ajaýyp we owadan hemişe gök öwüsýän öý haýwanlarydyr. Howany arassalaýarlar we kislorody sintez edýärler. Mundan başga-da, ýaprakly ösümliklerde köplenç ýakymly ys bolýar. Emma olara ideg etmegiň öz aýratynlyklary bar. Allhli talaplar ýerine ýetirilse we dogry şertler üpjün edilse, sagdyn we owadan gyrymsy agaç ýa-da agaç ösdürip ýetişdirip bolar

Zolakly Kalatýa: surat we düşündiriş, öýde ekmek we ideg etmek

Öýde ösdürip ýetişdirip boljak bezeg ýaprakly ösümlikler köp. Zolakly kalatýa bu görnüşdäki aýratyn orny eýeleýär. Bu medeniýet, özüne çekiji tebigatyna garamazdan, gül ösdürip ýetişdirýänleriň arasynda gaty meşhur, sebäbi uly we açyk ýapraklary bilen islendik içerde ýerleşýär

Öý meýdançalarynda galkan: surat, nädip söweşmeli

Öý palmalarynyň, sitrus ösümlikleriniň, kaktuslaryň, orkide we ýapyk gülleriň eýeleri ilki bilen mör-möjeklerden gorkmalydyrlar. Beýleki güller hem zyýankeşlerden ejir çekýärler, ýöne ýygy-ýygydan. Şonuň üçin ähli gül ösdürip ýetişdirýänler zyýankeşiň döremeginiň alamatlaryny bilmelidirler. Makalada bu meseläni eýýäm başdan geçirenler, ýapyk ösümlikleriň mör-möjek bilen ýokaşmagynyň öňüni almak isleýänler üçin peýdaly bolar

Akwarium ösümligi Hemianthus micrantemoides: surat, akwariumda nädip ekmeli, tehniki hyzmat

Ulitka diwarlarynda sessiz hereket edýän balyklar - bularyň hemmesini akwariumlarda görmäge öwrenişdik. Emma akwarium ösümlikleri bolmasa surat doly bolmaz. Hemianthus micrantemoides, akwarium dizaýnyny kämilleşdirjek we suw howdanynyň ýaşaýjylaryna peýdaly boljak suw ösümligidir

Zamioculcasyň ýapraklary näme üçin sary bolýar: näme etmelidigiň sebäpleri

Zamioculcas, ýa-da "dollar agajy", atlandyrylyşy ýaly, eýesinden köp wagt we ýörite bilim talap etmeýär. Şol bir wagtyň özünde zawodyň ajaýyp görnüşi jaýdaky myhman otagyny, myhmanhanadaky kabul ediş stoluny ýa-da ofisdäki kabul ediş meýdançasyny bezär. Şonuň üçin ösümlik bezeg görnüşini üýtgedip başlanda, derrew gözüňi alýar. Makalada ösümlige nädip ideg etmelidigini we Zamioculcasyň ýapraklary sary bolsa näme etmelidigini seljereris

Myrtle adaty: surat, öýde ideg

Adaty myrtly gyrymsy agaç, Ortaýer deňzinde doglup, beýikligi 4 metre çenli ösýär. Ösümlik abadançylygyň, maşgala bagtynyň we söýginiň nyşany hökmünde bellidir. Myrtle adaty öý watandaşlaryň kwartiralarynda kök urupdy. Oňa nädip ideg etmelidigini, makalany okap öwrenersiňiz

Iki gezek superfosfat: dökünleriň ulanylyşy, formulasy we bahasy

Mineral dökünler häzirki zaman oba hojalygynyň esasyny düzýär. Youurduň ähli sebitlerinde diýen ýaly baý ekinleri ösdürip ýetişdirmäge mümkinçilik berýän gaty garyp topraklaryň hasyllylygyny ep-esli ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýär

Öýde orkide dogry ideg etmek

Tropiki ýerlerden getirilen orkide köp ýyl bäri kwartiralary, jaýlary, ofisleri bezemek üçin ulanylýar. Gül ösdürip ýetişdirýänleriň köpüsi dürli orkide on gowrak görnüşi üstünlikli ösdürýärler. Bu ösümligiň islendik kiçi görnüşleri özboluşly we üýtgeşik bir zat bilen tapawutlanýar. Güller reňkine, ululygyna we görnüşine görä üýtgeýär. Geljekde, orkide transplantasiýa we öýde ideg etmegiň aýratynlyklaryna serederis

Öýde anturiumy ul altmak we ideg etmek

Açyk gyrmyzy reňk we görnüşi üçin ajaýyp "otly dil" diýlip atlandyrylýan bu ajaýyp tropiki gül, soňky ýyllarda uly meşhurlyk gazandy. Ajaýyp güllemek diňe öýdäki anturiuma dogry ideg etmek we kwartirada amatly howa döretmek bilen gazanylýar

Kölegäni söýýän ýapyk ösümlikler: atlar, düşündiriş

Her kwartiradaky otaglaryň hemmesinde gowy yşyklandyryş ýok. Themöne olaryň öýde rahat we ýyly bolmagyny isleýärin. Dizaýn, kölegäni gowy görýän ýapyk ösümlikler bilen doldurylyp bilner. Olaryň tebigatda ýaşaýan ýerleri kölegeli ýerler, şonuň üçin içerde ç alt uýgunlaşýarlar we özlerini rahat duýýarlar

Fikus Daniel: düşündiriş, ösdürip ýetişdirmegiň we ideg etmegiň aýratynlyklary, göçürmegiň düzgünleri, surat

Beýik potolokly giň otagda ösmek üçin amatlydyr. Fikus Daniel esasanam uly ýapyk ösümlikleri halaýanlar bilen meşhurdyr. Asyl görnüşi kiçijik gyrymsy agaç

Irga ösümligi: düşündiriş, surat, gülleýän döwür, miweler, peýdaly häsiýetler, bejeriş täsiri, köpelmek we ideg üçin maslahatlar

Diňe özüne çekiji bolman, eýsem köp üns berilmegini talap edýän dürli ekzotik agaçlary ýa-da gyrymsy agaçlary gözlemekde, bagbanlarymyz köplenç käbir ösümlikleri ýatdan çykarýarlar. Emma olaryň köpüsi bezegli we peýdaly däl. Olaryň arasynda owadan gyrymsy irga tapawutlanýar

Peýza design dizaýnynda yzygiderli stil. Görnüşiň taryhy, suraty bilen surat we görnüş, stiliň gülläp ösýän döwri we ony durmuşa geçirmegiň usullary

Peýzacape dizaýnynyň yzygiderli stili, esasan, eksenel kompozisiýa bilen häsiýetlendirilýär. Köplenç bagyň esasy gurluşy simmetriýanyň oky hökmünde hereket edýär. Ondan gelýän göni çyzyklar giňişligi tertipleşdirmäge we tebigata täsirini bellemäge mümkinçilik berýär. Bu stil haýsydyr bir tötänleýinlige ýol bermeýär

Geranium atyşyny nädip kök ekmeli: idegiň we köpelmegiň aýratynlyklary, maslahatlar

Geranium, gül ösdürip ýetişdirýänleriň iň söýgüli ösümliklerinden biridir, öýde saklamak we köpeltmek usullary taýdan ökde däl. Geraniumyň köküni nädip ekmelidigi baradaky maglumatlar, gazana ekmezden ozal kesmegi köklemäge mümkinçilik berer, şondan owadan gül gysga wagtyň içinde öser

Filodendronyň gyzarmagy: surat, köpeltmek, tehniki hyzmat we ideg düzgünleri bilen düşündiriş

Filodendronlar yşyklandyryşa isleg bildirmeýän öý ösümlikleridir. Olaryň arasynda garaňky otagda-da gowy ösýän görnüşler bar. Günüň ýoklugynda-da reňki ýitip gitmeýän gülgüne filodendron liana edil şu

Hosta: ösümligi nädip köpeltmeli we ösdürmeli

Bagbanlaryň hemmesi bezeg ýaprakly ösümlikleriň owadan gül düşegini bezemegiň aýrylmaz häsiýetidigini bilýärler. Olar dürli reňkleriň açyk öwüşginleri bilen tapawutlanýan açyk, doýgun fon bilen üpjün edýär. Hosta köptaraply ösümlik, sebäbi bir ekişde-de gowy görünýär. Onda, hosta nädip köpelýär?

Çukur suwarmak: düşündiriş, oňaýly taraplary, synlar

Çukur suwarmak ösümlikleriň ösmegi üçin amatly şertleri döretmegiň aňsat usulydyr. Esasanam boş toprakly ownuk küýzelerde ulalsa. Çerkez ulgamynyň dogry ýerleşdirilmegi netijesinde ösümlikleriňiz gülläp öser, hoşboý ys berer we sizi begendirer

Öýde bir gülüň gazany gazana nädip göçürmeli?

Oorapyk gül, penjireleriň şa zenany. Gül ösdürip ýetişdirýänleriň köpüsi muňa razy bolar. Galyberse-de, onuň köp güllemegi gözi ýakymly we ýakymly ys ýatdan çykmaýar. Frequygy-ýygydan güllemegi bilen onuň göwnünden turmagy üçin, ýapyk gülüň gazana nädip göçürilmelidigini, oňa ideg etmelidigini bilmelisiňiz;

Agaç yşyklandyrylyşy: pikirler we wariantlar, gurallaryň görnüşleri, gurnama usullary, suratlar

Dogry yşyklandyryş enjamlaryny we olaryň ýerleşýän ýerini saýlamak, uly we kiçi meýdançalary, şäher seýilgählerini we öý baglaryny özboluşly bezemäge mümkinçilik berýär. LED çyralary, güller, çyralar we lampalar bilen agaçlaryň yşyklandyrylmagy sizi gijelerine ajaýyp kölege dünýäsine alyp biler. Şeýle yşyklandyryş desgalary howpsuz we çydamlydyr

Gar gülüniň gyzjagazy: surat, paýlanyş meýdany, köpeltmek nuanslary, ideg aýratynlyklary we köpeltmek düzgünleri bilen düşündiriş

Rus bagbanlary Wirjiniýa gar gülüni özüne çekiji bezeg ösümligi diýip atlandyrýarlar. Nemesler, fransuzlar, iňlisler oňa gar agajy diýdiler. Homeöne öýde bu ösümlige saçak diýilýär. Emma aslynda bu gyrymsy agaja Chionanthus (Chionanthus) diýilýär