Zyýan berijilerden goramak 2022, Oktýabr

Öýde bedre bilen göreş: täsirli usullar, hünär bejeriş usullary we halk usullary

Jaýdaky näsazlyklary çözmek kyn mesele. Diňe uly ýaşly aktiw adamlary däl, zäheriň täsirine çydamly parazitleri, ýagny mör-möjekleriň liçinkalaryny we ýumurtgalaryny ýok etmek üçin çylşyrymly hereket zerurdyr. Güýçli ýokançlyk bilen, bedre bilen özbaşdak göreşmek gaty kyn. Birbada birnäçe usuly ulanmaly. Olaryň iň täsirli görnüşi barada umumy maglumat aşakda berilýär

Oorapyk ösümliklerdäki himiki maddalar we halk serişdeleri

Oorapyk ösümlikler kwartiranyň hemmesine täzelik we gözellik berýär. Olar diňe bir öý hojalygynyň däl, eýsem myhmanlaryňam göwnünden turýar. Şonuň üçin güller kesellerden ýa-da parazitlerden ejir çekende, gaty gynandyryjy. Iň howply biri, ýapyk ösümlikleriň üstündäki çişlerdir. Şeýle zyýan berijiler bilen nähili göreşmeli? Olar näme? Bularyň hemmesi hakda makalada jikme-jik gürleşeris

Syçanlaryň deratizasiýasy. Syçanlara netijeli gözegçilik etmegiň usullary

Alakalar, adamlar üçin örän howply köp sanly dürli keselleriň göterijisidir. Gemrijiler diňe bir ýerzeminlerde däl, hatda öz durmuşyna laýyk hasaplaýan şertlerinde jaýlara girip bilerler: arassaçylyk şertleri, erbet möhürlenen deşikler we deşik tapyp boljak boşluklar.

Oorapyk ösümliklerdäki möý möjekleri: görnüşi, suratlary, nädip söweşmeli?

Jaýyň içindäki ösümlikleriň köpler tarapyndan tanyş we söýgüli güýmenjesi. Otaglary bezärler, howany arassalaýarlar we eýeleriniň gözüni begendirýärler. Gülçüler öý haýwanlarynyň kesellere we zyýankeşlere sezewar bolmazlygy üçin köp tagalla edýärler. Şeýle-de bolsa, bu mydama mümkin däl we ösümlikler üçin iň howply mör-möjeklerden biri möý möjegi

Bor kislotasy we tarakanyň sarysy: nisbatlar, resept, ulanyş düzgünleri

Bu zyýan berijiler ajaýyp pursatçylardyr. Jaýlara dürli ýollar bilen girýärler we islendik şertlerde ajaýyp ýaşap bilýärler. Iň erbet tarapy, olar gaty ç alt köpelip bilerler we diri galmagyň derejesi gaty ýokary. Bor kislotasyny ulanyp, öýdäki tarakanlardan nädip dynmalydygyny öwreniň

Gül gülleri - bu näme? Suratlar, söweş usullary

Oorapyk ösümlikleri söýýänleriň köpüsi, gül ýapraklary diýilýän mör-möjek bilen tanyş. Bu zyýan beriji. Ylym birnäçe müň görnüşini bilýär. Düzgün bolşy ýaly, mör-möjek ekerançylyk ekinleri bilen iýmitlenýär, ýöne bezeg ösümlikleri üçin seýrek däl

Penjiräniň üstünde galyp: sebäpler, usullar we bejeriş usullary

Plastiki penjireleriň eýeleriniň iň köp duş gelýän meseleleriniň biri kondensatyň we galybyň toplanmagydyr. Meseläniň estetiki komponenti hakda pikir etmeseňizem, adam saglygy üçin ýaramaz netijeleriň mümkinçiligini äsgermezlik edip bolmaz. Makalada penjiräniň galyndylarynyň nähili emele gelýändigini we ony nädip aýyrmalydygyny öwreneris

"Barlar": synlar, ulanmak üçin görkezmeler. Kwartiradaky tarakanlardan nädip dynmaly?

Tarakanlar adamlar üçin gaty ýakymsyz goňşular. Islendik öýde, hatda stýuardessa-da ajaýyp arassalyk bilen peýda bolup bilerler. Käwagt belli belli dolandyryş serişdelerini ulanyp, bu mör-möjeklerden dynmak üçin köp wagt we güýç gerek, ýöne peýdasyz. Kimdir biri tarakandan Barlary synap gördi we Prussiýalylaryň ýeňşine syn internetde ýerleşdirdi. Dermany nädip ulanmaly we makalada ara alnyp maslahatlaşylar

Syçanlaryň ýumurtgalary nädip ogurlaýandygy: peýdaly maglumatlar, gemrijilere gözegçilik usullary

Gemrijiler elmydama adamyň ýaşaýan ýeriniň golaýynda ýerleşýärler. Amatsyz, sowuk howanyň başlanmagy bilen ýaşaýyş jaýlaryna we jaýlara göçýärler. Saýtda towuk saklanýan jaý bar bolsa, hökman şol ýerde çagyrylmadyk myhmanlar peýda bolar. Yssy, elmydama iýmit bar we howpsuz. Zyýan berijiler ykdysadyýete düzedip bolmajak zyýan ýetirýär, ýokançlyklary ýaýradýar we haýwan iýmiti, ýumurtga iýýär. Syçanlaryň olary nädip ogurlaýandyklary, şeýle hem zyýan berijilerden goramak çäreleri näme - muny makalada serederis

Kwartiradaky agaç bitlerini bejermek: dezinfeksiýalaryň sanawy, ulanmagyň aýratynlyklary, täsirli halk usullary

Planetamyzda köp mör-möjek bar. Her görnüş belli bir gurşawda ýaşaýar, käbirleri bolsa ýanymyzda ýaşaýar. Liveaşamak üçin çyglylyga mätäçler bar. Ony kwartiralarda we jaýlarda bir adamyň gapdalynda tapýarlar. Livinghli janly-jandarlaryň köpelmegi üçin belli bir şertler gerek. Şeýlelik bilen, otagdaky aşa çyglylyk, kwartiradaky agaç bitlerinden serişde zerurlygyna sebäp bolup biler

Kwartiradaky weýil: sebäpler, göreş usullary, maslahatlar we hileler

Kwartiradaky gyrgyç däne, makaron we öý önümlerinden başlaýar. Bu näsazlyklar iýmitleri ç alt ýok edýär. Şol sebäpli ýüze çykanda, olary ýok etmek üçin derrew degişli çäreleri görmeli. Munuň üçin himiki we halk serişdeleri ulanylýar

Näme üçin kirpikler hemmeleri dişlemeýär: sebäpler, gyzykly maglumatlar

Çorbalar hatda arassa adamlary dişleýän mör-möjeklerdir. Şeýle-de bolsa, käbir zyýan berijiler täsir etmeýär. Emma adam gan siňdirýän mör-möjekler üçin iýmit hasaplanýar. Näme üçin düşek bölekleri hemmeleri dişlemeýär? Bu hadysanyň sebäpleri makalada getirilýär

Galyndy haýsy temperaturada ölýär: gözegçilik usullary we galyndy kömelekleri ýok etmegiň täsirli usullary

Galyp köplenç hususy jaýlarda ýüze çykýar. Gurluşyk kodlarynyň bozulmagy (köpüsi özbaşdak diwar gurýar), howa çalşygynyň pes bolmagy - bularyň hemmesi galybyň peýda bolmagyna we ösmegine goşant goşýar. Ondan dynmak gaty kyn bolup biler. Emma şäher ilaty beýle betbagtçylykdan goralmaýar. Bu gün galybyň ölýän temperaturasy barada gürleşeris

Kitch nematode: sebäpler, dolandyryş usullary

Iň howply ösümlik zyýan berijilerinden biri nematodlar (tegelek gurçuklar). Köklerde, baldaklarda, ýapraklarda we hatda miwelerde mikroskopiki ululykda ýaşaýarlar, gaty ç alt köpelýärler. Ösümlik üçin uly howp öt nematodlary - köklerinde ýaşaýan zyýan berijiler tarapyndan döredilýär. Dokumalara aralaşýan parazitler, ululyklaryň we çişmeleriň döremegine kömek edýär, şonuň üçinem olaryň adyny göterýär

Cladosporium Herbarum: bu näme we adamlar üçin näme üçin howply? Galyndy we çyglylygyň serişdeleri

Cladosporium Herbarum näme. Adamlar üçin howpy näme, haýsy keselleri döredýär? Esasy ýaşaýyş mekany, howp döredýän faktorlar. Galyndylary we kömelekleri ýok etmek üçin amaly maslahatlar

Gara galyndy üçin täsirli bejeriş serişdeleri

Adamlaryň köpüsi öýüni arassa saklamaga çalyşýarlar. Şeýle-de bolsa, yzygiderli arassalamak hem sizi dürli kynçylyklardan halas etmeýär. Mysal üçin, gara galyndy üçin täsirli derman gerek bolup biler. Suw we adaty sabyn bu duşmana garşy güýçsizdir. Thatöne munuň bilen sabyr etmeli diýmek däl

Syçanlar üçin täsirli bejeriş serişdesi: atlaryň sanawy, iň gowularynyň reýtingi, düzümi we ulanmak üçin görkezmeler

Syçanlardan dynmak üçin hemişe pişigiň bolmagy ýeterlik däl. Käwagt has agressiw we täsirli bejergi zerur bolup biler. Şeýle-de bolsa, beýleki ýaşaýjylar üçin howp döretmeli däldir. Şonuň üçin gemrijiler bilen göreşde iň oňat serişdeleri göz öňünde tutuň

Rat duzaklary: görnüşleri, aýratynlyklary, işleýşi we synlary

Syçanjyk, iýmitiň barlygy sebäpli adam jaýynda ýaşamagy halaýan gemrijidir. Duringylyň dowamynda haýwan 10 kg dürli iýmit iýip bilýär. Gemrijiniň berk dişleri bolansoň, agaçdan, plastmassadan, şeýle hem elektrik simlerinden we betondan çydap bilýär. Variousöne haýwan dürli ýokançlyklary göteriji hasaplanylýandygy üçin howply. Şonuň üçin adamlar dürli göreş usullaryny, şol sanda syçanyň duzaklaryny ulanýarlar. Olaryň görnüşleri makalada beýan edilýär

Güýç toplary bilen güjüklerden nädip dynmaly

Käwagt şkafyň arkasynda gizlenen halaýan switeriňizi almak isleýärsiňiz. Theöne elhenç zat, ýyly ýüň gudratyndan halaýan zadyň açyk ýapgyga öwrülendigi. Bu eşik güjügi dizaýnda köp işledi. Bu ýagdaýdan nädip gaça durmaly we halaýan zatlaryňyzy adaty we subut edilen usul bilen köp ýyllap zyýankeşlerden goramaly, bu makalada aýdarys

Iň oňat syçan: gemrijileri ýok etmegiň ýollary

Diňe syçanlar gaty gemrijiler däl, iýmitleri we iýmit däl zatlary ýok edip bilmek bilen çäklenmän, dürli ýokançlyklary hem göterýärler. Adam uzak wagtlap olara garşy göreşýär, duzaga düşmek we zäherlemek üçin enjam oýlap tapýar. Variousöne haýwanyň özüne çekilmegi üpjün edilmese, dürli duzaklaryň we duzaklaryň bolmagy hiç hili rol oýnamaz. Şonuň üçin syçanyň çeňňegi köpleriň ünsüni özüne çekýär

Çybyn dişlemeginden gijilewükden nädip dynmaly? Peýdaly maslahatlar

Çybynyň dişlenmegi (has dogrusy çybyn) derä düýbünden zyýansyzdyr. Iň seýrek ýagdaýlarda, gyzyl dökülme görnüşinde adam saglygyna ownuk zyýan ýetirip bolýar (mör-möjekleriň dişlenmegine allergiki täsirler bilen). Aöne dişlemegiň howpsuzlygyna we zyýansyzlygyna garamazdan, onuň netijeleri käwagt köp kynçylyk döredýär. Deri gyzarýar, lezýon çişýär we başga-da diňe belli bir şertlerde öňüni alyp bolýan elhenç gijilewük bolýar

Termitler - bu näme? Termitler nirede ýaşaýarlar we näme iýýärler?

Garynjalara meňzeýän, ýöne görünmeýän bu mör-möjekler, umumy düşünjede elhenç jeza hasaplanýar. Aslynda tarakanlar bilen baglanyşykly “ak garynjalar” diýilýän hereketlerden güýçli itler bir itekden ýykylýar, agaç binalar ýykylýar … Mundan başga-da, adam saglygyna hakyky howp döredýär

Öýde gämi duralgasyndan nädip dynmaly? Netijeli usullar

Gynansagam, köp guş eýeleri ömründe azyndan bir gezek boş towuk saklanýan jaý meselesi bilen ýüzbe-ýüz boldular. Alamatlar birmeňzeş: emdirilen gan, kelleleri kesilen we penjelerinden dişlenen. Bu gämi duralgasynyň işi. Bir seretseň, bu ýakymly we owadan dodakly gülkünç haýwan.

Sogan sogan: düşündiriş, täsirli dolandyryş usullary, synlar

Sogan sogan nematod, göze görünmeýän diýen ýaly kiçijik parazitdir. Bu ownuk zyýankeş, topraga çynlakaý täsir edip, bütin ekinleriň doly ýok edilmegine sebäp bolup biler. Bu tegelek gurçugyň howpy, toprakda-da, tohumda-da uzak wagtlap togtadylan animasiýa ýagdaýynda bolup biler

Tarakana garşy göreş: häzirki zaman usullary we halk serişdeleri

Adamzat bu parazitleri müň ýyldan gowrak wagt bäri öýünden kowmaga synanyşýar we tarakana garşy göreşmek üçin köp usul oýlanyp tapyldy. Recentlyaňy-ýakynda adamlar hakykatdanam ýaşaýan ýerlerinden hakykatdanam ýitip gitdiler. Stillöne şonda-da käbir binalarda, esasanam köne jaýlarda, jemgyýetçilik naharhanalarynda henizem tapylyp bilner, şonuň üçin söweş entek gutarmaýar

Tarakany bejermek: kompozisiýa, ulanmak üçin görkezmeler, synlar

Jaýyň arassalygyny saklaýandygyna garamazdan, her birimiz iň bolmanda bir gezek tarakana duş geldik. Jaýda peýda bolmagynyň sebäpleri düýbünden başgaça bolup biler. Oneöne bir zat düşnükli - beýle gödek we açgöz goňşular bilen söweşmeli. Bu makalada tarakanyň bejeriş usullarynyň birine - GETE serederis

Öýdäki möýlerden nädip dynmaly: halk bejeriş serişdeleri we himiýa

Öýdäki möýlerden nädip dynmaly? Öýdäki web, möýüň barlygynyň aýrylmaz alamatydyr, sebäbi mör-möjekleriň kömegi bilen mör-möjekleri öz torlaryna çekýär. Web arassalamak, möýden dynmagyň usullaryndan biridir. Otheröne muny beýleki çäreler bilen bilelikde ýerine ýetirmek maslahat berilýär, ýogsam ertesi gün otagyň täze burçlaryndaky kepeklere haýran galyp bilersiňiz

Geýim güjügi: beýany we daşky görnüşi

Dünýäde diýen ýaly güjükleriň peýda bolmagy meselesi giňden ýaýrandyr. Diňe tropiki sebitleriň ýaşaýjylary rahatlykda ýaşap bilerler, sebäbi eşik güjügi gaty erbet uýgunlaşýar

"Di-Hlor-Extra": ulanmak boýunça görkezmeler, kompozisiýa, işjeň maddalar

Medicalhli lukmançylyk we çagalar edaralarynda dezinfeksiýa hökmany. Bu maksatlar üçin, planşet “Di-Hlor-Extra” köplenç ulanylýar, dürli gaty ýüzleri dezinfeksiýa etmek üçin giňden ulanylmagynyň mümkindigini görkezýän görkezmeler

Raptor gel tarakanlara, ulanmak boýunça görkezmelere, synlara garşy kömek edýärmi?

Tarakanlar we garynjalar üçin jel görnüşindäki bejerginiň usuly gaty ýönekeý - bu mör-möjekleri özüne çekýän elementleri öz içine alýar. Adam jeli siňdirenden ýa-da onuň bilen aragatnaşyk saklansoň, zäherli elementiň göterijisine öwrülýär

Tarakanlar üçin täsirli derman: neşe serişdelerine syn, düzümi, ulanylyş aýratynlyklary, öndürijileriň synlary

Tarakanlardan dynmak gaty kyn, ýöne mümkin. Bizar ediji mör-möjeklere garşy iň täsirli serişdeleri gözden geçiriň. Olaryň haýsysy adamlar we haýwanlar üçin iň ygtybarlysy. Tarakanlardan dynmagyň beýleki usullary barada-da gürleşmeli

Kwartiradaky tarakanlar üçin iň oňat derman: syn, ady, beýany

Sarp edijileriň synlaryna görä kwartirada tarakanlar üçin iň täsirli we iň oňat bejeriş serişdeleri. Neşe serişdelerini saýlamak üçin amaly maslahatlar. Aerozollary, krahonlary, jelleri we tozanlary ulanmak. Satyn alnan we öýde ýasalan duzaklar, emele gelen serişdeler we otlar. Mör-möjeklere gözegçilik etmek üçin peýdaly maslahatlar

Tarakanlardan Diklorwos: synlar, kompozisiýa, öndürijilere syn, amaly aýratynlyklar

Asyrlar boýy adamlar tarakan ýaly zyýan berijiler bilen hemişe göreşýärler. Bu kiçijik parazitler amatly şertlerde öýde ýaşaýarlar we öý eýeleriniň durmuşyny zaýalaýarlar. Köpler diňe ownuk mör-möjekleri görüp haýran galýarlar, beýlekiler bolsa olaryň sany we yzynda galdyrýan ýakymsyz yzlary bilen oňaýsyz. Themöne olara nädip garşy göreşmek mümkinmi ?

Tarakanlardan serişdeleri bahalandyrmak: iň gowusy

Tarakanlar - bu mör-möjekler adamlara köp kynçylyk döredýär. Islendik territoriýany derrew özleşdirýärler we ýeňliş faktorlaryna ç alt uýgunlaşýarlar. Azyk we suw üpjünçiligini gözläp, ç alt köpelýärler we täze ýerleri eýeleýärler. Parazitleri ýok etmek üçin öndürijiler köp dürli derman öndürýärler

Öýdäki skolopendradan nädip dynmaly: mör-möjekleriň beýany, himiki maddalara syn, syn

Scolopendra köplenç ýaşaýyş jaýlarynda ýaşaýan kiçijik sentipedleriň bir görnüşidir, şonuň üçin adamlar daş keşbine haýran galýarlar. Bu ýakymsyz we mör-möjek hatda tarakanlara garanyňda has ýigrenji we ýigrenji döredýär. Elbetde, şeýle zyýankeş bilen bir üçegiň aşagynda ýaşap bilýän adamy tapmak gaty kyn. Şonuň üçin bu ýagdaýa duçar bolan her kim öýdäki sentipedlerden nädip dynmalydygyny iru-giç gyzyklandyrar

Çorbalardan sowuk duman: synlar, ulanmak we täsirlilik üçin görkezmeler

Adamlar düşeklerden dynmak üçin dürli usullary ulanýarlar. Olaryň hersiniň öz aýratynlyklary, oňaýly taraplary bar. Synlara görä, bedrelerden sowuk duman mör-möjekleri öldürmegiň täsirli usulydyr. Adaty atomizatorlardan has gowy işleýär. Bedorgan-düşeklerden sowuk dumanyň aýratynlyklary makalada beýan edilýär

Tarakanlar uçup bilermi? Tarakanlar haýsy görnüşde uçup bilýärler?

Käbirleri üçin kwartirada Prusak tapmak hakyky betbagtçylyk we derrew ýok edijileri çagyrmagyň sebäbi. Beýlekiler bolsa çagyrylmadyk myhmanlary goýýarlar, endiklerini meýletin öwrenýärler we şkafda ýa-da potolokda çilim tapsa, tarakanlar uçup bilermi? Entomologlar bu mowzukda birnäçe sagatlap gürleşip bilerler, ýöne uçmaga ukyply görnüşler we kelläňize gonmak howpy abanmaýan görnüşler barada gysgaça gürleşeris

Gowy güjük serişdesi: neşe serişdelerine syn

Gowy güjük bejergisini gözleýän bolsaňyz, spreýleri arkaýyn satyn alyp bilersiňiz. Olaryň käbiri hünärmen bolup, öý mör-möjeklerine garşy göreşmekde ýöriteleşen köp sanly kompaniýa tarapyndan ulanylýar. Insektisidleriň köpüsi diňe bir spreý görnüşinde däl, eýsem aerozolda-da bar

Kartoşkadaky gurçuk bilen nähili göreşmeli: iň oňat serişdeler we usullar

Kartoşkadaky sim gurçugyny çeňňek bilen nädip ýeňmeli? Tejribeli bagbanlar zyýan berijiler tarapyndan urlan kartoşkany himiki zäheriň erginine 24 sagada çenli siňdirip, soňra bolsa bagda gazmagy maslahat berýärler. Netijede, bir-iki günden soň ýerasty zäherlenen kök kökleri bilen birlikde ölen sim gurçuklaryny hem tapyp bolar. Diňe ilki bilen duzaklary jaýlaýan ýerleri bellemeli

Raptor tarakan duzagy: synlar, amaly aýratynlyklar, täsirlilik

Öý zyýanyna garşy dermanlaryň esasy maksady, adamyň öýüniň howpsuzlygyny üpjün etmek, dürli zyýanly mör-möjekleriň içine girmeginiň we olaryň köpelmeginiň öňüni almakdyr. Bu şertlere ýetmek üçin subut edilen we täsirli serişdäni satyn almak zerur. Örän täsirli dermanlaryň arasynda Raptor tarakan duzagy bar