designhouseroom.com üçin gizlinlik syýasaty

Mazmuny:

designhouseroom.com üçin gizlinlik syýasaty
designhouseroom.com üçin gizlinlik syýasaty
Anonim

At designhouseroom.com, elýeterli designhouseroom.com, esasy ileri tutulýan ugurlarymyzyň biri, gelýänlerimiziň şahsy durmuşy. Bu Gizlinlik Policyörelgesi, ýygnalan we ýazga alynýan maglumatlaryň görnüşlerini öz içine alýar designhouseroom.com we ony nähili ulanýandygymyz.

Goşmaça soraglaryňyz bar bolsa ýa-da Gizlinlik Policyörelgelerimiz hakda has giňişleýin maglumat talap edýän bolsaňyz, biziň bilen habarlaşmakdan çekinmäň.

Bu Gizlinlik Policyörelgesi, diňe onlaýn işlerimize degişlidir we web sahypamyza girýänler üçin paýlaşan we / ýa-da ýygnan maglumatlary babatynda güýje girýär. designhouseroom.com.

Razylyk

Web sahypamyzy ulanmak bilen, Gizlinlik Policyörelgelerimizi kabul edýärsiňiz we şertlerine razy bolýarsyňyz.

Weygnaýan maglumatlarymyz

Berilmegi haýyş edilýän şahsy maglumatlaryňyz we berilmegini haýyş etmegiňiziň sebäpleri, şahsy maglumatlaryňyzy bermegiňizi haýyş eden ýerimizde size aýdyň bolar.

Eger gönüden-göni biziň bilen habarlaşsaňyz, adyňyz, e-poçta salgyňyz, telefon belgiňiz, habaryň mazmuny we / ýa-da bize iberip biljek goşmaçalar we goşmaça maglumat alyp bileris.

Hasaba ýazylanyňyzda, adyňyz, kompaniýanyň ady, salgysy, e-poçta salgysy we telefon belgisi ýaly zatlary goşmak bilen aragatnaşyk maglumatlaryňyzy sorap bileris.

Maglumatlaryňyzy nähili ulanýarys

Collectygnaýan maglumatlarymyzy dürli usullar bilen ulanýarys, şol sanda:

  • Sahypamyzy üpjün ediň, işlediň we hyzmat ediň
  • Sahypamyzy gowulandyrmak, şahsylaşdyrmak we giňeltmek
  • Sahypamyzy nähili ulanýandygyňyza düşüniň we derňäň
  • Täze önümleri, hyzmatlary, aýratynlyklary we işlemegi ösdüriň
  • Sahypa bilen baglanyşykly täzelenmeleri we beýleki maglumatlary, marketing we mahabat maksatlary üçin gönüden-göni ýa-da hyzmatdaşlarymyzyň biriniň üsti bilen, şol sanda müşderi hyzmaty üçin habarlaşyň.
  • Size e-poçta iberiň
  • Galplygy tapyň we öňüni alyň

Faýllary hasaba al

designhouseroom.com gündelik faýllaryny ulanmagyň adaty prosedurasyna eýerýär. Bu faýllar, web sahypalaryna girenlerinde girýänleri hasaba alýar. Hosthli hosting kompaniýalary muny edýärler we hosting hyzmatlarynyň analitikasynyň bir bölegi. Logurnal faýllary tarapyndan toplanan maglumatlara internet protokoly (IP) salgylary, brauzer görnüşi, Internet Hyzmat üpjün edijisi (ISP), senesi we wagt möhüri, sahypalara salgylanma / çykyş sahypalary we ähtimal basylanlaryň sany girýär. Bular şahsyýeti anyklaýan maglumatlar bilen baglanyşykly däl. Maglumatyň maksady tendensiýalary seljermek, sahypany dolandyrmak, web sahypasyndaky ulanyjylaryň hereketini yzarlamak we demografiki maglumatlary ýygnamak.

Kukiler we web maýaklary

Beýleki web sahypalary ýaly, designhouseroom.com "gutapjyklary" ulanýar. Bu gutapjyklar, gelýänleriň isleglerini we web sahypasyndaky myhmanlaryň giren ýa-da giren sahypalaryny öz içine alýan maglumatlary saklamak üçin ulanylýar. Maglumat, web sahypasynyň mazmunyny gelýänleriň brauzer görnüşine we / ýa-da beýleki maglumatlara esaslanyp, ulanyjylaryň tejribesini optimizirlemek üçin ulanylýar.

Gutapjyklar barada has giňişleýin maglumat üçin okaň Gizlinlik Policyörelgeleriniň web sahypasyndaky gutapjyklar makalasy.

Google DoubleClick DART Cookie

Google sahypamyzda üçünji tarap satyjylaryndan biridir. Şeýle hem, DART gutapjyklary diýlip atlandyrylýan gutapjyklary, designhouseroom.com we internetdäki beýleki saýtlara girip görmek bilen sahypamyza gelýänlere mahabat bermek üçin ulanýar. Şeýle-de bolsa, aşakdaky URL-de Google mahabatyna we mazmun torunyň Gizlinlik Policyörelgelerine girip, DART gutapjyklarynyň ulanylmagyny ret edip bilerler - https://policies.google.com/technologies/ads

Mahabat hyzmatdaşlarymyz

Sahypamyzdaky mahabat berijileriň käbiri gutapjyklary we web maýaklaryny ulanyp biler. Mahabat hyzmatdaşlarymyz aşakda görkezilýär. Mahabat hyzmatdaşlarymyzyň hersiniň ulanyjy maglumatlary baradaky syýasatlary üçin öz Gizlinlik Policyörelgeleri bar. Has aňsat girmek üçin aşakdaky Gizlinlik Syýasatlaryna baglanyşdyk.

Google: policies.google.com/technologies/ads

Mahabat hyzmatdaşlarynyň gizlinlik syýasatlary

Mahabat hyzmatdaşlarynyň her biri üçin Gizlinlik Policyörelgelerini tapmak üçin bu sanaw bilen maslahatlaşyp bilersiňiz designhouseroom.com.

Üçünji tarap mahabat serwerleri ýa-da mahabat torlary, degişli mahabatlarynda we baglanyşyklarynda ulanylýan gutapjyklar, JavaScript ýa-da Web Beacons ýaly tehnologiýalary ulanýar. designhouseroom.comulanyjylaryň brauzerine gönüden-göni iberilýär. Bu ýüze çykanda awtomatiki usulda IP adresiňizi alýarlar. Bu tehnologiýalar, mahabat kampaniýalarynyň netijeliligini ölçemek we / ýa-da girýän web sahypalaryňyzda görýän mahabat mazmunyny şahsylaşdyrmak üçin ulanylýar.

Üns beriň designhouseroom.com üçünji tarap mahabatçylarynyň ulanýan bu gutapjyklaryna girip ýa-da olara gözegçilik edip bilmeýär.

Üçünji tarapyň gizlinlik syýasatlary

designhouseroom.com Gizlinlik syýasaty beýleki mahabat berijilere ýa-da web sahypalaryna degişli däldir. Şeýlelik bilen, has giňişleýin maglumat üçin bu üçünji tarap mahabat serwerleriniň degişli Gizlinlik Syýasatlaryna ýüz tutmagyňyzy maslahat berýäris. Käbir amallardan nädip ýüz öwürmelidigi barada olaryň tejribelerini we görkezmelerini öz içine alyp biler.

Aýry-aýry brauzer opsiýalaryňyz arkaly gutapjyklary öçürip bilersiňiz. Belli bir web brauzerleri bilen gutapjyklary dolandyrmak barada has jikme-jik maglumatlary bilmek üçin brauzerleriň degişli web sahypalarynda tapyp bilersiňiz.

CCPA gizlinlik hukuklary (Şahsy maglumatlarymy satmaň)

CCPA laýyklykda, beýleki hukuklar bilen bir hatarda, Kaliforniýanyň sarp edijileri:

Sarp edijiniň şahsy maglumatlaryny ýygnaýan bir işiň, bir işiň sarp edijiler hakda toplan şahsy maglumatlarynyň kategoriýalaryny we aýratyn böleklerini açmagyny haýyş ediň.

Bir kärhananyň, bir işiň ýygnan sarp edijisi baradaky şahsy maglumatlary ýok etmegini haýyş ediň.

Sarp edijiniň şahsy maglumatlaryny satýan, sarp edijiniň şahsy maglumatlaryny satmaýan bir işiň bolmagyny haýyş ediň.

Haýyş etseňiz, size jogap bermek üçin bir aý wagtymyz bar. Bu hukuklardan haýsydyr birini ulanmak isleseňiz, biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

GDPR maglumatlary goramak hukuklary

Maglumatlary goramak hukuklaryňyzyň hemmesinden doly habarlydygyňyzy anyklamak isleýäris. Her ulanyjynyň aşakdakylara hukugy bar:

Girmek hukugy - Şahsy maglumatlaryňyzyň göçürmelerini talap etmäge hakyňyz bar. Bu hyzmat üçin size az töleg alyp bileris.

Düzediş hukugy - Nädogry hasaplaýan maglumatlaryňyzy düzetmegimizi talap etmäge hakyňyz bar. Şeýle hem, doly däl diýip hasaplaýan maglumatlaryňyzy doldurmagymyzy haýyş etmäge hakyňyz bar.

Öçürmek hukugy - Şahsy maglumatlaryňyzy belli bir şertlerde pozmagymyzy talap etmäge hakyňyz bar.

Gaýtadan işlemegi çäklendirmek hukugy - Şahsy maglumatlaryňyzyň belli bir şertlerde işlenmegini çäklendirmegimizi talap etmäge hakyňyz bar.

Gaýtadan işlemäge garşy çykmak hukugy - Şahsy maglumatlaryňyzy belli bir şertlerde işlemegimize garşy çykmaga hakyňyz bar.

Maglumat götermek hukugy - toplan maglumatlarymyzy belli bir şertlerde başga bir gurama ýa-da gönüden-göni size geçirmegimizi talap etmäge hakyňyz bar.

Haýyş etseňiz, size jogap bermek üçin bir aý wagtymyz bar. Bu hukuklardan haýsydyr birini ulanmak isleseňiz, biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Çagalar barada maglumat

Biziň ileri tutýan zadymyzyň ýene bir bölegi, internet ulanylanda çagalara gorag goşmakdyr. Ene-atalary we hossarlary onlaýn işlerine syn etmäge, gatnaşmaga we / ýa-da gözegçilik etmäge we ýol görkezmäge çagyrýarys.

designhouseroom.com 13 ýaşa çenli çagalardan şahsyýeti anyklaýan maglumatlary bilgeşleýin ýygnamaýar ýazgylarymyzdan maglumatlar.

Meşhur mowzuk