Gurallar we enjamlar 2022, Oktýabr

Rozin bilen lehimli demir bilen simleri nädip lehimlemeli?

Her kim lehimli demir bilen simleri nädip lehimlemelidigini bilýärmi? Hatda bu, ilkinji seredişde, aňsat, işiň öz aýratynlyklary bar. Galyberse-de, baglanyşygyň hiliniň dürli ussalardan üýtgemegi hiç zat üçin däl. Bu ýagdaýda esasy üns akymyň we lehimiň saýlanmagyna gönükdirilendir. Bu komponentler bolmasa, lehimleme prosesiniň özi mümkin däl

Mikrotolkun ýylylygy bes etdi: sebäpler, abatlaýyş usullary we hünärmenleriň maslahaty

Her öýde diýen ýaly mikrotolkunly peç bar, häzirki wagtda iýmit gyzdyrmak ýa-da nahar bişirmek üçin zerur. Şeýle-de bolsa, wagtyň geçmegi bilen bulam-bujar hereketlerden başlap, näsazlyklara çenli dürli ýüze çykmalar bolup biler. Elbetde, bu esasan önümçilik enjamlarynyň hili bilen baglanyşykly, sebäbi arzan enjamlary satyn almazlyk maslahat berilýär. Whyöne näme üçin mikrotolkun birden gyzmagy bes etdi? Bu hadysanyň birnäçe sebäbi bar

Indesit kir ýuwýan maşyny nädip ulanmaly: görkezmeler

Indesit maşynlary öý enjamlarynyň islendik eýesine mälimdir. Italýan markasy önümleriniň ýokary hili bilen tapawutlanýar. Häzirki zaman kir ýuwýan maşynlarda zerur funksiýalaryň doly sanawy bar. Hyzmat möhletini ýokarlandyrmak üçin iş düzgünlerini berjaý etmeli

Enjam: bu näme, görnüşleri, amaly

Köpler enjamyň diňe öz-özüni kakýan nurbatlar, boltlar, nurbatlar ýaly berkidiji diýip ýalňyşýarlar. Aslynda bu ýalňyş pikir. Berkidijilerden başga-da, gündelik durmuşda we halk hojalygynyň ähli pudaklarynda işjeň ulanylýan senagat önümlerini öz içine alýar

Electrolux ESL 94200 LO gap-gaç ýuwýan maşyn: syn, syn we aýratynlyklar

Köpleriň arasynda gap-gaç ýuwýan maşynyň dogry modelini saýlamak aňsat däl. Hapa gaplary ýuwmak üçin arzan, dar, ýöne giň model gerek bolsa, “Electrolux ESL 94200 LO” -na göz aýlaň. Ajaýyp öý kömekçisi. Şahsy wagtyňyzy boşadyň

Öndüriji Gorenje, kir ýuwýan maşynlaryň, enjamlaryň we dizaýnyň görnüşi

Gorenje derrew müşderileriň arasynda hormat gazandy. Sloweniýadan gaty kiçi bir kompaniýa, durmuş enjamlaryny iň uly öndürijileriň birine öwrülmegi başardy. Indi bu marka dünýäniň köp ýurtlarynda tanalýar. “Gorenje” konserni her ýyl ortaça 2 milliondan gowrak enjam öndürýär. Bu, kompaniýanyň öňdebaryjy pudaklaryň birinde bu pudakda öňdebaryjy Europeanewropa kompaniýalarynyň reýtingine goşulmagyna mümkinçilik berýän zat

Gaz 2 ojak: GEFEST, Bosch. Modeller we aýratynlyklar

2 ot ýakýan gaz ojagy, ýer tygşytlamak möhüm bolan kiçi aşhanalar üçin amatlydyr. Amatly we köp wezipeli panel goşmaça mehanizmler, reesimler we datçikler bilen enjamlaşdyrylandyr. Nahar bişirmegi aňsat we aladasyz edýär

Vanna otagynda potolok näme etmeli: materiallara syn, peýdaly taraplary, gurnama aýratynlyklary, saýlamak üçin maslahatlar

Vanna otagyny täzelemegi meýilleşdirenlerinde, eýeler, elbetde, bu otagyň ähli ýüzlerini gutaranda zerur boljak materiallary saýlamak bilen baglanyşykly meseläni çözmeli bolarlar. Elbetde, bularyň hemmesi mümkin boldugyça iň uzak wagtlap işlemeli diňe bir ygtybarly bolmaly däldir. Elbetde, eýeler bu materiallaryň hersiniň maşgala agzalarynyň estetiki zerurlyklaryny kanagatlandyrmagyny isleýärler

Sargovye gapylary: müşderileriň synlary

Sargovye gapylary: müşderileriň synlary, görnüşleri, aýratynlyklary, aýratynlyklary, artykmaçlyklary we kemçilikleri. Içerki çargoýe gapylary: düşündiriş, gurnamagyň we işlemegiň nuanslary, surat, önümçilik materialy. Çargoýe gapylary beýleki analoglardan nähili tapawutlanýar?

Krowatlar üçin gaz göterijileri: aýratynlyklar we ýük hasaplamasy

Gaz göteriji näme we bu biziň üçin näme. Liftleriň dürlüligi. Mebel üçin el göterijiler. Bahar damperleri. Gaz önümleri. Lift düşegi üçin gaz göteriji ýüküň hasaplamasy. Calük hasaplamagyň mysaly

Diffuziýa nasosy: aýratynlyklary, iş prinsipi

Diffuziýa nasoslarynyň uniwersal modelleri köp öý we önümçilik meselelerini çözmäge mümkinçilik berýär. Dogry saýlanan bölümler iň amatly öndürijilige, ýokary hilli we çydamlylyga eýe

Philips FC 9071: müşderileriň synlary

Philips FC 9071 tozan sorujy güýçli we amatly synlar. Enjam köpugurly häzirki zaman dizaýnyna eýe. Ajaýyp tehniki aýratynlyklara eýedir. Aňsat ideg. Jübüt awtoulag duralgasy bilen enjamlaşdyrylan. Gowy dolandyryşy bar. Öýde aýrylmaz kömekçi. Arassalamagy lezzet berýär

Samsung SC4140: synlar, aýratynlyklar, aýratynlyklar, suratlar

Samsung SC4140 durmuş enjamlary, synlara görä, öýde hakyky kömekçi hasaplanýar. Olaryň pikiriçe, tozan sorujy gowy güýje eýe bolup, poly, haly we mebelleri arassalaýar. Owadan dizaýny bar. Jübi telefony. Gowy tehniki aýratynlyklary bar. Ulanmak amatly we saklamak aňsat. Şikaýat etmän bir ýyldan gowrak hyzmat edip bilýär

Samsung SC5251: müşderileriň synlary, aýratynlyklary, suratlary

Samsung SC5251 tozan sorujy kwartirada aýrylmaz kömekçi bolar. Synlar tozan sorujynyň güýçli, ýöne şowhunly däldigini belleýär. Ykjam ululygy bar, halyny gowy arassalaýar, ajaýyp we amatly. Gaýtadan ulanylýan sumka, ykjam we kiçi kwartira üçin amatly

Gowy gurluşyk derejesi: görnüşleri, saýlamak üçin maslahatlar, synlar

Şeýlelik bilen, geliň, bu ýa-da beýleki ýagdaýda haýsy binanyň derejesini saýlamalydygyny anyklamaga synanyşalyň. Enjamlaryň görnüşlerine, ulanylýan ýerlerine serediň we hünärmenleriň synlaryny göz öňünde tutup, iň üstünlikli modelleriň käbirini mysal hökmünde beriň

Inwertor enjamy: reýting, syn we aýratynlyklar, öndürijileriň synlary

Geliň, haýsy inwertor kebşirleýiş maşynynyň bu ýa-da beýleki ýagdaýda has gowy boljakdygyny anyklamaga synanyşalyň. Her modeliň ajaýyp häsiýetlerini seljereris we olaryň artykmaçlyklaryny we kemçiliklerini belläris. Aşakda beýan edilen ähli wariantlary ýöriteleşdirilen içerki dükanlarda görmek bolýar, şonuň üçin satyn almakda kynçylyk çekmeli däl

El bilen dolandyrylýan agaç marşrutizatorlarynyň bahasy: iň gowularyna, aýratynlyklaryna, öndürijilerine, saýlamak üçin maslahatlara syn

El bilen agaç marşrutizatorlarynyň reýtingini siziň dykgatyňyza ýetirýäris. Bahalar we hil kesgitleýji faktorlar bolar. Modelleriň ajaýyp aýratynlyklaryna, bar bolan artykmaçlyklaryna we kemçiliklerine serediň. Geliň, başlalyň

Aşhana üçin içerki kapotlaryň bahasy: iň oňat modeller, spesifikasiýalar, öndürijileriň synlary

Aşhana üçin iň oňat gurlan kapotlaryň reýtingini siziň dykgatyňyza ýetirýäris. Her gatnaşyjynyň ajaýyp aýratynlyklaryna, oňaýly taraplaryna-da üns beriň. Has düşnükli surat üçin doly gurlan kapotlaryň reýtingini dört bölege bölýäris, bu ýerde ululyk aýgytlaýjy faktor bolar

Nemlendiriji: peýdaly zat, nädip saýlamaly, enjam we iş prinsipi. Kwartirada çyglylyk näme bolmaly

Howany nemlendirijileriň peýdalary barada köpler eşitdiler, diňe girdejini artdyrmak isleýän öndürijiler tarapyndan däl, eýsem lukmanlar hem maslahat berýärler. Teklip edilýän enjamlaryň diapazony gaty giňdir. Işleýişini we bahasyny göz öňünde tutup, dürli görnüşlerinde iň amatly modeli nädip saýlamaly? Kwartirada nemlendiriji ulanmagyň hakykatdanam zerurdygyny nädip kesgitlemeli? Bu materialda enjamlaryň haýsy görnüşleriniň bardygyny, olaryň nähili işleýändigini we tertipleşdirilendigini, iň esasysy bolsa enjamy nädip saýlamalydygyny size aýdarys

Gün panelleri bilen işleýän köçe yşyklandyryşy: kesgitlemesi, görnüşleri we görnüşleri, aýratynlyklary, işleýiş we ulanylyş nuanslary

Ekologiýa we tebigy baýlyklaryň azalmagy adamzady alternatiw energiýa çeşmelerini ulanmak barada pikirlenmäge mejbur edýär. Meseläni çözmegiň bir usuly, gün energiýasy bilen işleýän köçe yşyklandyryşyny ulanmakdyr. Bu materialda, gün energiýasy bilen işleýän köçe yşyklandyryş enjamlarynyň görnüşleri we aýratynlyklary, olaryň artykmaçlyklary we ýetmezçilikleri, şeýle hem ulanylýan ýerleri barada söhbet ederis

Tornuwy nädip zarýad bermeli? Batareýalaryň we zarýad berijileriň görnüşleri

Burawlar üçin batareýalaryň we zarýad berijileriň görnüşleri: düşündiriş, iş prinsipi, öndürijiler. Buraw batareýalary: görnüşleri, aýratynlyklary, oňaýly taraplary, surat. Tornuwy nädip zarýad bermeli: teklipler

Öý üçin arzan tozan sorujylaryň bahasy: iň oňat modellere syn, aýratynlyklar, saýlamak üçin maslahatlar, öndürijileriň synlary

Soňky onýyllygyň içinde öý enjamlary bazary ç alt ösdi. Öndürijiler müşderilere dürli görnüşli enjamlary hödürläp başladylar. Emma in engineeringenerçilik pikirinde iň uly öňegidişlik elektronika pudagynda gazanyldy. Şol sebäpli, islendik enjamy, şol sanda öý işini ýeňilleşdirmek üçin döredilen enjamlary saýlanyňyzda, alyjylar zerur enjam üçin iň amatly warianty saýlap, kyn meseläni çözmeli bolýarlar

Poliuretan köpük tagtalary: aýratynlyklary, göwrümi we özüňiz gurmak

Poliuretan köpük tagtalary üçekleriň, pollaryň, jaýlaryň potoloklarynyň, jaýlaryň içki we daşarky diwarlarynyň ýylylyk izolýasiýasy üçin üstünlikli ulanylýar. Bu panelleriň ulanylmagy gurulýan diwarlaryň galyňlygyny ep-esli azaldyp biler. Bu gymmat gurluşyk materiallaryny satyn almak üçin çykdajylary azaldýar, şeýle hem ýyladyş çykdajylaryny azaldýar

Jaý örtmek üçin materiallar: umumy syn, hünärmenleriň maslahaty

Jaý örtmek üçin materiallar: görnüşleri, artykmaçlyklary we kemçilikleri, aýratynlyklary, saýlama ölçegleri, gurnama nuanslary. Jaýyň daşyndan we içinden örtmek üçin materiallar: häsiýetnamalar, syn, suratlar, hünärmenleriň pikirleri we synlary. öý bezegi üçin materiallar: gapdal, diwar panelleri, paneller we beýleki usullar

Kwartirada neon yşyklandyrylyşy. neon lampa

Neon yşyklandyryşy häzirki wagtda açyk we içerde yşyklandyryş üçin ulanylýar. Şeýle lampalar ýokary netijelilik, ygtybarlylyk we uzak ömri bilen häsiýetlendirilýär. Neon lampalaryň kömegi bilen öýde baýramçylyk atmosferasyny döredip, ýurt öýüniň çägini bezäp bilersiňiz

Tankly hajathana çüýşesiniň standart ululyklary. Çukurly iň ykjam hajathana

Bir hajathana çüýşesiniň standart ölçegleri: standart, ulaldylan, ykjam ölçegler, gurnama aýratynlyklary. Çukurly hajathana çüýşesi: ölçegleri, üýtgemeleri, iş prinsipi, diagramma, surat. Hajathana we gurnama bilen hajathana çüýşesiniň ölçegleri: saýlamak üçin teklipler

Ueelim ýaraglar: baha bermek, gözden geçirmek, maksat, öndürijiler

Ueelim ýaraglaryň bahasy: beýany, model aralygy, maksady, aýratynlyklary, peýdasy we zyýany. Ueelim ýaraglar: teklipler, saýlama ölçegleri, suratlar, öndürijiler, görkezmeler. Professional we öý ýelim ýaraglary: modellere syn

Sandwiç turbasyny oturtmak: gurnama görkezmeleri

Sandwiç turbasyny oturtmak: teklipler, aýratynlyklar, artykmaçlyklar we kemçilikler. Sandwiç bacasyny oturtmak üçin ädimme-ädim görkezmeler: ulanylýan materiallar, zerur standartlar, howpsuzlyk, düşündirişli suratlar. Sandwiç bacalary näme: düşündiriş

Kwartira üçin ýyladyjy radiator: reýting, saýlamak üçin maslahatlar, synlar

Kwartira üçin ýyladyjy radiator: düşündiriş, dizaýn aýratynlyklary, görnüşleri, saýlamak üçin teklipler. Kwartira üçin ýyladyş radiatorlarynyň bahasy: iň oňat bimetal, polat we alýumin modelleriniň sanawy, aýratynlyklary, suratlary, öndürijileri

Arzan kir ýuwýan maşynlaryň bahasy: syn, aýratynlyklar, saýlamak üçin maslahatlar, öndürijileriň synlary

Arzan kir ýuwýan maşynlaryň bahasy: dik ýükli modeller, keseligine ýüklenýän modeller we dar görnüşleri. Arzan kir ýuwýan maşynlar: reýting, syn, aýratynlyklar, suratlar. Arzan awtomatiki kir ýuwýan maşynlaryň bahasy: saýlamak üçin maslahatlar, öndürijiler hakda syn

Täzeleýjileriň bahasy: iň gowy modellere syn

Iň oňat abatlaýjylaryň reýtingi 2018/2019: beýany, aýratynlyklary, ulanylyşy, saýlama ölçegleri. Öý hojalygyny abatlaýjylar: iň oňat modellere syn, oňaýly taraplary, iş aýratynlyklary. Iň oňat tor we batareýany täzeleýjileriň sanawy: parametrler, suratlar

Iň oňat elektrik jigisi: reýting, saýlamak üçin maslahatlar, öndürijiniň synlary

Öý üçin elektrik jübütleriniň iň oňat modellerine syn. Belli bir modeli saýlanyňyzda üns bermeli zadyňyz. Gözegçilik edilýän markalaryň her biri barada alyjylaryň we işgärleriň synlary. Işleýiş ýörelgesi we agaç boş ýerleri gaýtadan işlemek üçin maslahatlar

Matkapdan nädip buraw çykarmaly: ýönekeý we täsirli usul, buraw enjamy, maslahatlar

Döwrebap türgenleşiklerde, burawyň üýtgeýşi bilen tapawutlanýan iki sany esasy patron ulanylýar. Birinji görnüş açar patronlary öz içine alýar. Bu dizaýn, sazlaýjy halkany element doly düzülýänçä sagat ugruna öwürýän ýörite açar bilen burawy düzetmäge mümkinçilik berýär

Matkap nädip ulanmaly? Maslahatlar

Häzirki zaman şertlerinde elektrik burawy, iňňe hökmünde ulanylýan kömekçi enjamlaryň kömegi bilen onlarça dürli funksiýany ýerine ýetirip bilýän iň meşhur gurallaryň biridir. Stillöne şonda-da türgenleşigiň esasy maksady dürli ýüzlerde deşik burawlamakdyr. Şol sebäpli öndürijiler esasy işleýiş aýratynlyklaryny gowulandyryp, täze gural üýtgeşmelerini döredýärler

Äýnek üçin ilikler: beýany, görnüşleri

Döwrebap otaglaryň interýerinde aýnadan ýasalan mebelleriň bolmagy bilen hiç kimi geň galdyrmarsyňyz. Gapy ýa-da stol bolup biler, aýna tekjeler diwarlarda özboluşly görünýär we ýatylýan ýer şkaflar ýa-da şkaflar bilen doldurylýar. Dürli dizaýn çözgütleri, töwerekdäki giňişligiň fonunda tekiz kombinasiýalary ýa-da tonal gapma-garşylyklary döretmäge mümkinçilik berýär

Sowuk ýasamak üçin enjamlar: çyzgylar, maşynlar, zerur gurallar we surat bilen düşündiriş

Demir basgançaklaryň relsindäki ajaýyp öwrümli düwünler, şeýle hem açyk demir diwarlar hemmeleriň ünsüni özüne çekýär. Şol bir wagtyň özünde, beýle enjamlaryň we zatlaryň sowuk ýasamak arkaly ýasalýandygy barada hemmelerde pikir ýok

Buraw ilikleri - düşündiriş, artykmaçlyklar, gurnama

Çeňňekler islendik gapynyň esasy işleýän bölekleri hasaplanýar. Gapynyň ýapragyny guty bilen baglanyşdyrmak üçin birleşdiriji baglanyşyk bolup hyzmat edýärler. Hiç bir gapy ygtybarly we ýokary hilli halkalar bolmasa gowy we doly işläp bilmez. Bu gün meşhur görnüşleriň birine - nurbatlara serederis

Üç nokatly guşak: bu näme?

Üç nokatly guşak aw, sport we harby meselelerde ulanylýar. Olar awtoulagda iň meşhur şahsy gorag enjamlarydyr. Simpleönekeý dizaýn bilen üç nokatly guşak ulgamlary iş wagtynda ep-esli güýç, ygtybarlylyk we rahatlyk bilen tapawutlanýar

Aktiwator görnüşli kir ýuwýan maşyn nähili işleýär? Aýlawly işjeňleşdiriji kir ýuwujy maşyn: eýesiniň synlary

Makala işjeňleşdiriji kir ýuwýan maşynlara bagyşlanýar. Şeýle modelleriň, görnüşleriň, ulanyjy synlarynyň we ş.m. aýratynlyklary göz öňünde tutulýar

LG F1089ND kir ýuwýan maşyna syn

Häzirki wagtda her öýde diýen ýaly kir ýuwýan maşyny görüp bilersiňiz. Bu, her bir öý hojalykçy aýalyň işini ýeňilleşdirýän zerur öý enjamy. Islendik enjam dükanynda awtomatiki kir ýuwýan maşynlaryň giň görnüşi bar. Her bir aýal diňe bir parametrler boýunça däl, eýsem owadan dizaýn taýdan hem özüne laýyk modeli saýlap biler