Bejeriş 2022, Oktýabr

Guradyjy enjamda tikişleri nädip we nädip möhürlemeli: ussanyň maslahaty

GKL listleri bilen diwarlary we potoloklary gutarmak uly meşhurlyk gazandy. Theöne diwaryň ýüzünde döwükler görünmezligi üçin, listleriň arasyndaky tikişleri dogry möhürlemeli. Käbir düzgünleri berjaý etmek, ýokary hilli materiallary we tehnologiýalary ulanmak wagt we pul tygşytlar. Bejeriş köp ýyllap dowam eder

Köne linolyuma linolyum goýup bolarmy we ony nädip dogry etmeli?

Bejeriş işinde köne linolýuma linolyum goýup bolarmy diýen sorag ýüze çykýar. Bu pursaty derrew özüňiz çözmeli, sebäbi bu netijäniň hiline täsir eder. Bu karar materialyň sarp edilmegine we ulanylyş ýörelgesine hem täsir eder

PVA esasly putty: maksat, amaly, artykmaçlyklary we kemçilikleri

Putty iň meşhur we köplenç ulanylýan bezeg materiallaryndan biridir. Onuň kömegi bilen ýerüsti tekizlemek, asma, möhürlemek we hatda bezeg bezeglerini ýerine ýetirýärler. PVA esasly putty täze nesli, bu materialyň ulanylyşynyň aýratynlyklaryny kesgitleýän birnäçe amaly parametrlerdäki öňki kompozisiýalardan düýpgöter tapawutlanýar

Ueelim potoloklar: surat, gurnama aýratynlyklary

Ueelim potoloklar: aýratynlyklar, aýratynlyklar, oňaýly taraplary, surat. Ueelim potoloklar: saýlamak, gurnamak, ideg etmek, önümçilik materiallary üçin teklipler. Heselimli potoloklary nädip gurmaly: peýdaly maslahatlar, nuanslar, ýelim kompozisiýalar

Heatingyladyş radiatorlaryny nädip sökmeli: usullar we teklipler

Heatingyladyş radiatorlaryny sökmek: aýratynlyklar, howpsuzlyk çäreleri, taýýarlyk, esasy iş. Heatingyladyş radiatorlaryny nädip sökmeli: teklipler, suratlar, usullar. Köne ýyladyş radiatorlaryny nädip sökmeli: peýdaly maslahatlar

Gips tagtasyny gurmak: ussanyň maslahatlary

Kwartirada ýa-da jaýda täzeden gurulmagyň başlangyjy çynlakaý we jogapkärli ädimdir. Bu prosesde dürli gurluşyk materiallary ulanylyp bilner. GKL opsiýasyny ulanmak aňsat we onuň kömegi bilen täzeden işlemek prosesi beýleki materiallary ulananyňdan has az wagt alar. Draýwallyň köp oňyn häsiýetleri bar. Bu materialy ulanyp nädip täzeden ösdürmelidigi soň düşündiriler

Özüňiz gödek diwar gips: materiallar, nädip ulanmaly

Kwartiralarda ýa-da jaýlarda diwarlar uly meýdany eýeleýär. Öýi abadanlaşdyrmakda gaty möhüm rol oýnaýarlar. Bezeginiň kömegi bilen islenýän içerki we jaýyň islenýän içerki dizaýnyny ýasaýarlar. Şol sebäpli jaýy ýa-da kwartirany bejermekde gödek gipsiň möhümdigini aýdyp bileris

Haýsy we nädip diwara laminat goýmaly: usullar we tehnologiýa

Geliň, diwardaky haýsy laminatyň beýlekilerden has gowudygyny we bu ugurda tejribeli gurluşykçylaryň we beýleki hünärmenleriň maslahatyny göz öňünde tutup öwrenmäge synanyşalyň. Materialyň artykmaçlyklaryny, kemçiliklerini, görnüşlerini we aýratynlyklaryny, şeýle hem goýmagyň esasy usullaryny we tehnologiýalaryny gözden geçiriň

Koridorda diwarlary nädip gutarmaly: dizaýn görnüşleri, materiallary saýlamak, abatlaýyş maslahatlary

Koridoryň daşky görnüşi jaýyň ýa-da kwartiranyň ilkinji täsirini döredýär. Bu otagyň bezeginiň berk we ajaýyp görünmegi möhümdir. Gözelligi gözläp, bezegde käbir çäklendirmeleri girizýän bu otagyň aýratynlyklaryny ýatdan çykarmaň. Bu makaladan koridorda diwarlary nädip gutarmalydygyny, materiallaryň aýratynlyklary, artykmaçlyklary we kemçilikleri barada maglumat alyp bilersiňiz

"Rustik dub ak" - içerki gözellik we çylşyrymlylyk

Kwartirada ýa-da ofisde abatlaýyş nireden başlaýar? Amatly materiallary saýlamak bilen. Pol örtügini, diwar panellerini ýa-da diwar kagyzlaryny saýlanyňyzda, diňe bir özüne çekijilige däl, eýsem materiallaryň hiline, ygtybarlylygyna we hyzmat ediş möhletine hem üns bermek möhümdir. Bejeriş zähmet we köp wagt talap edýän iş, şonuň üçin hemme zady derrew gowy ýerine ýetirmek has gowudyr, netijede köp ýyllap göwnüňizden turar

Bejeriş wagtynda içerki gapylary haçan gurmaly: ädimme-ädim prosedura we hünärmenleriň maslahaty

Öýde abatlaýyş işleri geçirilende adamlar köplenç gapy gurmak zerurlygy bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar. Käbirleri bu mesele hakda pikir etmeýärler we derrew kömek sorap hünärmenlere ýüz tutýarlar. Beýlekiler bolsa bu meseläni özbaşdak çözmäge synanyşýarlar. Bejeriş wagtynda içerki gapylary haçan gurmalydygy bilen gyzyklanýar

Gutyny nädip ýasamaly: materiallar we enjamlar, gurnama prosedurasy, surat

Her düýpli abatlaýyş işinde we käbir ýagdaýlarda kosmetika döwründe käbir enjamlary ýa-da aragatnaşyklary gizlemek zerur bolýar. Köplenç aşhanalarda, hammamlarda ýa-da koridorlarda şeýle zerurlyk ýüze çykýar. Bu, bu otaglarda gizlenmeli turbalaryň köpüsiniň bolmagy bilen baglanyşykly

Eňňitleri we penjireleri gurmak: görnüşleri, gurnama usullary

Plastiki penjirelere indi uly isleg bildirilýär. Elýeterlilik, amatlylyk taýdan beýleki önümleriň arasynda öňdebaryjy orny eýeledi. Köpler hünärmenleriň kömegine ýüz tutman, eli bilen eňňitleri we penjireleri oturtmak bilen gyzyklanýar. Birnäçe düzgüni bilseňiz we işiň yzygiderliligini bilseňiz, bu aňsatlyk bilen amala aşyrylyp bilner

Diwar kagyzynyň ýerine diwaryň arkasy: surat, görkezmeler, synlar

Dykylyk goldawy häzirki wagtda dürli ýüzleri bezemek üçin gaty meşhur materialdyr. Onuň ýylylygy we ses izolýasiýa häsiýetleri şübhesiz. Mundan başga-da, şular ýaly materiallar iş ýüzünde öňdebaryjy däl. Diwar kagyzynyň nusgawy görnüşini dykyz mata bilen çalşyp bilersiňiz, bu içki bezege belli bir jady berer. Geliň, bu materialy gurnamagyň aýratynlyklary barada has giňişleýin durup geçeliň

Klassiki potolok: surat, dizaýn we dizaýn görnüşleri

Klassiki potoloklar häzirki zaman we moda interýerleriň döremegine garamazdan meşhurlygyny ýitirmedi. Klassik ýaşaýyş jaýlarynda-da, ofis jaýlarynda-da ulanylýar. Esasy artykmaçlyklaryndan biri olaryň köp taraplylygydyr - şular ýaly potoloklary içerki stiliň dizaýnynda ulanyp bolýar

Leveleke derejeli gips tagtasy: surat, gurnama aýratynlyklary

Bir derejeli gips tagtalarynyň suratyny gözden geçireniňizden soň, haýsy dizaýny halaýandygyňyza düşünip bilersiňiz. Anyöne islendik ýagdaýda-da tehnologiýa eýermeli. Indiki ädim gutarmak. Plastinalar çarçuwa uzyn ýa-da transvers görnüşde berkidilýär. Ikinji ýagdaýda, listler goldaýan metal profillerine perpendikulýar bolar ýaly berkidilýär

Iň gowy ýeriň aşagyndaky ýyladyş: saýlamalara, aýratynlyklara, maslahatlara syn

Atedyladylan pol islendik otagda ýaşamagyň amatlylygyny ýokarlandyrýar. Theöne şol bir wagtyň özünde ýyly pol üçin örtügi dogry saýlamak möhümdir. Makalada haýsy materiallaryň bu maksatlar üçin amatlydygy beýan edilýär. Warmyly poluň üstünde ýatmagy kabul edip bolmaýan örtükleriň sanawyny berýär

Haýsy has gowusy - gips tagtasy ýa-da uzaldylan potolok? Her görnüşiň aýratynlyklaryny we gurnama usullaryny, artykmaçlyklaryny we kemçiliklerini deňeşdirmek

Ak reňkli we gipslenen potoloklar geçmişdäki zat. Olary uzaldylan matalar we guradyjy gurluşlar görnüşinde täze tehnologiýalar çalyşdy. Tamamlamak usullarynyň ikisi-de häzirki döwürde gaty meşhur, şonuň üçin öý eýeleriniň köpüsine iň gowy warianty saýlamak kyn düşýär. Haýsynyň has gowudygyna düşünmek üçin iki görnüşiň aýratynlyklaryny jikme-jik gözden geçirmäge çagyrýarys - gips tagtasy ýa-da uzaldylan potolok

Vanna otagynyň bosagasy: zerurmy, saýlawy saýlamak we öz-özüňi düzmek

Banyoda bosagadan çykmazdan ozal materialy saýlamaly. Polat bolup biler - iň çydamly çözgüt. Şeýle bosagany zaýalamak mümkin däl diýen ýaly. Polat bosagalary dürli öwüşginlere eýe bolup biler. Poslamaýan polatdan ýasalan bosagalar seýrek bolýar. Şeýle poladyň owadan örtügi bar, şonuň üçin köplenç mebel we diwar bezegi üçin ulanylýar. Bürünç bosagasy gaty gymmat bolar, şonuň üçin şeýle önümler diňe sargyt etmek üçin ýasalýar

Laminaty nädip dogry ýere goýmaly: ädimme-ädim görkezmeler, hünärmenleriň maslahatlary

Agaç poluň üstünde laminaty nädip dogry goýmalydygy bilen gyzyklanýan bolsaňyz, ilki bilen şeýle işiň edilip bilinjekdigini anyklamaly. Paneller diňe birleşdirilen, olary gurluşyk gurluşlaryna berkitmegiň zerurlygy ýok. Eger gurnama ýüzýän nagyşda amala aşyrylsa, pol dar we giňelmegine mümkinçilik berýän gödek esasda ýatar

Içki diwar bezegi üçin paneller: görnüşleri, aýratynlyklary, gurnama usullary, suratlar

Täzelenmek çynlakaý we çylşyrymly iş. Ony üstünlikli tamamlamak üçin meýilnamalaşdyrmak tapgyrynda köp jikme-jiklikler hakda pikirlenmeli. Häzirki wagtda gurluşyk bazary içerki diwar bezegi üçin dürli örtükli panelleri hödürleýär. Gurmak aňsat we ulanmaga ygtybarly şeýle bezeg materiallaryny nädip saýlamaly?

Suw damjasy - näme etmeli? Kranlaryň görnüşleri, näsazlyklary düzetmek usullary

Kran aşhanada damsa, näme etmelidigini wagtynda kesgitlemeli. Kran ýapylanda syzmak, plastmassa ýa-da keramiki sazlaýjy bölekler bilen oturgyjyň arasyndaky syzmany görkezýär. Käbir modeller sökülmegi we arassalanmagy talap edýär, ýöne patronlaryň işleýşi dikeldilip bilinmez ýa-da syzyp bolmaz

Banyoda plitkalary goýmaga nädip başlamaly: iş tertibi, görkezmeler we hünär maslahaty

Makalamyzda hammamda plitkalary nireden başlamalydygyňyzy, işi nädip dogry ýerine ýetirmelidigiňizi we ajaýyp netijäni gazanmagyňyzy aýdarys. Ussalaryň peýdaly maslahatlary we jikme-jik abatlaýyş görkezmeleri işi ýalňyşsyz tamamlamaga we hammamyňyzy düýpgöter üýtgetmäge kömek eder

Maksat we materiallar boýunça gapylaryň görnüşleri. Dogry saýlamaly?

Islendik otag gapylardan başlaýar. Içki giňişligi bölüp, möhüm amaly funksiýany ýerine ýetirýärler. Döwrebap bazar dürli ölçeglere görä toparlara bölünýän her dürli göçürilýän bölekler bilen doldurylýar. Dogry saýlamagy aňsatlaşdyrmak üçin, gapynyň her görnüşi bilen tanyşmagyňyzy maslahat berýäris

Iki gatly potolok: gurluşyk, gurnama, materiallar, dizaýn

Köp kwartiralarda we hususy jaýlarda uzyn we asylan owadan potoloklary tapyp bilersiňiz. Giňişleýin dizaýn ýerine ýetirilişi, iň täze gurluşyk tehnologiýalary we desgalaryň ç alt gurulmagy sebäpli meşhurlyk gazandy

Gapylar "Toreks" - synlar diňe oňyn, hili ajaýyp

Ygtybarly, güýçli, çydamly Torex gapylaryny satyn almak isleseňiz, gözden geçirýänleriň diňe köpeldýän synlary, demir gapylary öndürijilerine ýa-da paýlaýjylaryna gönüden-göni ýüz tutuň

Özüňiziň poluňyzy sökmek

Ygtyýarly we dogry abatlamak elmydama sökmekden başlaýar. Bejeriş işinde poly täzelemeli bolsa, pollary sökmek ilkinji işdir. Emma muny dogry etmek möhümdir. Täze poluň berkligi we hili şoňa baglydyr

Agaç jaýyň fasady üçin iň oňat boýag

Agaç jaýyň fasadyna boýag köp marka tarapyndan döredilýär. Önümleri, şeýle hem birnäçe amaly aýratynlyklary bilen tapawutlanýar. Agaç fasadlaryny gutarmak üçin haýsy boýag has amatly?

Keramiki hammam plitalaryny nädip saýlamaly?

Aşhana ýa-da hammam üçin keramiki plitkalary nädip saýlamaly? Saýlanyňyzda haýsy parametrleri göz öňünde tutmaly? Otagyň stiline haýsy reňk laýyk gelýär? Bu we beýleki soraglara jogap tapyň

DIY kosmetiki abatlaýyş: gyzykly pikirler we teklipler

Iru-giç islendik kwartira täzelenmeleri talap edip başlaýar. Diwar kagyzy bir ýerde ýyrtylýarmy, poluň boýagy süpürilýärmi ýa-da potolokda solýarmy? Kosmetiki abatlaýyş işlerinde kömek ediň

Özüňiz etjek kwartiranyň bezegi: ädimme-ädim görkezmeler, zerur materiallar, ussalaryň maslahatlary

Häzirki wagtda jaý satyn almak aňsat iş däl. Her inedördül metr üçin çykdajylar günsaýyn ösýär we aýlyk haklary beýle derejede indekslenmeýär. Geljekki kärendeçiler täze binalarda jaý satyn almak bilen, adatça gödek gutarnykly satyn almak üçin tygşytlamak isleýärler. Inöne jaň edip, şeýle şertlerde ýaşamak islemegiňiz gaty ähtimal. Şonuň üçin täze çykan eýeler kwartirany öz eli bilen bezemäge başlaýarlar

Gips gabygy: ýerine ýetiriş usuly, zerur materiallar we gurallar, ädimme-ädim iş görkezmeleri we hünärmenleriň maslahaty

Gipslemek, diwaryň üstüni bezemek üçin taýýarlamagyň iň täsirli usuly, şeýle hem bezeg işleriniň biri. Layerokarky gatlagy zerur dokumany bermek üçin, gaýtadan işlenmeli, gipsli gips

Hruşewde sim geçirişini ýerine ýetiriň: opsiýalar we tehnologiýalar

Köne köp gatly köne jaýda içerki elektrik seti köpden bäri tükenýär. Öňki üç kilowat häzirki zaman öý zerurlyklaryny doly kanagatlandyrmak üçin ýeterlik däl, şonuň üçin Hruşewdäki simleri çalyşmak köpler üçin gaty derwaýys mesele

Aşhana adasy: ululyklar, görnüşler, materiallary saýlamak, dizaýn mysallary, maslahatlar we synlar

Bu pikir aşpeziň diňe tagamly bolman, eýsem ç alt nahar taýýarlamagy talap edilýän restoranlardan karz aldy. Bir ýerde kesiş stoly, peç, legen we gap-gaçlary we önümleri saklamak üçin birleşmek bu meselede köp kömek edýär. Netijede, aşhananyň kiçi meýdany rasional ulanylýar we aşpez bir sebitden beýlekisine gaçmaly däl

Tarkett linolyum üçin ýelim: aýratynlyklar, amaly

Tarkett Linoleum ýelimi, bu meşhur poly düzetmegiň iň ygtybarly, tygşytly we amatly usullaryndan biridir. Linoliniň galyňlygy, berkligi we beýleki möhüm aýratynlyklary bilen tapawutlanýan köp sanly görnüşi bar. Her görnüş üçin ähli zerurlyklary kanagatlandyrjak degişli ýelim görnüşini saýlamaly

Şekil: üstki görnüşi we görnüşleri

Otag abatlanylanda, potologa aýratyn üns berilmelidir. Bu içerki elementiň esasy däl bolsa, gaty möhümdir. Düşnüksiz gutarnykly potolok otagy üýtgedýär. Oňa rahatlyk, çylşyrymly görnüş we nepislik berýär

Lenta ýasamak: görnüşleri we goýmalary

Boýag lentasy, aýrylandan soň galyndy galdyrmaýan ýörite ýelim bilen örtülen ýörite kagyz lentasydyr. Gurluşyk we timarlaýyş işlerinde ulanylýar, ýöne bu materialyň gerimi has giňdir

Öz eliňiz bilen balkona bosagany nädip etmeli? Gurnama opsiýalary we suratlar

Balkanyň bosagasy gurluşykdaky kynçylykly nuanslardan biridir. Tutuş kynçylyk bu ýerdäki beýiklik tapawudyndadyr. Emma kwartirada möhüm elementi derrew ýerleşdirmek barada alada etmeseňiz, köp oňaýsyzlyga duçar bolup bilersiňiz. Yzygiderli büdremek, özüne çekiji görünmek, gidroizolýasiýanyň bozulmagy - otaglaryň arasynda geçişiň ýoklugynyň esasy problemalary. Balkona bosagany nädip dogry we ç alt etmeli?

Linolýum näçe wagt ýatmaly: linolyň görnüşleri, klassifikasiýasy, düzetmegiň wagty, düzgünleri we bezeg aýratynlyklary

Linoleum, köp ýyl bäri meşhur bolan pol örtügi. Bu diňe bir materialyň kabul ederlikli bahasy bilen däl, eýsem ajaýyp öndürijiligi we ýönekeý gurnamasy bilen hem baglanyşyklydyr. Linolýum goýmak gaty ýönekeý. Her bir adam bu meseläni çözüp biler. Mundan başga-da, hünärmenleriň kömegine ýüz tutman maşgala býudjetini tygşytlarsyňyz

Içki gapylarda aýnany çalyşmak: abatlamak we gurmak

Her otagda içki gapylar bar. Zonalaşdyrýarlar, boşlugy bölýärler, pensiýa çykmaga mümkinçilik berýär. Mundan başga-da, aýna goýlan içerki gapylar giňişligi giňeldýär, otaglary ýagtylyk bilen doldurýar. Glassöne aýnanyň näzik materialdygyny hemmeler bilýär. Hatda häzirki zaman, çydamly görnüşlerinde-de çatryklar peýda bolýar. Şonuň üçin gapydaky stakany nädip çalyşmalydygyny bilmelisiňiz